Bezpieczeństwo i higiena pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym USTAWA.pdf

(25 KB) Pobierz
DU0070.pdf
Dziennik Ustaw Nr 70
— 4913 —
Poz. 650
650
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 10 maja 2002 r.
w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy u˝ytkowaniu wózków jezdniowych z nap´dem silnikowym.
Na podstawie art. 237 15 § 2 Kodeksu pracy zarzàdza
si´, co nast´puje:
2. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez u˝yt-
kownika w u˝ytkowanych wózkach zmian konstrukcyj-
nych lub demonta˝u urzàdzeƒ ochronnych i sygnaliza-
cyjnych.
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy przy u˝ytkowaniu wózków
jezdniowych z nap´dem silnikowym, zwanych dalej
„wózkami”, u˝ywanych w transporcie wewn´trznym
zak∏adów pracy.
§ 3. Obs∏uga i konserwacja wózków oraz przepro-
wadzanie okresowych przeglàdów i napraw powinny
byç wykonywane zgodnie z dokumentacjà techniczno-
-ruchowà opracowanà przez producenta.
§ 2. 1. Stosowane w zak∏adach pracy wózki powin-
ny spe∏niaç wymagania bezpieczeƒstwa i higieny pra-
cy oraz ergonomii okreÊlone w odr´bnych przepisach.
§ 4. 1. Do obs∏ugi wózka mo˝e byç dopuszczony
pracownik, który ukoƒczy∏ 18 lat i uzyska∏:
25355503.001.png
Dziennik Ustaw Nr 70
— 4914 —
Poz. 650
1) uprawnienia operatora, zgodnie z odr´bnymi prze-
pisami, lub
2) imienne zezwolenie do obs∏ugi wózka wystawione
przez pracodawc´, wa˝ne na terenie zak∏adu pracy
tego pracodawcy.
§ 7. 1. Pracodawca powinien okreÊliç dopuszczalne
pr´dkoÊci wózków na poszczególnych odcinkach dróg,
uwzgl´dniajàc przy tym nasilenie ruchu, rodzaj prze-
wo˝onych ∏adunków, szerokoÊç i stan dróg oraz wi-
docznoÊç.
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, mo˝e
byç wydane pracownikowi po ukoƒczeniu, z wynikiem
pozytywnym, szkolenia dla kierowców wózków zorga-
nizowanego przez pracodawc´, wed∏ug programu
opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostk´ or-
ganizacyjnà wyznaczonà przez ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki.
2. Pracodawca powinien podjàç Êrodki organizacyj-
ne, zapobiegajàce wchodzeniu pracowników pieszych
na teren pracy wózków.
3. W przypadku gdy ze wzgl´du na rodzaj wykony-
wanej pracy nie jest mo˝liwe spe∏nienie warunków,
o których mowa w ust. 2, pracodawca powinien zasto-
sowaç odpowiednie Êrodki zabezpieczajàce pracowni-
ków przed skutkami zagro˝eƒ powodowanych dzia∏a-
niem wózków.
3. Kierowcy posiadajàcy uprawnienia do prowa-
dzenia wózków jezdniowych mogà obs∏ugiwaç rów-
nie˝ wózki zasilane gazem, pod warunkiem ˝e wymia-
ny butli gazowych dokonywaç b´dà pracownicy posia-
dajàcy uprawnienia do wykonywania tych czynnoÊci.
§ 8. 1. ¸adunki transportowane wózkami powinny
byç rozmieszczone i zamocowane tak, aby nie stwarza-
∏y zagro˝eƒ wypadkowych.
§ 5. 1. Przed przekazaniem wózka do u˝ytkowania
pracodawca powinien zapewniç kontrol´ jego stanu
technicznego, w tym kontrol´ elementów, uk∏adów
i mechanizmów; w szczególnoÊci nale˝y sprawdziç:
1) prawid∏owoÊç dzia∏ania uk∏adu kierowniczego, ha-
mulcowego i nap´dowego, mechanizmów podno-
szenia oraz osprz´tu,
2) sprawnoÊç oÊwietlenia i sygnalizacji, prawid∏o-
woÊç dzia∏ania urzàdzeƒ pomiarowo-kontrolnych
oraz elementów i urzàdzeƒ zabezpieczajàcych kie-
rowc´ i osoby wspó∏uczestniczàce w czynnoÊciach
transportowych.
2. ¸adunki wystajàce poza obrys wózka mogà byç
na nim transportowane wy∏àcznie z zachowaniem wa-
runków okreÊlonych w przepisach Prawa o ruchu dro-
gowym.
§ 9. Dopuszczalne jest przewo˝enie osób na wóz-
kach lub przyczepach wy∏àcznie pod warunkiem, ˝e
wózki lub przyczepy sà do tego przystosowane przez
producenta.
§ 10. 1. Podnoszenie osób przy u˝yciu wózków pod-
noÊnikowych na pomostach dostosowanych i specjal-
nie zamontowanych do tego celu jest dopuszczalne,
o ile dokumentacja techniczno-ruchowa dopuszcza ta-
kà mo˝liwoÊç.
2. Przeprowadzenie kontroli, o której mowa
w ust. 1, powinno byç odnotowane w dokumentach
eksploatacyjnych wózka.
2. WysokoÊç podnoszenia oraz udêwig wózka wy-
posa˝onego w pomost nie mogà przekraczaç wielkoÊci
okreÊlonych przez producenta.
3. Niedopuszczalne jest eksploatowanie niespraw-
nego wózka lub bez odpowiedniego osprz´tu, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 2.
3. Przewo˝enie osób na pomoÊcie wózka specjali-
stycznego sterowanego z tego pomostu dopuszczalne
jest przy u˝yciu wózka odpowiednio przystosowanego
przez producenta do tej pracy.
§ 6. 1. Przed przystàpieniem do pracy z u˝yciem
wózka pracodawca powinien przekazaç kierowcy wóz-
ka aktualne informacje o warunkach pracy, a w szcze-
gólnoÊci o:
1) masie ∏adunków, ich w∏aÊciwoÊciach fizycznych
i chemicznych oraz rodzajach opakowaƒ tych ∏a-
dunków,
2) zagro˝eniach po˝arowych, wybuchowych, che-
micznych i innych mogàcych wystàpiç w po-
mieszczeniach, w których wózek ma byç eksplo-
atowany,
3) stanie technicznym dróg i trasie przejazdu wózka,
4) wymaganiach dotyczàcych organizacji pracy zwià-
zanej z u˝ytkowaniem wózka, w tym Êrodkach, ja-
kie nale˝y stosowaç dla zachowania bezpieczeƒ-
stwa podczas pracy.
§ 11. Przed wjazdem do wagonów kolejowych, po-
jazdów samochodowych i na rampy statków powietrz-
nych kierowca wózka powinien:
1) sprawdziç, czy ci´˝ar wózka wraz z ∏adunkiem nie
przekracza dopuszczalnego obcià˝enia tych Êrod-
ków transportu i umo˝liwia bezpieczny wjazd,
2) uzgodniç sposób za∏adunku towaru, o ile jest to ko-
nieczne.
§ 12. 1. W pomieszczeniach pracy dopuszczalne
jest u˝ywanie wózków z silnikiem spalinowym z za-
strze˝eniem ust. 2, pod warunkiem ˝e substancje szko-
dliwe wydalane z silnika i ha∏as zwiàzany z jego pracà
nie powodujà przekroczenia wartoÊci najwy˝szych do-
puszczalnych st´˝eƒ i nat´˝eƒ, okreÊlonych w odr´b-
nych przepisach.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, nale˝y prze-
kazaç kierowcy wózka podczas szkolenia z zakresu bez-
pieczeƒstwa i higieny pracy okreÊlonego w odr´bnych
przepisach oraz ka˝dorazowo w przypadku zmiany wa-
runków wykonywania pracy.
2. Niedopuszczalne jest u˝ywanie w pomieszcze-
niach pracy wózków z silnikami spalinowymi zasilany-
25355503.002.png
Dziennik Ustaw Nr 70
— 4915 —
Poz. 650
mi benzynà etylizowanà lub zawierajàcà inne substan-
cje toksyczne.
3) u˝ywanie wózków w miejscach o niesprawdzonej
wytrzyma∏oÊci pod∏o˝a lub o wytrzyma∏oÊci mniej-
szej ni˝ wymagana dla obcià˝onego wózka,
4) u˝ywanie wózków w miejscach nieoÊwietlonych,
chyba ˝e wózek wyposa˝ony jest w Êwiat∏a odpo-
wiednie do rodzaju i miejsca wykonywanej pracy,
5) obcià˝anie wózka ponad jego dopuszczalnà ∏adow-
noÊç,
6) u˝ywanie wózków do pchania innych pojazdów lub
do ciàgni´cia wózków doczepnych, je˝eli ich liczba
lub masa ∏adunku przekraczajà dopuszczalne wiel-
koÊci okreÊlone przez producenta,
7) u˝ywanie wózków w warunkach niestabilnego lub
Êliskiego pod∏o˝a uniemo˝liwiajàcego bezpieczne
manewrowanie transportowanym ∏adunkiem.
§ 13. Pracodawca jest obowiàzany zapewniç odpo-
wiedni nadzór nad pracami przy u˝yciu wózków,
w szczególnoÊci prowadzonymi przy przemieszczaniu
∏adunków mogàcych stwarzaç potencjalne zagro˝enie
wypadkowe.
§ 14. 1. W pomieszczeniach zagro˝onych po˝arem
lub wybuchem mogà byç u˝ywane jedynie wózki spe-
cjalnie dostosowane przez producenta do pracy w tych
warunkach.
2. Wózki, o których mowa w ust. 1, powinny byç od-
powiednio oznaczone, a po ka˝dej wykonanej napra-
wie poddane badaniom w celu stwierdzenia, czy zosta-
∏y zachowane wymagania specjalnego dostosowania
do pracy w pomieszczeniach zagro˝onych po˝arem lub
wybuchem.
§ 17. Uprawnienia operatora i imienne zezwolenia,
o których mowa w § 4 ust. 1, wydane na podstawie
przepisów dotychczasowych, zachowujà swojà wa˝-
noÊç.
§ 15. Ka˝dorazowo przed rozpocz´ciem prac w po-
mieszczeniach zagro˝onych po˝arem lub wybuchem
oraz zwiàzanych z transportem materia∏ów niebez-
piecznych nale˝y dok∏adnie sprawdziç stan techniczny
wózka i wspó∏pracujàcych elementów wyposa˝enia
dodatkowego oraz urzàdzeƒ niezb´dnych do bezpiecz-
nego wykonania pracy i zapewnienia bezpieczeƒstwa
otoczeniu.
§ 18. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Przemys∏u
Maszynowego z dnia 2 listopada 1978 r. w sprawie bez-
pieczeƒstwa i higieny pracy przy eksploatacji wózków
jezdniowych z nap´dem silnikowym (Dz. U. Nr 27,
poz.119).
§ 16. Niedopuszczalne jest:
1) przewo˝enie ∏adunków niedostosowanych do wy-
miarów platformy ∏adunkowej wózka,
2) u˝ywanie wózków w miejscach o nawierzchni i jej
nachyleniu nieodpowiadajàcym warunkom okre-
Êlonym w dokumentacji techniczno-ruchowej wóz-
ka,
§ 19. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.
Minister Gospodarki: J. Piechota
25355503.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin