Pamięć i Sprawiedliwość nr. 2 (4) 2003 r..pdf

(2273 KB) Pobierz
01_Str_tyt_PIS4
PAMI¢å
I
SPRAWIEDLIWOÂå
PISMO INSTYTUTU PAMI¢CI NARODOWEJ
ISSN 1427-7476
2 (4)
3242235.001.png 3242235.002.png
PAMI¢å
I
SPRAWIEDLIWOÂå
PAMI¢å
I
SPRAWIEDLIWOÂå
2 (4) 2003
Warszawa
RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. Jerzy W. Borejsza, prof. dr hab. W∏odzimierz Borodziej,
prof. dr hab. Jan Draus, prof. dr hab. Jerzy Eisler,
dr hab. Andrzej Friszke, Antoni Galiƒski,
dr Janusz Gmitruk, dr Andrzej Grajewski,
Bernadetta Gronek, dr Franciszek Gryciuk,
prof. dr hab. Jerzy Holzer, prof. dr hab. Leon Kieres,
prof. dr hab. Cezary Kuklo, prof. dr hab. Marcin Kula,
prof. dr hab. Witold Kulesza, dr hab. Janusz Kurtyka,
prof. dr hab. Grzegorz Mazur, dr Zbigniew Nawrocki,
prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, dr S∏awomir Radoƒ,
prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, prof. dr hab. Tomasz Strzembosz,
prof. dr hab. W∏odzimierz Suleja, prof. dr hab. Tomasz Szarota,
prof. dr hab. Ryszard Terlecki, J´drzej Tucholski,
prof. dr hab. Wojciech Wrzesiƒski
REDAKCJA:
dr Antoni Dudek, dr ¸ukasz Kamiƒski,
El˝bieta Lewczuk, dr hab. Pawe∏ Machcewicz,
dr Rafa∏ Wnuk (redaktor naczelny), dr Zdzis∏aw Zblewski
Projekt graficzny:
Krzysztof Findziƒski
Opracowanie redakcyjne :
Ma∏gorzata Strasz, Dorota Mazek
Korekta :
Robert Bachliƒski
Sk∏ad i ∏amanie :
Katarzyna Szubka
Druk i oprawa:
¸ódzka Drukarnia Dzie∏owa SA
© Copyright by Instytut Pami´ci Narodowej
Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ISSN 1427-7476
Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pami´ci Narodowej
00-869 Warszawa, ul. Towarowa 28, tel. (0-22) 581 89 00, 581 89 01, 581 89 07
fax (0-22) 581 89 26, e-mail: bep@ipn.gov.pl, www.ipn.gov.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin