Libera me Domine (responsorium) - Juan Vasquez (1500-60).pdf

(232 KB) Pobierz
Finale 2006c - [16.Libera me, Domine.MUS]
16. Libera me, Domine
Responsorium
(Agenda Defunctorum, 1556)
Juan Vásquez
(Badajoz ca.1500-Sevilla ca.1560)
Transcripción: Samuel Rubio
Edición: Jose Miguel Galán
[Svperivs]
&
C
u
u
é é
é
é
é é
u
é Ý
Li -
-
-
-
-
be - ra
me,
Do -
-
mi -
ne,
#
C
[c.f.]
Altvs I
&
u
Li -
u
u
be -
u
u
ra
u
u
-
-
-
-
-
-
-
-
a
me,
a
&
C
¨
Altvs II
u
Li -
u
u
r Ý
é
é
é
é
é é
mi
-
#
-
be -
-
#
me,
Do
-
-
C
é é
a
Tenor
U
¾
Li -
¾ é ¾
u
é
li
é
é
. é ¾
-
-
be - ra
me,
-
be - ra
me,
Do
-
Bassvs
?
C
¨
u
u
be -
u
é
é
. é ¾
é
a
é
Li -
-
-
-
ra
me,
Do -
-
-
-
8 é
#
&
é
¾ ¾
é
u
u
Ý
é
Do -
é
é
V
li -
-
-
-
be
-
ra
me,
mi -
-
-
ne,
#
&
u
u
u
é é
é
é
u
ne,
V
Do -
-
-
-
-
-
-
a
-
-
-
mi -
a
&
u
u
é é
li - be
u
u
me,
é é
V
ne,
ne,
-
ra
Do - mi
-
#
Ý
U
é é
¾ ¾ é
mi - ne,
é
Do -
. é ¾
u
é
.
¾
mi -
V
-
-
-
-
-
-
-
ne,
?
é
é
¾ ¾ é
u
[Do -
u
u
é
é
mi
V
mi - ne,
-
-
-
-
-
-
-
-
ne,]
15 ¾ ¾ .
-
¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
in
C
de
mor - te ae - ter -
-
- na,
di - e
il - la
tre - men
-
da:
www.ubisunt.org - josemgalan@jazzfree.com
U
260698367.037.png 260698367.038.png 260698367.039.png 260698367.040.png 260698367.001.png 260698367.002.png 260698367.003.png 260698367.004.png 260698367.005.png 260698367.006.png 260698367.007.png
2
16. Libera me, Domine
17 .
é
é
&
C
é ¾ ¾
é
é
é é
u
Ý é
é
é
Quan -
-
-
do
cae -
-
-
-
li,
quan -
do
cae -
-
-
li,
C
[c.f.]
&
u
u
Quan -
u
u
do
u
é é
u
-
-
-
-
a
cae -
-
-
-
-
li,
C
¨
&
u
Quan -
é é
é ¾
cae -
.
¾ é ¾
é ¾ ¾
.
é
é
-
-
do
#
-
-
-
-
-
-
-
li,
C
Ý é
¾ ¾ ¾ é
é é
U
é
é
é é
é ¾
.
u
Quan -
-
-
-
do
cae -
-
-
-
-
-
-
-
li,
?
C
u
u
é
é
u
¾ ¾ é
u
u
Quan -
-
-
-
-
do
cae -
-
-
-
-
-
-
li,
24 é Ý
½ ¾
é
u
é ½ ¾
é
é
¾ ¾ é
#
V
quan - do
cae
-
li,
quan -
do
cae -
-
-
-
li
&
é
é
é é
u
u
u
u
V
[quan
-
-
do
cae
-
li]
&
é
é
é é
u
é é
é é
u
V
li
quan -
-
-
do
cae -
-
-
-
-
-
-
-
-
U
Ý
é
quan -
é
é
u
cae
u
½
é
¾
u
cae -
V
li
do
-
li,
quan - do
-
-
?
u
¨
¨
Ý
é
é
é
do
u
V
li
quan -
-
-
cae -
-
-
31
¾ ¾ ¾
-
k
U
¾
¾
¾ ¾
a
¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾
C
¾
mo -
-
-
-
ven - di
sunt
et
ter
-
ra:
#
&
260698367.008.png 260698367.009.png 260698367.010.png 260698367.011.png 260698367.012.png 260698367.013.png 260698367.014.png 260698367.015.png 260698367.016.png 260698367.017.png 260698367.018.png 260698367.019.png
33
16. Libera me, Domine
3
é
C
Ý
¨
Ý é
é
&
é ¾ ¾
Dum
é
é
ne -
é
ve -
-
ris,
dum
#
ve
-
[c.f.]
C
&
u
é é
u
u
ve -
é é
u
Dum
-
-
-
-
-
-
&
C
¾
.
¾ ¾ ¾
¾
¾ é
ve -
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾ é
¾ ¾
é
é
é
Dum
-
-
-
-
-
#
-
-
-
-
-
C
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
é é
U
¾
é é
é
.
¾
¾ é ¾
u
Dum
ve -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ne -
ris,
?
C
¨
¨
¾
.
¾ ¾ ¾
¾
¾
é
¾
¾ é
é
é
Dum
ve -
-
-
-
-
-
-
ne - ris,
39
¾ ¾
#
&
é
é é
a
¾ ¾
é
é é
é é
V
ne
-
ris
&
u
u
u
u
u
V
ne -
-
-
-
-
ris
&
¾ ¾ ¾ é
ne
é é
¾ ¾
é
u
ve -
u
ne -
V
ris]
-
ris,
[dum
-
-
-
-
U
u
dum
u
u
ne -
u
ris
u
V
ve -
-
-
-
-
?
¾ ¾ é
é
a
é
¾
¾ é
é
é
u
V
dum
ve -
-
-
-
-
-
-
-
-
ne -
-
-
ris
45
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ju - di - ca
-
-
k ¾ ¾ ¾
C
U
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾
-
re
sae -
-
- cu - lum
per -
- i
-
gnem.
260698367.020.png 260698367.021.png 260698367.022.png 260698367.023.png 260698367.024.png
4
16. Libera me, Domine
47 .
¾ ¾
&
C
é
¾
¾ .
¾
é é
¾ ¾ é
é é
¾ ¾ ¾ ¾
¾
u
Di
-
es
il -
-
-
la,
di -
es
i -
-
-
-
-
-
-
-
C
[c.f.]
&
u
u
u
u
u
u
é
é
Di
-
es
il -
-
-
-
-
la,
di -
-
-
es
[di -
-
-
-
-
&
C
u
Di
é é
es
é ¾
.
¾ ¾ é
é ¾
.
u
é
é
-
il -
-
-
-
-
-
-
la,
di
-
U
C
é
.
¾
é
.
¾
¾ ¾ ¾ é
u
Ý
é
di -
u
es
u
Di
-
es
il -
-
-
-
-
la,
i
-
?
C
é é
¾
¾
é
u
u
la,
Ý
é
¾ ¾ é
u
Di - es
il -
-
-
-
-
di -
-
-
es
i
-
54 u
#
#
Ý
&
u
é
é é
é ¾
¾
V
rae,
di
-
es
i -
-
-
-
rae,
#
&
é é
i
é
é
u
u
u
V
es
-
rae,
i -
-
-
-
-
rae,]
&
¾
¾ é
es
¾ .
é
u
a
u
u
rae,
V
i -
-
-
-
-
-
-
-
U
é ¾
.
¾
.
¾ é
u
rae,
u
u
V
?
u
u
a ¾
.
u
u
V
rae,
60 ¾
¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ca - la - mi - ta - tis
et
mi - se - ri - ae,
di - es ma - gna
et
a - ma - ra val
-
de,
63
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
-
k ¾ ¾ ¾
U
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾
a
¾
¾
C
¾
¾
¾
Quan - do cae
-
li
mo -
-
- ven - di
sunt
et
ter
-
ra:
é
260698367.025.png 260698367.026.png 260698367.027.png 260698367.028.png 260698367.029.png 260698367.030.png
64 . é ¾
16. Libera me, Domine
5
&
C
¾ ¾ é
u
é Ý
¨
é
é
é é
Tre - mens
fa - ctus sum
e
-
go,
et
ti -
-
-
me -
C
[c.f.]
&
u
é é
u
u
é é
u
sum
u
Tre -
-
-
mens
fa -
-
-
-
ctus
e
-
&
C
. é ¾
u
u
u
u
.
é
u
e ¾ é
¾
go,
Tre - mens
fa -
-
-
ctus
sum
e -
-
-
-
-
#
U
C
.é ¾
¾ ¾ é
é
é
¾ é
a
¾
¾ ¾ ¾ é
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
me -
.
Tre - mens
fa - ctus sum
e -
-
-
go,
et
ti -
-
-
-
-
-
-
?
C
. é ¾
Tre - mens
¾ ¾
é
é
é
é
.
a
¾
u
u
u
fa - ctus sum
e -
go,
et
ti -
-
-
me -
-
-
o,
71 ¾
¾
é
¾
¾ ¾ é
é é
o,
é
é
é
é
é é
é
é
et
ti - me -
-
-
-
-
&
u
go,
u
¨
¨
u
et
é é
ti -
u
-
-
-
a
Ý
&
éa ¾
ti -
.
. é ¾
¾ é ¾
¾ ¾ é
u
o,
é
et
u
ti
-
-
-
-
-
-
-
-
me -
-
a
¾ é
U
. é ¾
.
é
¾
.
¾
¾ ¾ é ¾
ti -
. é ¾
u
u
o,
et
-
-
-
-
-
-
-
-
?
Ý
é
et
é é
ti
é é
a
¾ ¾ é
ti -
é
é
u
me
u
o,]
-
me
-
o
[et
-
-
-
-
&
260698367.031.png 260698367.032.png 260698367.033.png 260698367.034.png 260698367.035.png 260698367.036.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin