Death Note - 03.txt

(17 KB) Pobierz
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:00:02:{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Mrok powoli kr�g zatacza
00:00:04:{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Naznacza nas przysi�g� krwi
00:00:07:{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Nie pozwol�, by ktokolwiek na drodze stan�� mi
00:00:12:{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Nigdy
00:00:17:{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}Death note
00:00:18:{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEath note
00:00:18:{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEAth note
00:00:19:{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATh note
00:00:20:{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATH note
00:00:21:{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATH Note
00:00:21:{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATH NOte
00:00:22:{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATH NOTe
00:00:23:{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATH NOTE
00:00:26:{C:$999966}{f:Bookman Old Style}W owocu tym zobaczy�em przysz�o�� sw�
00:00:30:{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Tak� sam� jak moje sny
00:00:35:{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Tak doskona��
00:00:42:{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kres ko�ca widzia�em
00:00:45:{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kt�rego zawsze po��da�em
00:00:52:{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Mrok powoli kr�g zatacza
00:00:53:{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Naznacza nas przysi�g� krwi
00:00:57:{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Nie pozwol�, by ktokolwiek na drodze stan�� mi
00:01:02:{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kiedy� zobaczysz, poka�� ci
00:01:07:{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Jak nasz �wiat l�ni
00:01:10:{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ten �wiat
00:01:20:{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden ::.. |{f:Bookman Old Style} T�umaczenie: Jasmine
00:01:22:{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden ::.. |{f:Bookman Old Style} Korekta: KAT, Quithe, Wanderer
00:01:25:Pracownicy ICPO...
00:01:27:...m�wi L.
00:01:29:Podejrzewam, �e sprawc� jest Japo�czyk.
00:01:35:{y:i}Kira.
00:01:36:{y:i}Chyba wiem, dlaczego to robisz.
00:01:41:{y:i}Jednak�e...
00:01:43:{y:i}...to, co robisz...
00:01:44:{y:i}...jest z�e!
00:01:45:Ty!
00:01:47:{y:i}Zabij mnie!
00:01:48:Jestem sprawiedliwo�ci�!
00:01:50:Chroni� s�abszych | i tworz� idealny �wiat!
00:01:52:B�d� bogiem nowego �wiata!
00:01:55:L...
00:01:56:Kira...
00:01:58:Znajd� ci� i pokonam!
00:02:01:Ja jestem...
00:02:02:Ja jestem...
00:02:04:...sprawiedliwo�ci�!
00:02:05:{C:$A3A3A3}{f:Book Antiqua}Wymiana
00:02:12:Powt�rzmy to, co ju� wiemy.
00:02:13:Tak jest.
00:02:15:Do tej pory otrzymali�my 3029 | zg�osze� telefonicznych.
00:02:20:Wi�kszo�� z nich pochodzi�a | od ciekawskich obywateli, jednak...
00:02:23:...14 rozm�wc�w twierdzi�o, | �e znaj� lub widzieli Kir�.
00:02:28:Podali nam jego opis...
00:02:32:...kt�ry umie�ci�em w raporcie. | Jednak nie s�dz�, by by� on wiarygodny.
00:02:37:21 rozm�wc�w poda�o si� za Kir�.
00:02:47:Nie chc�c pomin�� �adnej mo�liwo�ci...
00:02:50:...wys�uchali�my ich zezna� | i umie�cili�my w naszych aktach.
00:02:55:Teraz ofiary.
00:02:57:Dobrze.
00:02:59:Uda�o nam si� okre�li� | szczeg�y dotycz�ce ofiar...
00:03:04:...czyli wszystkich przest�pc�w | zmar�ych w Japonii na zawa� serca.
00:03:10:Ustalili�my...
00:03:12:...czas zgonu, kt�ry | szczeg�lnie zainteresowa� L.
00:03:16:Ofiary gin�y w ci�gu tygodnia | mi�dzy godzin� 16 a 2 w nocy czasu japo�skiego...
00:03:20:...z czego zgony mi�dzy | 20 a p�noc� stanowi�y 68%.
00:03:25:Ponadto...
00:03:25:...w weekendy i �wi�ta narodowe...
00:03:27:...zgony nast�powa�y | mi�dzy godzin� 11 a p�noc�.
00:03:31:Interesuj�ce informacje.
00:03:34:S�dz�c po czasie zgon�w...
00:03:38:...istnieje mo�liwo��, | �e Kira jest uczniem.
00:03:42:To wci�� teoria.
00:03:45:Bazuj�c na tym, | �e zabija przest�pc�w...
00:03:47:...wiemy, �e dzia�a pod wp�ywem | silnego poczucia sprawiedliwo�ci.
00:03:51:Co oznacza...
00:03:52:...�e wyobra�a sobie, i� jest bogiem.
00:03:55:To bardzo dziecinne podej�cie.
00:04:00:To wszystko jedynie przypuszczenia...
00:04:02:...ale...
00:04:03:...prosz�, nie s�d�cie...
00:04:06:...�e ucze� nie by�by do tego zdolny.
00:04:08:Musimy przyj�� ka�d� mo�liwo��.
00:04:11:To pomo�e nam odnale�� Kir�.
00:04:15:Prosz� kontynuowa� sprawozdanie.
00:04:18:Tak...
00:04:20:Co� jeszcze?
00:04:22:T-Tak!
00:04:24:O co chodzi, Matsuda?
00:04:28:Mimo wszystko Kira przyczyni� si� | do czego� dobrego.
00:04:32:Na ca�ym �wiecie...
00:04:34:...a zw�aszcza w Japonii...
00:04:37:...liczba pope�nionych przest�pstw...
00:04:39:...diametralnie zmala�a.
00:04:43:C�...
00:04:44:Mo�na si� by�o tego spodziewa�.
00:04:49:Kto� jeszcze?
00:04:53:To chyba wszystko na dzi�, L.
00:04:57:Dzi�kuj� za wasz� prac�.
00:04:59:Zrobili�my krok do przodu.
00:05:02:A teraz...
00:05:03:...mam do was kolejn� pro�b�.
00:05:05:Zwi�zan�...
00:05:06:...z ofiarami, mediami i Internetem.
00:05:09:Chcia�bym, aby�cie...
00:05:11:...jeszcze raz sprawdzili, | jak japo�skie media przedstawia�y ofiary.
00:05:14:A mianowicie, chc� wiedzie�...
00:05:16:...czy reporta�e zawiera�y zdj�cia...
00:05:18:...lub materia�y filmowe ukazuj�ce | twarze zmar�ych przest�pc�w.
00:05:22:Dzi�kuj� za pomoc.
00:05:26:Szefie!
00:05:28:Musi pan by� zm�czony.
00:05:31:Tak. Dzi�kuj�.
00:05:33:Efekt kolejnej nieprzespanej nocy.
00:05:39:Gdy m�wi�em o diametralnie | malej�cej ilo�ci przest�pstw...
00:05:42:C�...
00:05:43:Z pewno�ci� wszyscy to zauwa�yli.
00:05:45:Przepraszam.
00:05:47:O czym ty m�wisz?
00:05:49:Fakty s� faktami i trzeba | o nich przypomina�.
00:05:53:Zw�aszcza, gdy stanowi� niewygodny temat.
00:05:57:Oczywi�cie...
00:05:58:...problemem by�oby, gdyby� powiedzia�:
00:06:00:"Dzi�ki Kirze przest�pczo�� spad�a...
00:06:03:...wi�c go chwalmy!"
00:06:06:Ja... nigdy nie pochwala�em tego mordercy!
00:06:08:�artowa�em.
00:06:12:Jeste� niesamowity, Raito!
00:06:15:Rozumiesz ju�?
00:06:18:Hmm, cz�ciowo.
00:06:22:Tata wr�ci�!
00:06:25:Witaj w domu, kochanie!
00:06:27:Wcze�nie dzi� wr�ci�.
00:06:29:Hej!
00:06:30:Przynajmniej ostatnie | zadanie zr�b sama!
00:06:33:Po kolacji, dobrze?
00:06:35:Rany...
00:06:38:Pomagasz siostrze w lekcjach, | jak gdyby nigdy nic.
00:06:42:Tak.
00:06:43:Bo jest co�, dzi�ki czemu jestem bezpieczny...
00:06:45:...nawet je�li policja wykona ruch.
00:06:50:Witaj w domu.
00:06:52:Tato.
00:06:53:Tak, dobrze by� ju� w domu.
00:07:03:Raito...
00:07:04:...jak tam w szkole?
00:07:06:Co?
00:07:07:Tak, jak zawsze.
00:07:08:Jak zwykle jest najlepszy!
00:07:11:M�j wspania�y brat!
00:07:12:Tak, m�j wspania�y syn!
00:07:15:Tato...
00:07:16:...wygl�dasz na zm�czonego.
00:07:18:Tak...
00:07:19:To poufne, ale...
00:07:21:...ta sprawa jest ci�ka.
00:07:25:Teraz �api�.
00:07:28:Widz�, �e tw�j ojciec | daje ci przewag�.
00:07:31:Jako detektyw nadzoruj�cy NPA!
00:07:34:Tak.
00:07:35:Mog� si� w�amywa� do komputera ojca...
00:07:38:...nie zostawiaj�c �ladu.
00:07:42:Ca�y czas wiem jak przebiega �ledztwo.
00:07:45:Oto jest.
00:08:00:Wi�c policja domy�la si� ju�...
00:08:02:...�e Kira jest uczniem.
00:08:07:To chyba �le, nie s�dzisz?
00:08:15:"Osoba umrze w spos�b, jaki opiszesz, |w przeci�gu 40 sekund od zapisania jej imienia."
00:08:21:"Je�eli przyczyna �mierci nie zostanie | sprecyzowana, osoba umrze na zawa� serca."
00:08:24:"Po podaniu przyczyny �mierci, szczeg�y powinny | zosta� zapisane w przeci�gu 6 minut i 40 sekund."
00:08:31:Prawda, Ryuuku?
00:08:33:I co z tego?
00:08:35:Wi�c je�li podam "zawa� serca" | jako przyczyn� �mierci...
00:08:38:...mog� doda� szczeg�y...
00:08:40:...takie jak czas zgonu.
00:08:43:Chyba si� troch� z nimi pobawi�, Ryuuku.
00:09:16:Co si� sta�o, Numer 148?!
00:09:18:Trzymaj si�!
00:09:35:Co?!
00:09:37:Na zawa� serca zgin�y | wczoraj 23 osoby?!
00:09:41:T-Tak...
00:09:43:Przedwczoraj te� by�y 23 zgony...
00:09:46:...dok�adnie co godzin�.
00:09:50:Dwa dni z rz�du w tym tygodniu.
00:09:53:A wi�c to niekoniecznie ucze�.
00:09:56:Ale ka�dy mo�e opu�ci� | szko�� na par� dni.
00:09:59:To nie to!
00:10:02:To prawda, �e nie musi by� uczniem.
00:10:05:Kira stara si� przekaza� nam co� innego.
00:10:08:Dlaczego zab�jstwa | nast�powa�y co godzin�?
00:10:10:I dlaczego byli to wi�niowie, o kt�rych �mierci | dowiedzieliby�my si� natychmiast?
00:10:17:Kira chce nam uzmys�owi�...
00:10:19:...�e mo�e ustala� czas zgonu | wed�ug w�asnego uznania.
00:10:28:Jednak�e co innego mnie martwi.
00:10:30:Zaraz po tym jak uznali�my, | �e Kira mo�e by� uczniem...
00:10:33:...morderstwa zacz�y nast�powa� | w spos�b obalaj�cy moj� teori�.
00:10:37:Przypadek?
00:10:39:Nie.
00:10:39:Zbyt du�a zbie�no�� w czasie.
00:10:43:Czy�by Kira w jaki� spos�b | zdobywa� informacje znane tylko policji?
00:10:47:To oczywiste wyzwanie...
00:10:49:...skierowane do mnie.
00:10:53:Za�o�� si�, �e L...
00:10:54:...teraz si� miota.
00:10:56:Mam w zanadrzu jeszcze 50 przest�pc�w, | kt�rych zostawi�em na tak� okazj�.
00:11:01:Tak?
00:11:02:Teraz L zacznie podejrzewa� | ludzi z policji.
00:11:09:W jaki� spos�b Kira zdobywa | informacje dotycz�ce �ledztwa.
00:11:13:Nie mog� tego zignorowa�.
00:11:19:Jaki cel ma Kira?
00:11:22:Co zamierza?
00:11:26:Ale nie �api� tego.
00:11:28:Czy �wiadomo��, �e masz wtyki w policji | nie b�dzie gorsza, ni� to, �e jeste� uczniem?
00:11:34:Robi� to...
00:11:37:...by znale�� i zabi� L.
00:11:40:Co masz na my�li?
00:11:42:W ludzkim spo�ecze�stwie...
00:11:43:...niewiele jest os�b, | kt�re sobie ufaj�.
00:11:47:Tak samo jest w policji.
00:11:51:Zw�aszcza je�li chodzi o policj� i L.
00:11:53:Oni r�wnie� sobie nie ufaj�. | I nigdy nie ufali.
00:11:56:Kto zaufa�by cz�owiekowi, kt�ry ukrywa | przed wszystkimi swoje nazwisko i twarz?
00:12:00:Teraz, gdy L wie, �e mam | dost�p do danych policji...
00:12:03:...zacznie mnie szuka� wewn�trz NPA.
00:12:08:A gdy do tego dojdzie...
00:12:10:...gliniarze si� w�ciekn�.
00:12:13:L wsp�pracuje z policj�, | by mnie z�apa�.
00:12:19:A w ukryciu...
00:12:21:...L b�dzie szpiegowa� policj�...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin