Death Note - 07.txt

(19 KB) Pobierz
{1}{75}movie info: RMVB  704x400 25.0fps 74.3 MB|/SubEdit b.4060 (http://subedit.com.pl)/
{68}{111}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Mrok powoli kr�g zatacza
{111}{194}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Naznacza nas przysi�g� krwi
{195}{312}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Nie pozwol�, by ktokolwiek na drodze stan�� mi
{316}{431}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Nigdy
{434}{451}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}Death note
{452}{470}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEath note
{471}{489}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEAth note
{490}{508}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATh note
{509}{526}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATH note
{527}{545}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATH Note
{546}{564}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATH NOte
{565}{583}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATH NOTe
{584}{599}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}DEATH NOTE
{659}{766}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}W owocu tym zobaczy�em przysz�o�� sw�
{772}{873}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Tak� sam� jak moje sny
{873}{989}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Tak doskona��
{1048}{1130}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kres ko�ca widzia�em
{1130}{1264}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kt�rego zawsze po��da�em
{1293}{1344}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Mrok powoli kr�g zatacza
{1344}{1426}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Naznacza nas przysi�g� krwi
{1426}{1542}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Nie pozwol�, by ktokolwiek na drodze stan�� mi
{1558}{1672}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kiedy� zobaczysz, poka�� ci
{1684}{1768}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Jak nasz �wiat l�ni
{1768}{1911}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ten �wiat
{1911}{2002}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden ::..|{f:Bookman Old Style} T�umaczenie: Jasmine|{f:Bookman Old Style} Korekta: KAT, Quithe, Wanderer
{2130}{2201}{C:$A3A3A3}{f:Book Antiqua}Pokusa
{2395}{2452}{y:i}Bez wzgl�du na to, |{y:i}jak do tego dosz�a...
{2452}{2518}{y:i}...ta kobieta zna prawd�.
{2535}{2583}{y:i}Je�li przeka�e to policji...
{2597}{2697}{y:i}...szybko odkryj�, �e Kira to |{y:i} w rzeczywisto�ci Raito Yagami.
{2716}{2751}{y:i}Musz� si� jej pozby�.
{2774}{2804}Co� si� sta�o?
{2846}{2877}Nie, nic.
{2928}{3012}My�la�em o tym, co powiedzia�a�...
{3024}{3099}...i s�dz�, �e powinni�my i�� za tym tropem.
{3121}{3155}Naprawd�?
{3156}{3186}Tak.
{3187}{3239}Rozmawia�a� o tym jeszcze z kim�?
{3239}{3262}Nie.
{3262}{3305}Tylko z tob�.
{3323}{3423}To dobrze. | Ale jak zamierzasz si� jej pozby�?
{3423}{3482}Nie mo�esz tego zrobi� tutaj.
{3482}{3536}{y:i}Nie musisz mi tego m�wi�, Ryuuku.
{3536}{3565}{y:i}Mam ju� pewien pomys�.
{3607}{3652}W bia�y dzie�.
{3652}{3735}Czy mo�esz mi poda� | dat� porwania autobusu?
{3747}{3792}20 grudnia.
{3792}{3910}Autobus z Asagaoka do Spaceland, | kurs o 11:02.
{3938}{3991}20 grudnia.
{4005}{4055}Autobus do Spaceland.
{4055}{4084}Tak?
{4085}{4104}Tak.
{4108}{4181}[Maki Shouko, samob�jstwo, 1 stycznia 2007, 13:15]
{4182}{4264}[W ci�gu 48 godzin b�dzie my�le� tylko o samob�jstwie,| kt�re nie zwr�ci niczyjej uwagi.]
{4264}{4325}[Postara si�, by nie odnaleziono jej cia�a.]
{4341}{4413}{y:i}Przez jaki� czas jej nie znajd�.
{4414}{4452}{y:i}A nawet je�li...
{4452}{4551}{y:i}...�mier� narzeczonego b�dzie wystarczaj�cym |{y:i} powodem, by wyja�ni� jej samob�jstwo.
{4602}{4673}{y:i}Co ci� tak �mieszy, Ryuuku?
{4810}{4904}Przepraszam za te przes�uchania.
{4923}{4981}Kiry nie ma w�r�d nas.
{5031}{5109}Sk�d ta pewno��, Ryuzaki?
{5120}{5253}Przygotowa�em kilka podchwytliwych pyta�, by sprawdzi�, | czy kt�ry� z was nim jest...
{5271}{5353}...ale nie czu�em potrzeby, | by ich u�y�.
{5444}{5473}Wybaczcie.
{5558}{5632}{y:i}Hej! Nam kaza� wy��czy� kom�rki.
{5651}{5679}Rozumiem.
{5679}{5728}W�a�nie sko�czyli�my.
{5728}{5774}U�yj swojego klucza, �eby wej��.
{5825}{5853}Watari tu idzie.
{5905}{5934}Dobrze.
{5951}{6023}Je�li nie masz nic przeciwko, | przeka�� wiadomo��.
{6030}{6061}Nie.
{6061}{6141}Je�li to mo�liwe, chcia�abym im | to powiedzie� osobi�cie.
{6141}{6178}Skoro rozmawia�am ju� z tob�...
{6178}{6237}...my�l�, �e powinnam | powiedzie� tak�e im.
{6296}{6330}To prawda.
{6414}{6476}{y:i}10 sekund do 13:15.
{6508}{6597}{y:i}Chcia�bym zobaczy�, |{y:i} jak ta kobieta umiera...
{6597}{6654}{y:i}...ale nie mog� za ni� i��.
{6720}{6746}{y:i}Wi�c...
{6746}{6778}{y:i}Spiesz na spotkanie �mierci!
{7125}{7184}Kira zostanie z�apany, prawda?
{7195}{7207}{y:i}Co?
{7353}{7385}{y:i}Co jest?
{7386}{7422}{y:i}Ju� po 13:15!
{7515}{7554}{y:i}Dziwne...
{7554}{7599}{y:i}Dlaczego nic nie robi?
{7626}{7691}{y:i}Testowa�em ju� "samob�jstwo" |{y:i} jako przyczyn� �mierci...
{7691}{7743}{y:i}...na przest�pcach i dzia�a�o.
{7743}{7823}{y:i}Jeden z nich powiesi� si� o godzinie,|{y:i} kt�r� poda�em w notesie.
{7848}{7915}{y:i}Niejednokrotnie przekona�em si�, |{y:i} �e mog� kontrolowa� okoliczno�ci �mierci...
{7915}{7962}{y:i}...przynajmniej w takim stopniu.
{7996}{8026}{y:i}Wi�c dlaczego?
{8177}{8198}{y:i}Ryuuku.
{8219}{8307}{y:i}Tak. Dziwnie si� �mia�, |{y:i} gdy wpisywa�em jej imi� do Notesu �mierci.
{8321}{8361}{y:i}To nie wszystko.
{8361}{8439}{y:i}�mia� si� r�wnie� wtedy,|{y:i} gdy podawa�a mi swoje imi�.
{8457}{8531}{y:i}W obydwu przypadkach mia�o to miejsce|{y:i} pod wp�ywem jej imienia.
{8549}{8582}{y:i}Pseudonim!
{8821}{8871}Dobra robota.
{8895}{8955}T-To jest Watari?
{8955}{9002}A gdzie tw�j typowy str�j?
{9020}{9118}Gdy go nosz�, jasnym jest, | �e jestem Watari.
{9118}{9205}Wtedy nawet g�upiec domy�li�by si�, | �e Ryuzaki jest w tym hotelu.
{9212}{9250}Rozumiem.
{9264}{9337}To, �e pokazuj� wam twarz...
{9337}{9414}...jest dowodem zaufania Ryuzakiego do was.
{9420}{9484}Czuj� si� zaszczycony.
{9551}{9583}Ryuzaki.
{9583}{9639}Przynios�em to, o co prosi�e�.
{9651}{9702}Rozdaj to wszystkim.
{9703}{9720}Dobrze.
{9806}{9877}To wasze nowe odznaki policyjne.
{9877}{9917}Nowe?
{9974}{10005}{y:i}Fa�szywe imi�.
{10005}{10030}{y:i}To musi by� to.
{10046}{10132}{y:i}Ryuuku zna jej prawdziwe imi�.
{10146}{10187}{y:i}Dlatego tak si� �mia�.
{10202}{10277}{y:i}Ta kobieta od pocz�tku |{y:i} by�a podejrzanie ostro�na.
{10299}{10316}{y:i}Tak.
{10326}{10389}{y:i}Wierzy, �e powodem �mierci Raya...
{10389}{10431}{y:i}...by�o pokazanie komu� legitymacji FBI.
{10450}{10532}{y:i}Dlatego sama nie ujawnia |{y:i} swojej prawdziwej to�samo�ci.
{10545}{10570}{y:i}Niedobrze.
{10585}{10661}{y:i}Ci�ko b�dzie wydoby� |{y:i} z niej jej prawdziwe imi�...
{10661}{10694}{y:i}...po tym, jak poda�a fa�szywe.
{10709}{10767}{y:i}Zacznie co� podejrzewa�, |{y:i} je�li o to zapytam.
{10787}{10871}{y:i}Tym bardziej je�li zorientuje si�, �e wiem,|{y:i} i� podane przez ni� imi� jest fa�szywe.
{10927}{10962}Chyba powinni�my zawr�ci�.
{10979}{10996}Co?
{11007}{11077}Mo�e kto� ju� wr�ci�.
{11077}{11148}Ach, tak! Racja.
{11149}{11196}Mam nadziej�, �e kto� ju� jest.
{11197}{11227}Ja te�.
{11322}{11356}{y:i}Cholera.
{11356}{11399}{y:i}Nie mog� jej zatrzyma�.
{11509}{11545}{y:i}Co mam robi�?
{11545}{11572}{y:i}Je�li czego� nie wymy�l�...
{11596}{11645}{y:i}Jasna cholera.
{11645}{11681}{y:i}Obieca�em jej...
{11691}{11766}{y:i}...�e b�dzie mog�a pogada� z ojcem, |{y:i} je�li oddzwoni.
{11766}{11821}{y:i}Je�li teraz zadzwoni, to koniec!
{11821}{11847}{y:i}Co robi�?
{11886}{11942}{y:i}O czym ja my�l�?
{11942}{12016}{y:i}Mog� po prostu wy��czy� kom�rk�.
{12062}{12088}{y:i}Uspok�j si�.
{12101}{12165}{y:i}Musz� tylko zdoby� jej imi�.
{12172}{12200}{y:i}Jej torebka.
{12200}{12228}{y:i}Portfel.
{12228}{12341}{y:i}Na pewno ma tam prawo jazdy |{y:i} albo inny dokument to�samo�ci.
{12341}{12377}{y:i}Jest kobiet�.
{12377}{12435}{y:i}Je�li wszystko inne zawiedzie, |{y:i} mog� u�y� si�y.
{12446}{12461}{y:i}G�upiec!
{12475}{12528}{y:i}Nie mog� tu wywo�a� awantury.
{12542}{12595}{y:i}Musz� zaprowadzi� j� |{y:i} w jakie� ustronne miejsce.
{12595}{12627}{y:i}Ale gdzie?
{12627}{12676}{y:i}I dlaczego mia�aby ze mn� p�j��?
{12676}{12746}{y:i}Jest strasznie ostro�na.
{12747}{12767}{y:i}Nie.
{12768}{12803}{y:i}�le do tego podchodz�.
{12811}{12843}{y:i}Na pewno mi si� uda.
{12843}{12906}{y:i}Uspokoj� si� i sprawi�, |{y:i} by poda�a mi imi�.
{12968}{13000}Raito.
{13000}{13082}Wiesz, �e w ka�dej chwili | mo�emy dokona� wymiany oczu.
{13082}{13142}To nic wielkiego.
{13142}{13172}Trwa tylko kilka sekund.
{13183}{13234}{y:i}Naprawd� my�lisz, �e oddam po�ow� |{y:i} pozosta�ego mi �ycia...
{13234}{13297}{y:i}...z powodu tej kobiety?
{13310}{13405}{y:i}Nie, nigdy tego nie zrobi�.
{13405}{13439}{y:i}Nie wtr�caj si�.
{13439}{13469}{y:i}Zamknij si�, przekl�ty Shinigami!
{13542}{13565}Tak?
{13577}{13638}Masz co� jeszcze do za�atwienia w NPA?
{13655}{13707}Mog� i�� sama.
{13761}{13797}Rozumiem.
{13814}{13866}Nasze nazwiska i stopnie s� fa�szywe.
{13881}{13934}Fa�szywe odznaki?
{13940}{14021}Aby kogo� zabi�, Kira musi zna� | nazwisko i twarz ofiary.
{14057}{14120}Przyj�li�my takie za�o�enie.
{14120}{14151}Czy to nie oczywiste zagranie?
{14158}{14238}Ale funkcjonariusze policji,| nosz�cy fa�szywe odznaki...
{14248}{14346}Je�li Kira potrzebuje imion, by zabija�...
{14346}{14444}...fa�szywe nazwiska | mog� uratowa� nam �ycie.
{14454}{14501}My�l�, �e powinni�my ich u�y�.
{14501}{14546}Tak, ja te� tak my�l�.
{14575}{14671}C�, je�li koniecznie | b�dziecie musieli poda� swoje imiona...
{14671}{14746}...u�yjcie tych odznak.
{14746}{14766}Dobrze!
{14791}{14869}Uwa�ajcie, by nie pokaza� ich | przez przypadek...
{14869}{14900}...w kwaterze g��wnej policji.
{14914}{14957}To mog�oby by� k�opotliwe.
{14977}{15010}Rozumiemy.
{15012}{15043}Ponadto...
{15073}{15141}...chcia�bym, �eby�cie nosili te paski.
{15147}{15170}Paski?
{15201}{15276}W klamrze ukryty jest nadajnik.
{15276}{15344}Dzi�ki temu Ryuzaki b�dzie | m�g� was zlokalizowa�.
{15354}{15410}A gdy naci�niecie tutaj dwa razy...
{15461}{15516}...moja kom�rka zadzwoni.
{15539}{15625}Natychmiast do was oddzwoni�.
{15645}{15721}Rano id�cie najpierw | do kwatery g��wnej...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin