7. Dewon.pdf

(2548 KB) Pobierz
340494324 UNPDF
DEWON
(416-359,2 mln lat temu)
Dewon rozpoczyna młodszy paleozoik oraz sedymentacyjno-diastroficzny
cykl waryscyjski. Nazwa okresu dewońskiego pochodzi od nazwy hrabstwa Devon
w południowo-zachodniej Anglii (Kornwalia). Nazwa ta została wprowadzona do
literatury geologicznej w 1839 r. przez A. Sedgwicka i R.J. Murchisona.
System dewoński dzieli się na trzy oddziały i siedem pięter (tab. 7).
Tabela 7. Podział systemu dewońskiego
System/Okres
Oddział/Epoka
Piętro/Wiek
późny/górny
famen
tran
Dewon
środkowy
żywet
eitel
dolny/wczesny
ems
präg
lochkow
Nazwy pięter pochodzą od miejscowości w Ardenach, Reńskich Górach
Łupkowych i w rejonie Pragi (niecka Barrandienu), gdzie znajdują się klasyczne
profile osadów dewońskich.
ŚWIAT ORGANICZNY
W dewonie świat organiczny zmienił się w porównaniu ze starszym paleozoi-
kiem i nastąpiło dalsze różnicowanie się fauny i flory. Miejsce wygasłych
bezkręgowców zajmują nowe grupy bezkręgowców. Powstały też nowe grupy
zwierząt i roślin mające duże znaczenie jako skamieniałości przewodnie, a także
duże znaczenie skałotwórcze. Nastąpił rozkwit kręgowców morskich i lądowych
oraz roślin lądowych.
Wśród pierwotniaków, gdzie dominowały otwornice, pojawili się pierwsi
przedstawiciele o skorupkach wapiennych. Radiolarie mają niewielkie znaczenie
stratygraficzne, choć ich szkielety mają niekiedy znaczenie skałotwórcze.
Gąbki także nie odgrywają dużej roli, mimo że gąbki krzemionkowe
(Lithistida) osiągają szczyt rozwoju. Pojawiają się pierwsze gąbki wapienne,
które, podobnie jak gąbki krzemionkowe, żyły w płytkich morzach. Wśród
stromatoporoidów największe znaczenie, głównie skałotwórcze, mają Stromatopora
i Amphipora (ryc. 67).
Świat organiczny
89
Dewon
Dewon
340494324.018.png
Ryc. 67. Stromatoporoidy dewonu
Bujnie rozwijają się jamochłony, które mają duże znaczenie skałotwórcze,
a wśród nich szczególnie stułbiopławy i koralowce kolonijne, zwłaszcza
w środkowym dewonie. Koralowce czteropromienne (ostatnio proponuje się nazywać
je koralowcami czterostrefowymi) są reprezentowane przez formy kolonijne,
Hexagonaria, Acantophyllum, i osobnicze, Calceola (ryc. 68). Liczne są też
denkowce ( Favosites, Alveolites).
Ryc. 68. Koralowce czteropromienne dewonu
Bardzo rozpowszechnione były także ramienionogi (ryc. 69). Szczególnie
liczne były spiryfery ( Euryspirifer, Cyrtospirifer, Atrypa ), a także terebratule,
0 masywnych skorupkach, które osiągnęły duże rozmiary ( Stringocephalus,
Bornhardtina).
Mięczaki mają zróżnicowane znaczenie. Małże ( Cardiola, Posidonia)
często znajdowane, ale mają niewielkie znaczenie, podobnie jak ślimaki ( Bellerophon,
Murchisonia). Wiodącą role odgrywały głowonogi zarówno łodzikowate, jak
1 amonitowate, które w dewonie pojawiły się po raz pierwszy (ryc. 70). Amonitowate
mają duże znaczenie stratygraficzne, szczególnie w górnym dewonie. Najważniej-
szymi grupami amonitowatych były goniatyty i klymenie (ryc. 70), które są
90
Dewon
340494324.019.png
Euryspirifer paradoxus
Mediospirifer
mediotextus
Stringocephalus
burtini
Spinatrypa squamosa
Rye. 69. Ramienionogi dewonu
GŁOWONOGI
GONIATYTY
Boloceras
sagittarium
Anarcestes
plebeius
Manticoceras intumenscens
KLYMENIE
Soliclymenia
paradoxa
Kamptoclymenia
trivaricata
Parawocklumeria
paradoxa
Clymenia laevigata
TENTAKULITY
zlichovensis
strangulata
Rye. 70. Głowonogi i tentakulity dewonu
Świat organiczny
91
Nowakia
Guerichina
340494324.020.png 340494324.021.png 340494324.001.png 340494324.002.png 340494324.003.png 340494324.004.png 340494324.005.png 340494324.006.png 340494324.007.png 340494324.008.png 340494324.009.png
bardzo dobrymi skamieniałościami przewodnimi. Goniatyty ( Cheiloceras, Man-
ticoceras, Tornoceras, Prolobites ) osiągnęły szczyt rozwojowy w famenie, a wymarły
z końcem permu, dając początek ceratytom i amonitom właściwym. Kłymenie,
różniące się od goniatytów linią przegrodową, położeniem syfonu i charakterem
skręcenia muszli ( Gonioclymenia, Clymenia, Oxyclymenia), wymarły na przełomie
dewonu i karbonu. Ważne znaczenie stratygraficzne mają też tentakulity, np.
Styliolina, Nowakia (ryc. 70), które we wczesnym i środkowym dewonie osiągnęły
szczyt ewolucyjny i wymarły na przełomie franu i famenu.
Stawonogi reprezentowane przede wszystkim przez trylobity, są ważną grupą
zwierząt dewońskich (ryc. 71), jednak stopniowo zaczynają tracić znaczenie stra-
TRYLOBITY
Tretaspis grandis
Scutellum poliferum
Phacops
schlotheimi
Trimerocephalus
mostophthalmus
LILIOWCE
Ammonicrinus sulcatus
Cupressocrinus
crassus
Ryc. 71. Trylobity i liliowce dewonu
92
Dewon
340494324.010.png 340494324.011.png 340494324.012.png 340494324.013.png 340494324.014.png 340494324.015.png 340494324.016.png
tygraficzne ( Phacops, Scutellum, Tretaspis, Trimerocephalus). Ważną grupą
stawonogów były również małżoraczki ( Rhabdostichus, Limnestheria ), które
w dewonie osiągnęły szczyt rozwoju w paleozoiku oraz owady bezskrzydłe, które
wtedy pojawiły się po raz pierwszy.
Szkarłupnie reprezentowane są głównie przez liliowce, m.in. Cupressocrinus
(ryc. 71) i mają niekiedy znaczenie skałotwórcze. Inne gromady mają niewielkie
znaczenie.
We wczesnym dewonie wymarły graptolity właściwe (większość należała do
rodzaju Monograptus). Natomiast występują w skałach, choć rzadko, dendroidy,
które przetrwały do karbonu.
Bardzo rozpowszechnioną grupą, mającą wielkie znaczenie stratygraficzne,
zwłaszcza w facjach wapiennych, są konodonty, m.in. Palmatolepis, Scaphignathus
(ryc. 72).
Palmatolepis
perlobata perlobata
Scaphignathus
velifer
Ryc. 72. Konodonty dewońskie
W dewonie nastąpił znaczny postęp w ewolucji kręgowców. Wśród ryb (ryc.
73) powszechnie występują przedstawiciele bezszczękowców ( Pteraspis, Cephalaspis)
i ryb pancernych ( Asterolepis ), które przeżywają szczyt rozwoju. Wśród ryb
kostnoszkieletowych pojawiły się trzonopłetwe i dwudyszne, które początkowo
żyły w morzach, a później również w wodach słodkich. Niektóre z nich osiągały
wielkość kilku metrów. W dewonie środkowym pojawiły się także ryby
chrzęstnoszkieletowe.
Jednak największym wydarzeniem w rozwoju fauny dewońskiej było
niewątpliwie wyjście zwierząt na ląd (poprzedzone opanowaniem lądów przez rośliny)
i pojawienie się płazów, które po raz pierwszy odkryto w osadach górnego dewonu
Grenlandii. Są to Ichthyostega (ryc. 74) i Eopterum , należące do labiryntodontów.
Pojawienie się zwierząt lądowych, bezkręgowców i kręgowców, poprze-
dziło pojawienie się na lądzie mszaków, flory psylofitowej, Rhynia, Psilophyton,
Świat organiczny
93
340494324.017.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin