Strugarki jednostronne MW.pdf

(116 KB) Pobierz
untitled
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Bezpiecze stwo przy konserwacji maszyn
Strugarek w ruchu nie wolno naprawia, czy-
ci i smarowa.
Wykonanie wszelkich prac konserwacyjnych, nastawczych i na-
prawczych podczas postoju maszyny.
Odczanie od zasilania
Strugarki grubiarki jednostronne
Obrabiarka powinna by wyposaona w atwo
rozpoznawalne i oznakowane urzdzenie do
odczania dopywu energii elektrycznej.
Zapewnienie odczania dopywu energii w postaci rozcznika
izolacyjnego, wycznika samoczynnego lub zestawu wtyczka-
gniazdo.
Oznaczenie pozycji rozcznika lub wycznika w./wy.(I/0).
Strugarki grubiarki przeznaczone s do strugania
elementów drewnianych za pomoc poziomego wau
noowego w celu uzyskania podanej gruboci i gad-
koci obrobionej powierzchni. Wa noowy osadzony
jest wewntrz korpusu obrabiarki. Strugana jest górna
powierzchnia przedmiotu obrabianego.
Bezpieczny dostp do rónych miejsc maszyny w zwizku z jej uytkowaniem
Naley zapewni bezpieczny dostp i przeby-
wanie pracowników w obszarze produkcyjnym
oraz strefach ustawiania i konserwacji.
Zapewnienie przej midzy obrabiark a innymi urzdzenia-
mi lub cianami przeznaczonymi tylko do obsugi tych urzdze
o szerokoci co najmniej 0,75 m.
Zapewnienie przej o szerokoci co najmniej 1 m w przypadku
ruchu dwukierunkowego.
W czasie pracy na strugarce obsugujcy powinien zaj pozycj
z boku podawanego elementu, ze wzgldu na moliwo odrzutu.
Zagroenia
wyrzut obrabianego materiau;
kontakt doni operatora z wirujcym waem, np. pod-
czas oczyszczania strefy niebezpiecznej z wiórów
i pyu drzewnego powstaych podczas skrawania lub
w czasie wymiany noy;
Ochrona przed poarem i wybuchem
poraenie prdem elektrycznym;
kontakt operatora z ruchomymi elementami
napdu;
haas, wibracja, zapylenie;
Maszyn naley zabezpieczy przed ryzykiem
poaru i wybuchu.
Podczenie strugarki do odcigu wiórów i pyu. Zabezpieczenie
wyposaenia obrabiarki przed zwarciem i przecieniem i zapew-
nienie waciwego stopnia ochrony.
poar lub wybuch.
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Ochrona przed z agroeniami prdem elektrycznym
Elementy sterownicze
Wyposaenie elektryczne obrabiarki powinno
zapewni ochron przed poraeniem elek-
trycznym.
Zastosowanie waciwych rodków ochrony przeciwporaeniowej,
zarówno przed dotykiem bezporednim, jak i porednim.
Stopie ochrony wszystkich podzespoów elektrycznych powinien
wynosi minimum IP54.
Elementy do uruchamiania i normalnego za-
trzymania i nastawiania wysokoci stoów po-
winny by:
Oznakowanie: umiejscowienie czytelnych napisów w jzyku pol-
skim lub zrozumiaych symboli.
Wprowadzenie barwnego oznakowania elementów: uruchamianie
– zielony; normalne zatrzymanie – czerwony.
widoczne, oznakowane i atwe
do zidentyfikowania,
usytuowane poza stref niebezpieczn,
zabezpieczone przed przypadkowym
zadziaaniem.
Umiejscowienie elementów co najmniej 600 mm nad podog i po
stronie stou podawczego.
Ulotka, któr czytasz, jest jedn z przygotowanej przez Pastwow Inspekcj Pracy
serii ulotek dotyczcych maszyn, które najczciej powoduj wypadki.
Wszystkie publikacje z cyklu
Sprzt roboczy. Minimalne wymagania.
s dostpne nieodpatnie na naszej stronie internetowej
www.pip.gov.pl
Zagbienie przycisków w obudowie lub w konierzach.
Ukad sterowania
www.pip.gov.pl
Ukad uruchamiania, zatrzymania normalne-
go, zatrzymania awaryjnego, hamowania i blo-
kowania oson ruchomych, powinien by wy-
konany z uyciem „dobrze sprawdzonych”
podzespoów i zasad; czas hamowania nie
powinien przekracza 10 s.
Zastosowanie hamulca automatycznego, jeeli czas swobodnego
zatrzymywania wau noowego jest duszy ni 10 s.
PAMITAJ! Znajomo zasad bhp moe ocali Twoje zdrowie!
22674158.051.png 22674158.062.png 22674158.073.png 22674158.082.png 22674158.001.png 22674158.002.png 22674158.003.png 22674158.004.png 22674158.005.png 22674158.006.png 22674158.007.png 22674158.008.png 22674158.009.png 22674158.010.png 22674158.011.png 22674158.012.png 22674158.013.png 22674158.014.png 22674158.015.png 22674158.016.png 22674158.017.png 22674158.018.png 22674158.019.png 22674158.020.png
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Uruchomienie maszyny
Ochrona przed nastpstwami oderwania lub rozpadnicia si czci maszyn
Uruchomienie maszyny po jej zatrzymaniu,
bez wzgldu na przyczyn zatrzymania, po-
winno by moliwe tylko poprzez celowe za-
dziaanie na ukad sterowania.
Zastosowanie rozwiza technicznych uniemoliwiajcych samo-
czynne uruchomienie w przypadku ponownego pojawienia si na-
picia zasilajcego, po jego zaniku.
Uruchomienie posuwu powinno by moliwe tylko wtedy, gdy
wa noowy obraca si.
Narzdzie powinno by naleycie zamocowa-
ne i spenia wymogi konstrukcyjne dla na-
rzdzi skadanych uywanych w maszynach
z posuwem zmechanizowanym.
Wyposaenie maszyny w wa noowy w ksztacie walca, wywaony
dynamicznie.
Krawdzie noy nie powinny wystawa wicej ni 1,5 mm ponad
korpus wau.
Ochrona przed ruchomymi elementami przenoszenia napdu
Zatrzymywanie normalne
Obrabiarka powinna by wyposaona w wy-
cznik zatrzymania normalnego, który powi-
nien by nadrzdny przed wycznikiem uru-
chomienia.
Zapewnienie takich rozwiza technicznych, by ukad sterowania
do zatrzymania obrabiarki by nadrzdny przed ukadem jej uru-
chomienia. Zapewnienie takiego sposobu zatrzymania maszyny,
który odczy wszystkie napdy od róda zasilania.
Mechanizm napdowy obrabiarki powinien
by osonity.
Zabezpieczenie mechanizmu napdowego oson sta. Osony
stae to takie, których nie mona zdemontowa lub otworzy bez
uycia narzdzi.
Ochrona przed ruchomymi elementami biorcymi bezporedni udzia w procesie pracy
Zatrzymanie awaryjne
Wa noowy i way posuwowe grubiarki powin-
ny by osonite.
Uniemoliwienie dostpu do wau noowego i waów posuwowych
z boku obrabiarki i po obu stronach obrabianego materiau za po-
moc oson staych lub ruchomych oson blokujcych (zatrzymu-
jcych napd waów w przypadku jej otwarcia).
Obrabiarka powinna by wyposaona w wy-
cznik zatrzymania awaryjnego.
Umieszczenie wycznika awaryjnego zatrzymania si po stronie
podawczej, tak aby by dostpny z pozycji operatora obrabiarki.
Ochrona przed zagroeniami powodowanymi wyrzucanymi przedmiotami
Owietlenie miejs c i stanowisk pracy lub konserwacji
Strugarka powinna by wyposaona w urz-
dzenie przeciwodrzutowe.
Wyposaenie grubiarki na caej szerokoci roboczej w urzdzenie
przeciwodrzutowe typu zapadkowego.
Zapadki powinny by równe i ostre, o duej udarnoci i twardoci,
umiejscowione na wspólnej osi przed przednim walcem posuwo-
wym. Odlego midzy ssiednimi zapadkami powinna wynosi
od 1 mm do poowy szerokoci zapadki. Zapadki powinny powra-
ca (opada) do pozycji spoczynkowej pod wasnym ciarem,
naley regularnie sprawdza skuteczno zapadek poprzez wsu-
nicie pod nie deski, a nastpnie prób jej wyciagnicia.
Wyposaenie maszyny w stó o gadkiej i równej powierzchni. Sto-
sowanie bocznych prowadnic wzdunych w celu ograniczenia
szerokoci obrabianego materiau do dugoci wau noowego.
Umieszczenie urzdzenia ograniczajcego gboko skrawa-
nia po stronie podawania, aby zapobiec podaniu zbyt grubego
materiau.
Wymagane jest zapewnienie odpowiedniego
owietlenia sztucznego (elektrycznego).
Zapewnienie odpowiedniego rodzaju owietlenia, róde wiata
i opraw, z uwzgldnieniem jego natenia i równomiernoci oraz
barwy. Owietlenie nie moe powodowa efektu stroboskopo-
wego.
Zabezpieczenie przed oparzeniami i odmroeniami
Zagroenia nie wystpuj.
Nie dotyczy.
Znaki bezpieczestwa
Wa noowy powinien by oznakowany.
Czytelne oznakowanie wau noowego.
Stosowanie maszyn zgodnie z przeznaczeniem
Strugarka powinna by stosowana zgodnie
z przeznaczeniem okrelonym przez produ-
centa maszyny.
Uytkowanie obrabiarki podczas wszelkich prac zgodnie z zale-
ceniami okrelonymi przez producenta maszyny w dokumentacji
techniczno-ruchowej.
Nie wolno struga elementów krótszych lub równych odlegoci
midzy walcami posuwowymi przednim i tylnim.
Nie naley jednoczenie struga kilku elementów, zwaszcza o ró-
nej gruboci.
Nie wolno podawa materiau czoo w czoo, oraz pod ktem
w stosunku do osi podunej grubiarki.
Zabrania si popychania rcznego wprowadzanych elementów do
strugania.
Ochrona przed zagroeniami powodowanymi emisj pyu
Powstajce w czasie obróbki wióry i py po-
winny by odprowadzone.
Wyposaenie strugarki po stronie odbiorczej w króciec umoliwia-
jcy podczenie odcigu wiórów i pyu (ssawy).
Stateczno
Obrabiarka powinna by przystosowana do
mocowania do trwaego podoa.
Wykonanie w korpusie obrabiarki otworów sucych do mocowa-
nia do podoa.
22674158.021.png 22674158.022.png 22674158.023.png 22674158.024.png 22674158.025.png 22674158.026.png 22674158.027.png 22674158.028.png 22674158.029.png 22674158.030.png 22674158.031.png 22674158.032.png 22674158.033.png 22674158.034.png 22674158.035.png 22674158.036.png 22674158.037.png 22674158.038.png 22674158.039.png 22674158.040.png 22674158.041.png 22674158.042.png 22674158.043.png 22674158.044.png 22674158.045.png 22674158.046.png 22674158.047.png 22674158.048.png 22674158.049.png 22674158.050.png 22674158.052.png 22674158.053.png 22674158.054.png 22674158.055.png 22674158.056.png 22674158.057.png 22674158.058.png 22674158.059.png 22674158.060.png 22674158.061.png 22674158.063.png 22674158.064.png 22674158.065.png 22674158.066.png 22674158.067.png 22674158.068.png 22674158.069.png 22674158.070.png 22674158.071.png 22674158.072.png 22674158.074.png 22674158.075.png 22674158.076.png 22674158.077.png 22674158.078.png 22674158.079.png 22674158.080.png 22674158.081.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin