wisla_kryteria.pdf

(243 KB) Pobierz
Kartoteka zestawu zadań Wisła
Kartoteka zestawu zadań Wisła
Numer
zadania
Obszar standardów
wymagań
egzaminacyjnych
Sprawdzana umiejętność
(z numerem standardu)
Sprawdzana czynność
Liczba
punktów
Forma
zadania
Uczeń:
Uczeń:
1.
1. Czytanie
odczytuje tekst poetycki (1.1)
wyszukuje wers zawierający odpowiednią
informację
1
WW
2.
1. Czytanie
odczytuje tekst poetycki (1.1) odczytuje informację z tekstu poetyckiego
1
WW
3.
1. Czytanie
odkrywa sens przenośny
związków wyrazowych (1.1)
odczytuje znaczenie przenośne wyrażenia
1
WW
4.
1. Czytanie
posługuje się czynnie termi-
nami teoretycznoliterackimi
(1.2)
rozpoznaje rodzaj środka stylistycznego
1
WW
5.
3. Rozumowanie
rozpoznaje charakterystyczne
cechy elementów środowiska
(3.6)
rozpoznaje cechy charakterystyczne dane-
go krajobrazu
1
WW
6.
3. Rozumowanie
rozpoznaje charakterystyczne
cechy elementów środowiska
(3.6)
rozróżnia elementy krajobrazu naturalnego
i przekształconego
1
WW
7.
1. Czytanie
odczytuje informacje z mapy
(1.4)
na podstawie mapy odpowiada na pytanie
dotyczące kierunków świata
1
WW
8.
5. Wykorzystywanie
wiedzy w prakty-
ce
wykonuje obliczenia dotyczą-
ce długości (5.3)
korzystając ze skali, szacuje długość na
mapie
1
WW
1. Czytanie
posługuje się czynnie termi-
nem teoretycznoliterackim
(1.2)
9.
rozpoznaje narratora
1
WW
10.
1. Czytanie
odczytuje tekst literacki (1.1) określa rolę narratora w podanym tekście
1
WW
11.
1. Czytanie
odczytuje tekst literacki (1.1) odczytuje informację z tekstu
1
WW
12.
1. Czytanie
odczytuje tekst literacki (1.1) odczytuje informację z tekstu
1
WW
13.
1. Czytanie
odczytuje tekst literacki (1.1) odczytuje informację z tekstu
1
WW
14. 3. Rozumowanie
rozpoznaje charakterystyczne
cechy i własności obiektów
przyrodniczych (3.6)
podaje kierunek przemieszczania się w
określonych warunkach
1
WW
15.
4. Korzystanie
z informacji
posługuje się źródłem infor-
macji (4.1)
wybiera odpowiedni tytuł rozdziału porad-
nika
1
WW
5. Wykorzystywanie
wiedzy w prakty-
ce
wykorzystuje w sytuacjach
praktycznych własności liczb
(5.5)
porównuje masy
16.
1
WW
17.
5. Wykorzystywanie
wiedzy w prakty-
ce
wykonuje obliczenia dotyczą-
ce wagi (5.3)
oblicza masę
1
WW
18.
5. Wykorzystywanie
wiedzy w prakty-
ce
wykonuje obliczenia dotyczą-
ce wagi (5.3)
zamienia gramy na kilogramy
1
WW
5. Wykorzystywanie
wiedzy w prakty-
ce
wykorzystuje w sytuacjach
praktycznych własności liczb
(5.5)
oblicza odpowiednią liczbę
WW
19.
1
20.
4. Korzystanie
z informacji
wskazuje źródło informacji
(4.1)
wskazuje tytuł rozdziału, w którym można
znaleźć podaną informację
1
WW
1
58130123.046.png
Obszar standardów
wymagań
egzaminacyjnych
Sprawdzana umiejętność
(z numerem standardu)
Sprawdzana czynność
Numer
zadania
Liczba
punktów
Forma
zadania
Uczeń:
Uczeń:
3. Rozumowanie
ustala sposób rozwiązania
zadania (3.8)
I. ustala sposób obliczenia czasu trwania
poszczególnych etapów
3. Rozumowanie
ustala sposób rozwiązania
zadania (3.8)
II. ustala sposób obliczenia łącznego czasu
trwania podróży
21.
5. Wykorzystywanie
wiedzy w praktyce
wykonuje poprawnie oblicze-
nia dotyczące czasu (5.3)
III. wykonuje poprawnie obliczenia doty-
czące czasu trwania postojów
5
RO
5. Wykorzystywanie
wiedzy w praktyce
wykonuje poprawnie oblicze-
nia dotyczące czasu (5.3)
IV. wykonuje poprawnie obliczenia doty-
czące łącznego czasu trwania podróży
3. Rozumowanie
analizuje otrzymane wyniki
(3.9)
V. wyciąga wniosek z wykonanych obli-
czeń
3. Rozumowanie
ustala sposób rozwiązania
zadania (3.8)
I. ustala sposób obliczenia ceny biletu
22.
5. Wykorzystywanie
wiedzy w praktyce
wykonuje obliczenia dotyczą-
ce pieniędzy (3.8)
II. oblicza cenę biletu
3
KO
3. Rozumowanie
analizuje otrzymane wyniki
(3.9)
III. podaje adekwatną do obliczeń cenę
biletu w zł i gr
23. 2. Pisanie
formułuje pytania
ze świadomością celu (2.2)
I. formułuje pytania adekwatne
do podanych odpowiedzi
2
KO
24.
4. Korzystanie
z informacji
posługuje się źródłami infor-
macji, wykorzystując kolej-
ność (4.1)
I. porządkuje wyrazy w kolejności alfabe-
tycznej
2
KO
2. Pisanie
pisze w odpowiedniej formie
(2.1)
I.
pisze w odpowiedniej formie –
opowiadanie
2. Pisanie
pisze w odpowiedniej formie
(2.1)
II.
pisze w odpowiedniej formie –
stosuje dialog
2. Pisanie
pisze na temat (2.1)
III.
zapisuje co najmniej jedno życzenie
skierowane do rybki
25.
2. Pisanie
pisze na temat (2.1)
IV.
przedstawia wpływ spotkania na
bohaterów wypowiedzi
8
RO
2. Pisanie
dba o kompozycję (2.3)
V. buduje spójną wypowiedź
2. Pisanie
przestrzega norm gramatycz-
nych (2.3)
VI.
pisze poprawnie pod względem
językowym
2. Pisanie
przestrzega norm ortograficz-
nych (2.3)
VII.
pisze poprawnie pod względem
ortograficznym*
2. Pisanie
przestrzega norm interpunk-
cyjnych (2.3)
VIII
.
pisze poprawnie pod względem
interpunkcyjnym*
*Uczniowie z dysleksją:
2. Pisanie
przestrzega norm gramatycz-
nych (2.3)
VII.
tworzy wypowiedź komunikatywną
25.
RO
2. Pisanie
VIII
.
pisze czytelnie mimo zaburzeń
pisma
dba o czytelność zapisu (2.5)
2
58130123.047.png 58130123.048.png 58130123.049.png 58130123.001.png 58130123.002.png 58130123.003.png 58130123.004.png 58130123.005.png 58130123.006.png 58130123.007.png 58130123.008.png 58130123.009.png 58130123.010.png 58130123.011.png 58130123.012.png 58130123.013.png 58130123.014.png 58130123.015.png 58130123.016.png 58130123.017.png 58130123.018.png 58130123.019.png 58130123.020.png 58130123.021.png 58130123.022.png 58130123.023.png 58130123.024.png 58130123.025.png 58130123.026.png 58130123.027.png 58130123.028.png 58130123.029.png 58130123.030.png 58130123.031.png 58130123.032.png 58130123.033.png 58130123.034.png 58130123.035.png
Klucz punktowania do zadań zamkniętych zestawu Wisła
Numer
zadania
Poprawna
odpowiedź
Punktacja
1.
B
0-1
2.
C
0-1
3.
D
0-1
4.
A
0-1
5.
A
0-1
6.
C
0-1
7.
A
0-1
8.
B
0-1
9.
D
0-1
10.
D
0-1
11.
D
0-1
12.
C
0-1
13.
C
0-1
14.
B
0-1
15.
C
0-1
16.
C
0-1
17.
B
0-1
18.
B
0-1
19.
D
0-1
20.
C
0-1
3
58130123.036.png 58130123.037.png
Schemat punktowania zadań otwartych zestawu Wisła
Numer
zadania
Kryteria i zasady przyznawania punktów
Liczba
punktów
Numer
standardu
21.
⋅ lub łącznego czasu przepływu statku z portu w Grudziądzu
do portu w Tczewie (zgodnie z danymi w tabeli), np. 75+60+35+35+40
3 +
10
1
1
3.8
II. Uczeń podaje metodę obliczenia łącznego czasu trwania podróży statkiem, np. 245+45
1
3.8
III. Uczeń poprawnie oblicza czas trwania postojów: np.
3
10
+
15
=
45
minut lub łączny czas przepływu statkiem,
1
5.3
np. 75+60+35+35+40 = 245 minut (poprawność rachunkowa).
IV. Uczeń poprawnie oblicza łączny czas trwania rejsu: 290 minut (poprawność rachunkowa).
1
5.3
V . Uczeń podaje poprawną odpowiedź, adekwatną do wyliczeń.
1
3.9
22.
Uwagi:
1. Za każde prawidłowe, zgodne z poleceniem, rozwiązanie zadania uczeń otrzymuje maksymalną liczbę punktów.
2. Jeżeli uczeń podaje tylko odpowiedź, to otrzymuje 0 punktów.
3. Jeśli uczeń podaje błędną metodę rozwiązania, to nie przyznajemy punktów za poprawność rachunkową odpowiedniego fragmentu rozwiązania.
4. Uczeń może nie zapisać zamiany minut na godziny (lub na odwrót).
5. Uczeń może w pamięci obliczyć czas postoju.
I. Uczeń podaje metodę obliczenia ceny biletu: np. 495:30
1
3.8
II. Uczeń poprawnie oblicza cenę biletu: 16,50 zł (poprawność rachunkowa).
Uwaga:
Nie przyznajemy punktu, gdy uczeń zostawił wynik w postaci 16 zł reszty 15 lub nie do końca wykonał dzielenie pisemne, np. podał
tylko liczbę całkowitą 16 i pozostawił niedokończone dzielenie pisemne.
1
5.3
III. Uczeń uzupełnia prawidłowo odpowiedź, podając otrzymany z dzielenia wynik w złotych i groszach.
Uwaga:
1 . Nie przyznajemy punktu, gdy uczeń nie otrzymał go ze względu na obliczenia podane w uwadze do kryterium II.
2. Nie przyznajemy punktu, jeśli uczeń nie zapisał wyniku dzielenia 495:30 , a odpowiedź uzupełnił 16 zł 15 gr .
3 . Przyznajemy jeden punkt, gdy uczeń źle obliczył iloraz, np. 16,15 zł, ale uzupełnił odpowiedź adekwatnie do otrzymanego wyniku
16 zł 15 gr . Dopuszczalny jest np. wynik 13,666...zł . Wówczas uzupełnienie odpowiedzi powinno być następujące: 13 zł 66 gr
lub 13 zł 67 gr .
1
3.9
Uwagi:
1. Za każde prawidłowe, zgodne z poleceniem, rozwiązanie zadania uczeń otrzymuje maksymalną liczbę punktów.
2. Jeżeli uczeń podaje tylko odpowiedź, to otrzymuje 0 punktów.
3. Jeśli uczeń podaje błędną metodę rozwiązania, to nie przyznajemy punktów za poprawność rachunkową.
4
I. Uczeń podaje metodę obliczenia czasu trwania postojów, np.
58130123.038.png 58130123.039.png 58130123.040.png 58130123.041.png 58130123.042.png
Numer
zadania
Kryteria i zasady przyznawania punktów
Liczba
punktów
Numer
standardu
23.
I. Sformułowanie precyzyjnych pytań, nawiązujących do treści podanych odpowiedzi i rozpoczynających się od zaimka pytającego.
1. Ułożenie trzech pytań (mimo błędów językowych) – 2 punkty.
2. Ułożenie dwóch pytań (mimo błędów językowych) – 1 punkt.
2
2.2
Przykłady poprawnych rozwiązań:
1.Jakie znaczenie miała Wisła w średniowieczu?
Do czego służyła Wisła w średniowieczu?
Co stanowiła Wisła w średniowieczu?
Co w średniowieczu stanowiło ważny szlak komunikacyjny?
Czym była Wisła w średniowieczu?
Jaki szlak stanowiła Wisła w średniowieczu?
W jakim czasie Wisła stanowiła ważny szlak komunikacyjny?
Czy w średniowieczu Wisła stanowiła ważny szlak komunikacyjny?
2.Na czym transportowano do Gdańska towary?
Skąd transportowano towary?
Dokąd transportowano towary?
Czy na dużych statkach i tratwach transportowano towary z całej Rzeczypospolitej?
Co transportowano do Gdańska na dużych statkach i tratwach?
W jaki sposób transportowano towary do Gdańska?
3.Jaka komunikacja przyczyniła się do rozwoju wielu polskich miast?
Do czego przyczyniła się komunikacja na Wiśle?
Co przyczyniło się do rozwoju wielu polskich miast?
Czy komunikacja na Wiśle przyczyniła się do rozwoju polskich miast?
Przykład niedopuszczalnego rozwiązania:
Komunikacja na czym przyczyniła się do rozwoju miast?
5
58130123.043.png 58130123.044.png 58130123.045.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin