1957_Upewniajcie się o wszystkich rzeczach.pdf

(1230 KB) Pobierz
433235269 UNPDF
„UPEWNIAJCIE SIĘ
O WSZYSTKICH
RZECZACH”
Zbiór tekstów z Biblii Świętej, zestawionych według siedemdziesięciu
zasadniczych tematów w celu umożliwienia poszukiwaczowi prawdy
ustalenia podstawowych nauk biblijnych i upewnienia się o ich
prawdziwości.
„Upewniajcie się o wszystkich
rzeczach; mocno trzymajcie się
tego, co jest właściwe.”
- 1 Tesalończyków 5:21, NW .
433235269.003.png 433235269.004.png
Wszystkietekstybiblijneprzytoczonewniniejszejksiążce
z PismHebrajskichod1MojżeszowejdoMalachiasza
wyjęto(jeśliniezaznaczonoinaczej)z Biblii Gdańskiej
(Gd). Teksty z Pism Greckich od księgi Mateusza do
Objawienia, przytoczono z nowszego wydania Nowego
Testamentu (Bryt. i Zagr. Tow. Bibl.). Cytaty z innych
przekładówBibliioznaczonoponiższymisymbolami
AS - AmerykańskaWersjaStandardowawjęzang AT - PrzekładAmerykańskiwjęz
ang.
Da - PismoŚwięteNowegoTestamentutłumaczoneprzezksEDąbrowskiego
Kow - PismoŚwięteNowegoTestamentutłumaczoneprzezksdrąSKowalskiego
Le - PrzekładIzaakaLesserawjęzang
LXX - PismaHebrajskiewwersjiSeptuagintywjęzang
N W - PismoŚwiętewPrzekładzieNowegoŚwiatawjęzang
Wk - PismoŚwięteStaregoTestamentuwprzekładzieksJWujkaopracowanymprzezks
St. Stysia, wyd. II
433235269.005.png
TREŚĆ
Antychryst___________
______
11
Apostolskienastępstwo
________
12
Armagedon
17
Bałwochwalstwo
18
Biblia
22
Chrzest
30
Czyściec
37
Dary od Boga
40
Diabełidemoni
46
Dnisądu
54
Dniświąteczne
58
Duch
63
Dusza
70
Dzieładobroczynne
________
77
Dziesięcina
79
Dziesięćzaginionychpokoleń”
________________________
82
Ewolucjonizm
84
Grzech
90
Jehowa
93
Jezus Chrystus
98
433235269.006.png
PRZEDMOWA
LUDZIEchcielibyznaćprzyczynędlaczegojesttakanieinaczejDlaczegoświatjestpełen
pomieszanych pojęć i tylu odmiennych metod postępowania? Dlaczego istnieje tyle
rozmaitychwierzeńtyleróżnychreligiizktórychkażdamaswoichzwolennikówz
większąlubmniejszągorliwościązalecającychswojąwiaręWcopowinnosiędziświerzyć?
Ktomarację?
ZdrowaradabrzmiUpewniajciesięowszystkichrzeczach”Bysiędoniejzastosować
zwróćciesiędonajwyższegoistniejącegowtychsprawachautorytetuktórymjestBiblia
ŚwiętaczyliSłowoJehowyJedyniespłodzonySynBożywyznałJehowieSłowotwoje
prawdąjest”(Jana1717)Leczrada JehowysięgajeszczedalejTaksięgaonajwyższym
autorytecie nie zaprasza nas do przyjmowania wyłuszczonej w niej prawdy bez
zastanowieniainaślepoaleraczejjaktopiszeprorokBożyPrzyjdźcieżiporozumujmy
wspólniemówiJehowa”(Izajasza118, AS )ZnaczytoRozmyślajcienadodpowiedzią
szukajciejejwPiśmieŚwiętymjaktoczynilipierwsichrześcijanieBoprzyjęlisłowo z
całymzapałemicodzienniebadaliPismoczytaksięrzeczymają”(DziejeApostolskie
17:11, Da )JeślicipierwsichrześcijanieztakąpilnościądochodzilizPismaczystanrzeczy
jesttakianieinnytozpewnościąiwypowinniściebyćtaksamogorliwiwposzukiwaniu
prawdy.
Nieprzyjmujciebezkrytycznieniczyichsłówaleupewniajciesięowszystkichrzeczach
mocno trzymajciesiętegocojestwłaściwe”(1Tesalończyków521 NW) Takpowiedział
apostołPawełAterazposłuchajciecomówiapostołJanNiewierzciekażdejinspirowanej
wypowiedzialesprawdzajcieinspirowanewypowiedziabystwierdzićczypochodzą od
Bogaponieważwielufałszywychprorokówwyszłonaświat”(1Jana41 NW )Książka
niniejszadopomożewamwpilnymstudiowaniuPismaŚwiętegoabyściemoglizastosować
siędoradytegoapostołaCelemniniejszejpublikacjijestpobudzeniewasdosprawdzania
wszystkiegoprzezporównywanietegozprawdąSłowaJehowyZapoznającsięztąksiążką
zauważycieżejedynymautorytetemnaktórymopartowniejróżnenaukijestPismo
Święte a teksty biblijne uporządkowano według różnych tematów stanowiących
przedmiotposzczególnychstudiówAbyzobaczyćczytaksięrzeczymają”możeciesami
sprawdzać rozpatrywane tu nauki na podstawie własnej Biblii obojętne w jakim
przekładzieodczytującpodanetekstywcałości
PonadtojeślinauczacieinnychtociążynawaswielkaodpowiedzialnośćNiewątpliwie
pragnęlibyście upewnić się czy macie rację i chcielibyście być zawsze gotowi dać
odpowiedźwszystkimktórzysiędomagająodwaszdaniasprawyzprzedmiotunadziei
jakawasożywiaLeczczyńcietozeskromnościąiszacunkiem”(1Piotra315 Kow )
ApostołPiotrwyrażatusłusznąmyślPodajcieuzasadnieniezłóżciedowodyupewnijcie
sięcodoswychwierzeńiniewdawajciesięwfilozofieludzkieOpierajciesięzawszena
najwyższymautorytecie- naSłowieJehowyStalepamiętajcieotymcoJezuspowiedziałdo
swegoOjcaSłowotwejestprawdą” (Kow) Jezuswierzyłtemusłowugłosiłjeiżyłwedług
niego.
GdyobwieszczaciedobrąnowinęposługujciesięzawszePismemŚwiętymWtymcelu
powinniściejestudiowaćzdającsobiesprawęztegojakniezbędneonojestdlatych
którzywskutekćwiczeniamająwyostrzonyzmysłabymócrozróżniaćmiędzydobrema
złem”atozapośrednictwemtegoSłowa- Hebrajczyków514 Kow.
433235269.001.png
JAKWYKORZYSTAĆPOSIADANĄZNAJOMOŚĆRZECZY
Wiedzajestzbytdrogocennązdobycząbyzatrzymaćjątylkodlasiebiemusimyjązatem
rozgłaszaćPawełczułsiędotegozniewolonyidlategopowiedziałBiadamigdybymnie
oznajmiałdobrejnowiny!”(1Koryntów916 NW )JakżenieszczędzijejnamJehowa w
swoimSłowie!Obyśmyjetylkocałeznali!Niewątpliwiepragnieniemtychktórzyznają
dobrąnowinęjestżebypoznalijątakżeinnialesamo pragnienie nie wystarcza, konieczne
jest staranie się o to żeby inni mogli poznać dobra nowinę Dlatego właśnie Jezus
powiedziałIdźciewięcinauczajcie”(Mateusza281920 Kow ) Samym pragnieniem
nigdynieudostępnicieinnymznajomościdobrejnowinynatomiastopowiadaniekazaniei
ogłaszaniejejprzezwaswśródludzizcałąpewnościąprzyczynisiędo rozpowszechnienia
jejalemusitobyćwłaściwyrodzajznajomości
PodkreśliłtoapostołPawełwliściedomłodegoTymoteuszaZwracajstaleuwagęna
siebiesamegoinaswenauczanie”Tymoteuszktórypragnąłuzyskaćżyciewieczne
wiedziałżedoosiągnięciadojrzałościjestkonieczneczytaniePismaŚwiętegostosowanie
siędojegonaukigłoszeniegoWiedziałżejedynietądrogąjegowładzepostrzegawcze
zostanąwyostrzonedorozróżnianiamiędzynaukąprawdziwąafałszywągdyżwszystko
musibyćzgodnezeSłowemJehowyPawełjakomądrydoradcazalecałTymoteuszowiaby
stalezwracałuwagęnaswenauczanieczylinatocomówiłdrugimRównieżiwydzisiaj
powinniściemiećpewnośćżetocomówiciejestzgodnezBożymSłowemprawdyNigdy
niebądźcieniedbaliwprzyjmowaniuznajomościprawdyawmiaręzdobywaniajej
przekazujciejąinnymwtensamniesfałszowanysposóbwjakijąotrzymaliścieponieważ
touratujezarównowasjakitychktórzysięwamprzysłuchują- 1 Tymoteusza 4:16, NW.
Musimy więc przekazywać innym wiedzę którą sami posiadamy Nie możemy
samolubniezachowaćjątylkodlasiebiePomnażanieswejwiedzyipoznawanienowych
rzeczyorazprzyswajanieichsobiewmiarętegojakjeotrzymujemyodwielkiegoDawcy
wszystkich dobrych idoskonałychdarówsprawiawielkąprzyjemnośćCzyjednakniejest
równieżprawdążeradawsercumężajestjakowodagłębokajednakmążrozumny
naczerpniejej”?(Przypowieści205)PodobnieteżświadkowieJehowyiwszyscyludzie
miłującysprawiedliwośćczerpiązwłasnejznajomościSłowaBożegofpodająjąinnym
Książka Upewniajcie się o wszystkich, rzeczach” będziedlakażdegoposługującegosięnią
wielkąpomocąwczerpaniuprawdyabyinnitakżemoglijąotrzymaćdarmo
JAKPOSŁUGIWAĆSIĘTĄKSIĄŻKĄ
Podręcznik Upewniajcie się o wszystkich rzeczach” omawiawielostronniesiedemdziesiąt
zasadniczychtematówidajeodpowiedźnanasuwającesięwzwiązkuznimipoważniejsze
pytaniaizarzutyposługującsięprzytymtylkotekstamibiblijnymiWydawnictwo niniejsze
niejestkomentarzemdoBibliileczzestawieniemwielutekstówbiblijnychpozostających
wzwiązkuzomawianymtematemOkażesięwięcprzydatnąpomocąprzystudiumBiblii
KsiążkaniniejszaniemazastąpićBibliianiograniczaćzastosowaniacytowanychtekstów
tylko do omówionych w niej tematów Celem jej natomiast jest uprzytomnienie
nauczycielowiprawdybiblijnejwjejczystejpostaciidoprowadzeniedotegożebyBiblia
mówiłasamazasiebieTymktórzybędąkorzystaliztegopodręcznikapowinienonbyć
pomocny w bardziej skutecznym posługiwaniu się Biblią w każdej dziedzinie ich
działalnościkaznodziejskiej
Świadczenie od drzwi do drzwi Apostołowiewygłaszalikazaniapublicznieioddomudo
433235269.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin