wsrod_ksiazek_kryteria.pdf

(129 KB) Pobierz
171957816 UNPDF
Próbny sprawdzian 2003
Schemat punktowania zadań zestawu pt. „Wśród książek”
Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych
Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920
Odpowiedź
B C A B C D A B C C D C D B A C D B B C
Liczba punktów
Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt
Punktowanie zadań otwartych
ZADANIE 21.
Kryteria punktowania
Liczba
punktów
Numer
standardu
Poprawne wskazanie obu dni:
soboty – dnia , w którym została przeczytana największa część książki ,
poniedziałku – dnia, w którym została przeczytana najmniejsza część książki.
0 – 1
3.6
ZADANIE 22.
I. Pisanie na temat
Sposób punktowania:
Uczeń prezentuje wybraną książkę i przekonująco wyjaśnia swój wybór, rozwinięcie
tematu jest pełne i bogate – 3 punkty .
Uczeń prezentuje wybraną książkę i wyjaśnia swój wybór, ale jego uzasadnienie jest
ogólnikowe, ubogie, mało przekonujące – 2 punkty .
Uczeń rozwija temat tylko częściowo, np. poprzestaje na prezentacji książki – 1 punkt .
Uwagi: Uzasadnienie nie musi być związane z walorami książki, może dotyczyć np.
okoliczności czytania.
Dopuszczamy sytuację, gdy uczeń nie pamięta autora albo pełnego tytułu
książki (np. czytanej w I klasie) i zaprezentuje ją bez podania tych danych.
Dopuszczamy wybór książki spoza lektur szkolnych.
0 – 3
2.1
II. Poprawność kompozycyjna
Wypowiedź stanowi spójną, uporządkowaną i zamkniętą całość.
0 – 1
2.3
III. Dobór słownictwa
Sposób punktowania:
Słownictwo bogate, zróżnicowane – 2 punkty .
Słownictwo ubogie, ale bez rażących powtórzeń i kolokwializmów – 1 punkt .
0 – 2
2.3
IV. Poprawność językowa*
Dopuszczamy 2 błędy językowe.
0 – 1
2.3
V. Poprawność ortograficzna*
Dopuszczamy 2 błędy ortograficzne.
Kryterium dla ucznia z dysleksją:
Wypowiedź jest komunikatywna (mimo błędów językowych).
0 – 1
2.3
VI. Poprawność interpunkcyjna*
Dopuszczamy 3 błędy interpunkcyjne.
Kryterium dla ucznia z dysleksją:
Wypowiedź jest zbudowana ze zdań (nie jest tzw. „potokiem składniowym”).
0 – 1
2.3
VII. Wyodrębnianie akapitów
W zapisie wypowiedzi są wyodrębnione przynajmniej dwa akapity – zgodnie z
wewnętrzną strukturą tekstu.
0 – 1
2.5
* Punkty za kryteria IV , V , VI przyznajemy tylko wtedy, gdy wypowiedź ucznia jest rozwinięta przynajmniej
do połowy wskazanej objętości.
1
© Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
171957816.003.png
Próbny sprawdzian 2003
ZADANIE 23.
Zredagowanie tekstu zgodnie z poleceniem
Sposób punktowania:
Uczeń eliminuje powtórzenia wyrazów ( biblioteka, szkoła, jest) i przekazuje wszystkie
informacje – 2 punkty .
Uczeń eliminuje powtórzenia, ale pomija jedną informację lub przekazuje wszystkie
informacje, ale pozostawia niektóre powtórzenia (dopuszcza się dwa) – 1 punkt .
0 – 2
2.3
ZADANIE 24.
I. Ustalenie sposobu rozwiązywania zadania
Sposób punktowania:
Zapis wyrażeń prowadzących do obliczenia 5% z 24600 (liczby książek, z których
można korzystać tylko w czytelni) – 1 punkt .
Przykłady: 5/100 · 24600 lub 5 · 246 lub 10% –– 2460, 5% –– 1230
Zapis różnicy 24600 i obliczonej przez ucznia liczby książek, z których można
korzystać tylko w czytelni – 1 punkt .
Zapis przy poprawnych obliczeniach: 24600 – 1230
0 – 2
3.8
Uwagi:
Jeśli uczeń rozwiązuje zadanie inną poprawną metodą niż wskazana w schemacie
punktowania, za kryterium I przyznajemy 2 punkty.
Przykłady: 95/100 · 24600 lub 9 5 · 246
Jeśli uczeń poprzestaje na zapisie: „95%”, za kryterium I przyznajemy 1 punkt.
II. Poprawność obliczeń
Poprawne obliczenie liczby książek, które można wypożyczać do domu (23370).
Jeśli uczeń udziela tylko odpowiedzi, nie otrzymuje punktu.
0 – 1
5.5
Uwaga dotycząca pracy ucznia z dysleksją: Dopuszczamy 2 pomyłki powstałe przy przepisywaniu liczb:
mylenie cyfr podobnych w zapisie, przestawienie sąsiednich cyfr lub opuszczenie cyfry.
ZADANIE 25.
I. Ustalenie sposobu rozwiązywania zadania
Zapis działań prowadzących do obliczenia ceny encyklopedii – 1 punkt .
Przykłady: 52,80 + 52,80 : 2
lub 52,80 : 2 = 26,40, 52,80 + 26,40
lub 52,80 + 26,40 (cena słownika obliczona w pamięci)
Zapis działań prowadzących do obliczenia reszty – 1 punkt .
Punkt przydzielamy niezależnie od tego, czy cena słownika i encyklopedii została
obliczona poprawnie.
Przykłady: 200 – 2 · 79,20 lub 200 – (52,80 + 26,40 + 79,20).
0 – 2
3.8
II. Poprawność obliczeń
Obliczenie ceny encyklopedii ( 79,20 zł) – 1 punkt .
0 – 2
5.3
Obliczenie reszty (41,60 zł) – 1 punkt .
Przydzielając punkt za obliczenie reszty dopuszczamy ewentualny wcześniejszy błąd
ucznia w obliczeniu ceny słownika lub encyklopedii.
Uwagi:
Jeśli uczeń udziela tylko odpowiedzi, nie otrzymuje punktów.
Za każde poprawne rozwiązanie zadania uczeń powinien otrzymać maksymalną liczbę punktów.
Uwaga dotycząca pracy ucznia z dysleksją: Dopuszczamy 2 pomyłki powstałe przy przepisywaniu liczb:
mylenie cyfr podobnych w zapisie, przestawienie sąsiednich cyfr lub opuszczenie cyfry.
© Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
2
171957816.004.png 171957816.005.png 171957816.006.png 171957816.001.png 171957816.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin