Death Note - 04.txt

(19 KB) Pobierz
{1}{75}movie info: RMVB  704x400 25.0fps 74.0 MB|/SubEdit b.4060 (http://subedit.com.pl)/
{67}{110}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Mrok powoli kr�g zatacza
{110}{194}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Naznacza nas przysi�g� krwi
{195}{312}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Nie pozwol�, by ktokolwiek na drodze stan�� mi
{316}{432}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Nigdy
{434}{451}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}Death note
{452}{470}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEath note
{471}{489}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEAth note
{490}{508}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATh note
{509}{526}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATH note
{528}{545}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATH Note
{546}{564}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATH NOte
{565}{583}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATH NOTe
{584}{599}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATH NOTE
{659}{766}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}W owocu tym zobaczy�em przysz�o�� sw�
{773}{874}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Tak� sam� jak moje sny
{874}{990}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Tak doskona��
{1049}{1130}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kres ko�ca widzia�em
{1130}{1265}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kt�rego zawsze po��da�em
{1305}{1345}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Mrok powoli kr�g zatacza
{1345}{1427}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Naznacza nas przysi�g� krwi
{1427}{1544}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Nie pozwol�, by ktokolwiek na drodze stan�� mi
{1559}{1673}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kiedy� zobaczysz, poka�� ci
{1685}{1770}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Jak nasz �wiat l�ni
{1770}{1913}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ten �wiat
{2002}{2065}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden ::..|{f:Bookman Old Style} T�umaczenie: Jasmine
{2066}{2138}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden ::..|{f:Bookman Old Style} Korekta: KAT, Quithe, Wanderer
{2151}{2166}Co?!
{2177}{2299}Na zawa� serca zgin�y | wczoraj 23 osoby?!
{2299}{2378}Zaraz po tym jak uznali�my, | �e Kira mo�e by� uczniem...
{2379}{2447}...morderstwa zacz�y nast�powa� | w spos�b obalaj�cy moj� teori�.
{2452}{2526}Czy�by Kira w jaki� spos�b | zdobywa� informacje znane tylko policji?
{2538}{2632}Teraz, gdy L wie, �e mam | dost�p do danych policji...
{2632}{2707}...zacznie mnie szuka� wewn�trz NPA.
{2715}{2791}Jaki� cz�owiek za tob� idzie.
{2867}{2908}Tak, to jak wrz�d na ty�ku.
{2908}{2964}Nied�ugo si� go pozb�d�, Ryuuku.
{2997}{3035}C�, oczy Shinigami...
{3035}{3117}...potrafi� dojrze� w g�owie cz�owieka | jego imi� i d�ugo�� �ycia.
{3130}{3190}Shinigami mo�e zawrze� uk�ad...
{3190}{3262}...z cz�owiekiem, kt�ry podni�s� jego Notes �mierci.
{3262}{3330}Dzi�ki niemu Shinigami mo�e | odda� mu swoje oczy.
{3343}{3417}Cen� za oczy Shinigami jest...
{3417}{3512}...po�owa �ycia pozosta�ego cz�owiekowi.
{3553}{3634}Wi�c co zrobisz, Raito?
{3635}{3709}{C:$A3A3A3}{f:Book Antiqua}Poszukiwanie
{3730}{3794}Ostatnio nie widzia�em Ryuuku.
{3794}{3878}Wspomina�, �e upu�ci� notatnik | w �wiecie Ludzi. M�wi� serio?
{3878}{3951}A co, je�li podni�s� go | jaki� cz�owiek?
{3951}{3976}Niemo�liwe.
{3976}{4120}Gdyby tak si� sta�o, musia�by tkwi� tam, | a� ten cz�owiek zginie lub zniszczy notes.
{4120}{4146}Racja.
{4146}{4221}Ryuuku nie chcia�by si� tak k�opota�.
{4221}{4325}Poza tym s�ysza�em, |�e mia� dwa Notesy �mierci.
{4325}{4394}Powa�nie?! Po co mu a� dwa?
{4394}{4459}A kto go tam wie.
{4504}{4638}Po�owa mojego pozosta�ego | �ycia za oczy Shinigami.
{4652}{4685}Mam racj�?
{4699}{4723}Tak.
{4723}{4760}I co zrobisz?
{4760}{4796}Dobijemy targu?
{4819}{4848}Ryuuku.
{4902}{4939}Ta wymiana...
{4963}{4998}...nie dojdzie do skutku.
{5302}{5336}S�uchaj, Ryuuku.
{5349}{5436}Tworz� utopi� woln� od przest�pc�w.
{5436}{5523}W kt�rej zamierzam by� | bogiem przez d�ugi czas.
{5546}{5660}Skr�cenie pozosta�ego mi | czasu nie wchodzi w gr�.
{5680}{5739}Zrozum to, Ryuuku.
{5739}{5760}Tak.
{5760}{5870}Po prostu chcia�em, by� wiedzia�, | �e taki uk�ad jest mo�liwy. To wszystko.
{5870}{5979}Musia�em to w ko�cu z siebie wyrzuci�.
{5997}{6062}Musia�e� to w ko�cu z siebie wyrzuci�?
{6065}{6116}W takim razie...
{6116}{6184}...powiniene� by� powiedzie� mi| to przy pierwszym spotkaniu...
{6189}{6291}...lub zapisa� w instrukcji notatnika.
{6295}{6348}Tak.
{6348}{6473}{y:i}Mimo �e jestem Shinigami, nigdy si� mnie |{y:i} nie ba� ani nie pr�bowa� podlizywa�.
{6473}{6559}{y:i}A teraz totalnie mnie ola�.
{6681}{6704}Wi�c?
{6723}{6796}Czy co� jeszcze powinienem wiedzie�...
{6811}{6844}...Shinigami Ryuuku?
{6859}{6916}Nie, to wszystko.
{6916}{6941}{y:i}Chyba.
{6946}{6998}Rozumiem. To niedobrze.
{6998}{7032}Niedobrze?
{7032}{7150}Gdybym zamiast twoich oczu dosta� | skrzyd�a, m�g�bym przysta� na ten uk�ad.
{7150}{7212}Mie� skrzyd�a i unosi� si� | ponad ziemi�...
{7212}{7243}...to naprawd� boskie, nie?
{7268}{7355}Ludzie marzyli o tym | od czas�w antycznych.
{7379}{7455}Ludzie zauwa�yliby, gdyby | wyros�y ci skrzyd�a i zacz��by� lata�.
{7455}{7513}Gliny zaraz by ci� z�apa�y.
{7527}{7566}Tylko �artowa�em, Ryuuku.
{7600}{7691}Poza tym, gdybym mia� | twoje oczy i skrzyd�a...
{7707}{7771}...wreszcie sam sta�bym si� Shinigami.
{7792}{7851}W�a�ciwie to te� by�oby interesuj�ce.
{7868}{7901}Nie martw si�.
{7901}{7950}Nawet i bez tego...
{7950}{7976}...ju� jeste�...
{7999}{8049}...niez�ym Shinigami.
{8082}{8158}�wiat Shinigami jest do cna zepsuty.
{8167}{8236}Shinigami, nie chc�c umiera�...
{8238}{8347}...czerpi� �ycie od ludzi i trwaj� | we w�asnych, �a�osnych istnieniach.
{8358}{8481}Nikt ju� nie wie, po co �yjemy.
{8481}{8561}Mo�liwe, �e nasze istnienie | nie ma �adnego sensu.
{8615}{8732}Raito, jeste� wi�kszym | Shinigami ni� wi�kszo�� z nich.
{8748}{8795}C�, z tego co powiedzia�e�...
{8795}{8874}...wynika, �e ostatnio pracuj� | ci�ej ni� Shinigami.
{8895}{8953}Ale nie stawiaj mnie na r�wni z wami.
{8967}{9091}Jako cz�owiek, u�ywam Notesu �mierci dla dobra ludzi.
{9127}{9264}Ale egzystencja Shinigami | nie jest dla nas bezwarto�ciowa.
{9276}{9315}Co masz na my�li?
{9315}{9348}Zastan�w si�.
{9357}{9432}Shinigami zst�puj� na ziemi� | raz na sto lat. Nie...
{9432}{9491}Raz na tysi�c lat...
{9491}{9551}...i �wiat Ludzi ca�kowicie si� zmienia.
{9565}{9655}�wiat Shinigami jest| tak wa�ny, �e a� straszny.
{9656}{9692}Tak... my�lisz?
{9704}{9787}Je�li to miejsce jest | naprawd� takie okropne...
{9787}{9901}...mo�e powiniene� wprowadzi� jakie� | zmiany, kt�re zaobserwowa�e� tutaj.
{9937}{9971}Raito.
{9971}{10078}My�l�, �e jeste� prawdziwym optymist�.
{10124}{10163}Oczywi�cie, �e jestem.
{10163}{10199}Gdybym nim nie by�...
{10199}{10311}...nie u�ywa�bym Notesu �mierci, | by ulepszy� ten �wiat.
{10393}{10420}Rozumiem.
{10452}{10493}Ju� wiem!
{10493}{10516}Co si� sta�o?
{10516}{10542}Co odkry�e�?
{10615}{10711}Ju� wiem jak zdoby� imi� cz�owieka, | kt�ry mnie dzi� �ledzi�.
{10711}{10750}Jak je zdob�dziesz?
{10750}{10988}"Po podaniu przyczyny �mierci, szczeg�y powinny | zosta� zapisane w przeci�gu 6 minut i 40 sekund."
{10994}{11113}Najpierw musz� sprawdzi�, | jak daleko mog� si� posun��...
{11135}{11175}...ze "szczeg�ami �mierci".
{11183}{11247}{y:i}Nast�pnego dnia
{11312}{11349}Tak, to ja.
{11384}{11444}Kolejnych sze�ciu uwi�zionych przest�pc�w?
{11468}{11541}Zawa�y serca? To Kira.
{11562}{11577}Co?!
{11599}{11674}Trzem z nich sta�o si� co�, | czego jeszcze nie widzieli�my?
{11691}{11722}Co masz na my�li?
{11722}{11770}M�wi�e�, �e to by�y zawa�y serca!
{11770}{11871}C�, wszyscy zmarli na zawa�, jednak...
{11881}{11977}...jeden z nich obci�� sobie palec |i w�asn� krwi� narysowa� na �cianie dziwny znak.
{11988}{12074}Drugi zostawi� co� na wz�r | listu po�egnalnego. Sam nie wiem.
{12087}{12212}Trzeci uciek� z wi�zienia i dotar� |do toalety publicznej tylko po to, by tam zgin��.
{12361}{12398}O co chodzi, Watari?
{12398}{12515}{y:i}Trzy niezwyk�e przypadki zawa�u serca.
{12524}{12565}Niezwyk�e?
{12581}{12666}{y:i}Prze�l� ci zdj�cia i notatk�.
{12666}{12691}Dobrze.
{12752}{12800}Notatka wyra�aj�ca strach przed Kir�.
{12834}{12922}Mo�e to tylko zwyk�e samob�jstwo.
{12952}{13017}Ale Kira potrafi ustala� czas �mierci.
{13026}{13145}Czy potrafi te� manipulowa� zachowaniem | swoich ofiar przed �mierci�?
{13183}{13203}{y:i}Szefie!
{13246}{13298}{y:i}W zwi�zku z ostatnimi ofiarami...
{13298}{13421}{y:i}...przeka� mediom, �e przyczyn� |{y:i} �mierci by� zawa� serca, nic poza tym.
{13435}{13568}{y:i}Istnieje mo�liwo��, �e Kira pr�bowa� |{y:i} co� sprawdzi� na tych ofiarach.
{13586}{13681}{y:i}Nie chcemy, by si� dowiedzia�, |{y:i} czy mu si� to uda�o, czy nie.
{13681}{13755}Dobrze. Rozumiem.
{13763}{13822}Co chcia� na nich sprawdzi�?
{13822}{13853}To chore.
{13853}{13982}Traktowa� ludzkie �ycie jak gr�... | To niewybaczalne!
{14026}{14107}A je�li potraktowa� ich | jak kr�liki do�wiadczalne?
{14152}{14197}Co zamierza?
{14375}{14418}Sp�jrz na to, Ryuuku.
{14418}{14549}Wyniki mojego testu s� | ju� w komputerze ojca.
{14556}{14607}Wszystko posz�o tak, jak planowa�em.
{14607}{14655}Notes �mierci jest naprawd� przydatny.
{14666}{14708}I jakie s� wyniki?
{14710}{14816}Jeden facet uciek� i uda� si� | do najbli�szej toalety, tak jak zapisa�em.
{14816}{14918}Drugi narysowa� na �cianie celi ten sam | rysunek, kt�ry ja narysowa�em w notesie.
{14918}{15039}Trzeci zostawi� notatk� u�ywaj�c | w niej s��w, kt�re zapisa�em.
{15065}{15152}Ta tr�jka zrobi�a wszystko to, | co zapisa�em po podaniu przyczyny �mierci.
{15170}{15276}Przy pozosta�ej tr�jce celowo poda�em | niemo�liwe do wykonania szczeg�y.
{15297}{15392}Przy pierwszym zapisa�em: "zgon dzi� o 18:00 | przed Wie�� Eiffela we Francji".
{15418}{15512}Fizycznie niemo�liwym jest, dla kogo� | przebywaj�cego w Japonii, umrze� we Francji.
{15512}{15646}Wi�c tak si� nie sta�o | i po prostu zmar� na zawa�.
{15654}{15796}Przy kolejnym zapisa�em: "narysowa� | na �cianie wi�zienia idealny portret L".
{15796}{15864}Ale nie mo�na narysowa� kogo�, | kogo si� nie widzia�o.
...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin