wyspa_robinsona_kryteria.pdf

(233 KB) Pobierz
Kartoteka testu Wyspa Robinsona
Kartoteka testu Wyspa Robinsona
Nr
zadania
Obszar standardów wymagań
egzaminacyjnych
Sprawdzana umiejętność (z numerem standardu)
Uczeń:
Sprawdzana czynność ucznia
Typ
zadania
Liczba
punktów
Uczeń:
1. Czytanie
odczytuje tekst użytkowy (1.1)
wyszukuje i przetwarza informacje
WW 0 – 1
2. Czytanie
odczytuje tekst użytkowy (1.1)
wyszukuje i przetwarza informacje
WW 0 – 1
3. Czytanie
odczytuje tekst użytkowy (1.1)
wyszukuje i przetwarza informacje
WW 0 – 1
4.
Wykorzystywanie wiedzy
w praktyce
wykonuje obliczenia dotyczące długości (5.3)
posługuje się jednostkami długości
WW 0 - 1
Wykorzystywanie wiedzy
w praktyce
5.
wykonuje obliczenia dotyczące pola (5.3)
oblicza pole prostokąta
WW 0 – 1
6.
Wykorzystywanie wiedzy
w praktyce
wykorzystuje w sytuacji praktycznej własności liczb
(5.5)
oblicza procent danej wielkości
WW 0 – 1
7.
Korzystanie
z informacji
wskazuje źródła informacji, posługuje się nimi (4.1)
wybiera odpowiedni dział z książkami w szkolnej
bibliotece
WW 0 – 1
8. Czytanie
odczytuje fragment powieści (1.1)
wyszukuje i przetwarza informacje
WW 0 – 1
9. Czytanie
odczytuje fragment powieści (1.1)
wyszukuje i przetwarza informacje
WW 0 – 1
10. Czytanie
odczytuje fragment powieści (1.1)
ustala chronologię zdarzeń
WW 0 – 1
11. Czytanie
odczytuje tekst użytkowy i fragment powieści (1.1)
wyszukuje i przetwarza informacje
WW 0 – 1
rozpoznaje charakterystyczne cechy elementów
środowiska (3.6)
12. Rozumowanie
rozpoznaje elementy biegu rzeki
WW 0 – 1
13.
Wykorzystywanie wiedzy
w praktyce
posługuje się poznanymi terminami do opisywania
sytuacji spotykanych w środowisku (5.1)
wykorzystuje poznane terminy do opisu sytuacji
WW 0 – 1
14. Rozumowanie
obliczaupływ czasu między wydarzeniami (3.1)
oblicza liczbę lat między dwiema datami
WW 0 – 1
15. Rozumowanie
umieszcza datę w przedziale czasowym (3.1)
określa wiek i jego połowę
WW 0 – 1
16. Korzystanie z informacji wskazuje źródła informacji, posługuje się nimi (4.1)
porządkuje tytuły alfabetycznie
WW 0 – 1
rozpoznaje charakterystyczne cechy przedstawienia
teatralnego (1.2)
określa funkcję poszczególnych osób biorących
udział w przygotowaniu przedstawienia
17. Czytanie
WW 0 – 1
18. Czytanie
odczytuje dane z tabeli (1.4)
wyszukuje i przetwarza informacje
WW 0 – 1
Wykorzystywanie wiedzy
w praktyce
wykorzystuje w sytuacji praktycznej własności liczb
(5.5)
19.
dokonuje porównań różnicowych
WW 0 – 1
20.
Wykorzystywanie wiedzy
w praktyce
wykorzystuje w sytuacji praktycznej własności liczb
(5.5)
dokonuje porównań ilorazowych
WW 0 – 1
21. Pisanie
przedstawia dane w postaci diagramu (2.4)
przedstawia dane w postaci diagramu słupkowego
KO 0 – 2
1
40458821.014.png 40458821.015.png 40458821.016.png 40458821.017.png 40458821.001.png 40458821.002.png
22. Rozumowanie
przedstawia skutki zmian, jakie zachodzą w
środowisku w wyniku działalności człowieka (3.2)
podaje przykłady negatywnych dla środowiska
skutków wycinania wielkich obszarów lasów
KO 0 – 2
analizuje ofertę samorządu uczniowskiego
zamieszczoną na stronie internetowej (4.2)
23. Korzystanie z informacji
wybiera informacje zgodnie z podanym kryterium
KO 0 – 2
24. Czytanie
odczytuje dane z tekstu użytkowego (1.1)
wyszukuje i przetwarza informacje
KO 0 – 1
I. ustala sposób rozwiązania zadania oraz sposób
prezentacji (3.8)
Rozumowanie
ustala zależności pomiędzy danymi i opisuje je
0 – 1
II. ustala sposób rozwiązania zadania oraz sposób
prezentacji (3.8)
Rozumowanie
ustala zależności pomiędzy danymi i opisuje je
0 – 1
Wykorzystywanie wiedzy
w praktyce
25.
III. wykonuje obliczenia (5.5)
wyznacza liczbę stron w poszczególnych tomach
RO
0 – 1
Wykorzystywanie wiedzy
w praktyce
IV. wykonuje obliczenia (5.5)
wyznacza liczbę stron w poszczególnych tomach
0 – 1
Rozumowanie
V. formułuje odpowiedź (3.9)
udziela odpowiedzi z uwzględnieniem otrzymanego
wyniku zgodnego z warunkami zadania
0 – 1
Pisanie
I. pisze na temat (2.1)
redaguje wypowiedź na podany temat
0 – 1
Pisanie
II. pisze na temat i zgodnie z celem (2.1)
redaguje opowiadanie - zaznacza postać narratora
0 – 1
Pisanie
III. celowo stosuje środki językowe (2.3)
operuje bogatym słownictwem
0 – 1
Pisanie
IV. buduje tekst poprawny kompozycyjnie (2.3)
buduje wypowiedź logicznie uporządkowaną
0 – 1
Pisanie
V. przestrzega norm językowych (2.3)
pisze tekst poprawny pod względem językowym
0 – 1
VI. przestrzega norm ortograficznych (2.3)
pisze tekst poprawny pod względem ortograficznym
26.
Pisanie
Uczeń z dysleksją
buduje tekst komunikatywny (2.3)
RO
0 – 1
pisze komunikatywnie
VII. przestrzega norm interpunkcyjnych (2.3)
pisze tekst poprawny pod względem
interpunkcyjnym
Pisanie
0 – 1
Uczeń z dysleksją
dba o estetykę zapisu (2.5)
pisze czytelnie mimo zaburzeń pisma
Pisanie
VIII. dba o układ graficzny wypowiedzi (2.5)
stosuje akapity zgodnie ze strukturą tekstu
0 – 1
2
40458821.003.png 40458821.004.png 40458821.005.png
Klucz punktowania do zadań zamkniętych testu Wyspa Robinsona
Nr zad.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Poprawna
odpowiedź
B
A
D
D
C
D
C
A
D
B
C
B
C
B
D
A
A
D
B
A
Punktacja 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
3
40458821.006.png 40458821.007.png
Schemat punktowania zadań otwartych testu Wyspa Robinsona
Numer
zadania
Kryteria i zasady przyznawania punktów
Liczba
punktów
Numer
standardu
21.
Poprawne (zgodne z danymi w tabeli) narysowanie wszystkich słupków diagramu – 2 punkty
Poprawne (zgodne z danymi w tabeli) narysowanie 3 słupków diagramu – 1 punkt
0-2
2.4
22.
Zapisanie dwóch przykładów negatywnych skutków wycinania
wielkich obszarów lasów – 2 punkty
Podanie jednego negatywnego skutku wycinania wielkich
obszarów lasów – 1 punkt
Uwaga!
Jeżeli wśród podanych przykładów znajduje się przykład
pozytywnego skutku, uczeń nie otrzymuje punktów za to zadanie.
Przykładowe odpowiedzi:
większe zanieczyszczenie powietrza, zmiany
wilgotności gleby, wyginięcie gatunków roślin,
wyginięcie gatunków zwierząt, zmniejszanie ilości
tlenu, wzmożony hałas itp.
0-2
3.2
Prawidłowe dokończenie obu zdań – 2 punkty
Prawidłowe dokończenie jednego zdania – 1 punkt
Prawidłowa odpowiedź:
w zdaniu pierwszym - konkurs czytelniczy i
popołudnia czytelnicze lub konkurs czytelniczy lub
popołudnia czytelnicze
23.
w zdaniu drugim - wycieczka do muzeum
przyrodniczego
0-2
4.2
Uwaga!
Jeżeli wśród zapisanych odpowiedzi znajduje się odpowiedź niepoprawna, uczeń nie otrzymuje punktu za dane zdanie.
24.
Zapisanie dwóch dni ( poniedziałek 3. 04., wtorek 11. 04. lub 3. 04., 11. 04.) – 1 punkt
0-1
1.4
4
40458821.008.png 40458821.009.png 40458821.010.png
25.
I. Ustalenie zależności pomiędzy
danymi z zadania – 1 punkt
Czynności w poprawnym rozwiązaniu
z równaniem:
Np.:
x – liczba stron w trzecim tomie
x + 59 – liczba stron w pierwszym tomie
x + 170 – liczba stron w drugim tomie
Czynności w poprawnym
w rozwiązaniu arytmetycznym:
Np.:
59 + 170
625 – (59 + 170)
0-1
3.8
II. Zapisanie zależności pozwalającej
obliczyć liczbę stron w tomie trzecim –
1 punkt
x + 59 + x + 170 + x = 625
(625 – (59 + 170)) : 3
0-1
3.8
3x + 229 = 625
3x = 625 – 229
3x = 396
x = 132
(625 – (59 + 170)) : 3 = 132
III. Wyznaczenie liczby stron w tomie
trzecim – 1 punkt
0-1
5.5
IV. Wyznaczenie liczby stron w tomie
pierwszym i liczby stron w tomie
drugim konsekwentnie do wyznaczonej
liczby stron w tomie trzecim – 1 punkt
x + 59 = 191
x + 170 = 302
132 + 59 = 191
132 + 170 = 302
0-1
5.5
V. Zapisanie prawidłowej odpowiedzi
adekwatnej do wykonanych obliczeń i
treści zadania – 1 punkt
I tom – 191 stron
II tom – 302 strony
III tom – 132 strony
0-1
3.9
5
40458821.011.png 40458821.012.png 40458821.013.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin