Kasowanie inspekcji serwiso.pdf

(149 KB) Pobierz
Kasowanie inspekcji serwiso...
KasowanieinspekcjiserwisowejVW
http://www.vagcom.pl/kasowanie_inspekcji_serwisowej_vw.htm
Procedurydiagnostyczne
Gwarancje
ProgramVAGCOM
Częstozadawanepytania
Ciekawelinki
Stronadomowa
Procedurydiagnostyczne
Kasowanieinspekcjiserwisowej(VW)
KASOWANIEINSPEKCJISERWISOWEJVW
OpisaneponiŜejczynnościniemogąbyćutoŜsamianezoficjalnymiinstrukcjami
serwisowymiichociaŜdołoŜyliśmywszelkichstarań,abyzebranetuinformacjebyły
prawdziweiaktualnenieponosimyŜadnejodpowiedzialnościzaewentualne
stratyczyuszkodzeniapowstałenaskutekzastosowaniasiędonaszychwskazówek.
VWwyposaŜyłswojepojazdywfunkcjęprzypominającąkierowcyokoniecznościwymianyolejupo
przejechaniuokreślonejliczbykilometrów,wfunkcjęprzypominającąoprzeglądzietechnicznym
równieŜuzaleŜnionąodprzebiegu,jakrównieŜwfunkcjęprzypominającąoprzeglądzietechnicznym
związanązupływemokreślonegoczasu.PoniŜszaprocedurawyjaśniajakkasowaćkomunikatyo
koniecznościwymianyolejujakrównieŜokoniecznościprzeprowadzeniaprzeglądutechnicznegoprzy
pomocyprogramuVAGCOM:
DodatkowopojazdymarkiVWwyposaŜonowukładoceniającystopieńzuŜyciaolejuiwyliczającyczas
pozostałydopojawieniasięwzestawiewskaźnikówkomunikatu:SERVICE.Wykorzystywanesąprzy
tyminformacjeprzesyłanem.in.przez:czujniktemperaturyipoziomuoleju(G266),czujnik
prędkościomierza(G22)czyteŜczujnikskokuiglicy(G80)wprzypadkusilnikówdiesla.Wniektórych
pojazdachoprogramowanieVAGCOMopróczkasowaniainspekcji,pozwalatakŜenawybór
(zaprogramowanie)takichokresówmiędzyobsługowych,którebędąuwzględniałysposóbeksploatacji
pojazdu(zmiennyokresmiędzyobsługowy)oraztakich,którebędąniezaleŜneodstylujazdy(stały
okresmiędzyobsługowy).IstniejeteŜmoŜliwośćcałkowitegowyłączeniakomunikatówoinspekcji
serwisowej.
NajprostszyiciąglechybajedenznajczęściejspotykanychsposobówkasowaniainspekcjiserwisowejwwieluVW:
[Wybór]
[17Zest.wskaźników]
[Adaptacja10]
Kanał"02"
[Odczytaj]
JeŜeliwartośćzapisanajestróŜnaodzeratowzestawiewskaźnikówwidniejeprawdopodobnie
informacjaokoniecznościodwiedzeniaserwisu:)
TerazjakonowąwartośćnaleŜywpisać:0(zero).
[Testuj]
Upewnijsię,Ŝesterownikakceptujewprowadzonąwartość.
[Zapisz]
...igotowe.
1z4
2008111016:00
31809341.087.png 31809341.098.png 31809341.109.png 31809341.120.png 31809341.001.png 31809341.012.png 31809341.023.png 31809341.034.png 31809341.041.png
KasowanieinspekcjiserwisowejVW
http://www.vagcom.pl/kasowanie_inspekcji_serwisowej_vw.htm
UWAGA:Poskasowaniuinspekcji,nawyświetlaczuwzestawiewskaźnikówzamiastaktualnego
przebiegumoŜepojawićsięcośpodobnegodotego:"/".JeŜelitaksięstanie,naleŜyprzejechać
pojazdemkrótkiodcinekdrogi,popokonaniuktóregowyświetlaczpowinienpowrócićdo"normalnego"
trybupracy.
Pojazdyzestałymokresemmiędzyobsługowym:
Np.:Polo 6N19982002,Golf IV,Passat B5,
Lupo>2002,New Beetle,Bora,Transporter
T4...iinnemodeleopodobnejkonstrukcji.
[Wybór]
[17Zest.wskaźników]
[Adaptacja10]
WybierzodpowiedninumerkanałuorazwprowadźnowąwartośćsugerowanąwponiŜszejtabeli.
[Testuj]
Upewnijsię,Ŝesterownikakceptujewprowadzonąwartość.
[Zapisz]
Numer
kanału
Znaczenie
kanału
Komunikat
na
wyświetlaczu
Przykładowawartość
Polo6N GolfIV
Passat
B5
Lupo
New
Beetle
Bora
Transporter
T4
Wyjaśnienie
10
Wymiana
olejuza"x"
km.
OIL
00150 00015 00015 00150 00015 00015 00015
Wartość"x"
wyraŜanajestw
setkachlubtysiącach
kilometróww
zaleŜnościodmodelu.
Wpisującjakonową
wartośćnp.00015,
przypomnienieo
wymianieoleju
pojawisięza15.000
km.
(15x1000=15.000
km)
11
Inspekcja
oznaczona
jakoINSPza
"x"km.
INSP
00300 00030 00030 00300 00030 00030 00030
Wartość"x"
wyraŜanajestw
setkachlubtysiącach
kilometróww
zaleŜnościodmodelu.
Wpisującjakonową
wartośćnp.00030,
przypomnienieINSP
pojawisięza30.000
km.
(30x1000=30.000
km)
12
Inspekcja
oznaczona
jakoINSPza
"x"dni.
INSP
00360 00036 00037 00360 00036 00036 00037
WartośćwyraŜana
jestwdniachlub
dziesiątkachdniw
zaleŜnościodmodelu.
Wpisującjakonową
wartośćnp.00036,
przypomnienieINSP
pojawisięza360dni
(36x10=360dni)
Wymianaolejuco15.000km Wpisaćnowąwartośćnakanale10
Przeglądco12miesięcy Wpisaćnowąwartośćnakanale10i11
Przeglądtechnicznyco30.000
km
Wpisaćnowąwartośćnakanale10,11i
12
Sharan
[Wybór]
[17Zest.wskaźników]
2z4
2008111016:00
31809341.042.png 31809341.043.png 31809341.044.png 31809341.045.png 31809341.046.png 31809341.047.png 31809341.048.png 31809341.049.png 31809341.050.png 31809341.051.png 31809341.052.png 31809341.053.png 31809341.054.png 31809341.055.png 31809341.056.png 31809341.057.png 31809341.058.png 31809341.059.png 31809341.060.png 31809341.061.png 31809341.062.png 31809341.063.png 31809341.064.png 31809341.065.png 31809341.066.png 31809341.067.png 31809341.068.png 31809341.069.png 31809341.070.png 31809341.071.png 31809341.072.png 31809341.073.png 31809341.074.png 31809341.075.png 31809341.076.png 31809341.077.png 31809341.078.png 31809341.079.png 31809341.080.png 31809341.081.png 31809341.082.png
KasowanieinspekcjiserwisowejVW
http://www.vagcom.pl/kasowanie_inspekcji_serwisowej_vw.htm
[Adaptacja10]
WybierzodpowiedninumerkanałuorazwprowadźnowąwartośćsugerowanąwponiŜszejtabeli.
[Testuj]
Upewnijsię,Ŝesterownikakceptujewprowadzonąwartość.
[Zapisz]
Numerkanału Znaczeniekanału
Komunikatna
wyświetlaczu
Przykładowa
wartość
Wyjaśnienie
05
Wymianaolejuza"x"
km.
OIL
00150
Wartość"x"wyraŜanajestwsetkach
kilometrów.Wpisującjakonowąwartość
np.150,przypomnienieowymianieoleju
pojawisięza15.000km.Podobniebędzie
gdynasząnowąwartościąbędzie100w
tymwypadkuustawimywymianęolejuna
10.000km.
(150x100=15.000km)
06
Inspekcjaoznaczonajako
INSPza"x"dni.
INSP
00360
Wartość"x"wyraŜanajestwdniach.
Wpisującjakonowąwartośćnp.360,
przypomnienieINSPpojawisięza360dni.
07
Ilośćdniodostatniego
serwisuoznaczonego
jakoIN01.
IN01
00000
WartośćwyraŜanajestwdniach.Wpisując
jakonowąwartość00000,przypomnienie
IN01pojawisięza360dni.
08
Ilośćprzejechanych
kilometrówodostatniego
serwisuoznaczonego
jakoIN02.
IN02
00000
WartośćwyraŜanajestwsetkachkm.
Wpisującjakonowąwartość00000,
przypomnienieIN02pojawisięza30.000
km(300x100=30.000km)
Wymianaolejuco15.000km
Wpisaćnowąwartośćnakanale05i06
Przeglądco12miesięcy
Wpisaćnowąwartośćnakanale05,06i07
Przeglądtechnicznyco30.000km
Wpisaćnowąwartośćnakanale05,06,07i08
Pojazdyzezmiennymokresemmiędzyobsługowym(odroku1999):
Np.:Golf IV,Passat B5,New Beetle,Bora,
Transporter T4, Sharan...iinnemodele
opodobnejkonstrukcji.
[Wybór]
[17Zest.wskaźników]
[Adaptacja10]
WybierzodpowiedninumerkanałuorazwprowadźnowąwartośćsugerowanąwponiŜszejtabeli.
[Testuj]
Upewnijsię,Ŝesterownikakceptujewprowadzonąwartość.
[Zapisz]
Numer
Kanału
Wartośćzapisanaznaczenie
KasowanieinspekcjiserwisowejNowa
wartość
3z4
2008111016:00
31809341.083.png 31809341.084.png 31809341.085.png 31809341.086.png 31809341.088.png 31809341.089.png 31809341.090.png 31809341.091.png 31809341.092.png 31809341.093.png 31809341.094.png 31809341.095.png 31809341.096.png 31809341.097.png 31809341.099.png 31809341.100.png 31809341.101.png 31809341.102.png 31809341.103.png 31809341.104.png 31809341.105.png 31809341.106.png 31809341.107.png 31809341.108.png 31809341.110.png 31809341.111.png 31809341.112.png 31809341.113.png 31809341.114.png 31809341.115.png 31809341.116.png 31809341.117.png 31809341.118.png 31809341.119.png 31809341.121.png 31809341.122.png 31809341.123.png
KasowanieinspekcjiserwisowejVW
http://www.vagcom.pl/kasowanie_inspekcji_serwisowej_vw.htm
02
00001koniecznainspekcjaserwisowa
00000inspekcjaserwisowawykonana
00000
Wykasowanieinspekcjiserwisowejnakanale02automatycznieustawidomyślnewartościnakanałach
odpowiedzialnychzazliczanieczasuikilometrówdoinspekcjiserwisowej(15.000km,30.000km,360
dni).JeŜeliwpojeździezastosowano"zwykły"olejsilnikowy,kasowanieinspekcjimoŜnazakończyćjuŜ
wtymmiejscu.JeŜelinatomiastzastosowanoolejtypu"LongLife",naleŜyprzeprowadzićdodatkowe
adaptacjewg.poniŜszejtabeli,uwzględniającprzytymrodzajzastosowanegoolejuwg.normyVW.
Numer
kanału
Znaczenie
kanału
Przykładowawartość
Dodatkoweinformacje
Golf PassatB5 Bora
New
Beetle
Sharan
Transporter
T4
SilnikiDiesla
przystosowanedooleju
typu"LongLife".
Oznaczenieolejuwg.
VW:506.00(TDI)oraz
506.01(na
pompowtryskiwaczach)
00004 00004 00004 00004 00004
00004
45
Jakość
zastosowanego
oleju
Silnikibenzynowe
przystosowanedooleju
typu"LongLife".
Oznaczenieolejuwg.
VW:503.00
00002 00002 00002 00002 00002
00002
Nie"LongLife"
00001 00001 00001 00001 00001
00001
Maksymalna
ilość
kilometrówdo
inspekcji
olejowej.
SilnikiDiesla
przystosowanedooleju
typu"LongLife".
00050 00050 00050 00050 00050
00050
43
Silnikibenzynowe
przystosowanedooleju
typu"LongLife".
00030 00030 00030 00030 00030
00030
Nie"LongLife"
00015 00015 00015 00015 00015
00015
44
Maksymalna
ilośćdnido
inspekcji
olejowej.
Nie"LongLife"12
mcy
00360 00365 00360 00360 00365
00360
"LongLife"24mce 00720 00730 00720 00720 00730
00720
AllRightsReserved(R)
4z4
2008111016:00
31809341.124.png 31809341.125.png 31809341.126.png 31809341.127.png 31809341.128.png 31809341.129.png 31809341.130.png 31809341.002.png 31809341.003.png 31809341.004.png 31809341.005.png 31809341.006.png 31809341.007.png 31809341.008.png 31809341.009.png 31809341.010.png 31809341.011.png 31809341.013.png 31809341.014.png 31809341.015.png 31809341.016.png 31809341.017.png 31809341.018.png 31809341.019.png 31809341.020.png 31809341.021.png 31809341.022.png 31809341.024.png 31809341.025.png 31809341.026.png 31809341.027.png 31809341.028.png 31809341.029.png 31809341.030.png 31809341.031.png 31809341.032.png 31809341.033.png 31809341.035.png 31809341.036.png 31809341.037.png 31809341.038.png 31809341.039.png 31809341.040.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin