Anna Benicewicz-Miazga grafika w biznesie. projektowanie elementów tożsamości wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy scan.pdf

(33439 KB) Pobierz
887701628.001.png
4
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów tosamoci wizualnej
Rozdział 5. Morfologia elementów .....................................................................69
Relacje................................................................................................................................................69
Ułoenie — styczno, odst8py, odległo.............................................................................69
Symetria.......................................................................................................................................72
Skala i proporcje.........................................................................................................................73
Perspektywa.................................................................................................................................73
Powtarzalno...................................................................................................................................76
Powierzchnia i struktura.................................................................................................................77
Rozdział 6. Kompozycja i kadrowanie ................................................................ 81
Rozdział 7. Barwa i kolor .................................................................................85
Znaczenie kolorów...........................................................................................................................90
Znaczenie owietlenia w odbiorze barw........................................................................................97
Kolory w druku ................................................................................................................................98
Rozdział 8. Wybór nazwy i tre/ci ....................................................................101
Nazwa............................................................................................................................................... 101
Hasło przewodnie ..........................................................................................................................106
Rozdział 9. Logotypy i znaki towarowe............................................................ 109
Klasyfikacja logotypów...................................................................................................................111
Elementy powtarzalne....................................................................................................................116
Galeria przykładów..................................................................................................................122
Ewolucja form logotypów.............................................................................................................129
Nieuczciwa konkurencja............................................................................................................... 133
Jak zastrzec znak towarowy? ......................................................................................................... 136
Rozdział 10. Zasady projektowania logotypów .................................................. 139
Ksi8ga Corporate Identity.............................................................................................................144
Przykład...........................................................................................................................................150
Wybór nazwy............................................................................................................................150
Wybór graficznego motywu przewodniego.........................................................................150
Wybór kolorów .........................................................................................................................151
Wybór czcionki........................................................................................................................ 153
Kompozycja.............................................................................................................................. 153
Wybór i umieszczenie elementów dodatkowych ................................................................154
Utworzenie dodatkowych wersji............................................................................................155
Opracowanie schematu uytkowania logotypu..................................................................156
Format plików..........................................................................................................................157
Spis treci
5
Rozdział 11. Wizytówki i papier firmowy ......................................................... 159
Format i rodzaj wizytówek............................................................................................................159
Wizytówki elektroniczne........................................................................................................ 165
Format i rodzaj papieru firmowego ............................................................................................167
Projekt druków firmowych — przykład.....................................................................................170
Projekt wizytówki.....................................................................................................................170
Papier firmowy.........................................................................................................................172
Koperty firmowe......................................................................................................................172
Pozostałe artykuły biurowe..................................................................................................... 173
Dodatek A Przydatne pojcia........................................................................... 175
Dodatek B Wzór podania ................................................................................ 177
Bibliografia.....................................................................................................181
Skorowidz .................................................................................................... 183
Rozdział 2.
Kodowanie, postrzeganie,
reakcja i percepcja
Postrzeganie obiektów i ich percepcja to bardzo złoone zagadnienie. Nawet
najlepiej przygotowana forma przekazu moe zawiera w sobie elementy, które
wywołaj zakłócenia (szumy) w jego odbiorze i interpretacji. Jest to bardzo istotna
przeszkoda w procesie projektowania elementów corporate identity i logotypów, gdy
moe zniweczy plany projektantów, a forma b$dzie %le nieczytelna i %le kojarzona
przez odbiorców.
Odbiór obrazu — percepcja
Percepcja to proces nadawania znacze& otrzymanym wraeniom (czyli infor-
macjom, dostarczonym przez zmysły). Istnieje szereg czynników, które wpływaj
na percepcj$:
sytuacja — czynniki maj ce wpływ na powstanie pierwszego wraenia,
zalenego od miejsca i zaistniałej sytuacji;
atrybuty — wnioski dotycz ce wewn$trznych stanów umysłu i emocji,
oparte na obserwowanych zachowaniach;
oczekiwania — oczekiwania wobec innych ludzi, bie ce potrzeby
i aktualny nastrój;
projekcja — przenoszenie własnych odczu i systemu warto,ci;
percepcja selektywna — odbieranie tylko tych bod%ców, które chce si$ odebra;
stereotypy — trudne do zmiany wyobraenia, osobisty system warto,ci,
uprzedzenia i do,wiadczenia, tworzenie skrótów społecznych, szybka
i pobiena identyfikacja sytuacji.
16
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów tosamoci wizualnej
Sposobów na odbiór przekazu jest tyle, ilu jest odbiorców. Kady przekaz —
nie tylko wizualny — jest odbierany subiektywnie (interpretacja), ale take su-
biektywnie jest nadawany (kodowanie). Ponadto kada transmisja wywołuje
sprz$enie zwrotne w postaci interakcji, która w przypadku rónych odbiorców
i nadawców zawsze b$dzie miała indywidualny i unikalny charakter. Odbiór
przekazu zaley od kodowania, sposobu przekazu i wyboru przeka%nika przez
nadawc$ oraz od percepcji, interpretacji i reakcji odbiorcy (rysunek 2.1).
Rysunek 2.1.
Elementy procesu
komunikacji
Percepcja umoliwia rozpoznawanie, selekcjonowanie, a take interpretacj$ bod%-
ców zawartych w przekazie. Postrzeganie jest procesem selektywnym — odbior-
cy zwracaj uwag$ na czynniki istotne z punktu widzenia tylko ich potrzeb, bu-
duj c w swojej ,wiadomo,ci własny obraz rzeczywisto,ci — image (wizerunek).
Z powodu rónic w postrzeganiu i percepcji w ,wiadomo,ci odbiorcy tworz si$
tzw. mapy percepcji, zawieraj ce charakterystyki postrzeganego obiektu i zwi zane
z nim skojarzenia.
Istnieje poj$cie percepcji podprogowej (subcepcji), która opiera si$ na koncep-
cji istnienia progu percepcyjnego, okre,laj cego minimalne nat$enie sygnału,
konieczne do tego, aby został on dostrzeony przez odbiorc$. Subcepcja znaj-
duje si$ pomi$dzy fizjologicznym progiem wraliwo,ci zmysłowej a progiem
,wiadomego odbioru bod%ców. Podprogowe bod%ce wzrokowe trwaj zaledwie
kilka milisekund, ale eby były zapami$tane (kumulowały si$ w pod,wiadomo,ci),
naley je powtarza. Co, w rodzaju takiej emisji stosuje si$ zazwyczaj w przekazie
filmowym, telewizyjnym, który posiada swoje ograniczenia. Moe wpływa jedynie
na podstawowe potrzeby fizjologiczne (np. pragnienie), jego działanie jest krótko-
trwałe i ulega zniekształceniu w wyniku oddziaływania indywidualnych rónic
u odbiorców.
887701628.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin