Instrukcja bhp przy ładowaniu baterii akumulatorów.pdf

(181 KB) Pobierz
instrukcja7.indd
INSTRUKCJA BHP
PRZY ŁADOWANIU BATERII AKUMULATORÓW
I. UWAGI OGÓLNE
1) Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów powinno posiadać skuteczną wentylację
grawitacyjną lub mechaniczną.
2) Powierzchnia pomieszczenia powinna zapewniać możliwość rozmieszczenia ładowanych jednostek w taki spo-
sób, aby istniał swobodny dostęp do każdej z nich. Minimalna wysokość pomieszczenia powinna wynosić 2 m.
3) Ściany i podłoga pomieszczeń ładowania akumulatorów muszą być wykonane z materiałów łatwo zmywal-
nych i kwasoodpornych.
4) Instalacje elektryczne oświetleniowe i zasilające urządzenia wentylacyjne powinny być wykonane zgodnie
z wymaganiami dla pomieszczeń z wyziewami żrącymi. Oprawy oświetleniowe powinny być w wykonaniu
wodoszczelnym.
5) Akumulatory zasadowe i kwasowe nie mogą być ładowane w tym samym pomieszczeniu.
II. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
1) Włączyć system wentylacyjny przed rozpoczęciem ładowania.
2) Uzupełnić ubytki elektrolitu w akumulatorach.
3) Odsłonić całkowicie ogniwa w bateriach (wykręcić korki).
III. CZYNNOŚCI PODCZAS ŁADOWANIA AKUMULATORÓW
1) Podłączyć ładowane baterie do prostowników i ładować prądem o odpowiednim natężeniu postępując ści-
śle według instrukcji producenta akumulatorów.
2) Obserwować proces ładowania i nie dopuścić do przeładowania akumulatorów.
Czynności zabronione:
1) Używanie otwartego ognia i palenie papierosów w pomieszczeniu ładowania.
2) Odkręcanie łączników międzyogniwowych w czasie ładowania (z powodu możliwości iskrzenia).
3) Zwieranie ogniw w akumulatorach w pomieszczeniu ładowania (z powodu możliwości iskrzenia).
4) Praca przy bateriach bez rękawic dielektrycznych.
5) Przechowywanie posiłków oraz ich spożywanie w pomieszczeniu ładowania.
6) Dokonywanie napraw i szczegółowych przeglądów urządzeń w trakcie ładowania.
IV. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
1) Odłączyć przewody zasilające od akumulatora.
2) Zakryć ogniwa w bateriach (zakręcić korki).
3) Uprzątnąć pomieszczenie (w przypadku rozlania elektrolitu powierzchnię zmyć wodą).
V. UWAGI KOŃCOWE
1) Pracownicy nadzorujący proces ładowania powinni mieć dostęp do apteczki pierwszej pomocy oraz po-
siadać wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy w przypadku poparzenia kwasem lub porażenia
prądem elektrycznym.
2) W przypadku wykonywania napraw należy bezwzględnie stosować rękawice ochronne a po pracy dokład-
nie umyć ręce.
3) Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy zabezpieczyć
przed dostępem osób niepowołanych oraz możliwością zmiany położenia urządzeń lub innych przedmiotów.
4) W razie wątpliwości co do bezpiecznego wykonywania pracy, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwró-
cić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.
ZATWIERDZAM
Data i podpis pracodawcy
1
95171713.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin