OPIS FOLDERU HTML.txt

(3 KB) Pobierz
<center><img src="http://s1.ifotos.pl/img/3png_hrwqxnq.png" alt="obrazek" /><center>
<a style="font-family:'EFN tess';font-size:15px;color:#000000;">WYMAGANIA SPRZÊTOWE :</a>

<a style="font-family:'EFN tess';font-size:12px;color:#000000;">Core 2 Duo 2.6 GHz, 3 GB RAM, karta grafiki 512 MB (GeForce GTS 250 lub lepsza), 10 GB HDD, Windows Vista/7</a>
<center><img src="http://s1.ifotos.pl/img/3png_hrwqxrr.png" alt="obrazek" /><center></center></center></center></center>
<center><a style="font-family:'EFN tess';font-size:45px;color:#ff0000;">*POLSKA WERSJA GRY*</a>


<center><a style="font-family:'EFN tess';font-size:15px;color:#000000;">OPIS GRY :</a>
<a style="font-family:'EFN tess';font-size:12px;color:#000000;">Just Cause 2 to kolejna ods³ona serii gier akcji, która zadebiutowa³a na rynku elektronicznej rozrywki w drugiej po³owie 2006 roku. Podobnie jak to mia³o miejsce w przypadku pierwowzoru, program zosta³ opracowany przez szwedzk¹ firmê Avalanche Studios.

G³ównym bohaterem gry Just Cause 2 jest Rico Rodriquez - pracownik organizacji o nazwie Agencja, który w pierwszej ods³onie cyklu próbowa³ obaliæ samozwañczy rz¹d w Ameryce Po³udniowej. Tym razem nasz œmia³ek wyrusza do Azji Po³udniowo-Wschodniej, gdzie na wyspie Panau czeka na niego kolejna, bardzo niebezpieczna misja.

G³ówn¹ zalet¹ gry Just Cause 2 jest mo¿liwoœæ swobodnej eksploracji ogromnej wyspy o powierzchni tysi¹ca kilometrów kwadratowych, która obfituje w zró¿nicowane pod wzglêdem klimatu tereny (d¿ungla, pustynie, oœnie¿one górskie szczyty) a tak¿e realistyczne efekty pogodowe. Oczywiœcie, ten olbrzymi obszar mo¿emy przemierzaæ w dowolny, wybrany przez siebie sposób. Rico potrafi bowiem biegaæ, p³ywaæ, prowadziæ pojazdy naziemne, powietrzne i morskie, a tak¿e skakaæ ze spadochronu. Pe³na dowolnoœæ czeka na nas równie¿ w kwestii wykonywania poszczególnych zadañ. Podobnie jak pierwowzór, równie¿ Just Cause 2 nie stara siê ci¹gn¹æ nas za rêkê, pozwalaj¹c delektowaæ siê programem wed³ug w³asnego uznania.

W grze Just Cause 2 pojawi³y siê zupe³nie nowe wehiku³y, a tak¿e ca³a masa œrodków zag³ady, za pomoc¹ których Rico wymierza z³oczyñcom sprawiedliwoœæ. Autorzy poprawili model jazdy samochodami, dziêki czemu u¿ytkownicy programu mog¹ wykonywaæ efektowne ewolucje kaskaderskie.
</a>

<a style="font-family:'EFN tess';font-size:15px;color:#000000;">SCREENY Z GRY :</a>

<img src="http://s1.ifotos.pl/img/7jpg_hrwqnsr.jpg" alt="obrazek" /><hr /><img src="http://s1.ifotos.pl/img/6jpg_hrwqnsh.jpg" alt="obrazek" /><hr /><img src="http://s1.ifotos.pl/img/5jpg_hrwqnsp.jpg" alt="obrazek" /><hr /><img src="http://s1.ifotos.pl/img/4jpg_hrwqnwa.jpg" alt="obrazek" /><hr /><img src="http://s1.ifotos.pl/img/2jpg_hrwqnww.jpg" alt="obrazek" /><hr /><img src="http://s1.ifotos.pl/img/1jpg_hrwqnwe.jpg" alt="obrazek" /><hr /><img src="http://s1.ifotos.pl/img/3jpg_hrwqnws.jpg" alt="obrazek" /><hr /><a style="font-family:'EFN tess';font-size:15px;color:#000000;">INSTRUKCJA INSTALACJI :</a>

<a style="font-family:'EFN tess';font-size:12px;color:#000000;">
1-Pobierz wszystkie 5 partów i po³¹cz programem "dzielacz" (PC-NIEZBÊDNIK),
2-Otrzymany obraz ISO zamontuj w wirtualnym napêdzie "deamon tools lite" (PC-NIEZBÊDNIK),
3-Gdy to zrobisz automatycznie uruchomi siê instalator - wybierz gdzie ma siê zainstalowaæ gra,
(Jeœli cos posz³o nie po twojej myœli i chcesz otworzyæ instalacje sam pamiêtaj ¿e mo¿esz to zrobiæ tylko i wy³¹cznie plikiem "steambackup.exe" który znajduje siê w obrazie p³yty)
4-Wgraj CRACKA i uruchom gre z folderu gdzie j¹ zainstalowa³aœ/eœ plikiem "JustCause2.exe"
5-Powodzenia , polecam t¹ gre poniewa¿ sam j¹ przeszed³em w 90 % :)</a>


<img src="http://s2.ifotos.pl/img/123123123_hrnxwhw.png" alt="obrazek" /></center></center>
Zgłoś jeśli naruszono regulamin