Borelioza niedoceniany problem w praktyce kardiologa.pdf

(98 KB) Pobierz
52832643 UNPDF
PRACA POGL¥DOWA
Folia Cardiologica Excerpta
2008, tom 3, nr 89, 375382
Copyright © 2008 Via Medica
ISSN 18962475
Borelioza z Lyme niedoceniany problem
w praktyce kardiologa
Ewa Maroszyñska-Dmoch 1 i Beata Wo¿akowska-Kap³on 1, 2
1 wiêtokrzyskie Centrum Kardiologii w Kielcach
2 Wydzia³ Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Streszczenie
Borelioza z Lyme jest wielonarz¹dow¹, przewlek³¹ chorob¹ bakteryjn¹ o bogatej symptomatolo-
gii, czêsto naladuj¹c¹ inne schorzenia, manifestuj¹c¹ siê objawami klinicznymi, g³ównie
skórnymi, stawowymi, neurologicznymi i kardiologicznymi. Czynnikiem etiologicznym s¹ krêt-
ki Borrelia burgdoferi sensu lato . Zaka¿enia te przenosz¹ kleszcze ( Ixodidae ). Póno rozpo-
znana i niew³aciwie leczona borelioza mo¿e byæ grona i powodowaæ trwa³e uszkodzenia
narz¹dów. Ostatnio obserwuje siê siln¹ tendencjê wzrostow¹ zachorowañ na boreliozê. Zajêcie
miênia sercowego ( Lyme carditis ) nale¿y do stosunkowo rzadkich, ale powa¿nych postaci
klinicznych boreliozy z Lyme, uznawanych wed³ug aktualnych pogl¹dów za g³ówn¹ przyczynê
zgonów w tej jednostce chorobowej. Ustalenie rozpoznania jest zazwyczaj trudne i opiera siê na
obrazie klinicznym, wywiadzie epidemiologicznym i badaniach serologicznych (testy: ELISA
i Western Blot , interpretowane zgodnie z rekomendacjami instytucji koordynuj¹cych prewen-
cjê boreliozy w Europie i Stanach Zjednoczonych). W artykule omówiono aktualny stan wiedzy
na temat boreliozy z Lyme na podstawie pimiennictwa polskiego i zagranicznego, ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem aspektów kardiologicznych choroby. Przedstawiono równie¿ obowi¹zuj¹-
ce wytyczne dotycz¹ce diagnostyki i terapii. (Folia Cardiologica Excerpta 2008; 3: 375382)
S³owa kluczowe: borelioza z Lyme, Borrelia burgdoferi, kleszcze, zapalenie
miênia sercowego, antybiotykoterapia
Wstêp
i kr¹¿enia. Dodatkow¹ trudnoæ mo¿e stanowiæ fakt
bagatelizowania przez wiele osób incydentu uk¹sze-
nia przez kleszcze.
Z kolei wiedza o tej chorobie zarówno wród
lekarzy pierwszego kontaktu, jak i lekarzy spe-
cjalistów jest niedostateczna, co powoduje czêste
nieuwzglêdnianie w procesie diagnostycznym zaka-
¿enia bakteri¹ Borrelia burgdoferi (BB). Wed³ug pi-
miennictwa prawdopodobnie tylko 1/7 przypadków
LB na wiecie jest w³aciwie rozpoznawana [1].
Borelioza stanowi przedmiot intensywnych
badañ naukowych, które zaowocowa³y poznaniem
wielu mechanizmów patogenetycznych i reakcji
Borelioza z Lyme choroba z Lyme, krêtko-
wica kleszczowa (LB, Lyme borreliosis ) stanowi
narastaj¹cy problem kliniczny, który wynika z da-
nych epidemiologicznych o rozpowszechnieniu tej
jednostki chorobowej, trudnoci diagnostycznych
zwi¹zanych z bogat¹, lecz ma³o swoist¹ symptoma-
tologi¹, polimorfizmu i potencja³u patogennoci sa-
mego krêtka, co czyni go trudnym do zwalczenia dla
ludzkiego uk³adu odpornociowego. Konsekwencje
nieleczonej boreliozy s¹ powa¿ne, zw³aszcza dla
uk³adu miêniowo-szkieletowego, nerwowego
Adres do korespondencji: Dr med. Ewa Maroszyñska-Dmoch, wiêtokrzyskie Centrum Kardiologii, Wojewódzki Szpital
Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25736 Kielce, tel./faks (0 41) 367 13 61, e-mail: ewamar@poczta.onet.pl
www.fce.viamedica.pl
375
52832643.001.png
Folia Cardiologica Excerpta 2008, tom 3, nr 89
immunologicznych w zaka¿onym organizmie i znacz-
nym postêpem w zakresie nowoczesnej diagnostyki
schorzenia.
Niew¹tpliwie powstanie instytucji koordynuj¹-
cych prewencjê boreliozy w Stanach Zjednoczonych
oraz w Europie (CDC, Centers for Disease Control
and Prevention ; EUCALB, European Union Concer-
ted Action on Risk Assesment in Lyme Borreliosis )
uporz¹dkowa³o wiedzê na ten temat i przyczyni³o
siê do sformu³owania wytycznych diagnostyczno-
-terapeutycznych. Obowi¹zuj¹ce algorytmy postêpo-
wania diagnostycznego i terapeutycznego s¹ reko-
mendowane przez Amerykañskie Towarzystwo Cho-
rób Zakanych (IDSA, Infectious Diseases Society of
America ). Niemniej niektóre z zaleceñ wzbudzaj¹ kon-
trowersje i prowokuj¹ do dyskusji, a nawet sporów.
krêtka Borrelia burgdoferi , przenoszon¹ na cz³owie-
ka w wyniku uk¹szenia przez zara¿onego kleszcza
z rodzaju Ixodes i charakteryzuj¹c¹ siê szerokim
spektrum wielonarz¹dowych objawów klinicznych,
g³ównie skórnych, stawowych, neurologicznych
i kardiologicznych. Czynnikiem etiologicznym bo-
reliozy s¹ bakterie Gram-ujemne z rzêdu Spirocha-
etales (krêtki), rodziny Spirochaetaceae , rodzaju Bor-
relia , który obejmuje 3 chorobotwórcze gatunki:
Borrelia burgdoferi sensu stricte (s.s.), Borrelia ga-
rinii i Borrelia afzelii , nazywane wspólnie Borrelia
burgdoferi sensu lato (s.l.) [5, 6]. W Ameryce Pó³-
nocnej wystêpuje jedynie Borrelia burgdoferi s.s. ,
w Europie dominuj¹ 2 gatunki: Borrelia afzelii i Bor-
relia garinii , natomiast w Azji znaleziono wy³¹cz-
nie Borrelia afzelii i Borrelia garinii [6]. Wa¿nymi
nosicielami tych patogenetycznych krêtków ludz-
kiej boreliozy s¹ kleszcze rodzaju Ixodes scapularis
i Ixodes pacificus w Stanach Zjednoczonych, Ixodes
ricinus w Europie oraz Ixodes persulcatus w Azji [5].
Naturalnym rezerwuarem BB s¹ ma³e gryzonie, ale
tak¿e inne zwierzêta wolno ¿yj¹ce (jelenie, sarny,
wilki) oraz domowe (psy, konie, owce, krowy), na
których ¿eruj¹ kleszcze. Warto zaznaczyæ, ¿e
wszystkie 3 stadia rozwojowe pajêczaka larwa,
nimfa (postaæ porednia) i doros³y osobnik (imago)
mog¹ byæ nosicielami chorobotwórczych krêtków
i sprawcami zaka¿enia. Nimfy, uchodz¹ce za szcze-
gólnie agresywne formy rozwojowe kleszczy, ata-
kuj¹ wiosn¹ i wczesnym latem. S¹ bardzo ma³e
i trudne do zauwa¿enia. Mija zwykle kilka godzin
od uk¹szenia, zanim pajêczak zacznie od¿ywiaæ siê
krwi¹ ¿ywiciela, a wiêc wykazywaæ zdolnoæ do wy-
wo³ywania choroby. Zazwyczaj transmisja krêtka do
organizmu ludzkiego nastêpuje w ci¹gu 2472 go-
dzin obecnoci kleszcza w skórze, dlatego te¿ czê-
sta kontrola i usuwanie roztocza nale¿¹ do dzia³añ
profilaktycznych boreliozy [5, 6]. Prawdopodobieñ-
stwo przekazania patogenów przez kleszcza wzra-
sta do ponad 90% po up³ywie 24 godzin. Obecnie
uwa¿a siê, ¿e borelioza mo¿e stanowiæ zespó³ infek-
cji odkleszczowych, poniewa¿ kleszcze zaka¿one s¹
zwykle równie¿ innymi patogenami, takimi jak bak-
terie, pierwotniaki, wirusy (np. Babesia microti ,
Anaplasma phagocytophilum , Bartonella, Ehrlichia ,
wirus odkleszczowego zapalenia opon mózgowych)
[57]. Koinfekcje, g³ównie Anaplasma phagocytophi-
lum [odpowiedzialna za ludzk¹ anaplazmozê granu-
locytarn¹ (HGA, human granulocytic anaplasmosis )]
i/lub Babesia microti (odpowiedzialna za babeszjo-
zê), zmieniaj¹ obraz kliniczny LB (atypowa borelio-
za), utrudniaj¹ diagnostykê i leczenie [4, 5, 7]. W Pol-
sce, wed³ug danych z badañ Stanczaka i wsp. [8],
oko³o 5% kleszczy Ixodes ricinus jest zaka¿onych
Epidemiologia
Choroba zosta³a rozpoznana po raz pierwszy
w 1975 roku w ma³ym miasteczku Lyme w stanie
Connecticut (Stany Zjednoczone). Nastêpnie poja-
wi³y siê przypadki zachorowañ w 43 stanach USA,
g³ównie wzd³u¿ pó³nocno-zachodniego wybrze¿a.
Borelioza jest obecnie dobrze znana w Europie
(zw³aszcza rodkowej). Notuje siê równie¿ zacho-
rowania na terenie Rosji, w Chinach, Japonii i Au-
stralii [2]. Jest najczêstsz¹ chorob¹ zakan¹ prze-
noszon¹ przez kleszcze. W ci¹gu kilku ostatnich lat
obserwuje siê sta³¹ wzrostow¹ tendencjê zachoro-
walnoci na LB zarówno w Europie, jak i w Stanach
Zjednoczonych [3, 4]. Dane epidemiologiczne pocho-
dz¹ce z Polski s¹ szacunkowe i prawdopodobnie
mocno zani¿one ze wzglêdu na czêste nierozpozna-
wanie choroby (np. zaka¿enie za porednictwem
nimfy, postaci poredniej kleszcza, jest trudne do
zidentyfikowania), a tak¿e czêste jej niezg³aszanie
i nierejestrowanie. Wed³ug danych G³ównego In-
spektora Sanitarnego w 2004 roku zarejestrowa-
no 3822 przypadki zachorowañ na boreliozê w Pol-
sce, w 2005 roku 4409, a w 2006 roku 6694
przypadki LB [3, 4]. Z danych Pañstwowego Zak³a-
du Higieny wynika, ¿e liczba zarejestrowanych za-
chorowañ wynosi³a w 2007 roku oko³o 8000 [3]. Pol-
ska jest uznawana za teren endemiczny tej choro-
by, co oznacza, ¿e nie ma w naszym kraju obszarów
wolnych od zaka¿onych BB kleszczy, a wojewódz-
twa podlaskie, warmiñsko-mazurskie i opolskie sta-
nowi¹ tereny szczególnego zagro¿enia.
Definicja i etiologia
W ujêciu klasycznym boreliozê definiuje siê
jako przewlek³¹ chorobê zapaln¹ wywo³an¹ przez
376
www.fce.viamedica.pl
Ewa Maroszyñska-Dmoch i Beata Wo¿akowska-Kap³on, Borelioza z Lyme
zarówno BB s.l. , jak i Anaplasma phagocytophilum
[4]. Z kolei Skotarczyk i wsp. [9] wykazali, ¿e w Pol-
sce 16,7% kleszczy zainfekowanych jest BB s.l. ,
13,3% Borrelia microti , 4,5% Anaplasma pha-
gocytophilum , za 3,8% tych roztoczy jest równocze-
nie zaka¿onych 2 lub 3 powy¿szymi patogenami [9].
Na obecnoæ kopatogenów u chorego na LB wska-
zuje wystêpowanie wysokiej gor¹czki przez ponad
48 godzin pomimo antybiotykoterapii, stwierdze-
nie anemii o niejasnej etiologii (babeszjoza), leu-
kopenii (HGA) i/lub trombocytopenii (babeszjoza
i HGA) [4].
nictwem krwi rozsiewaæ siê do ró¿nych narz¹dów
i innych miejsc skóry. Ich obecnoæ mo¿na tak¿e
wykazaæ w zapalnie zmienionej b³onie maziowej sta-
wów, w mózgu, miokardium, siatkówce, miêniach
i innych tkankach [6]. Powszechnie zaakceptowa-
no zaproponowany przez Asbrink i Hovmark [12]
podzia³ kliniczny choroby, który wyró¿nia: borelio-
zê wczesn¹ (stadium zaka¿enia ograniczonego i za-
ka¿enia rozsianego) oraz pón¹ (stadium zaka¿enia
przewlek³ego) [13]. Wczesna borelioza z Lyme w sta-
dium zaka¿enia ograniczonego cechuje siê: rumie-
niem wêdruj¹cym, ch³oniakiem limfocytarnym skó-
ry, za w stadium zaka¿enia rozsianego: rumieniem
wêdruj¹cym mnogim, wczesn¹ neuroborelioz¹, zapa-
leniem stawów, zapaleniem miênia sercowego oraz
innymi zmianami narz¹dowymi. Póna borelioza
z Lyme w stadium zaka¿enia przewlek³ego obejmu-
je: przewlek³e zapalenie zanikowe skóry koñczyn,
neurologiczne, reumatologiczne lub inne zmiany
narz¹dowe utrzymuj¹ce siê ponad 12 miesiêcy.
Rumieñ wêdruj¹cy (ECM, erythema chronicum
migrans ) jest jedynym, patognomonicznym objawem
boreliozy. Tworzy go pocz¹tkowo ma³a czerwona
plamka lub grudka, która rozszerza siê (czêsto
z centralnym przejanieniem w rodku) do redni-
cy nawet kilkudziesiêciu centymetrów, z typow¹ lo-
kalizacj¹ na koñczynach i tu³owiu u doros³ych,
za u dzieci na g³owie i szyi [2, 14]. Zmiana ta wy-
stêpuje wed³ug jednych autorów mniej ni¿ 50% cho-
rych [5], wed³ug innych w 7080% przypadków
[6, 15]. Czêsto towarzysz¹ jej objawy grypopodobne.
Wed³ug zaleceñ CDC rednica zmiany wynosz¹ca
ponad 5 cm jest cech¹ pozwalaj¹c¹ na odró¿nienie
ECM od skórnego odczynu hiperergicznego wystê-
puj¹cego bezporednio po uk³uciu przez kleszcza.
Ch³oniak limfocytarny skóry (LBC, lympha-
denosis benigna cutis ) jest pojedynczym, ma³ym,
sinoczerwonym guzkiem, umiejscowionym typowo
na p³atkach usznych lub na gruczole piersiowym,
wystêpuj¹cym u oko³o 1% chorych [14]. Postaæ roz-
siana choroby, obejmuj¹ca najczêciej zapalenie sta-
wów, zaburzenia neurologiczne i kardiologiczne,
pojawia siê od 2 tygodni do kilku miesiêcy od zaka-
¿enia, najczêciej, gdy nie wdro¿ono wczeniej te-
rapii lub w razie jej nieskutecznoci.
Zapalenie stawów ma zwykle charakter na-
wrotowy, obejmuje du¿e stawy obwodowe, najczê-
ciej kolanowe, z przemijaj¹cym obrzêkiem i bólem,
bogatobia³kowym wysiêkiem oraz infiltracj¹ granu-
locytami [1, 2, 6].
Zaburzenia neurologiczne w przebiegu bo-
reliozy rozwijaj¹ siê u oko³o 15% pacjentów [2] jako
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenie
nerwów czaszkowych (charakterystyczne jest
Patogeneza
Teorie dotycz¹ce mechanizmów patogenetycz-
nych boreliozy uwzglêdniaj¹ bezporedni, toksycz-
ny wp³yw krêtka, zwi¹zany z migracj¹ w g³¹b tka-
nek, adhezj¹ do komórek gospodarza, unikaln¹ stra-
tegi¹ ¿yciow¹ bakterii oraz udzia³ w z³o¿onych
reakcjach immunologicznych i autoimmunologicz-
nych [4, 6, 10, 11]. Borrelia burgdoferi , aby podtrzy-
maæ swój w³aciwy cykl ¿yciowy, dokonuje adapta-
cji do zmieniaj¹cych siê warunków rodowiska
(kleszcz, krêgowiec, ró¿ne tkanki ludzkie).
W odpowiedzi na zmienne czynniki rodowi-
skowe BB mo¿e ulegaæ transformacji morfologicz-
nej od ruchliwych form spiralnych (krêtek), po-
przez nieruchliwe formy przetrwalnikowe: formy L
(bez ciany komórkowej), cysty i blebs (spory-pê-
cherzyki pozakomórkowe). Niektóre z tych postaci
ukrywaj¹ materia³ genetyczny i staj¹ siê czasowo
nierozpoznawalne przez uk³ad immunologiczny
cz³owieka, blebs natomiast zawieraj¹ lipoproteiny
powierzchniowe b³ony zewnêtrznej OspA, OspB,
OspD i inne, które s¹ silnymi induktorami reakcji
zapalnej [6, 11]. Heterogennoæ, zmiennoæ anty-
genowa BB, a tak¿e zanikanie wielu antygenów
w ró¿nych stadiach choroby i ró¿nych stanach fizjo-
logicznych krêtków stanowi¹ o ich zjadliwoci, po-
woduj¹ unikanie odpowiedzi immunologicznej,
a wiêc brak skutecznoci obrony immunologicznej.
Wp³ywa to na dynamikê procesu chorobowego
(zmiany w natê¿eniu choroby, nawroty), opornoæ
na antybiotyki i mo¿e utrudniaæ interpretacjê testów
diagnostycznych.
Obraz kliniczny
Po okresie wylêgania trwaj¹cym 332 dni drob-
noustroje wêdruj¹ w powierzchownych warstwach
skóry, wywo³uj¹c tak zwany rumieñ wêdruj¹cy.
Mog¹ wnikaæ do okolicznych wêz³ów ch³onnych,
powoduj¹c miejscow¹ limfadenopatiê lub za pored-
www.fce.viamedica.pl
377
Folia Cardiologica Excerpta 2008, tom 3, nr 89
pora¿enie nerwu twarzowego), a tak¿e pod posta-
ci¹ objawów korzeniowych, zapalenia mózgu i rdze-
nia krêgowego lub obwodowej neuropatii. Zapale-
nie mózgu i rdzenia wywo³ane przez BB mo¿e kli-
nicznie przebiegaæ podobnie jak pierwszy epizod
stwardnienia rozsianego (SM, sclerosis multiplex ) [13].
Wydaje siê, ¿e najwiêkszym neurotropizmem ce-
chuje siê Borrelia garinii , gatunek ujawniony tylko
w Europie i Azji [6].
logicznej z udzia³em makrofagów, limfocytów CD4,
CD8, prozapalnych cytokin i uk³adu dope³niacza,
a tak¿e indukcji mechanizmów autoimmunologicz-
nych [4, 6, 10, 15].
Dane z pimiennictwa sugeruj¹, ¿e stan zapal-
ny w miêniu sercowym mo¿e trwaæ ró¿nie d³ugo,
nawet po ca³kowitej eradykacji krêtków z miokar-
dium w wyniku standardowej antybiotykoterapii
(przewlek³a borelioza, zespó³ poboreliozowy) [6, 10].
Wyniki badañ przeprowadzonych na modelach zwie-
rzêcych wskazuj¹ na dodatni¹ zale¿noæ miêdzy
nasileniem narz¹dowych zmian patologicznych
a genotypem BB oraz liczb¹ krêtków w tkankach do-
celowych. Nie obserwuje siê natomiast korelacji
dynamiki i przebiegu choroby ze stê¿eniem prze-
ciwcia³ przeciw Borrelia burgdoferi [4, 10, 18]. Ocena
histopatologiczna bioptatów endomiokardialnych
chorych na boreliozê ludzi i ssaków naczelnych
wykazuje wieloogniskowe nacieki z³o¿one z komó-
rek jednoj¹drzastych: limfocytów T, plazmocytów,
makrofagów zlokalizowanych g³ównie w przestrze-
niach miêdzykomórkowych z cechami uszkodzenia:
martwicy miocytów, w³óknienia i obrzêku [4, 10, 18].
Wed³ug Cadavidiego i wsp. [18], którzy podjêli pró-
bê charakterystyki histopatologicznej zmian w ser-
cu u 39 doros³ych ma³p z gatunku Macaca mulatta
zaka¿onych Borrelia burgdoferi s.s. , szczep N40, pro-
ces zapalny w sercu z mobilizacj¹ komórek jedno-
j¹drzastych i wzrostem depozytów IgG i IgM jest
zjawiskiem powszechnym i ma z regu³y przebieg
³agodny u osobników immunokompetentnych.
W przypadku ma³p poddanych immunosupresji ob-
serwowano mnogie, ¿ywe krêtki obecne przewa¿-
nie w tkance ³¹cznej przedsionków, komór i aorty
(nie zidentyfikowano bakterii wewn¹trz makrofa-
gów i kardiomiocytów) [18]. Przyjmuje siê, ¿e brak
kompetencji immunologicznej, najczêciej w wyni-
ku przewlek³ej immunosupresji, zwiêksza podat-
noæ na zaka¿enie, nasila stopieñ inwazji tkanek
serca krêtkami BB i wp³ywa negatywnie na dyna-
mikê procesu chorobowego [4, 18, 19]. U pacjen-
tów po transplantacji serca (oraz innych narz¹dów)
w przypadku LB zaleca siê znacznie d³u¿sz¹ anty-
biotykoterapiê ni¿ rekomendowana w aktualnych
wytycznych [19].
Najczêstsz¹ manifestacj¹ kliniczn¹ LC jest blok
przedsionkowo-komorowy o zmiennym stopniu nasi-
lenia, z tendencj¹ do samoistnego ustêpowania nawet
bez zastosowania antybiotykoterapii [4, 6, 10, 15].
Opisywano jednak objawowe bloki ca³kowite z to-
warzysz¹cymi zaburzeniami hemodynamicznymi, ze-
spo³ami Morgagniego, Adamsa i Stokesa, w przypadku
których sta³a stymulacja okaza³a siê konieczna pomi-
mo terapii antybiotykami zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
Kardiologiczne objawy boreliozy
Pierwszy opis 20-osobowej grupy chorych
z zajêciem miênia sercowego (LC, Lyme carditis )
w przebiegu boreliozy przedstawili Steere i wsp.
w 1980 roku [16], dokonuj¹c wielu istotnych spo-
strze¿eñ, potwierdzonych w dalszych badaniach. Za-
uwa¿ono, ¿e najczêstsz¹ manifestacj¹ kardiologiczn¹
choroby by³y zmiennego stopnia zaburzenia prze-
wodzenia przedsionkowo-komorowego (IIII°),
z tendencj¹ do progresji do bloku ca³kowitego,
zw³aszcza przy odstêpie PR wynosz¹cym ponad
0,3 s, wymagaj¹ce czasowej stymulacji serca u oko-
³o 30% pacjentów z objawami [10, 16]. Równie¿ pi-
miennictwo polskie dotycz¹ce LC dostarcza opisów
przypadków boreliozy z zajêciem serca i zaburzenia-
mi przewodzenia przedsionkowo-komorowego [15].
Zmiany w uk³adzie kr¹¿enia wynikaj¹ z rozsie-
wu bakterii drog¹ krwionon¹ oraz ch³onn¹ i ujaw-
niaj¹ siê najczêciej w okresie wczesnej infekcji
rozsianej, czyli po oko³o 2060 dniach, a nawet po
kilku miesi¹cach od uk¹szenia przez kleszcza. Au-
torzy donosz¹ o wystêpowaniu równie¿ przewlek³ych
postaci kardiologicznych choroby z mo¿liwoci¹
trwa³ego uszkodzenia miênia sercowego [10, 17].
Istnieje pogl¹d, ¿e zajêcie serca w przebiegu bore-
liozy z Lyme przyczynia siê do zwiêkszenia mier-
telnoci w tej jednostce chorobowej [4].
Objawy zajêcia miênia sercowego s¹ stosun-
kowo rzadkim powik³aniem boreliozy, notowanym
u oko³o 410% nieleczonych chorych w Ameryce
Pó³nocnej oraz u 0,34% zaka¿onych BB w Euro-
pie [4, 10, 15]. Zró¿nicowanie wskanika rozpo-
wszechnienia LC wi¹¿e siê z opisanym powy¿ej
geograficznym rozmieszczeniem poszczególnych
gatunków krêtka na wiecie i z ich ró¿nym tropi-
zmem narz¹dowym. Borrelia burgdoferi s.s. wydaje
siê najbardziej artrogennym i kardiogennym spo-
ród krêtków boreliozy z Lyme [4, 6].
Rozwiniêcie siê procesu chorobowego w ser-
cu jest nastêpstwem bezporedniej inwazji bakte-
rii (wielokrotnie identyfikowano obecnoæ ¿ywych
krêtków w bioptatach miênia sercowego) oraz uru-
chomienia wielokierunkowej odpowiedzi immuno-
378
www.fce.viamedica.pl
Ewa Maroszyñska-Dmoch i Beata Wo¿akowska-Kap³on, Borelioza z Lyme
standardami [15, 20]. Z kolei opónione rozpozna-
nie LC mo¿e byæ odpowiedzialne za zbyt pochopne
decyzje o implantacji kardiostymulatorów na sta³e
przed wdro¿eniem w³aciwego leczenia przyczyno-
wego antybiotykami [15]. Znacznie rzadziej wystê-
puj¹ bloki odnóg i inne zaburzenia przewodzenia
ródkomorowego, a tak¿e objawy przemijaj¹cej dys-
funkcji wêz³a zatokowego. Infekcji boreliozowej
mog¹ równie¿ towarzyszyæ nietypowe zaburzenia
rytmu serca: dodatkowe pobudzenia komorowe
i nadkomorowe, epizody czêstoskurczu napadowe-
go oraz migotania przedsionków [4]. Nastêpstwem
inwazji krêtków mo¿e byæ tak¿e zwykle ³agodne za-
palenie miênia sercowego ( myocarditis , pericardi-
tis ), czasem z wysiêkiem do worka osierdziowego.
Sporadycznie opisywano równie¿ pancarditis o nie-
korzystnym rokowaniu [4, 10, 14, 16, 21]. Zajêcie
przez proces chorobowy miênia sercowego obja-
wia siê niekiedy nietypowymi zmianami w EKG
(nieswoiste zmiany zespo³u ST-T, wyd³u¿enie od-
stêpu QT, zaburzenia rytmu i przewodzenia), wzro-
stem stê¿enia biochemicznych markerów uszkodze-
nia miênia sercowego, uogólnionymi zaburzenia-
mi kurczliwoci w badaniu echokardiograficznym
i innych badaniach obrazowych (rezonans magne-
tyczny, scyntygrafia z u¿yciem galu) [4, 10, 21].
W polskim pimiennictwie zaprezentowano przypa-
dek boreliozowego zapalenia serca imituj¹cego
swoj¹ symptomatologi¹ ostry zespó³ wieñcowy [4].
Istniej¹ opisy jednoczesnego zajêcia serca oraz wy-
st¹pienia zaburzeñ psychicznych w przebiegu LB
(deficyty neuropsychologiczne: zaburzenia pamiê-
ci i koncentracji) [22]. Problemy psychiatryczne
o ró¿nym nasileniu dotycz¹ce najczêciej funkcji po-
znawczo-mnestycznych i emocjonalnych wystêpuj¹
u wiêkszoci chorych z LB [22].
Szacuje siê, ¿e w oko³o 50% przypadków zacho-
rowañ na LC przebieg jest bezobjawowy, widoczna
jest sk³onnoæ do samoograniczania procesu choro-
bowego, a ca³kowite ust¹pienie zmian w sercu uzy-
skuje siê u ponad 90% chorych [4, 10]. Jednak
w pewnym odsetku zachorowañ borelioza przecho-
dzi w fazê przewlek³¹, tylko czêciowo poddaj¹c¹ siê
leczeniu, prowadz¹c do trwa³ego uszkodzenia miê-
nia sercowego i jego niewydolnoci (kardiomiopa-
tia rozstrzeniowa), czasem nak³adaj¹c siê na inne
schorzenia, na przyk³ad chorobê wieñcow¹ [4, 10,
17, 23]. Niektórzy autorzy zagraniczni wykazali
obecnoæ przeciwcia³ przeciwko BB u 32,7% cho-
rych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ serca oraz u 11%
osób oczekuj¹cych na przeszczep serca, co sugeru-
je mo¿liwy zwi¹zek przewlek³ej infekcji Borrelia
burgdoferi z rozwojem pónych nastêpstw kardio-
logicznych [10, 17]. Ze wzglêdu na czêsto nietypowe
objawy kardiologiczne, zmiennoæ ich nasilenia,
naladowanie powszechnie wystêpuj¹cych chorób
mia¿d¿ycowopochodnych rozpoznanie LC stanowi
wyzwanie dla klinicystów, tym bardziej ¿e dyspo-
nujemy mo¿liwoci¹ terapii przyczynowej, stosun-
kowo prostej, daj¹cej poprawê stanu zdrowia i wp³y-
waj¹cej korzystnie na rokowanie. Reasumuj¹c, po-
dejrzenie LC opiera siê na:
obrazie klinicznym choroby (wytyczne EUCALB),
wywiadzie epidemiologicznym (kontakt z klesz-
czem, grupy ryzyka, pobyt w rejonie endemicz-
nym),
okrelonym profilu serologicznym,
identyfikacji obecnoci krêtków: biopsja endo-
miokardialna, próbki p³ynu osierdziowego [pre-
parat bezporedni z zastosowaniem metody
srebrzenia Warthina-Starryego, posiew, meto-
da amplifikacji kwasów nukleinowych krêtka
reakcja ³añcuchowa polimerazy (PCR, poly-
merase chain reaction )] [4, 10, 22, 24].
Borelioza przewlek³a zespó³ po LB
Wed³ug Burrascano rozpoznanie przewlek³ej
fazy boreliozy opiera siê na nastêpuj¹cych kryte-
riach [5,7]:
choroba jest obecna przez przynajmniej rok;
utrzymuj¹ siê przewlekle powa¿ne objawy neu-
rologiczne lub stawowe;
infekcja BB jest aktywna pomimo zastosowa-
nej antybiotykoterapii.
Oprócz objawów stawowych i neurologicznych
ten etap choroby mo¿e siê charakteryzowaæ rozma-
itymi symptomami ogólnymi i narz¹dowymi, co
utrudnia rozpoznanie czynnika etiologicznego. Me-
taanaliza Cairns i Godwina obejmuj¹ca 504 badanych
i 530-osobow¹ grupê kontroln¹ dowodzi, ¿e niektó-
rzy pacjenci (ok. 5%) po przebytej infekcji borelio-
zowej (36 lat od zaka¿enia) wykazuj¹, pomimo za-
stosowania w³aciwej terapii antybiotykami, obja-
wy choroby trwaj¹ce latami, okrelane jako zespó³
poboreliozowy [25]. Wród objawów dominuj¹cych
w przewlek³ej LB zarejestrowano: zmêczenie, bóle
kostno-miêniowe oraz zaburzenia funkcji poznaw-
czych (problemy z pamiêci¹, koncentracj¹, formu-
³owaniem myli) [25].
Diagnostyka
Borelioza z Lyme stanowi czêsto powa¿ny pro-
blem diagnostyczny, gdy¿ jest chorob¹ o fazowym
przebiegu, ró¿norodnej lokalizacji uk³adowej i cha-
rakterze objawów klinicznych sugeruj¹cych inne
schorzenia. Wed³ug Burrascano ka¿da borelioza jest
www.fce.viamedica.pl
379
Zgłoś jeśli naruszono regulamin