04_Wskazniki-Rozdzial II edyt.pdf

(659 KB) Pobierz
Microsoft Word - 04_Wskazniki-Rozdział II edyt.doc
Rozdział II
Epidemiologia
 
2.1. Umieralność ogólna
Standaryzowany współczynnik umieralności ogólnej (względem wieku) dla danego kraju
jest to wartość, jaką przybrałby ogólny współczynnik zgonów, gdyby populacja tego kraju
charakteryzowała się taką samą strukturą wieku ludności, jak populacja 1 standardowa.
Zgony na 100 tys. ludności
1 300
Kraje:
1 100
Czechy
Francja
Niemcy
900
Polska
Węgry
700
Wlk. Brytania
500
Rys. 2.1.1. Standaryzowany współczynnik umieralności ogólnej w wybranych krajach Unii
Europejskiej w latach 1990–2003
Ź r ó d ł o: OECD Health Data, June 2005.
W latach 1990–2003 standaryzowany współczynnik umieralności ogólnej w analizowanych
krajach Unii Europejskiej wykazywał tendencję malejącą. Na tym tle kraje będące nowymi
członkami Unii Europejskiej wyróżniały się półtorakrotnie wyższym wskaźnikiem umieralności. W
Polsce największą wartość tego wskaźnika odnotowano w 1991 r. - wynosiła ona wówczas 1098,3 i
w kolejnych latach systematycznie zmniejszała się osiągając w 2002 r. wartość 840,0.
Niski poziom współczynnika umieralności odnotowano natomiast w krajach Europy
Zachodniej. We Francji wartość tego współczynnika kształtowała się na najniższym wśród
porównywanych krajów poziomie: od wartości 650,4 w 1990 r. do 568,9 zgonów na 100 tys.
ludności w 2001 r..
1 W tym przypadku standardowa populacja jest to populacja krajów należących do OECD.
52
278334383.015.png 278334383.016.png 278334383.017.png 278334383.001.png 278334383.002.png 278334383.003.png 278334383.004.png 278334383.005.png
Tabl. 2.1.1. Standaryzowany współczynnik umieralności ogólnej w wybranych krajach Unii
Europejskiej w latach 1990–2003
K r a j e
1990
1995
1996
1997
1998
1999
2000 2001 2002 2003
zgony na 100 tys. ludności
Czechy
1117,8 978,0 925,6 916,0 879,9 867,9 847,3 837,7 834,4 849,7
Francja
650,4 600,1 595,0 579,4 598,6 592,0 574,9 568,9
.
.
Niemcy
807,0 725,4 712,8 687,6 673,1 658,1 639,5 620,9
.
.
Polska
1067,5 1004,6 992,8
.
.
938,7 888,2 868,3 840,0
.
Węgry
1190,8 1137,8 1110,1 1074,6 1077,3 1079,9 1009,2 971,1 968,9 982,3
Wielka Brytania 786,0 738,5 720,3 705,5 698,4 694,6
.
649,6 644,7 .
Ź r ó d ł o: OECD Health Data, June 2005.
Uwagi metodologiczne
Standaryzacja współczynnika zakłada przyjęcie za podstawę porównań standardowej
struktury ludności w celu wyeliminowania wpływu rozkładu wieku na ocenę zmian w
poziomie umieralności. Za podstawę porównań jako standardową strukturę ludności przyjęto
strukturę populacji krajów należących do OECD z 1980 r.
Źródłem danych o zgonach w Polsce jest formularz Pu-M67 „Karta statystyczna do
karty zgonu”.
53
278334383.006.png
2.2. Przeciętne dalsze trwanie życia noworodka
Przeciętne dalsze trwanie życia noworodka jest to średnia liczba lat, jaką ma do
przeżycia noworodek, przy założeniu stałego poziomu umieralności z okresu, dla którego
opracowano tablice trwania życia.
Lata życia
80
Kraje:
78
Czechy
76
Francja
74
Niemcy
72
Polska
Węgry
70
Wlk. Brytania
68
Rys. 2.2.1. Przeciętne dalsze trwanie życia noworodka w wybranych krajach Unii Europejskiej
w latach 1990–2003
Ź r ó d ł o: Health For All Database, WHO 2005.
Liczba lat przeciętnego dalszego trwania życia noworodków w Europie generalnie
wydłuża się (wyjątek stanowią niektóre kraje Europy Wschodniej, np. Rosja i Ukraina).
Najwyższa wartość wskaźnika przeciętnego dalszego trwania życia przy urodzeniu, wśród
analizowanych krajów, wystąpiła we Francji – w 2001 r. - 79,4 lat. W Polsce natomiast, w
porównaniu z pozostałymi porównywanymi krajami, poziom analizowanego wskaźnika był
stosunkowo niski, choć notuje się stały jego wzrost na przestrzenia branych pod uwagę lat: z
71 lat w 1992 do 74,7 lat w 2003 r.
Najwyższy wzrost przeciętnego dalszego trwania życia noworodka odnotowano
w Czechach oraz w Polsce, gdzie średnie trwanie życia wydłużyło się odpowiednio o 3,9 i 3,7
lat.
54
278334383.007.png 278334383.008.png 278334383.009.png 278334383.010.png 278334383.011.png 278334383.012.png
Tabl. 2.2.1. Przeciętne dalsze trwanie życia noworodka w wybranych krajach Unii Europejskiej
w latach 1990–2003
K r a j e
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
przeciętna liczba lat
Czechy
71,5 73,3 74,0 74,1 74,8 74,9 75,2 75,4 75,5 75,4
Francja
77,6 78,7 78,9 79,2 78,9 79,0 79,4 79,4
.
.
Niemcy
75,5 76,8 77,1 77,5 77,8 78,1 78,4 78,8
.
.
Polska
71,0 72,0 72,4 72,8 73,1 73,2 74,0 74,4 74,7 74,7
Węgry
69,5 70,1 70,7 71,1 71,0 71,1 71,9 72,6 72,6 72,6
Wielka Brytania
75,9 76,8 77,1 77,3 77,4 77,5 78,1 78,4 78,5
.
Ź r ó d ł o: Health For All Database, WHO 2005.
Uwagi metodologiczne
Przeciętne dalsze trwanie życia oblicza się ze wzoru:
T
e =
x
x
l
x
gdzie:
e x – przeciętne dalsze trwanie życia osoby w wieku x ukończonych lat,
T x – łączna liczba lat, jaką mają do przeżycia osoby w wieku x ukończonych lat,
l x – liczba osób dożywających wieku x ukończonych lat.
Ź r ó d ł o: Augustyniak H., Statystyka opisowa z elementami demografii., Ars boni et aequi, Poznań
2003, s. 230.
55
278334383.013.png 278334383.014.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin