Ekman P, Davidson R. J - Natura emocji - podstawowe zagadnienia.pdf

(4220 KB) Pobierz
376115391 UNPDF
pod redakcją
PAULA EKMANA
RICHARDA J. DAVIDS0MA
4
podstawowe
zagadnienia
DANSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE
376115391.011.png
pod redakcja
PAULA EKMANA
RICHARDA J. DAKIDSONA
Natura
emocji
podstawowe
zagadnienia
przekład:
Bogdan Wojciszke
GDAŃSKIE
WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE
Gdańsk 2002
376115391.012.png
Podziękowania
Pomysł tej książki powstał w trakcie rocznego seminarium na temat emocji,
zorganizowanego dla doktorantów i stypendystów, pod nazwą Postdoctoral Training
Program on Emotion Research, finansowanego przez National Institute of Mental
Health (NIMH). Dziękujemy Mollie 01ivieri i Lynn Huffman z NIMH, które
pomogły w realizacji tego projektu, a w szczególności Stanowi Schneiderowi, który
zasugerował Paulowi Ekmanowi potrzebę realizacji tego przedsięwzięcia.
Herkulesową pracę połączenia w jedną całość różnych fragmentów tej książki
wykonały Wanda Matsubayashi z laboratorium Paula Ekmana i Michele Albert
z laboratorium Richarda Davidsona. Wiele dobrych rad i słów zachęty zawdzięczamy
Joan Bossert, naszemu redaktorowi z wydawnictwa Oxford University Press.
Udział Paula Ekmana w tym przedsięwzięciu był finansowany z Research
Scientist Award, nagrody przyznanej przez NIMH (MH 06092), z grantu HL46192
przyznanego przez National Heart, Lung and Blood Institute oraz z grantu
IRI19217831 przyznanego przez National Science Foundation. Praca Richarda
J. Davidsona była natomiast finansowana z nagrody Research Scientist Development
Award przyznanej przez NIMH (MH00875) oraz z grantów MH40747 i M.H43454
przyznanych przez NIMH, grantu P50-MH53354 przyznanego przez Center for
Behavioral Sciences Research NIMH, a także z grantu przyznanego przez Network
on Mind-Body Interactions, a ufundowanego przez John D. And Catherine
T. MacArthur Foundation.
Paul Ekman
Richard J. Davidson
Spis treści
Wstęp
1 1
Pytanie 1: Czy istnieją emocje podstawowe?
1 3
James R. Averill: W oku patrzącego
1 3
Paul Ekman: Wszystkie emocje są podstawowe
2 0
Jaak Panksepp: Podstawy emocji podstawowych
2 5
Klaus R. Scherer: Ku pojęciu „emocji modalnych"
3 0
36
Paul Ekman i Richard J. Davidson: Posłowie
4 7
50
Richard J. Davidson: O emocji, nastroju i innych pojęciach
afektywnych
5 0
Paul Ekman: Nastroje, emocje i cechy
5 4
Nico H. Frijda: Różnorodność afektu: emocje i zdarzenia,
nastroje i sentymenty
5 6
H. H. Goldsmith: Dziedzina emocji z perspektywy rozwojowej
Jerome Kagan: Różnice między emocjami, nastrojami i cechami
temperamentalnymi
70
Richard Lazarus: Stałość i niestałość emocji
7 5
Jaak Panksepp: Emocje podstawowe i wiel o ś ć pojęć,
( 80 ;
_
David Watson i Lee Anna Clark: Emocje, nastroje,
cechy i temperament: rozważania pojęciowe i wyniki badań
8 3
Richard J. Davidson i Paul Ekman: Posłowie
8 7
których nie można jednoznacznie rozróżnić
376115391.013.png 376115391.014.png 376115391.001.png 376115391.002.png 376115391.003.png 376115391.004.png
8
SPIS TREŚCI
Pytanie»3f-Jaką funkcję..pełnią emocje?
90
James R. Averill: Doniosłość emocji
9 0
Gerald C. Clore: Dlaczego przeżywamy emocje
9 4
Nico H. Frijda: Emocje są funkcjonalne - na ogół
1 02
Robert W. Levenson: Funkcjonalne podejście do ludzkich emocji
1 12
Klaus R. Scherer: Emocja służy odłączeniu reakcji od bodźca
115
Lee Anna Clark i David Watson: Funkcjonalne i dysfunkcjonalne
reakcje uczuciowe
1 19
Paul Ekman i Richard J. Davidson: Posłowie
1 25
Pytanie 4: Jak wyjaśnić dowody na powszechność zdarzeń
poprzedzających emocje?
1 28
James R. Averill: Mały świat, duża scena
Paul Ekman: Zdarzenia poprzedzające a metafory emocji
Phoebe C. Ellsworth: Niektóre z powodów oczekiwania
uniwersalnych wyznaczników emocji
Nico H. Frijda: Powszechniki istnieją i są interesujące
Richard Lazarus: Uniwersalne zdarzenia poprzedzające emocje
Klaus R. Scherer: Dowody na uniwersalność i kulturową
specyfikę wzbudzania emocji
Paul Ekman i Richard J. Davidson: Posłowie
128
, 131
. 135
, 139
. 146
, 154
, 157
Pytanie 5: Ile procesów poznawczych potrzeba do
wzbudzenia emocji?
1 59
Gerald L. Clore: Dlaczego emocje wymagają procesów poznawczych
Phoebe C. Ellsworth: Poziomy myślenia a poziomy emocji
/ 1§9)
Nico J. Frijda: Emocje wymagają procesów poznawczych,
- ,
choćby prostych
! 174 )
Carroll E. Izard: Procesy poznawcze stanowią jeden
z czterech typów systemów wzbudzających emocje
j . 179
Richard Lazarus: Ocena poznawcza
1 83
Joseph"E. LeDoux: Mózgowe interakcje poznawczo-emocjonalne
1 90
i poznawczych jest istotne dla postępów w badaniu mózgu
1 97
Klaus R. Scherer: Wystąpienie emocji zależy od istotności zdarzenia
dla hierachii celów/potrzeb organizmu
1 99
Richard J. Davidson i Paul Ekman: Posłowie
202
376115391.005.png 376115391.006.png 376115391.007.png 376115391.008.png 376115391.009.png 376115391.010.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin