Ochrona_wlasnosci przemysłowej - podręcznik.pdf

(777 KB) Pobierz
Microsoft Word - ochrona-wlasnosci-calosc.doc
Lech Bieguński
OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
Poradnik przedsiębiorcy
Warszawa 2004
1
 
Autor:
Lech Bieguński
Redakcja i korekta
Ewa Skrzypkowska
© Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2004
Poradnik powstał na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
ISBN - 83-88802-87-9
Wydanie I
Nakład 1000 egzemplarzy
Druk i oprawa
Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji
26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10
tel. (048) 36-442-41, fax 3644765
2
48559829.001.png
Spis treści
Wprowadzenie ...........................................................................................
7
1. Ochrona wynalazków ..........................................................................
10
1.1. Co to jest patent? ...................................................................................
10
1.2. Co można opatentować? .......................................................................
10
1.4. Gdzie i jak należy dokonać zgłoszenia wynalazku? ...........................
13
1.5. Działania Urzędu Patentowego ............................................................
14
1.6. Zasady korzystania z patentu................................................................
15
1.6.1. Umowy licencyjne..............................................................
16
1.6.2. Zakaz nadużywania uprawnień z patentu ...........................
17
1.6.3. Licencja przymusowa .........................................................
18
1.7. Ustawowe ograniczenia praw wyłącznych..........................................
19
1.8. Korzystanie z wynalazku i uzyskanie patentu w dobrej wierze.........
20
1.9. Unieważnienie i wygaśnięcie patentu..................................................
20
1.10. Wynalazek tajny....................................................................................
21
1.11. Wynalazki biotechnologiczne ..............................................................
21
1.12. Ochrona międzynarodowa wynalazku: układ PCT
– Patent europejski ................................................................................
1.12.1. Układ PCT ........................................................................
22
1.12.2. Patent europejski...............................................................
23
2. Wzory użytkowe ....................................................................................
25
2.1. Co uznaje się za wzór użytkowy? ........................................................
25
2.2. Kto może uzyskać prawo ochronne? ...................................................
26
2.3. Gdzie i jak należy dokonać zgłoszenia wzoru użytkowego? .............
26
2.5. Zasady korzystania z prawa ochronnego na wzory użytkowe ...........
27
2.6 . Pozostałe uregulowania ........................................................................
28
3. Wzory przemysłowe ..............................................................................
29
3.1 . Co uznaje się za wzór przemysłowy ? .................................................
29
3.3. Gdzie i jak należy dokonać zgłoszenia wzoru przemysłowego? .......
31
3.4. Działania Urzędu Patentowego ............................................................
32
3
1.3. Kto może uzyskać patent? ....................................................................
12
23
2.4. Działania Urzędu Patentowego ............................................................
27
3.2 . Kto może uzyskać prawo z rejestracji?................................................
30
3.5. Zasady korzystania z prawa z rejestracji na wzory przemysłowe......
33
3.6. Umowy licencyjne oraz korzystanie z wzoru przemysłowego
i uzyskanie prawa z rejestracji w dobrej wierze.................................
33
3.7 . Ustawowe ograniczenia praw wyłącznych..........................................
34
3.9. Ochrona międzynarodowa wzoru przemysłowego.............................
35
3.10. Projekty racjonalizatorskie ...................................................................
36
4. Znaki towarowe ....................................................................................
37
4.1. Co uznaje się za znak towarowy? ........................................................
38
4.2. Na jakie oznaczenia udziela się praw ochronnych? ...........................
42
4.4. Pierwszeństwo .......................................................................................
42
4.5. Gdzie i jak należy dokonać zgłoszenia znaku towarowego? .............
43
4.6 . Rozpatrywanie zgłoszenia znaku towarowego przez
Urząd Patentowy ...................................................................................
44
4.7. Zasady korzystania z praw ochronnych na znaki towarowe ..............
45
4.9. Ustawowe ograniczenia prawa ochronnego ........................................
48
4.10. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy
49
4.11. Ochrona międzynarodowa znaku towarowego....................................
51
4.11.1. Porozumienie Madryckie .................................................
51
4.11.2. Znak towarowy Wspólnoty..............................................
52
5. Oznaczenia geograficzne .....................................................................
53
5.1. Co uznaje się za oznaczenia geograficzne? .........................................
54
5.3. Kto, gdzie i jak może dokonać zgłoszenia?.........................................
55
5.4. Działania Urzędu Patentowego ............................................................
56
5.5. Zasady korzystania z prawa z rejestracji na oznaczenia geograficzne
56
5.6. Ustawowe ograniczenia prawa ochronnego ........................................
59
5.7. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji na oznaczenie
geograficzne...........................................................................................
59
6. Topografie układów scalonych ............................................................
60
7. Informacje dodatkowe .........................................................................
63
7.1. Gdzie można szukać informacji dotyczących ochrony własności
przemysłowej?.......................................................................................
63
7.2. Postępowanie zgłoszeniowe i rejestrowe ............................................
66
4
3.8. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji................................
34
4.3. Kto może uzyskać prawo ochronne? ...................................................
38
4.8. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy..............................
47
5.2. Na jakie oznaczenia można uzyskać prawo ochronne?......................
53
7.3. Postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym............................
65
7.4. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym ............................
67
7.5. Przepisy karne .......................................................................................
68
8. Podsumowanie ......................................................................................
70
Słownik ......................................................................................................
72
Literatura ....................................................................................................
78
Wykaz skrótów ...........................................................................................
79
Załączniki ....................................................................................................
80
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin