Instrukcja bhp dla hydraulika w zakładzie.pdf

(68 KB) Pobierz
19146451 UNPDF
INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA I HIGIENY PRACY
DLA HYDRAULIKA W ZAK£ADZIE
1. UWAGI OGÓLNE
Do samodzielnej pracy jako hydraulik w zak³adzie mo¿e przyst¹piæ pracownik, który uzyska³
zezwolenie na pracê na tym stanowisku od bezpoœredniego prze³o¿onego.
Winien to byæ pracownik pe³noletni, legitymuj¹cy siê:
a) odpowiednim wykszta³ceniem;
b) przeszkoleniem:
– wstêpnym, ogólnym i instrukta¿em stanowiskowym BHP,
– w zakresie ochrony ppo¿.;
c) dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym zaœwiadczeniem lekarskim lekarza medycyny pra-
cy; powinien te¿ byæ wypoczêty, trzeŸwy.
2. CZYNNOŒCI KONIECZNE DO WYKONANIA PRZED ROZPOCZÊCIEM PRACY
Pracownik powinien:
1) szczegó³owo zapoznaæ siê ze stanowiskow¹ instrukcj¹ BHP, znajduj¹c¹ siê na stanowisku
pracy,
2) ubraæ siê w odzie¿ robocz¹ i ochronn¹ przewidzian¹ do u¿ycia na danym stanowisku pracy
(³atwe do prania ubranie robocze, buty robocze lub gumowe, rêkawice gumowe oraz ochron-
ne, nakrycie g³owy; jeœli istnieje taka potrzeba, powinien byæ zabezpieczony w kask ochron-
ny, okulary ochronne, maskê lub pó³maskê); powinien zdj¹æ tak¿e z r¹k wszystkie zbêdne
przedmioty, takie jak bi¿uteria itp.,
3) wys³uchaæ szczegó³owego instrukta¿u od zwierzchnika; ewentualne nieœcis³oœci dotycz¹ce
przebiegu wykonywanych czynnoœci wyjaœniæ tak, by realizowane zadanie przebiega³o w spo-
sób bezpieczny,
4) przygotowaæ niezbêdny sprzêt, narzêdzia i pomoce (ca³y zestaw kluczy, m³otki, podk³adki,
nakrêtki, œruby, krany, zawory, rury, czêœci zapasowe – tak by móc wykonaæ zadanie bez
zbêdnych powrotów do bazy),
5) zapoznaæ siê z topografi¹ zak³adu, szczególnie z po³o¿eniem uk³adów wodnych, kanaliza-
cyjnych oraz gazowych, zarówno w budynkach, jak i w terenie.
UWAGA
W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeñ czy usterek, nie wolno podejmowaæ pracy. Nale-
¿y niezw³ocznie powiadomiæ o tym swojego bezpoœredniego prze³o¿onego w celu szybkiej ich
likwidacji. Dopiero po upewnieniu siê, ¿e zosta³y one usuniête pracownik mo¿e przyst¹piæ do
wykonania zadania.
3. CZYNNOŒCI KONIECZNE DO WYKONANIA W CZASIE PRACY
W czasie pracy pracownik powinien:
1) œciœle stosowaæ siê do zaleceñ:
a) stanowiskowej instrukcji BHP,
b) poleceñ i wskazówek prze³o¿onych;
2) podczas wykonywania pracy koncentrowaæ ca³¹ swoj¹ uwagê wy³¹cznie na wykonywa-
nych czynnoœciach; pracowaæ z szybkoœci¹ odpowiadaj¹c¹ naturalnemu rytmowi pracy;
UWAGA
19146451.001.png 19146451.002.png
3) wykonywaæ tylko prace zlecone przez bezpoœredniego prze³o¿onego;
4) materia³y u¿ywane podczas procesu pracy sk³adowaæ tak, by nie stwarza³y ¿adnych zagro-
¿eñ wypadkowych; narzêdzia powinny byæ odk³adane na œciœle wyznaczone miejsca.
Do zadañ wykonywanych przez hydraulika nale¿¹ miêdzy innymi:
1) sta³a konserwacja instalacji i urz¹dzeñ wodoci¹gowych:
a) usuwanie przecieków, wymiana uszczelek,
b) okresowe malowanie rur, by zabezpieczyæ je przed korozj¹,
c) w miarê potrzeby wymiana uszkodzonych zaworów czerpalnych czy te¿ przelotowych;
zawsze winien on pamiêtaæ o sprawdzeniu ich funkcjonowania przez dokonanie prób,
d) zabezpieczanie przed zamarzaniem instalacji wodoci¹gowej podczas zimy;
2) konserwacja instalacji kanalizacyjnej:
a) uszczelnianie z³¹cz,
b) oczyszczanie studzienek rewizyjnych,
c) udra¿nianie podejœæ odp³ywowych itp.,
d) zabezpieczanie przed przemarzaniem instalacji podczas zimy;
3) konserwacja instalacji i urz¹dzeñ centralnego ogrzewania:
a) usuwanie przecieków,
b) wymiana uszkodzonych zaworów, manometrów, termometrów,
c) okresowe malowanie rur, by zabezpieczyæ je przed korozj¹,
d) uzupe³nianie izolacji cieplnej przewodów poziomych i pionowych, tak by nie dosz³o do
przemarzania;
4) konserwacja instalacji gazowej:
a) uszczelnianie instalacji poziomej i pionowej,
b) zabezpieczanie kurków gazowych i liczników,
c) pomiary szczelnoœci instalacji gazowej,
d) okresowe malowanie przewodów instalacji gazowej, by nie dosz³o do jej korozji.
Do zadañ wykonywanych przez hydraulika nale¿¹ miêdzy innymi:
UWAGA
UWAGA
Prace przy instalacji gazowej winny byæ wykonywane przez dwie osoby.
Jeœli podczas wykonywania danego zadania pracownik zmuszony jest do skorzystania np. z na-
rzêdzi œlusarskich czy wykonywania prac typowo œlusarskich (np. ciêcie i giêcie rur), powinien
zostaæ odpowiednio przeszkolony.
Kiedy prace wykonywane s¹ w wykopie, pracownik powinien zachowaæ nastêpuj¹ce niezbêd-
ne œrodki bezpieczeñstwa:
a) wykopy ogrodziæ i odpowiednio oznakowaæ,
b) odeskowaæ je zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
c) w razie niebezpieczeñstwa pojawienia siê gazu stosowaæ ochrony osobiste,
d) jeœli w wykopie znajduj¹ siê kable elektryczne, pracê winien nadzorowaæ elektromonter wy-
znaczony przez prze³o¿onego.
Prace wykonywane w studzienkach, przewodach kanalizacyjnych czy zbiornikach winny byæ
wykonywane przy asekuracji pracownika z zewn¹trz.
Zabronione jest u¿ywanie podczas wykonywania takich prac otwartego ognia.
Jeœli prace s¹ wykonywane na wysokoœci, pracownik pracuj¹cy na stanowisku hydraulika wi-
nien stosowaæ ochrony osobiste.
Pracownikowi nie wolno:
Pracownikowi nie wolno:
a) nie stosowaæ siê do szczegó³owych instrukcji i zaleceñ prze³o¿onych,
b) stosowaæ niebezpiecznych metod pracy, tak by stwarzaæ zagro¿enia dla siebie czy otoczenia,
np. wykonywaæ napraw armatury, która jest pod ciœnieniem,
c) pracowaæ niechlujnie, bez zachowania zasad prawid³owej pracy na stanowisku hydraulika,
d) podnosiæ ponad granicê dopuszczaln¹ ciœnienia w armaturze,
e) u¿ywaæ narzêdzi niesprawnych, zu¿ytych, zaoliwionych,
f) doprowadzaæ do tworzenia siê „poduszek powietrznych” w instalacjach,
g) pracowaæ bez nakazanych ochron osobistych,
h) pracowaæ na wysokoœci bez stosownych uprawnieñ,
i) pracowaæ na wysokoœci, kiedy to stanowisko nie jest odpowiednio zabezpieczone porêcza-
mi czy siatkami ochronnymi; pracownik winien byæ zabezpieczony pasami lub szelkami bez-
pieczeñstwa,
j) usuwaæ os³on czy znaków zabezpieczaj¹cych,
k) naprawiaæ urz¹dzeñ elektrycznych bêd¹cych pod napiêciem (jeœli pracownik nie ma do tego
odpowiednich uprawnieñ),
l) dotykaæ przewodów elektrycznych bêd¹cych pod napiêciem,
³ ) oœwietlaæ stanowiska pracy lampami przenoœnymi o napiêciu wiêkszym ni¿ 24 V,
m) dopuszczaæ do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy prze³o¿o-
nego,
n) przeszkadzaæ innym w pracy,
o) tarasowaæ przejœæ i dojœæ do stanowiska pracy, sprzêtu ppo¿. i wy³¹czników pr¹du elektrycz-
nego.
Po zakoñczeniu pracy pracownik powinien:
a) dok³adnie oczyœciæ stanowisko robocze, u³o¿yæ narzêdzia i przyrz¹dy pomocnicze w miej-
scach do tego przeznaczonych,
b) oczyœciæ u¿ywane ochrony osobiste i od³o¿yæ je na sta³e miejsce ich przechowywania,
c) upewniæ siê, czy pozostawione stanowisko i urz¹dzenia nie stworz¹ ¿adnych zagro¿eñ dla
otoczenia,
d) przekazaæ informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu bezpoœred-
niemu prze³o¿onemu.
Uwagi dodatkowe
Nale¿y dbaæ o higienê osobist¹ i schludny wygl¹d.
4. CZYNNOŒCI KONIECZNE DO WYKONANIA PO ZAKOÑCZENIU PRACY
1. Wy³¹czyæ dop³yw energii elektrycznej od maszyny.
2. Uporz¹dkowaæ stanowisko robocze. U³o¿yæ narzêdzia i przyrz¹dy pomocnicze w wyznaczo-
nych miejscach.
3. Zaoliwione czyœciwo nale¿y przechowywaæ w metalowym, dobrze zamkniêtym pojemniku
i codziennie wynosiæ poza zak³ad w wyznaczone miejsce celem dalszej utylizacji.
4. Wszystkie okolicznoœci mog¹ce zagroziæ bezpieczeñstwu obs³uguj¹cego b¹dŸ osobom postron-
nym zobowi¹zuj¹ pracownika do meldowania o nich prze³o¿onym. W przypadku znalezienia
siê w bezpoœrednim niebezpieczeñstwie na skutek nieprzestrzegania przez zak³ad zasad BHP,
pracownik ma prawo powstrzymaæ siê od wykonywania pracy (zachowuje on prawo do
wynagrodzenia, nie mo¿e jednak odmówiæ podjêcia innej równorzêdnej pracy, gdy niezw³ocz-
ne usuniêcie zagro¿eñ przy poprzednio wykonywanej pracy nie jest mo¿liwe).
................................................
...................................................
Opracowa³ (data i podpis)
Zatwierdzi³ (data i podpis)
Po zakoñczeniu pracy pracownik powinien:
Uwagi dodatkowe
Zgłoś jeśli naruszono regulamin