konkurs przyrodniczy kl.3.pdf

(22 KB) Pobierz
Microsoft Word - Konkurs przyrodniczy dla klasy trzeciej.doc
KONKURS PRZYRODNICZY
DLA KL.III
…………………………………………………
imi ę i nazwisko
We wszystkich pytaniach podkre
ś
l wła
ś
ciw
ą
odpowied
ź
.
1. Foki
ż
yj
ą
:
a) w krainie lodu
b) na pustyni
c) w lasach
2. Równina to teren:
a) górzysty
b) równy
c) bardzo zielony
3. Dlaczego ż aba jest ś liska:
a) aby lepiej pływała, poruszała si
ę
b) aby si
ę
nie wysuszyła na sło
ń
cu
c) aby nie da ć si ę złapa ć wrogowi
4. Gupik to:
a) ryba akwariowa
b) ten, kto jest niem
ą
dry
c) jaszczurka
5. Wymie ń nazwy 4 zbó ż :
……………………………………………………………......
6.Uzupełnij zdania:
Pióra chroni
ą
ptaka przed .........................................................
...................................................................................................
Chwasty zabieraj ą ro ś linom uprawnym ...................................
...................................................................................................
7. Wymie ń zwierz ę ta Arktyki:
...................................................................................................
...................................................................................................
8. W zamieszczonych poni ż ej zdaniach ukrywaj ą si ę nazwy
zwierz
ą
t, odszukaj je i podkre
ś
l.
Mama kupuje ż elazko.
Znam sekret Agnieszki.
Stary ś wierk ro ś nie na polanie.
9. Jak
ą
rol
ę
spełniaj
ą
ro
ś
liny w
ż
yciu człowieka?
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
10.Zagadki:
Kolor mam niebieski, nazw ę bardzo dług ą , szukajcie mnie
dzieci na ł ą ce, nad strug ą .
...................................................................................................
Ma gruby brzuszek i ogonek mały, b
ę
dzie z niego pewnie
barszczyk doskonały.
...................................................................................................
11. Uzupełnij zdania o tym, jak powinien post ę powa ć PRZYJACIEL
PRZYRODY:
adnych …………… ani nie niszczy …………. .
Zim ą pami ę ta o ……………… ptaków. W lesie zachowuje si ę cicho,
gdy ż wie, ż e ……….. płoszy zwierz ę ta. Wie, jak odró ż ni ć grzyby
jadalne od truj
cych. Zbiera tylko grzyby …………… , ale nie
niszczy grzybów …………… . Nie marnuje wody. Pami ę ta o
……………… kranu. Oszcz
e w ten
sposób ratuje drzewa przed wyci ę ciem. Nie wyrzuca ś mieci na
chodnik, tylko do ……… .
Dba o swoje zdrowie. Nie przesiaduje całymi dniami przed
telewizorem. Wiele czasu sp ę dza na ś wie ż ym ……………. .
Przed jedzeniem pami ę ta zawsze o …………… r ą k. Unika miejsc
gdzie si ę pali papierosy. Nie kupuje ani nie zjada tych artykułów
spo ż ywczych, dla których upłyn ą ł termin …………… .
ę
dza ………….. , gdy
ż
wie,
ż
12.Rozwi ąż rebus i wyja ś nij co oznacza to słowo:
Przyjaciel przyrody opiekuje si ę wszystkim, co ż yje. Nie krzywdzi
ż
ą
E ŁO L
NISKO IA
....................... to ..............................................................................
............................................................................................................ .
Test opracowała: mgr Helena Mi ę kus
282665835.004.png 282665835.005.png 282665835.006.png 282665835.007.png 282665835.001.png 282665835.002.png 282665835.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin