NS_1959-01.pdf

(1043 KB) Pobierz
455795415 UNPDF
NA STRAŻY
ZWIASTUN OBECNOŚCI
CHRYSTUSA PANA
I WYPEŁNIAJĄCYCH SIĘ
PROROCTW BIBLIJNYCH
W HISTORII ŚWIATA
Redaguje: Kolegium Redakcyjne
Wszelką korespondencję i uwagi krytyczne, jak również i słowa zachęty w postaci
ciekawych materiałów i artykułów, prosimy kierować na adres sekretarza Redakcji
br Kaleta Stanisław
Myślachowice 48,
pow Chrzanów
10 prawideł szczęścia
Abybyćszczęśliwymwżyciunależystosowaćsiędopewnychradktóre– ujętewdziesięcioroprawideł–
podajemyniżejWartojezapamiętać
1Obcujzludźmiopogodnym nastroju.
2Myślodobrychijaśniejszychstronachżyciaabyśmógłzapomniećoprzykrych
3Nieżądajodżyciazawiele
4Nauczsięzwalczaćgniewmściwośćchciwośćiinnenamiętnościabymiećspokójwewnętrzny
5. Szukaj zadowolenia w sprawianiuinnymszczęścia
6Miejwżyciuszlachetnecele
7. Szanuj swe zdrowie.
8Pamiętajotymżepracąwytrwałąbędzieszmógłdożyćdolepszegojutra
9NienarzekajniepoddawajsiętrosceizniechęceniupanujnadnerwamiPowtarzajsobie– cóżmi
pomożetroskaizmartwienie?Zawszetakbyćniemożeiwreszciemusiprzyjśćjakaśzmiananalepsze
10Takjakdzieckocieszysięmałącząsteczkądobratakitynauczsiępoprzestawaćnamałyminieżądaj
za wiele.
Kaznodzieja, który nie zadowalał zboru
PewienzbórbyłbezkaznodzieiipostanowiłpowołaćnowegoWybórkaznodzieijestdlazboruważnym
momentemPowstałopytanieKtobędzietymnowymkaznodzieją?Zborowni-cyspodziewalisięznaleźć
lepszegokaznodziejęoddotychczasowegoNależałowięczachowaćostrożność
JedenzprzewodniczącychsąsiedniegozborupostanowiłzbadaćjakiegokaznodziejęzbórsobieżyczyW
związkuztymnapisałlistjakobyodwspółubiegającegosiękandydatanaurządKaznodzieiiprzeczytałgo
na posiedzeniu rady zborowejTreśćlistubrzmiała
„BraciaiSiostry!SłyszałemżewaszzbórposzukujekaznodzieiitymsięzainteresowałemMampewne
kwalifikacjektórenapewnoocenicieDanamijestłaskagłosićSłowoBożewmocyimamteżpewne
sukcesy na polu literackim. WszyscytwierdzążejestemdobrymorganizatoremIstotniemiałemdużo
powodzeniawprowadzeniuzborówwwielumiastachSąjednakludziektórzymająmicośdozarzucenia
Mamjużprzeszło50latinigdyniebyłemdłużejwżadnymzborzejak3lataNiektórez nichmusiałem
opuścićpospowodowaniuwnichniepokojuJeślimambyćszczerymuszęteżwyznaćżebyłem3czy4
razywwięzieniualeniedlategożenaprawdęcośzłegozrobiłemMojezdrowiepozostawiawieledo
życzenia ponieważ dużo pracowałem fizycznie zarobkowo Zbory którym służyłem były małe
aczkolwiekznajdowałysięwdużychmiastachWniektórychznichmiałemtrudnościzprzełożonymi
innych wyznań którzy stawiali mnie przed sędziów i kilkakrotnie dotkliwie pobili W sprawach
administracyjnychniestojęnajlepiejZdarzamisięnawetżeniekiedyzapominamkogochrzciłemMimo
wszystkogdybymmógłbyćwampomocnygotówjestemsłużyćwaszemuzborowizcałymoddaniemi
poświęceniemchoćbymmusiałpracowaćzarobkowonasweutrzymanie”
Po odczytaniutegolistuprzełożonyradyzborowejzapytałCzynienależałobywziąćpoduwagętego
kandydata?OburzeniradniodparliJakto!przecieżniemożemyzajmowaćsięczłowiekiemchorym
kłótliwymniespokojnymiosłabejpamięciRadniczulisięnawet dotknięciżetakikandydatmiałodwagę
zgłosićsięnaurządkaznodzieiwichzborzeMimotoodniechceniazapytanoonazwiskoOdpowiedź
padłaApostołPaweł
Przekład z holenderskiego czasopisma „De Christen”
ROK NOWY
Złotytekst
„PójdźcieżaoglądajciesprawyBożestrasznyjestwsprawachswoichprzysynachludzkich
ObróciłmorzewziemięsuchąPanujewmocyswejnawiekiOczyJegopatrząnanarody
odporniniewywyższąsięBłogosławcieżnarodyBoganaszegoiogłaszajciegłoschwałyJegoiż
zachowałprzyzdrowiuduszęnasząaniedałsiępowinąćnodzenaszejAlbowiem
doświadczyłeśnasoBoże!Wypławiłeśnasogniemtakjakosrebropławionebywa”Psalm
68:5-10.
Znów minął rok Jakże niemiłe jest dla człowieka słowo „minął”! Ono zawiera w sobie
wspomnienie o beznadziejności całej ludzkości ono przypomina faktże życie nasze jest
mgnieniemokawwiecznościiżekażdyprzeżytyrokkonieckońcówjestoderwanymkuponemz
naszegoczeku życia Dziś większość właścicieli czeków życia posiada tylko 30-40 takich
kuponówijedynąpociechądlaludzkościjesttożewcaleniewiedząkiedynaddarliostatni
odcineknaichkalendarzużyciaItydrogiczytelnikuijategoniewiemyitakjestdobrze!
Lecz staje się nam rzeczą jasną że słowo „minął” jest natrętnym „ostrzegaczem” który
szczególnieprzykońcustaregorokuprzywodzinamnapamięćWielesposobnościniesienia
pomocyminęło!Wielesposobnościniesieniaradościwspółbraciomminęło!
Wielesposobnościćwiczeniasięwumiarkowaniuikarnościminęło!
Wielesposobnościszlachetnegomyśleniaipostępowaniaminęło!
Wielesposobnościznoszeniacierpieńzpoddaniemminęło!
WielesposobnościpogłębianiaznajomościWoliBożejminęło!
Wielesposobnościzdobywaniawartościwiecznychminęło!
Trzysta sześćdziesiątpięćdniminęłoZaisteniejednozdarzeniestajeprzedoczaminaszego
duchaNiejednasłabośćniejedneniedomaganieprzypominanamżeteraźniejszośćniemoże
zadowolićnaszegożyciażeonodomagasiętreścidomagasięceluwszaktegomunie-dostaje.
Chybażektośuważałbyspaniejedzenieiużywanie– zatreśćicelludzkiegożycia
NiektórzymówiąowysokimzadaniusamegożyciaOwszemżyciewielumożeobfitowaćw
obowiązki i wielu wytknęło sobie cel życia który stara się osiągnąć Lecz jest rzeczą
dowiedzionążenieosiągnięcieceluleczdążeniedoniegostanowidlaczłowiekazadowolenie
Bogdyledwieosiągniętyjestpewiencelpożądliwemuokuukazujesię„celwyższy”iznów
zaczynasięubieganiewedługsłówpoety
„Imwięcejmatymwięcejchce
Nigdytroskijegoniemilcząnie!”
Nawetwszelkiegorodzajuczynnikiupiększająceniezagłuszająbrakutreścikrótkichdniżycia
SzybkomijapodniosłynastrójsalikoncertowejlubteatralnejIczemużniemiałobytakbyć?
Wszaknierzeczywistościąatylkokomediąjesttoczymomamiasiębynakilkagodzinzabić
szarzyznęniezadawalającąichżycia
Dniminęłyaniedałytegocomiałydać– niedałytreściżyciaaniodpowiedzinapytanieojego
celCzłowiekznacelleczjestnimtylkobeznadziejnykoniecjegodrogi– jestnimśmierćigrób!
TodrogiCzytelnikujestmądrościąifilozofiąmędrcówtegoczasuOniniepotrafiądaćCiinnej
pociechy. – „Umarłiprzeminąłnazawsze”– brzmi ichlakonicznaodpowiedźCzyonaCię
zadowala?... Czy szukasz lepszego powiadomienia? – Prawdażesłowo„minął”rozpatrzonez
ludzkiego punktu widzenia jest beznadziejne i bolesne... Rozpatrzmy je teraz z punktu widzenia
Boskiego, biblijnego.
SześćtysięcylatludzkośćdźwiganasobiewEdenierzuconeprzekleństwo„Wpocieoblicza
twegobędzieszpożywałchleb”
Wtymtkwiprzyczynadrogiczłowiekaprzykońcuktórejsłychaćtylko„minął!”Ażsię
nawróciszdoziemi”Wiekzawiekiemupływałpokolenie zapokoleniemzstępowałodogrobua
wciążjeszczenawskutektegowyrokudzwoniądzwonyprzezludziwzniesionychświątyńone
brzmiążałośniealbowiemciktórzysprawiajążeonedzwoniąteżnieumiejąpowiedziećnicku
pocieszeniuoprócz„minął”Ogdybywiedzieliiwierzylicogłosiowastaraksięgaczcigodna
Bibliatedywykrzykiwalibyradośnieże„minął”iżeprzybliżyłnasdoKrólestwaJegoświętego
każdyminionyrokOjakąradościąjestwiedziećipojmowaćiwierzyćżeograniczenie
ludzkiegoszczęściażyciaspowodowaneprzezwężaprzezgrzechskończysiężeniedługonie
będąjużpłynąćłzypożegnalneżeśmierćjużniebędzierozcinaćżadnegowęzłamiłości„A
śmierciwięcejniebędzieanismutkuanikrzykuaniboleściniebędzie”(Obj214Izaj257-
8)„Nasienieniewiastypotrzetobiegłowę”brzmiałajużobietnicagdyzostałwydanywyrok
OczynaszewidząobecnieporanekŚwiatłoświeciktórestajesięcorazjaśniejszePokazuje
onemuświatuKrólestwoBożeOczekującymwmiłościuczniomswoimcozaznakobecności
twojej?wskazujenamająceprzykońcuwiekunastąpićwojnypłodymoryitrzęsieniaziemi
(Mat. 24:3-7)Jeżeliwięcwidzimyżedziśwaląsięrzeczytradycyjnemamypowódradosnym
sercemstwierdzić Minęły– zdążamydoKrólestwaBożegoGdydnimijająilatastaczająsięw
morzewiecznościnieronimyłezzanimileczradośniewykrzykujemyMinęłyminęły–
nastajewiekzłotyChoćpatrzączasiebiedostrzegamyniejednobolesnewydarzeniejakie nas
spotkałonadrodzedoświadczeniazgrzechemijegozłyminastępstwamiwrazześmierciąto
jednakwzrokpełenjestnadzieiUmiłowaniBraciaiSiostrychociażNowyRokjest dla nas
wielkąniewiadomątojednakczyonbędziedlanasszczęśliwyod nassamychtylkozależy
MówiśwapPawełże„tymktórzymiłująBogawszystkierzeczypomagająkudobremu”
(Rzym828)Tocoprzeszłozapomnijmyuwiecznijmywswejpamięcitylkorzeczynaprawdę
wzniosłezaktórepodwajasięnaszacześćkuBogui nasze ku niemu zaufanie. Niejedno bliskie
namserceidroganampostaćniewkraczarazemznamiwprogiNowegoRokuuczucienasze
wspominaonichałączysięztymiwszystkimiżywymiktórzyzłączeniznamiwspólnąwiarą
strudzeniszepczą„PrzyjdźKrólestwoTwoje”
OstrzegamyWasprzedzwątpienieminiewiarąiprzedzeświecczeniemPrzypominamyWam
„żesamPanztrąbąiokrzykiemzstąpiłznieba”(1Tes416)abyobudzićswychwy-branychże
rozpocząłdzieło„kruszeniaposągu”aKrólestwoJegomałykamieńwneturośniewgóręże
Trąba Jubileuszu niosąca wołanie o wolność o pokój o wiedzę o szczęście i o życie –
rozbrzmiewanadnarodamiżekońcowedziełożniwawiążekąkolwsnopyprzeznaczoneku
spaleniupszenicędogumnawzywa
I narzekają wszystkie pokolenia (Mat 2430) I rozgniewały się narody (Obj 1118) Bo
przyszedłczassąduPańskiego(Obj147)
Idlategojakimiżmytedymamybyćwświętychobcowaniachipobożnościach?Rokktóryjest
przednamiwiniennasjeszczewięcejuświęcićiprzygotowaćnaspotkaniezOblubieńcema
wstydniechbędziestróżomktórzykażąspać„kapłanomdniasiódmego”
ZespolenijednościąwiaryzzaufaniemwopiekęOjcowskąwkraczamywprogiNowegoRokui
życzymywszystkimCzytelnikomłaskibłogosławieństwBożychabyśmymoglijeszczewięcej
promieniowaćmiłościąwiarąiprawdą!
„PanjestcodobregowoczachJegoniechczyni”– 1 Sam. 3:18.
I znowu rok
Zginąłwczasuotchłani
Znówjedenkrok
Bliżejżyciaprzystani
Nastajedzień
Co nowy okres znaczy.
Wnetznikniecień
I smutku, i rozpaczy!...
OSZUKIWANIE BOGA
Dzieje Apostolskie 5:1-11
„Przetożzłożywszykłamstwomówcieprawdękażdyzbliźnimswoim”– Efezj. 4:25.
„Agdyludziezasnęliprzyszedłnieprzyjacielinasiałkąkolu”taknamwyjaśniaprzypowieść
naszegoPanaGdyapostołowiezasnęliprzeciwnikBożymiałnieskrępowanąrękędozasiewania
ziarnabłędupoczymuprawiałwKościeleklasękąkolujakasięwnastępstwietegowyłoniła
LeczzaczasównaszejlekcjitużpoDniuPięćdziesiątnicywarunkibyłyodmienneApostołowie
jeszczeżyliijakoprzedstawicielePanaużywalispecjalnejwładzyktóraimbyłaudzielonado
zasiewaniatylkodobregonasieniautrwalającKościółiprzeszkadzającprzeciwnikowiwjego
pracyzasiewaniakąkoluczybłędóww KościelepierwotnymLekcjanaszailustrujemetodę
jakiej Pan używał działając przez apostołów aby utrzymać pierwotny Kościół wolny od
hipokrytówibłędów
Wedługpoprzedniejlekcjiczęściowakomunainteresówiposiadłościnakorzyśćogółubyła
wprowadzonanapoczątkuWiekuEwangeliipomiędzywierzącymiPewnaliczbawiernych
posprzedawała swe posiadłości przelewając kapitał do wspólnego funduszu Szczególna
wzmianka jest podana w Dziejach Apostolskich 436 i 37 o Jozesie Był on jednym ze
wspaniałomyślnychbraciktóregoszczodrobliwośćipomocwKościelebyłaogólnieuznanatak
żepomiędzywierzącymimiałonnoweimię– Barnabaszcosięwykłada„synpociechy”czyli
dającyotuchęipomoc
Chociażniebyłoprzymusudosprzedawaniaswychmajętnościioddawaniapieniędzydo
wspólnejkasytojednakfaktżektórzytakczynilibyliwysocecenieniwKościelejednocześnie
byłotosidłemdlainnychmianowiciedlatychktórzynieposiadaliprawdziwegoducha
usłużnościipoświęcenialeczpragnęlimiećuznaniebraciAnaniasziSafirażonajegobyliz
owejklasypragnącejmiećuznaniewKościelelecznieposiadającejprawdziwegoducha
poświęcenia Mieli oni majętność którą zadecydowali sprzedać Chcąc uchodzić przed
wierzącymizaświętychpodobnychdoBarnabaszaudawaliżeoddajądoogólnegofunduszu
całkowitąsumęjakąotrzymalizesprzedażyswejmajętnościOkazałosięjednakżeichsposób
myśleniabyłobłudnyponieważpokryjomuumówilisięująćczęśćzonychpieniędzyna
przyszłenieprzewidzianewydatkiajednakabyuchodzićjakobypoświęcilicałąsumę
NiesprawiedliwośćichpostępkuzostałaobjawionaJakapostołPiotrpowiedziałżemajętność
należaładonichagdyjąsprzedalimogliuczynićzpieniędzmiswymicochcielileczpowinni
Zgłoś jeśli naruszono regulamin