Ciało Mentalne - Arthur E. Powell.pdf

(1505 KB) Pobierz
Microsoft Word - 1
Arthur E. Powell
Ciało Mentalne
16781321.001.png
SPIS TREŚCI:
Wstęp
RozdzIał I: Opis ogólny
RozdzIał II: Mentalna esencja elementalna
RozdzIał III: Skład I budowa cIała mentalnego
RozdzIał IV: Funkcje cIała mentalnego
RozdzIał V: Typowe przykłady
RozdzIał VI: Kama-manas – pragnIenIe I umysł
RozdzIał VII: Fale myślowe
RozdzIał VIII: Myślokształty
RozdzIał IX: MechanIzm przekazywanIa myślI
RozdzIał X: OśrodkI myślowe
RozdzIał XI: Świadomość fizyczna
RozdzIał XII: Zdolności
RozdzIał XIII: Koncentracja
RozdzIał XIV: Medytacja
RozdzIał XV: Kontemplacja
RozdzIał XVI: ŻycIe podczas snu
RozdzIał XVII: MayaVIrupa
RozdzIał XVIII: Dewakan
RozdzIał XIX: Strefy dewakanu
RozdzIał XX: Sfera mentalna
RozdzIał XXI: KronIka akaszy
RozdzIał XXII: Mieszkańcy śwIata mentalnego
RozdzIał XXIII: ŚmIerć ciała mentalnego
RozdzIał XXIV: Osobowość a ego
RozdzIał XXV: Ponowne narodzenie
Rozdział XXVI: Uczniostwo
Rozdział XXVII: Zakończenie
16781321.002.png
WSTĘP
Książka niniejsza jest trzecią z serii omawiającej poszczególne ciała człowieka. Dwie
poprzednie to: Ciało eteryczne i Ciało astralne. We wszystkich trzech książkach zastosowano tę samą
metodę: autor oparł się na około czterdziestu dziełach, napisanych w większości przez Annie Besant i
C. W. Leadbeatera, uznanych za wybitne autorytety w dziedzinie odwiecznej mądrości, ujętej w szatę
współczesnej teozofii (książki te po raz pierwszy zostały opublikowane w latach dwudziestych XX
wieku; przyp. red). Wiadomości zaczerpnięte z tych dzieł zostały uszeregowane i przedstawione
czytelnikom w postaci jak najbardziej zwartej, przejrzystej i usystematyzowanej, na jaką autor potrafił
się zdobyć.
W tej serii książek autor nie podejmował wcale próby udowodnienia czy też uzasadnienia
przedstawianych tez; uzasadnia je jedynie wewnętrzna ich zgodność i rozumienie. Ponieważ dobra
wiara tych badaczy i nauczycieli nie może być podawana w wątpliwość, rezultaty ich badań oraz ich
nauki zostały tu przedstawione bez żadnych przemilczeń i zastrzeżeń, a także, o ile okazało się to
możliwe, za pomocą ich słów. Jedynie wzgląd na przejrzystość wykładu i jego logiczną strukturę
spowodował, gdy to było konieczne, niezbędne skróty i modyfikacje.
Problem dowodów stanowi całkiem odrębną sprawę, i w dodatku bardzo rozległą. Próba
udowodnienia przedstawionych twierdzeń uniemożliwiłaby osiągnięcie celu tych książek, którym jest
dostarczenie poważnemu czytelnikowi na podstawie wspomnianych źródeł zwięzłej syntezy nauk o
ciałach człowieka oraz sferach lub światach, do których one należą. Po przeszło dwóch latach
intensywnych studiów nad dziełami obu wymienionych badaczy, autor nie znalazł w nich żadnych,
poza dwoma lub trzema mało ważnymi punktami, sprzeczności czy rozbieżności. Fakt ten stanowi
rzucające się w oczy świadectwo wiarygodności szczegółów podawanych przez tych badaczy oraz
logicznej zwartości systemu teozoficznego.
A. E. P.
ROZDZIAŁ I: OPIS OGÓLNY
Zanim przystąpimy do szczegółowego opisu ciała mentalnego, jego funkcji i roli w życiu i
ewolucji człowieka, warto podać krótki zarys zagadnień, jakie zamierzamy omówić w niniejszej
książce.
Musimy przede wszystkim zająć się ciałem mentalnym jako narzędziem, za pomocą którego
przejawia się jaźń jako konkretny intelekt i w którym rozwijają się zdolności umysłu, z pamięcią i
wyobraźnią włącznie; w ostatnich stadiach ewolucji człowieka służy ono za oddzielne i samoistne
narzędzie świadomości, w którym człowiek może żyć i działać całkiem niezależnie od ciała fizycznego
i mentalnego.
Na wstępie obecnych rozważań czytelnik powinien jasno zrozumieć, że psychologia
okultystyczna dzieli umysł człowieka na dwie odrębne części:
– ciało mentalne zajmujące się szczegółami i tym, co nazywamy konkretnymi myślami – na
przykład o określonej książce, domu, trójkącie itp.
– ciało przyczynowe, które zajmuje się zasadami i abstrakcyjnymi, oderwanymi myślami, na
przykład o książkach lub domach w ogóle, o cechach wspólnych dla wszystkich trójkątów.
Tak więc ciało mentalne ma do czynienia z myślami mającymi kształt, czyli rupą, natomiast
ciało przyczynowe z myślami bez kształtu, czyli arupą. Analogii może nam tu dostarczyć matematyka:
arytmetyka, zajmująca się konkretnymi liczbami, należy do niższej części umysłu; algebra zaś,
zajmująca się symbolami oznaczającymi liczby w ogóle, przynależy do wyższej części umysłu.
Terminów "kształt" i "bez kształtu" nie należy oczywiście rozumieć w sensie absolutnym, lecz
względnym. Tak na przykład obłok lub płomień, choć mają pewien kształt, są w porównaniu z
budynkiem lub kłodą drzewa stosunkowo bezkształtne.
Następnie będzie mowa o tej szczególnej na wpół inteligentnej i ogromnie aktywnej żywej
substancji, zwanej mentalną esencją elementalną; zajmiemy się też rolą, jaką ona spełnia, ułatwiając
człowiekowi myślenie. W dalszym ciągu zwrócimy uwagę na szczegóły budowy i składu ciała
mentalnego, po czym opiszemy typowe przykłady ciał mentalnych ludzi znajdujących się na różnych
stopniach rozwoju.
Charakterystyczną cechę naszego studium stanowić będzie analiza kama-manasu, tego
powiązania lub splotu pragnień i myśli odgrywającego w życiu człowieka tak wielką rolę, że całą
historię ludzkości, jak i każdego indywidualnego człowieka można by ująć w tych kategoriach.
Powiązanie to jest tak ścisłe, że niektóre szkoły filozoficzne traktują ciało mentalne i astralne
człowieka jako jedno narzędzie świadomości, gdyż w praktyce tak się rzecz przedstawia w odniesieniu
do ogromnej większości jednostek ludzkich.
Z kolei wypadnie przedstawić dwojaką działalność myśli w jej własnym świecie, a mianowicie
promieniowanie fal myślowych oraz tworzenie, a w wielu wypadkach wysyłanie w przestrzeń,
myślokształtów. Gdy przejdziemy do zagadnienia przesyłania myśli – nieświadomego i świadomego –
będziemy musieli zająć się wpływem, jaki te dwa rodzaje zjawisk wywierają na swego twórcę i na
innych ludzi. Przy omawianiu świadomego przesyłania myśli, poświęcimy zwięzły wykład leczeniu
myślą. Nieodzowne będzie poznanie skutków oddziaływania ciała fizycznego i w ogóle fizycznego
otoczenia na ciało mentalne i jego działalność. Rozpatrzymy też zjawiska odwrotne, wpływ ciała
mentalnego na ciało fizyczne i inne przedmioty fizyczne.
Dalej niezbędne się okaże przestudiowanie w ten sam sposób ciała astralnego, a mianowicie
jego oddziaływania na ciało mentalne oraz oddziaływania ciała mentalnego na astralne.
Z kolei zajmiemy się samym ciałem mentalnym i pokażemy, jak ono działa, jak można
rozwijać i ćwiczyć jego zdolności, zarówno wtedy, gdy działa ono za pośrednictwem fizycznego
mózgu, jak i kiedy działa na własny rachunek jako niezależne narzędzie świadomości.
Doprowadzi to nas, rzecz zrozumiała, do bardziej przemyślanego ćwiczenia ciała mentalnego,
a więc do koncentracji, która stanowi warunek sine qua non wydajnego życia mentalnego, następnie
do medytacji i wreszcie do kontemplacji, wiodącej do mistycznej świadomości.
O posługiwaniu się ciałem mentalnym podczas snu ciała fizycznego będzie mowa pokrótce, a
potem nastąpi zwięzły opis sztucznego, utworzonego przejściowo ciała mentalnego, znanego pod
nazwą mayavi-rupa.
Z kolei zajmiemy się życiem po śmierci fizycznej i astralnej, to znaczy życiem w samym
świecie mentalnym. Zajmie to sporo miejsca, gdyż musimy przestudiować ogólne zasady, na których
opiera się to życie, oraz omówić wiele szczegółów. Zbadamy następnie pokrótce typowe przykłady
bytowania na każdym z czterech niższych poziomów świata mentalnego, które teozofowie
nazywajądewakanem, a chrześcijanie niebem.
Po takim przygotowaniu będziemy mogli zrozumieć realność i możliwości sfery mentalnej,
rozpatrywanej jako świat mający własną egzystencję, a dzięki temu studiować ten świat, badając
charakter życia oraz ogólne właściwości zachodzących w nim zjawisk.
Tu wypadnie nam mówić o centrach myślowych, które stanowią interesującą i ważną cechę
świata mentalnego. Od nich przejdziemy do kroniki akaszy, tej cudownej i niezawodnej pamięci
przyrody, w której wszystko jest zapamiętane i utrwalone tak, iż każdy, kto ma niezbędne do tego
umiejętności, może w niej czytać.
Jeden z rozdziałów poświęcimy mieszkańcom świata mentalnego, a następnie, gdy człowiek z
powodu śmierci ciała mentalnego opuszcza niższy świat mentalny, będziemy mu towarzyszyć dalej,
aby przynajmniej rzucić okiem na jego znacznie szersze i pełniejsze życie w wyższym świecie
mentalnym, czyli w świecie przyczynowym.
Odtworzymy w ten sposób wędrówkę człowieka przez śmierć fizyczną (zob.: Sobowtór
eteryczny ), jego życie w świecie astralnym (zob.: Ciało astralne) i wreszcie w świecie mentalnym,
staniemy na progu prawdziwej jego ojczyzny – wyższego świata mentalnego, czyli przyczynowego.
Dzięki temu będziemy mogli wytworzyć sobie pewne pojęcie o wzajemnym związku pomiędzy
człowiekiem w trzech niższych ciałach, tworzących jego osobowość, a człowiekiem właściwym
przebywającym w ciele przyczynowym, czyli duszą lub indywidualnością. Tym zagadnieniem
zajmiemy się w rozdziale o osobowości i ego.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin