Carnivale S02E07.txt

(16 KB) Pobierz
{2697}{2767}Nogawka 31.
{2769}{2867}32 i p�. �le zmierzy�e�.
{2867}{2884}31.
{3335}{3376}32 i p�.
{4049}{4085}Pope�nili�cie b��d.
{4092}{4148}Ca�y ty� garnituru|jest otwarty.
{4150}{4251}Tak ubieramy zw�oki.|To pogrzebowy garnitur.
{5505}{5560}Jest pan pewny, �e nie chce|mercurochromu?
{5567}{5613}- To zajmie tylko chwil�.|- Nie trzeba prosz� pani.
{5617}{5677}Ka�� si� tym zaj��|zaraz jak j� odstawimy.
{5699}{5744}Wszystko w porz�dku, Iris?
{5754}{5780}Co� z Normanem?
{5780}{5824}Nasza nowa gospodyni... ci�ki przypadek nerwicy.
{5826}{5927}Co za mi�a niespodzianka.|Zjesz z nami �niadanie?
{5929}{5965}Czy�bym czu� bekon?
{7564}{7605}Hej!
{9298}{9334}Lubisz wieprzowin�?
{9384}{9475}�wi�ski sprz�t|ma kszta�t jak ich ogon,
{9506}{9542}jak... korkoci�g.
{9866}{9914}Henry Scudder.
{10952}{10993}Cze��, Jonesy.
{11041}{11089}Bierz co chcesz.
{11098}{11168}Dziewczyna i tak mia�a niewiele.
{11547}{11631}Wszyscy z kt�rymi rozmawia�am m�wili,|�e od dawna si� na to zanosi�o.
{11729}{11789}To i tak cud,|�e zosta�a tu tak d�ugo.
{11789}{11834}Po tym jak straci�a mam�.
{11901}{11964}My�la�am,|�e b�dziesz z tego zadowolona.
{11988}{12009}Jestem.
{12036}{12103}Niekt�rym ludziom pisane jest takie �ycie,|a innym nie.
{12117}{12146}Popatrz na siebie.
{12158}{12204}Urodzi�a� si� w miasteczku.
{12240}{12266}Chod�.
{12283}{12328}Popracujemy nad krokami.
{12884}{12937}Odpal mi papierosa.
{13913}{13995}Ch�opak wkr�tce wr�ci.
{14062}{14114}I co wtedy?
{14122}{14162}Zostaw mnie.
{14215}{14277}Dowidzenia, Samson.
{14503}{14558}Wiesz gdzie mnie znale��.
{15081}{15169}Nadal jest|na ka�de jego zawo�anie?
{15201}{15258}Widzia�a� go kiedy�? Kierownictwo?
{15268}{15332}Dalej odgrywa|to ca�e przedstawienie?
{15332}{15371}Zawsze za zas�on�,
{15378}{15426}nigdy nie m�wi niczego wprost.
{15433}{15491}Wkurza mnie to,|�e zatrzymujemy si� w takich miejscach,
{15495}{15553}gdzie od razu wiadomo,|�e nikt z miejscowych nie ma pieni�dzy.
{15558}{15649}Dawniej te� tak by�o.|Wszyscy przebyli�my d�ug� drog�.
{15759}{15805}A jak ci by�o z Samsonem?
{15817}{15884}Zawsze by� wra�liwy na punkcie swoich garnitur�w.
{15891}{15949}Nigdy nie pozwala� si� dotyka�|w trakcie snu,
{15956}{15987}taka by�a zasada.
{15994}{16045}Nigdy nie ca�owa� mnie przy ludziach.
{16057}{16112}Pieprzyli�my si� jak kr�liki.
{16131}{16232}Czasem w ��ku,|kiedy Bert jest na mnie,
{16241}{16287}my�l� o nim.
{16337}{16390}Nie wszystko w nim jest ma�e.
{16505}{16565}Pi��, sze��, siedem, osiem.
{16613}{16670}i do ty�u, krok,
{16673}{16721}obr�t, i przodem.
{16723}{16749}Nie!
{16757}{16781}Nie.
{16797}{16853}R�b to co ja, jak lustro!
{16975}{17054}�eby co� z tego wysz�o, musisz robi� to co ja.
{17054}{17095}Bo inaczej to b�dzie g�wno, a nie lustro!
{17095}{17222}Poprostu, ci�ko mi patrze� na ciebie|i wyobra�a� sobie, �e patrz� w lustro.
{17234}{17270}Ale, tak ma by�.
{17330}{17385}Felix, co ty do diab�a|tam robisz?
{17692}{17776}Hej, a mo�e dasz mi jeszcze troch�|tego cudownego �rodka, doktorku?
{17795}{17831}Co to ma znaczy�?
{17840}{17903}- Kim jest ten szarlatan?|- To nie szarlatan!
{17917}{17984}To renomowany,|w�drowny dentysta.
{17987}{18013}Dr. Delichter z Austrii.
{18020}{18051}Skleja mi koronk�,
{18059}{18123}kt�r� Jonesy rozwali� mi|swoj� pi�ci�.
{18142}{18205}Dzie� dobry, pani Dreifuss.
{18217}{18253}On m�wi "Guten morgen."
{18286}{18339}Jonesy rozwali� nie tylko koronk�.
{18339}{18406}Przez ciebie|ledwie wi��emy koniec z ko�cem.
{18409}{18478}A ty tracisz pieni�dze|na jakiego� cholernego z�ba?
{18521}{18562}Co� wykombinujemy.
{18833}{18857}Ah, pyszne.
{18878}{18941}Tak. Dobre jedzenie, dobre towarzystwo.
{18962}{19018}Ale napewno|jest inny pow�d twojej wizyty
{19025}{19080}poza ch�ci� spr�bowania|bekonu, przyrz�dzonego przez moj� siostr�.
{19094}{19137}Chodzi o zwierzchnik�w, Justin.
{19169}{19209}S� zaniepokojeni
{19217}{19298}twoj� interpretacj�|teologii.
{19303}{19358}Jestem twoim wielkim fanem,
{19363}{19452}ale nawet ja uwa�am,|�e twoje ostatnie kazania s� troch�...
{19471}{19502}niew�a�ciwe,
{19504}{19586}- Podburzaj�ce.|- Podburzaj�ce ?
{19677}{19720}Nigdy nie by�o to moim zamiarem.
{19734}{19799}W takim razie co mam zrobi�,|by zadowoli�
{19806}{19862}ciebie i zwierzchnik�w.
{19881}{19907}A wi�c,
{19917}{20015}chcieli by�my, by� przesy�a� nam|tre�� swoich radiowych wyst�pie�
{20022}{20089}do zatwierdzenia, zanim zostan� nadane.
{20120}{20200}W ten spos�b,|b�dziemy mogli sugerowa� pewne poprawki.
{20200}{20274}Mo�esz nawet wiele zyska�|dzi�ki naszej wsp�pracy.
{20480}{20550}Uwa�am, �e to doskona�y pomys�.
{20586}{20638}Wasze zainteresowanie to dla mnie zaszczyt.
{20710}{20765}Dzi�kuj� jeszcze raz, Iris.
{20775}{20809}To by�o pyszne.
{20821}{20854}Tak, dzi�kuj�. Pyszne.
{21657}{21727}To Norman!|Nie martwcie si�. Zaraz si� nim zajm�.
{21734}{21806}Jak ma si� Norman?|Jest jaka� poprawa?
{21808}{21847}Niestety nie.
{21854}{21907}Je�li wierzy� Dantemu,
{21909}{21957}�e zamro�enie na wieczno��,
{21959}{22046}w dziewi�tym kr�gu piek�a|jest zarezerwowane dla tych,
{22055}{22094}kt�rzy zdradzili swoich dobroczy�c�w.
{22096}{22144}Je�li to najgorsza rzecz,|jak� piek�o ma do zaoferowania,
{22146}{22204}to w niebie|musi by� r�wnie wyj�tkowe miejsce,
{22204}{22257}zarezerwowane dla ciebie i twojej siostry.
{22257}{22307}To jak traktujecie tego cz�owieka.
{22309}{22389}On uratowa� nas oboje.|Przynajmniej tyle mo�emy zrobi�.
{22437}{22480}Nie mog� na niego patrze�, kiedy jest w takim stanie.
{22482}{22556}- Rozumiem.|- Przeka� mu moje pozdrowienia?
{22559}{22614}Oczywi�cie.
{22614}{22674}Czy on rozumie,|kiedy co� do niego m�wisz?
{22676}{22722}Modl� si�, �eby tak by�o.
{22825}{22897}Prze�l� ci|tekst dzisiejszego wyst�pienia.
{22899}{22916}Dobrze.
{23225}{23266}M�j Bo�e, co tu si�sta�o?
{23312}{23376}Je�li spazmy|b�d� ci� tak wyrzuca� z ��ka,
{23379}{23441}b�dziemy musieli za�o�y� w ��ku por�cz.
{23460}{23573}Jest pewne przys�owie w Rosji,|kt�rego nauczy�a nas nasza matka.
{23832}{23897}"Lepiej by� rannym lwem
{23899}{23947}ni� bezgrzeszn� pch��."
{24045}{24108}Justin by� ostatnio|pod wielk� presj�.
{24110}{24175}Ma na g�owie tyle zmartwie�,
{24175}{24240}�e nie mo�e ju�|martwi� si� o nas.
{24240}{24297}On szybko idzie do przodu.
{24297}{24355}Wi�c je�li nie b�dziemy mogli dotrzyma� mu kroku,
{24355}{24434}to pewnego dnia, ani si� nie obejrzymy,|a jego ju� nie b�dzie.
{24436}{24556}A ja zamierzam zrobi� wszystko|by nie zosta� w tyle.
{24580}{24623}Nie jestem pch��.
{24877}{24918}Pora ci� przebra�.
{25589}{25637}Szukam m�czyzny o nazwisku Scudder.
{25640}{25700}Henry. Hank. Hack.
{25712}{25736}Tego drania?
{25743}{25798}Je�li jeste� jego przyjacielem,|musisz zap�aci� z g�ry.
{25827}{25868}Mieszka tu?
{25875}{25908}Przez jaki� rok.
{25915}{26002}Uciek� w Wigili�,|nie p�ac�c za 8 tygodni pobytu.
{26035}{26098}Wie pan dok�d pojecha�?
{26098}{26179}Je�li jest bystry,|to jest teraz tysi�ce mil st�d.
{26182}{26256}To by� czubek, zwyk�y wariat.
{26337}{26381}Mog� obejrze� jego pok�j?
{26385}{26441}Zosta� wynaj�ty... komu� kto p�aci.
{26445}{26491}Nic po sobie nie zostawi�.
{26582}{26661}Po schodach, a p�niej w lewo. Pok�j numer 2.
{26685}{26723}Drzwi s� zawsze otwarte.
{28622}{28685}Kupujesz czy ogl�dasz?
{28747}{28824}S�ysza�y�cie mo�e|o niejakim Scudderze?
{28826}{28872}Nie.
{28922}{28968}Kim jeste�cie?
{28989}{29040}Jestem twoj� matk�.
{29049}{29109}Tak, a ja ciotk� Claudine.
{29495}{29560}Hej, je�li zamierzasz rzyga�,|to zr�b to na zewn�trz.
{31667}{31701}My si� sk�d� znamy.
{31842}{31912}Do cholery!
{31933}{31974}Musisz za to zap�aci�.
{32015}{32049}Tu hotel Astoria.
{32053}{32096}Czy mo�ecie|przys�a� samoch�d do...
{32104}{32149}Hej, co robisz?|Nie mo�esz tu wchodzi�!
{32190}{32231}To nie farma, zasra�cu.
{32236}{32307}Takie zachowanie jest zabronione.|Jeste�my w Damascus!
{32341}{32406}Centrala, po��czcie mnie z policj�.
{32406}{32459}Tak. Halo?
{32461}{32533}Henry Scudder?
{32578}{32612}Kto?
{32871}{32907}Jeste� nim.
{32991}{33063}Za to te� b�dziesz musia� zap�aci�.
{33219}{33264}Wiesz po co tu jestem.
{33293}{33331}Zabieram ci� do Belyakova.
{33336}{33379}Nie wolno ci tu wchodzi�!|Zostaw tego cz�owieka w spokoju.
{33386}{33422}Nie wa� si� go tkn��, ty sukinsynu!
{33480}{33509}Mylisz si�.
{33518}{33581}Nie wiem kim jeste�.
{33597}{33650}I nie wiem kogo szukasz.
{33655}{33698}Dobrze wiesz kim jestem.
{33703}{33739}Jestem twoim synem!
{33840}{33878}- Dok�d poszed�?|- Jest pan z policji?
{33887}{33923}Tak, jestem policjantem.
{33931}{33964}Jest tam.
{33976}{34017}Zamkn�� drzwi.
{34036}{34079}Zobaczymy co uda mi si�|na to poradzi�!
{34434}{34489}Mam klucz! Nie!
{34561}{34590}Co robisz?
{34609}{34645}Co...?
{35832}{35880}Sta�o si�.
{35887}{35949}Jednak si� sta�o.
{36134}{36180}Justin, wszystko w porz�dku?
{36287}{36343}Co za dzie� na strat� gospodyni.
{36755}{36793}Przez lata...
{36805}{36858}zastanawia�em si� gdzie jeste�,
{36872}{36918}jaki jeste�.
{36966}{37000}I oto jeste�,
{37009}{37081}pomarszczony, stary tch�rz.
{37119}{37167}Dlaczego nas zostawi�e�?
{37230}{37263}Nie mia�em wyboru.
{37330}{37393}Belyakov by� coraz bli�ej,
{37412}{37481}Lodz by� w mie�cie,|wypytywa� o mnie.
{37525}{37573}Wi�c tak poprostu... podwin��e� ogon,
{37575}{37618}i zostawi�e� nas z niczym?
{37633}{37669}Rosjanin nie zawaha� by si�,
{37673}{37748}przed zabiciem ciebie i twojej matki,|by dotrze� do mnie.
{37767}{37829}To stek bzdur.|On taki nie jest.
{37832}{37923}Nie musz� si� usprawiedliwia�|przed tob� czy przed kimkolwiek.
{37925}{37971}Zrobi�em to co musia�em.
{37980}{38093}Zostawi�e� mnie samego,|z szalon� kobiet�!
{38213}{38287}Nigdy nie chcia�em by�|cz�ci� tego szale�stwa.
{38349}{38441}Ja... chcia�em tylko spokoju i rodziny,
{38460}{38522}ale nie mo�na tak poprostu zrezygnowa�.
{38558}{38630}Nie mo�na uciec od tego kim si� jest.
{38695}{38740}Ale przecie�... sam dobrze o tym wiesz.
...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin