mathcad_leksykon_kieszonkowy_mcadlk.pdf

(266 KB) Pobierz
Mathcad. Leksykon kieszonkowy
IDZ DO
PRZYK£ADOW Y ROZDZIA£
Mathcad. Leksykon
SPIS TREŒCI
kieszonkowy
KATALOG KSI¥¯EK
Autor: Maria Sokó³
ISBN: 83-246-0029-9
Format: B6, stron: 232
KATALOG ONLINE
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG
TWÓJ KOSZYK
Mathcad to narzêdzie s³u¿¹ce do przeprowadzania obliczeñ matematycznych
i graficznego przedstawiania ich wyników. Jego mo¿liwoœci pozwalaj¹ na wykonywanie
zarówno prostych, jak i bardzo z³o¿onych operacji obliczeniowych. Mathcad 12
umo¿liwia miêdzy innymi wyznaczanie wartoœci wyra¿eñ i funkcji, przeprowadzanie
obliczeñ wektorowych i macierzowych, wykonywanie dzia³añ na liczbach zespolonych
i tworzenie wykresów dwu- i trójwymiarowych. Dane wprowadzane s¹ w postaci
konwencjonalnego zapisu matematycznego, co bardzo u³atwia pracê z programem.
„Mathcad. Leksykon kieszonkowy” to przegl¹d najwa¿niejszych funkcji Mathcada.
Zawiera opis œrodowiska aplikacji i zasad pracy z plikami. Opisuje sposoby
wprowadzania danych i formatowania dokumentów. G³ówn¹ czêœæ leksykonu
stanowi zestawienie funkcji i s³ów kluczowych Mathcada.
Podstawowe operacje w programie
Praca z plikami
Korzystanie z poleceñ menu i pasków narzêdziowych
Edycja dokumentów Mathcada
Stosowanie funkcji w obliczeniach.
DODAJ DO KOSZYKA
CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE
ONOWOŒCIACH
ZAMÓW CENNIK
CZYTELNIA
FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE
Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl
504319163.003.png 504319163.004.png 504319163.005.png 504319163.006.png
Spis treści
1. Obsługa programu — podstawowe operacje ............................ 5
Środowisko pracy ............................................................................... 7
Poruszanie się w oknie programu Mathcad ................................ 12
Zaznaczanie znaków ........................................................................ 14
Obszary ............................................................................................... 14
Tekst w dokumentach programu Mathcad .................................. 17
2. Operatory ................................................................................... 20
3. Funkcje........................................................................................ 52
Alfabetyczna lista funkcji ................................................................ 54
4. Słowa kluczowe obliczeń symbolicznych ............................... 203
Alfabetyczna lista słów kluczowych palety Symbolic .............. 204
Skorowidz................................................................................. 219
3
504319163.001.png
Mathcad
Leksykon kieszonkowy
Rozdział 1. Obsługa programu — podstawowe operacje
— podstawowe operacje
Rozpoczynanie pracy
Aby uruchomić program Mathcad, wybierz w menu Start pozycję
Wszystkie programy , następnie odszukaj pozycję MathSoft Apps i klik-
nij w menu podrzędnym pozycję Mathcad 12 . Po uruchomieniu
Mathcad automatycznie tworzy nowy dokument o nazwie Untitled
(rysunek 1.1).
Rysunek 1.1. Okno programu Mathcad
5
504319163.002.png
Nowy dokument
Kolejny nowy dokument można utworzyć:
wybierając New w menu File ,
stosując skrót Ctrl+N ,
klikając przycisk New na pasku narzędzi.
Obsługa menu, suwaków oraz wielu narzędzi jest taka sama, jak
we wszystkich programach z grupy Microsoft Office.
Po uruchomieniu programu można korzystać z „czystej kartki”
okna, aby wpisywać teksty, wzory i wyrażenia oraz wykonywać
potrzebne działania. Można także otworzyć plik zawierający wy-
niki wcześniej wykonanej pracy.
Kończenie pracy
Aby wyjść z programu, należy z menu wybrać File , a następnie
polecenie Exit . Jeśli rozpocząłeś pracę nad dokumentem, zosta-
niesz zapytany o to, czy chcesz zapisać dokument.
Polecenie Close w menu File zamyka okno aktualnie otwartego
dokumentu.
Zapisywanie plików
Aby zapisać dokument, w którym przeprowadzono obliczenia,
wybierz w menu File polecenie Save . Jeżeli dokument nie był wcze-
śniej zapisywany, pokaże się okienko dialogowe, w którym nale-
ży podać nazwę pliku oraz wskazać dysk i ewentualnie nazwę
folderu. Jeśli plik był wcześniej zapisywany, to Mathcad automa-
tycznie zastąpi wcześniejszą wersję pliku nowszymi informacjami.
6 | Mathcad. Leksykon kieszonkowy
Drukowanie
Aby wydrukować dokument, wybierz w menu File pozycję Page
Setup — umożliwi to ustawienie marginesów i układu strony. Na-
stępnie, także w menu File , wybierz pozycję Print .
Aby przed wydrukowaniem dokumentu sprawdzić jego wygląd,
wybierz w menu File pozycję Print Preview .
Otwieranie dokumentu
Aby otworzyć dokument, wybierz w menu File polecenie Open .
Pokaże się okno dialogowe Open , w którym można wpisać nazwę
pliku i kliknąć przycisk OK . Można też wybrać nazwę, klikając ją
dwukrotnie myszą. Aby wczytać plik (na przykład z dyskietki, dys-
ku CD lub innego nośnika), należy w oknie dialogowym Open
wskazać jego lokalizację, korzystając z listy rozwijanej Szukaj w .
Mathcad pozwala na jednoczesne korzystanie z wielu plików. Pli-
ki zajmują oddzielne okna, które można dowolnie rozmieścić na
ekranie w oknie aplikacji.
Listę otwartych plików możesz wyświetlić, otwierając menu Win-
dow . Minimalizacja okien, ich przywracanie oraz wyświetlanie
w pełnym oknie aplikacji odbywa się przy wykorzystaniu tych
samych narzędzi co w systemie Windows.
Środowisko pracy
Menu główne
Główne menu programu umieszczone jest u góry okna programu.
Zawiera ono zestaw poleceń umożliwiających tworzenie arkuszy
obliczeniowych i ich edycję. Kliknij nazwę menu, aby rozwinąć
grupę poleceń (rysunek 1.2). Niektóre z poleceń menu są dostępne
Rozdział 1. Obsługa programu — podstawowe operacje | 7
Zgłoś jeśli naruszono regulamin