Wu Ka 2007 owner manual PL.pdf

(7217 KB) Pobierz
grand_cherokee_okladka.p65
Grand Cherokee
I N S T R U K C J A O B S Ł U G I
5097732.001.png
SPIS TREŒCI
1
WPROWADZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
PRZED ROZPOCZÊCIEM JAZDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3
WYPOSA¯ENIE POJAZDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4
TABLICA PRZYRZ¥DÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
5
ROZRUCH I U¯YTKOWANIE POJAZDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
6
W SYTUACJACH AWARYJNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
7
OBS£UGA I KONSERWACJA POJAZDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
8
HARMONOGRAM OBS£UGI TECHNICZNEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
9
OBS£UGA KLIENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
10 INDEKS TEMATYCZNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
1
5097732.002.png
2
1
WPROWADZENIE
• WSTÊP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
• Zagro¿enie wywróceniem siê pojazdu . . . . . . . . . . .4
• WARTO WIEDZIEÆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
• STOSOWANIE INSTRUKCJI OBS£UGI . . . . . . . . . . . . . . 6
• OSTRZE¯ENIA I UWAGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
• NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU . . . . . . . . . . . . . . 6
• MODYFIKACJE I ZMIANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3
3
5097732.003.png
WSTÊP
Dziêkujemy za wybór pojazdu Jeep®. Precyzja i wy-
soka jakoϾ wykonania oraz charakterystyczny wy-
gl¹d to tradycyjne zalety pojazdów marki Jeep®.
Jest to pojazd u¿ytkowy, przeznaczony zarówno do
jazdy szosowej jak i terenowej. Mo¿na nim dotrzeæ
do miejsc i wykonaæ zadania nieosi¹galne dla zwy-
k³ych pojazdów o napêdzie na jedn¹ tylko oœ. Prowa-
dzi siê i manewruje nim inaczej ni¿ samochodem oso-
bowym - na drodze i w terenie - tak wiêc warto po-
œwiêciæ nieco czasu, aby zapoznaæ siê z nowo naby-
tym pojazdem.
Przed uruchomieniem pojazdu prosimy o przeczytanie
niniejszej Instrukcji Obs³ugi wraz z jej uzupe³nieniami.
Nale¿y zapoznaæ siê ze wszystkimi urz¹dzeniami ste-
ruj¹cymi, szczególnie s³u¿¹cymi do hamowania pojaz-
du, kierowania, zmiany biegów oraz za³¹czania skrzyn-
ki rozdzielczej. Nale¿y tak¿e poznaæ zachowanie po-
jazdu na ró¿nych nawierzchniach drogowych. W miarê
nabierania doœwiadczenia rosn¹ umiejêtnoœci kierow-
cy, a wiêc z pocz¹tku nale¿y zawsze zachowaæ szcze-
góln¹ ostro¿noœæ. Je¿d¿¹c w terenie lub intensywnie
eksploatuj¹c pojazd nie nale¿y go przeci¹¿aæ i nigdy
nie lekcewa¿yæ praw fizyki. W ka¿dej sytuacji nale¿y
przestrzegaæ przepisów kodeksu drogowego.
Niew³aœciwa eksploatacja mo¿e prowadziæ do utraty
panowania nad pojazdem i wypadków. Bezwzglêdnie
nale¿y zapoznaæ siê zaleceniami dotycz¹cymi jazdy
na nawierzchni utwardzonej i jazdy terenowej w roz-
dziale 5 niniejszej Instrukcji.
Zagro¿enie wywróceniem siê pojazdu
Pojazdy terenowe nara¿one s¹ na zwiêkszone ryzyko
wywrócenia siê w trakcie u¿ytkowania, poniewa¿ maj¹
wiêkszy przeœwit, wy¿ej po³o¿ony œrodek ciê¿koœci
oraz wê¿szy rozstaw kó³ ni¿ wiêkszoœæ samochodów
osobowych. Pozwala to jednak na lepsz¹ sprawnoœæ
w ró¿norodnych warunkach terenowych. Niew³aœci-
wy sposób prowadzenia powodowaæ mo¿e utratê pa-
nowania nad ka¿dym pojazdem, w tym przypadku jed-
nak zagro¿enie wywróceniem siê jest wiêksze - z uwagi
na wy¿ej umieszczony œrodek ciê¿koœci i zmniejszo-
ny rozstaw kó³.
Dlatego nale¿y unikaæ ostrych skrêtów przy znacz-
nych prêdkoœciach jazdy lub innych gwa³townych
manewrów, mog¹cych doprowadziæ do utraty kontro-
li nad pojazdem i w konsekwencji do wypadków dro-
gowych, wywrócenia siê pojazdu, powa¿nych obra-
¿eñ ludzi albo nawet ich œmierci.
Niezapinanie pasów bezpieczeñstwa prowadzi – w
razie wypadku – do ciê¿kich obra¿eñ lub œmierci ja-
d¹cych, szczególnie w przypadku wywrócenia siê po-
jazdu. Dlatego pasy musz¹ byæ zawsze poprawnie
zapiête.
Nadmierna prêdkoœæ jazdy lub prowadzenie pod wp³y-
wem œrodków odurzaj¹cych mo¿e równie¿ spowodo-
waæ utratê panowania nad pojazdem, zderzenie z in-
nymi pojazdami lub przedmiotami, wypadniêcie z drogi
lub przewrócenie samochodu a ka¿de z tych zdarzeñ
prowadziæ mo¿e do powa¿nych obra¿eñ cia³a jad¹-
cych lub nawet ich œmierci. Niezapiête pasy bezpie-
czeñstwa nara¿aj¹ kierowcê i pasa¿erów na zwiêk-
szone ryzyko obra¿eñ lub œmierci.
Dla utrzymania najwy¿szej sprawnoœci technicznej
pojazdu nale¿y w zalecanych okresach dokonywaæ
przegl¹dów w autoryzowanych stacjach obs³ugi (ASO)
Jeep®, która dysponuje wykwalifikowanym persone-
lem, narzêdziami oraz stosownym wyposa¿eniem,
umo¿liwiaj¹cym w³aœciw¹ obs³ugê techniczn¹.
DaimlerChrysler i jej dystrybutorzy s¹ ¿ywotnie zain-
teresowani w zapewnieniu satysfakcji klienta z posia-
dania pojazdu. W przypadku napotkania na jakikol-
wiek niew³aœciwie za³atwiony problem, dotycz¹cy ob-
s³ugi technicznej lub gwarancji - prosimy o niezw³ocz-
ne zwrócenie siê do kierownictwa ASO.
ASO (dealer) Jeep® s³u¿y zawsze pomoc¹ w wyja-
œnieniu wszelkich pytañ i w¹tpliwoœci, dotycz¹cych
Twojego samochodu.
UWAGA: Zwiêkszone ryzyko wywrócenia
siê pojazdu.
Unikaæ gwa³townych
manewrów i nadmiernej
prêdkoœci jazdy.
Przed rozpoczêciem
jazdy zapnij pasy
bezpieczeñstwa.
Stosuj siê do zaleceñ
Instrukcji obs³ugi.
4
5097732.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin