gra siedmiopłatowiec.pdf

(331 KB) Pobierz
Microsoft Word - ___do pdf na5_pieszak_03_02-10_2.doc
SCENARIUSZ LEKCJI GEOGRAFII W KLASIE
PIERWSZEJ GIMNAZJUM
TEMAT:
POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI –PODZIAŁ,
ROZMIESZCZENIE , UKSZTAŁTOWANIE
PIONOWE LĄDÓW I OCEANÓW
CELE OGÓLNE:
- POWTÓRZENIE I UTRWALENIE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCYCH PODZIAŁU,
ROZMIESZCZENIA I UKSZTAŁTOWANIA PIONOWEGO POWIERZCHNI LĄDÓW
I OCEANÓW.
- KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI ORIENTACJI NA MAPIE
- UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W GRUPIE
CELE SZCZEGÓŁOWE:
UCZEŃ WIE:
- CO OZNACZAJĄ POJĘCIA: ARCHIPELAG, ZATOKA, CIEŚNINA, WYŻYNY,
NIZINY, GÓRY,DEPRESJA, KRYPTODEPRESJA, SZELF, RÓW OCEANICZNY,
GRZBIET OCEANICZNY, BASEN OCEANICZNY, ALPIDY,
- JAKIE WYRÓŻNIAMY KONTYNENTY NA KULI ZIEMSKIEJ
- JAKIE WYRÓŻNIAMY OCEANY NA KULI ZIEMSKIEJ
- JAKIE SĄ RODZAJE MÓRZ
- JAKIE SĄ GŁÓWNE FORMY UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI ZIEMI
- JAK PRZEBIEGAJĄ DWA WIELKIE SYSTEMY GÓRSKIE
- GDZIE ZNAJDUJE SIĘ NAJGŁĘBSZY RÓW OCEANICZNY
- JAKIE GŁÓWNE FORMY POWIERZCHNI ZIEMI TWORZĄ DNO OCEANÓW
UCZEŃ POTRAFI :
- WSKAZAĆ NA MAPIE FIZYCZNEJ ŚWIATA KONTYNENTY
- WSKAZAĆ NA MAPIE FIZYCZNEJ ŚWIATA OCEANY
- POKAZAĆ NA MAPIE GRANICE MIĘDZY OCEANAMI
- WSKAZAĆ NA MAPIE NAJDŁUŻSZĄ GRANICĘ LĄDOWĄ
- WSKAZAĆ NA MAPIE FIZYCZNEJ ŚWIATA KILKA CIEŚNIN
- POKAZAĆ NA MAPIE FIZYCZNEJ ŚWIATA NAJWIĘKSZE WYŻYNY, NIZINY I
GÓRY NA POSZCZEGÓLNYCH KONTYNENTACH
- WSKAZAĆ NA MAPIE NAJGŁĘBSZĄ DEPRESJĘ NA ZIEMI
- WSKAZAĆ NA MAPIE DUŻE OBSZARY DEPRESJI W EUROPIE
- WSKAZAĆ NA MAPIE NAJGŁĘBSZE MIEJSCE NA ŚWIECIE
- WSKAZAĆ NA MAPIE NAJWYŻSZE SZCZYTY I ICH ŁAŃCUCHY GÓRSKIE
- WSKAZAĆ NA MAPIE KILKA RODZAJÓW MÓRZ
- PRACOWAĆ Z ATLASEM SZKOLNYM
- WSKAZYWAĆ MIEJSCE NA GLOBUSIE NA PODSTAWIE WSPÓŁRZĘDNYCH
GEOGRAFICZNYCH
UCZEŃ ROZUMIE :
- ZNACZENIE POZNANYCH POJĘĆ
1
FORMY PRACY:
-INDYWIDUALNA
-GRUPOWA
METODY:
-PRACA W GRUPACH
-OPERATYWNA
-PRACA Z MAPĄ
ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
------------ MAPA FIZYCZNA ŚWIATA
------------ATLASY SZKOLNE
------------GLOBUSY
------------MAPKI KONTUROWE
------------ĆWICZENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP
------------TABELE DO GRY DYDAKTYCZNEJ
------------TABELA NARYSOWANA NA TABLICY-14X14=196 pól
------------ZESTAW PYTAŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH STATKÓW
------------SZKLANY POJEMNIK W KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ KARTKI Z NUMERAMI
PÓL NA PLANSZY
------------WIZYTÓWKI Z NUMERAMI GRUP I NAZWISKAMI UCZNIÓW
PRZEBIEG LEKCJI
--- NAUCZYCIELKA PRZED LEKCJĄ ROZKŁADA NA STANOWISKACH PRACY
POSZCZEGÓLNYCH GRUP WIZYTÓWKI Z NUMERAMI GRUP I NAZWISKAMI
UCZNIÓW.
--- UCZNIOWIE WCHODZĄ DO KLASY I SIADAJĄ WEDŁUG LISTY ZNAJDUJĄCEJ
SIĘ NA KAŻDYM STANOWISKU
--- GRUPY LICZĄ TRZY LUB CZTERY OSOBY
1.CZĘŚĆ WSTĘPNA
--- NAUCZYCIELKA ROZDAJE KAŻDEJ GRUPIE ĆWICZENIA
--- UCZNIOWIE PRZY POMOCY ATLASÓW GEOGRAFICZNYCH I GLOBUSÓW
UZUPEŁNIAJĄ ĆWICZENIA
--- UCZNIOWIE PO ZAKOŃCZONEJ PRACY PODCHODZĄ DO MAPY FIZYCZNEJ
ŚWIATA I OMAWIAJĄ WYKONANE ĆWICZENIA
GRUPA I
UCZNIOWIE POKAZUJĄ NA MAPIE FIZYCZNEJ ŚWIATA
KONTYNENTY NA KTÓRYCH LEŻĄ PUNKTY O PODANYCH
WSPÓŁRZĘDNYCH GEOGRAFICZNYCH
2
GRUPA II
UCZNIOWIE POKAZUJĄ NA MAPIE FIZYCZNEJ ŚWIATA OCEANY NA
KTÓRYCH LEŻĄ PUNKTY O PODANYCH WSPÓŁRZĘDNYCH
GEOGRAFICZNYCH
GRUPA III
UCZNIOWIE WSKAZUJĄ KRAINY GEOGRAFICZNE OMAWIANE W
ĆWICZENIU
GRUPA IV
UCZNIOWIE POKAZUJĄ GÓRY O KTÓRYCH MOWA W ĆWICZENIU
GRUPAV
UCZNIOWIE POKAZUJĄ ROZPOZNANE NIZINY
GRUPAVI
UCZNIOWIE POKAZUJĄ NA MAPIE FIZYCZNEJ ŚWIATA
ROZPOZNANE WYŻYNY
2. CZĘŚĆ GŁÓWNA-GRA DYDAKTYCZNA
A)NAUCZYCIEL ROZDAJE KAŻDEJ GRUPIE PLANSZE 14X14=169 PÓL-
FORMAT A-4
B)NAUCZYCIEL WYJAŚNIA ZASADY GRY
---GRA POLEGA NA PRACY ZESPOŁOWEJ I RYWALIZACJI MIĘDZY GRUPAMI
---KAŻDA GRUPA WYBIERA LIDERA, KTÓRY BĘDZIE LOSOWAŁ ZE SZKLANEGO
POJEMNIKA NUMER POLA NA PLANSZY
---NAUCZYCIEL SPRAWDZA NA SWOJEJ PLANSZY W CO TRAFIŁ LIDER GRUPY
---JEŚLI TRAFIŁ W STATEK POWIETRZNY NAUCZYCIEL CZYTA PYTANIE
WEDŁUG LISTY PYTAŃ I W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU „ZATOPIONEGO”
STATKU
---GRUPA WSPÓLNIE CHWILĘ NARADZA SIĘ NAD ODPOWIEDZIĄ
---ODPOWIEDZI UDZIELA LIDER GRUPY LUB OSOBA PRZEZ NIEGO
WYZNACZONA
---POPRAWNA ODPOWIEDŹ DAJE GRUPIE TYLE PUNKTÓW ILE KRATEK
ZAJMUJE ZATOPIONY STATEK
---LIDER GRUPY ZAPISUJE SOBIE ILOŚĆ ZDOBYTYCH PUNKTÓW
---NAUCZYCIEL INFORMUJE UCZNIÓW GDZIE LEŻĄ POZOSTAŁE CZĘŚCI
STATKU
---JEŚLI GRUPA PODAJE CZĘŚCIOWĄ ODPOWIEDŹ TO OTRZYMUJE TYLE
PUNKTÓW ILE PODAŁA ODPOWIEDZI.
STATEK NIE ZOSTAJE ZATOPIONY, A DO GRY PRZYSTĘPUJE NASTĘPNA GRUPA,
KTÓRA MOŻE WYBRAĆ TO SAMO PYTANIE LUB PRÓBOWAĆ TRAFIĆ W INNY
STATEK.
---JEŚLI ODPOWIEDŹ GRUPY JEST PEŁNA I PRAWIDŁOWA DO GRY
PRZYSTĘPUJE RÓWNIEŻ NASTĘPNA GRUPA.
---JEŚLI LIDER TRAFI W PUSTE POLE, NAUCZYCIEL MÓWI „PUDŁO” I DO GRY
PRZYSTĘPUJE NASTĘPNA GRUPA.
GRA JEST PROWADZONA DO KOŃCA DRUGIEJ KOLEJKI, ALBO DO KOŃCA
LEKCJI, ALBO DO MOMENTU ZATOPIENIA WSZYSTKICH STATKÓW.
3
C)UCZNIOWIE PODLICZAJĄ ZDOBYTE PUNKTY.
3.CZĘŚĆ KOŃCOWA
---NAUCZYCIEL OCENIA UCZNIÓW Z GRUPY , KTÓRA ZDOBYŁA NAJWIĘKSZĄ
LICZBĘ PUNKTÓW
LISTA PYTAŃ DO GRY
DYDAKTYCZNEJ W CZĘŚCI
GŁÓWNEJ
SIEDMIOPŁATOWIEC
7.1 WYMIEŃ I POKAŻ NA MAPIE FIZYCZNEJ ŚWIATA WSZYSTKIE
KONTYNENTY
SZEŚCIOPŁATOWIEC
6.1 WYMIEŃ I POKAŻ SZEŚĆ NAJWYŻSZYCH SZCZYTÓW NA ZIEMI
PIĘCIOPŁATOWIEC
5.1 WYMIEŃ I POKAŻ NA MAPIE FIZYCZNEJ ŚWIATA PIĘĆ
NAJROZLEGLEJSZYCH NIZIN W AZJI.
5.2 POKAŻ NA MAPIE FIZYCZNEJ ŚWIATA PIĘĆ MÓRZ
PRZYBRZEŻNYCH
CZTEROPŁATOWIEC
4.1 WYMIEŃ CZTERY WIELKIE FORMY POWIERZCHNI ZIEMI
TWORZĄCE DNA OCEANÓW
4.2 PODAJ NAZWY CZTERECH WIELKICH ŁAŃCUCHÓW GÓRSKICH
ŚWIATA I POKAŻ JE NA MAPIE FIZYCZNEJ ŚWIATA
4.3 POKAŻ NA MAPIE FIZYCZNEJ ŚWIATA CZTERY ZNANE CI
CIEŚNINY
4
TRÓJPŁATOWIEC
3.1 WYMIEŃ I POKAŻ NA MAPIE FIZYCZNEJ ŚWIATA WSZYSTKIE
OCEANY
3.2 WYMIEŃ TRZY RODZAJE MÓRZ
3.3 JAKIE TRZY GŁÓWNE FORMY UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI
WYRÓŻNIAMY NA ZIEMI ?
3.4 WYMIEŃ TRZY NAJWIĘKSZE WYŻYNY W AZJI
DWUPŁATOWIEC
2 .1WYMIEŃ I POKAŻ NA MAPIE FIZYCZNEJ ŚWIATA DWIE
NAJROZLEGLEJSZE NIZINY W AMERYCE POŁUDNIOWEJ
2.2 WYMIEŃ I POKAŻ NA MAPIE FIZYCZNEJ ŚWIATA DWA DUŻE
OBSZARY DEPRESJI W EUROPIE
2.3 PODAJ NAZWĘ I POKAŻ NA MAPIE FIZYCZNEJ ŚWIATA DWA
NAJWIĘKSZE SYSTEMY GÓRSKIE
2.4 WYJAŚNIJ POJĘCIA:
-ZATOKA
-CIEŚNINA
2.5 WYJAŚNIJ POJĘCIA:
-DEPRESJA
-KRYPTODEPRESJA
JEDNOPŁATOWIEC
1.1PODAJ NAZWĘ KONTYNENTU LEŻĄCEGO W CAŁOŚCI NA
PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ I WSCHODNIEJ
1.2PODAJ NAZWĘ KONTYNENTU PRZEZ KTÓRY PRZECHODZI :
RÓWNIK, ZWROTNIK RAKA, ZWROTNIK KOZIOROŻCA
1.3CO TO JEST ARCHIPELAG?
1.4WSKAŻ NA MAPIE NAJDŁUŻSZĄ GRANICĘ LĄDOWĄ
1.5WSKAŻ NA MAPIE NAJGŁĘBSZĄ DEPRESJĘ NA ŚWIECIE
1.6CO TO JEST SZELF?
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin