Carnivale S02E09.txt

(16 KB) Pobierz
{4133}{4167}M�j Bo�e.
{4265}{4313}Osgood!
{4375}{4435}Wczoraj ty zajmowa�e� si� sprz�tem.
{4438}{4531}Samson mnie zwolni�,|�ebym posprz�ta� przyczep�.
{4531}{4589}Kto ci� zast�pi�?
{4589}{4677}- Nie zwr�ci�em uwagi.|- Nie masz poj�cia ?
{4680}{4759}Jonesy, to by� wypadek.|To niczyja wina.
{4761}{4841}Wypadek to jedno,|a g�upota to co innego.
{4891}{4929}Dlaczego si� zatrzymali�my?
{4932}{4992}Ta kupa z�omu musi odpocz��.
{4994}{5040}Tak jak i ludzie.
{5042}{5095}Ale przekroczyli�my ju� granic� stanu,
{5097}{5140}wi�c gliniarze z Nebraski nic nam ju� nie zrobi�,
{5143}{5207}albo ktokolwiek inny.
{5210}{5263}Na ile si� zatrzymujemy?
{5291}{5370}Tylko do rana.|Wyruszymy o �wicie.
{5409}{5476}Wiem, �e jeste� pe�en zapa�u.
{5545}{5605}Ale nie zamierzam przegra� tego zak�adu.
{5696}{5754}W�o�y�e� tu ko�ek,|na mi�o�c� bosk�.
{5756}{5780}To nie ja do diab�a.
{5780}{5828}Ka�dy debil wie,|�e nie zamienia si� �elaza na drewno.
{5831}{5879}Je�li to nie ty, to kto ?
{5879}{5963}To ty zawsze powtarzasz,|zr�bmy to tak, �eby dobrze wygl�da�o.
{5965}{6035}- Mo�e ty to zrobi�e� i zapomnia�e�!|- Do cholery...!
{6116}{6176}Dobra, wystarczy!
{6353}{6413}Nie patrz na mnie!
{6413}{6469}To on zachowuje si� jak wariat
{6471}{6533}odk�d zwi�za� si� z t� dziwk�,|jego �on�.
{6536}{6581}- Ty sukinsynu!|- No chod�!
{6622}{6679}Burley, zamknij g�b�.
{6864}{6910}To podrzutek.
{6938}{7015}Trzymaj nerwy na wodzy. Odpu�� sobie.
{7015}{7082}Odpu�� sobie!
{7274}{7327}On mnie nawiedza.
{7363}{7430}Pami�tasz jakie mia�em koszmary|jako ma�y ch�opiec?
{7456}{7531}�miech, przera�enie.
{7571}{7643}I to kr�c�ce si� ko�o.
{7643}{7698}Kr�c�ce si� bez ko�ca.
{7701}{7749}Ju� wtedy wiedzia�em.
{7794}{7859}Weso�e miasteczko...
{7859}{7924}kryje mego wroga,
{7926}{7974}kt�ry si� zbli�a.
{8008}{8053}On chce nas zniszczy�.
{8168}{8214}M�dl si� ze mn�, Norman.
{8245}{8293}M�dl.
{8504}{8562}Cze�� przystojniaku.
{8610}{8662}Masz, zakryj si�.
{8837}{8888}Aa, rozumiem.
{8890}{8924}Co?
{8924}{9003}- Przynosz� ci wstyd.|- Nie, to nie tak.
{9005}{9036}- To poprostu...|- Poprostu co ?
{9039}{9103}Poprostu nie mo�esz|tak paradowa� w bieli�nie.
{9103}{9151}- Przecie� nie paraduj�.|- Dobra, w porz�dku.
{9151}{9202}Sied�, st�j, skacz w g�r� i w d�.|Mam to gdzie�.
{9204}{9245}Poprostu ubierz si�, kiedy to b�dziesz robi�.
{9247}{9310}Na mi�o�� bosk� Jonesy,|ch�opaki widzieli mnie
{9310}{9386}- ze 100 milion�w razy|- Teraz to co innego! Jeste� m�atk�.
{9475}{9516}Moja mama te�.
{9516}{9557}Ale nie s�ysza�am,|�eby ojciec m�wi� jej co ma ubiera�.
{9698}{9746}Nie jestem twoim ojcem.
{9792}{9840}To si� zgadza!
{10863}{10911}Pom� mi.
{14836}{14894}Kto tam si� kr�ci ?
{15016}{15066}Przesta� si� wyg�upia�.
{15069}{15107}Zamknij si� dziwko!
{15107}{15136}Lib?
{15210}{15261}Zwi�� mu r�ce. Trzymaj go.
{15354}{15404}Nie znasz mnie, prawda,|�mieciu ?
{15452}{15546}Tw�j m�czyzna zabi� moj� �on�|na tym cholernym diabelskim m�ynie.
{15548}{15596}Do diab�a, to by� wypadek!
{15651}{15733}- Jej te� przy�o�y� ?|- Nie, chc� �eby patrzy�a.
{15790}{15846}B�dzie mog�a wr�ci� i powiedzie� tym dziwakom
{15848}{15925}co si� dzieje,|kiedy si� przyje�d�a i zabija prostych ludzi.
{16092}{16169}- Otw�rz oczy, suko.|- Zostaw j� w spokoju !
{16224}{16279}Nie... Nie !
{16383}{16428}Lepiej patrz, paniusiu,
{16431}{16483}albo spotka ci�|co� o wiele gorszego!
{16486}{16546}- Otw�rz jej oczy !|- Pu�cie j� do cholery!
{16570}{16622}Masz niewyparzon� g�b�,|wiesz o tym?
{16850}{16905}Przesta�cie! Nie! Przesta�cie!
{16908}{16948}Nie ! Przesta�cie!
{16951}{17008}Nie !
{17011}{17059}Prosz� !
{17368}{17416}Prosz�.
{17416}{17459}Cheyenne.
{17485}{17531}To zaraz za autostrad�.
{17531}{17617}Je�li si� postarasz, b�dziesz na miejscu| za jakie� trzy, cztery godziny.
{17742}{17788}Jeste� pewny, �e nie chcesz wzi��� ze sob� obstawy?
{17790}{17862}�atwiej b�dzie mi|zakra�� si� samemu.
{17862}{17903}Tw�j wyb�r.
{17903}{17958}Modl� si� tylko, �eby dotrze� na czas.
{17979}{18015}Hawkins?
{18066}{18109}B�d� ostro�ny.
{18490}{18572}- Dzie� dobry, Sofie.|- Dzie� dobry, prosz� pani.
{18646}{18691}Brat Justin to prosty cz�owiek
{18694}{18778}z prostymi warto�ciami i niewyg�rowanym gu�cie.
{18780}{18819}Tost wypieczony.
{18835}{18895}Kawa czarna, bez cukru.
{19018}{19049}Tak lepiej.
{19085}{19130}Tak, prosz� pani.
{19382}{19428}Widzia�a� Eleanor?
{19430}{19475}Od wczoraj nie.
{19478}{19550}To dziwne. O tej porze zwykle ju� tu jest.
{19552}{19605}Je�li pani chce,|mog� zej�� do doliny i zobaczy�
{19607}{19691}- czy uda mi si� j� znale��.|- Masz wystarczaj�co du�o zaj�� tutaj, Sofie.
{19694}{19713}Wiem.
{19713}{19770}Zajmij si� moim bratem,|moja droga.
{19864}{19907}Tak jest, prosz� pani.
{20420}{20485}Oczywi�cie, je�li przebrniesz|przez m�cz�ce powt�rzenia,
{20487}{20545}to jest to ca�kiem banalne.
{20547}{20600}Zawsze uwa�a�em to za przereklamowane.
{20641}{20698}"Pokorni niech b�d� b�ogos�awieni."
{20701}{20749}Mo�esz to sobie wyobrazi�?
{20885}{20926}Co my tu mamy?
{20962}{21000}Kwiaty.
{21000}{21058}Powiew wiosny.
{21060}{21118}Czy� to nie mi�e, Norman?
{21379}{21434}On uwielbia kaw�.
{21693}{21744}Sofie, zgadza si�?
{21746}{21792}Tak jest, prosz� pana.
{21794}{21844}�liczne imi�.
{21895}{21938}Sofie.
{22357}{22415}Co� jeszcze mog� zrobi�?
{22477}{22518}Nie.
{22518}{22559}Nie, dzi�kuj�.
{24098}{24146}Id�.
{24381}{24453}Ruthie? Ruthie, to ja, Lila.
{24453}{24491}Otw�rz.
{24561}{24599}Co?
{24602}{24657}Dobry bo�e,|co� ty robi�a?
{24712}{24757}Nic...
{24760}{24803}Szminka. Sprz�ta�am.
{24803}{24837}Co chcia�a�?
{24839}{24889}Przynios�am ci tylko|troch� biszkopt�w.
{24892}{24940}- Nie lubi� biszkopt�w.|- Jeste� pewna ?
{24942}{25000}Profesor|przepada� za nimi.
{25002}{25083}- I co z tego?|- Wi�c mo�e tobie te� posmakuj�.
{25609}{25728}"Sofie to omega."|L.
{27189}{27237}To dla ciebie.
{27320}{27373}G�osuj na demokrat�w.|G�osuj na Vala.
{27378}{27419}W porz�dku.
{27421}{27476}Witaj, przyjacielu.
{27479}{27522}Przepraszam.
{27589}{27659}- Widzia�a� Eleanor?|- Nie by�o jej tu ca�y dzie�, prosz� pani.
{27661}{27685}Dzi�kuj�.
{27805}{27853}Nie ma ich.
{27855}{27893}Znikn�li.
{27896}{27958}M�wi�a�, �e ich rzeczy dalej tu s�.
{27961}{28049}Nie do��, �e nasze dziecko po�lubi�o osi�ka,|to teraz jest jeszcze zab�jc�.
{28049}{28116}Przecie� to nie by�a jego wina.
{28116}{28188}Kto powiedzia�, �e to nie jego wina?|S�ysza�am, �e pi�.
{28191}{28279}Tysi�ce razy obs�ugiwa� to stare ko�o,|zar�wno pijany jak i trze�wy.
{28282}{28368}Ta stara konstrukcja i tak|trzyma�a si� dzi�ki �linie i kablom.
{28371}{28421}Poprostu pr�buje zrzuci� na kogo� win�.
{28423}{28502}Dlaczego go bronisz?
{28505}{28565}W ko�cu to rodzina.
{28567}{28603}Prosz�, nie nazywaj go tak.
{28603}{28663}Nie wiem.|Mo�e urz�dzili sobie piknik.
{28663}{28704}Piknik?
{28733}{28783}Pami�tasz,|kiedy my byli�my nowo�e�cami.
{28785}{28831}Wykorzystywali�my ka�d� okazj�|jak� si� da�o.
{28831}{28908}Rozejrzyj si� Edisonie.|Wok� jest tylko piach i suche krzewy.
{28908}{28948}Gdzie niby mieli sobie zrobi� piknik?
{28951}{28994}Gdziekolwiek po�o�� koc.
{28996}{29042}Nie martw si�. Wr�c�.
{29044}{29107}I za�o�� si�, �e ty�ek Jonesa |b�dzie spieczony od s�o�ca !
{31137}{31193}Przestan� ta�czy�.
{31250}{31317}Zrobi�|cokolwiek b�dziesz chcia�.
{31401}{31456}Obiecuj�.
{31509}{31571}Prosz�, nie umieraj.
{32312}{32372}Je�li jeszcze si� nie wpisali�cie,
{32375}{32432}to przyjd�cie si� zarejestrowa�,|�eb�cie mogli zag�osowa�.
{32435}{32487}Zajmie wam|to tylko 5 minut.
{32490}{32535}B�dziecie zadowoleni, �e to zrobili�cie.
{32538}{32578}Przyjd�cie tu.
{32578}{32626}Chc�, �eby�cie si� zarejestrowali i zag�osowali.
{32749}{32797}Eleanor?
{32799}{32852}Eleanor!
{32972}{33034}Prosz�, �wiat�o.
{33144}{33207}Wsz�dzie ci� szuka�am.
{33233}{33305}Bardzo przepraszam panno Iris.
{33377}{33444}- �le si� czuj�.|- Wygl�dasz okropnie.
{33537}{33585}Nie b�j si�.
{33653}{33700}Nie masz gor�czki.
{33734}{33792}O co chodzi, moja droga? Co si� sta�o?
{33868}{33919}Widzia�am diab�a.
{33921}{33988}Och droga Eleanor. To nie...
{33991}{34074}Brat Justin...|Jego oczy by�y czarne jak smo�a.
{34077}{34122}I nie chodzi tylko o to.
{34156}{34211}Widzia�am inne rzeczy,
{34214}{34278}- Nikomu o tym nie m�wi�am.|- Cicho.
{34355}{34415}Co b�g m�wi|na temat k�amania?
{34439}{34494}Ja nie k�ami�.
{34496}{34532}Eleanor.
{34592}{34707}"Nie b�dziesz dawa� fa�szywego �wiadectwa."
{34710}{34748}Zgadza si�.
{34866}{34926}Wiem co widzia�am.
{35240}{35314}Poprostu, przemawia przez ciebie wyczerpanie,|nic wi�cej.
{35316}{35398}Pracowa�a� u nas najci�ej,|Eleanor.
{35427}{35482}Potrzebujesz wolnego dnia.
{35592}{35647}Mam wspania�y pomys�.
{36249}{36304}Odejd�!
{36355}{36395}Wyno� si� st�d!
{37402}{37441}Co do cholery.
{37443}{37489}Hey!
{37489}{37534}Hey! Zatrzymaj si�!
{37740}{37800}Jonesy umiera.
{37951}{37990}O Jezu.
{37990}{38052}Musimy go zawie�� do szpitala.
{38052}{38112}Nie prze�yje|drogi do szpitala.
{38112}{38170}Nie mo�emy go tak zostawi�, �eby umar�.
{38172}{38237}Nast�pne miasto to Cheyenne.|Jest odleg�e o 40 mil!
{38280}{38301}Prosz�.
{39486}{39539}On tego nie prze�yje!
{39541}{39596}Co zrobimy?
{40687}{40733}Tylko popatrz na swoj� twarz, Eleanor.
{40757}{40800}Widz� jak odp�ywa z ciebie ca�e napi�cie.
{40833}{40944}Nic tak nie uspokaja duszy|jak patrzenie na arcydzie�o Boga.
{40944}{41020}Sama tu czasem przychodz�...
{41056}{41097}Kiedy jestem zak�opotana,
{41097}{41162}samotna,
{41164}{41215}roztargniona.
{41320}{41370}To co widzia�am...
{41545}{41615}by�o niczym z�y sen.
{41634}{41713}Dok�adnie. To by�o poprostu,
{41713}{41780}bardzo z�ym snem.
{41780}{41819}Figlem sp�atanym prze twoje oczy,
{41819}{41943}wywo�anym przez troski i wyczerpanie.
{41946}{42023}Ale dobr� stron� koszmar�w jest to,
{42025}{42085}�e si� ko�cz�,
{42087}{42200}a ty budzisz si� �wie�a|i wypocz�ta.
{42401}{42442}Panno Iris?
...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin