Przepis_porzadkowe.txt

(7 KB) Pobierz
PRZEPISY PORZ�DKOWE

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie przepis�w porz�dkowych obowi�zuj�cych na obszarze kolejowym, w poci�gach i innych kolejowych pojazdach szynowych.

Na podstawie art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 z p�niejszymi zmianami) zarz�dza si�, co nast�puje:

� 1.

Na obszarze kolejowym, w poci�gach i innych pojazdach kolejowych, z uwzgl�dnieniem � 2 i 3, zabrania si�:

  1. niszczenia, uszkadzania lub czynienia niezdatnym do u�ytku budynk�w, budowli i urz�dze� kolejowych oraz pojazd�w kolejowych;
  2. naruszania stanu urz�dze� steruj�cych, zabezpieczaj�cych, sygnalizacyjnych, ostrzegawczych i o�wietleniowych oraz wywierania wp�ywu na ich dzia�anie, w szczeg�lno�ci przez ich uszkadzanie, manipulowanie nimi i zmian� ich usytuowania;
  3. naruszania stanu sygna��w i wska�nik�w oraz wywierania wp�ywu na ich dzia�anie, w szczeg�lno�ci przez ich uszkadzanie, zmian� usytuowania lub obrazu, a tak�e ich na�ladowania poprzez ustawienie w pobli�u tor�w kolejowych �wiate� lub innych przedmiot�w imituj�cych takie znaki;
  4. pos�ugiwania si� urz�dzeniami alarmowymi i awaryjnymi bez uzasadnienia;
  5. wchodzenia os�b nieuprawnionych do obiekt�w, miejsc, pomieszcze� i pojazd�w kolejowych, do kt�rych wst�p jest zabroniony;
  6. manipulowania przez osoby nieuprawnione urz�dzeniami znajduj�cymi si� w miejscach i pomieszczeniach, do kt�rych dla os�b nieupowa�nionych dost�p jest zabroniony;
  7. zamalowywania elewacji budynk�w i budowli oraz poci�g�w i innych pojazd�w kolejowych;
  8. umieszczania i usuwania napis�w, og�osze�, reklam i rysunk�w bez zgody zarz�dcy infrastruktury kolejowej, zwanego dalej "zarz�dc�", lub przewo�nika kolejowego;
  9. dokonywania czynno�ci gro��cych wywo�aniem po�aru, a w szczeg�lno�ci wzniecania lub u�ywania ognia, wypalania traw, wyrzucania niedopa�k�w, palenia tytoniu w magazynach, sk�adach, na rampach kolejowych i w ich pobli�u oraz w innych miejscach i pomieszczeniach, w kt�rych obowi�zuje taki zakaz, podany do wiadomo�ci przez wywieszenie og�oszenia lub wynikaj�cy z odr�bnych przepis�w;
 10. wnoszenia i przewo�enia rzeczy zabronionych na podstawie odr�bnych przepis�w;
 11. pozostawiania zwierz�t bez dozoru oraz wprowadzania lub wpuszczania ps�w bez kaga�c�w i smyczy oraz bez aktualnego �wiadectwa szczepienia;
 12. palenia tytoniu w miejscach, w kt�rych jest to zabronione;
 13. wnoszenia i za�ywania �rodk�w odurzaj�cych;
 14. sprzeda�y, podawania i spo�ywania napoj�w alkoholowych w zakresie okre�lonym w odr�bnych przepisach;
 15. �ebrania;
 16. urz�dzania gier, o kt�rych mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zak�adach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27), bez wymaganego zezwolenia;
 17. zanieczyszczania i za�miecania;
 18. prowadzenia dzia�alno�ci gospodarczej, w tym prowadzenia akwizycji, handlu lub innej dzia�alno�ci zarobkowej, bez zgody zarz�dcy lub przewo�nika kolejowego;
 19. przeprowadzania publicznych zbi�rek ofiar bez zgody zarz�dcy lub przewo�nika kolejowego;
 20. zak��cania krzykiem, ha�asem lub innym wybrykiem porz�dku publicznego lub spokoju os�b korzystaj�cych z us�ug kolei.

� 2.

Na obszarze kolejowym zabrania si� ponadto:

  1. wst�pu i przebywania os�b nieuprawnionych na torowiskach, nasypach, wiaduktach, mostach, w wykopach i w tunelach kolejowych;
  2. przechodzenia pod wagonami i mi�dzy wagonami;
  3. przechodzenia i przeje�d�ania przez tory w miejscach do tego niewyznaczonych;
  4. tarasowania tor�w i torowisk; dr�g ewakuacyjnych oraz przej�� dla pieszych;
  5. obrzucania kamieniami lub innymi przedmiotami poci�g�w lub innych pojazd�w kolejowych oraz ustawiania przeszk�d na torach;
  6. pozostawiania na przejazdach, przej�ciach i torach zwierz�t, pojazd�w lub innych rzeczy;
  7. przechodzenia i przeje�d�ania oraz przep�dzania zwierz�t przez przejazdy lub przej�cia, gdy:
     1. zbli�a si� poci�g lub inny pojazd kolejowy, a przejazdy lub przej�cia nie s� zabezpieczone urz�dzeniami o kt�rych mowa w lit. b i c,
     2. zapory s� zamkni�te, zamykanie zosta�o rozpocz�te lub otwarcie niezako�czone,
     3. zbli�anie si� poci�gu lub innego pojazdu kolejowego zapowiada sygnalizacja �wietlna lub akustyczna
     4. zatrzymanie nakazuje sygna� dawany przez pracownika zarz�dcy lub przewo�nika kolejowego;
  8. wprowadzania na perony, do hol�w, poczekalni, tunel�w i przej�� mi�dzy peronami oraz w pobli�u tor�w nieprzeznaczonych do przewozu kolej� rower�w, motorower�w, motocykli lub innych pojazd�w, z wyj�tkiem w�zk�w inwalidzkich i dzieci�cych;
  9. jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami lub innymi pojazdami oraz poruszania si� na wrotkach i rolkach po peronach, w holach, poczekalniach dworcowych, w tunelach, w przej�ciach mi�dzy peronami oraz w pobli�u tor�w, w odleg�o�ci mniejszej ni� 3 metry od skrajnej szyny;
 10. samowolnego zajmowania plac�w oraz samowolnego sk�adowania lub wy�adowywania na nich przesy�ek i innych rzeczy;
 11. zwo�ywania i urz�dzania zgromadze� bez zgody zarz�dcy lub przewo�nika kolejowego.

� 3.

W poci�gach i innych pojazdach kolejowych zabrania si� ponadto:

  1. przejazdu os�b nieuprawnionych poci�giem towarowym lub innym pojazdem kolejowym nieprzeznaczonym dla podr�nych;
  2. wchodzenia bez zgody przewo�nika kolejowego do poci�g�w i wagon�w niedost�pnych dla og�u podr�nych, a w szczeg�lno�ci do poci�g�w nadzwyczajnych, wagon�w s�u�bowych oraz do wagon�w na torach postojowych;
  3. wchodzenia os�b nieuprawnionych do kabin sterowniczych pojazd�w kolejowych oraz uruchamiania tych pojazd�w;
  4. nieuzasadnionego unieruchamiania lub zatrzymywania poci�gu, w szczeg�lno�ci przy u�yciu hamulca awaryjnego;
  5. wsiadania i wysiadania po sygnale odjazdu, podczas jazdy, z niew�a�ciwej strony oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
  6. zajmowania miejsc w wagonie przed podstawieniem poci�gu lub wagonu na tor przy peronie odjazdowym;
  7. wyrzucania przedmiot�w na zewn�trz;
  8. dokonywania zmian oznacze� wagon�w lub pomieszcze� w wagonach;
  9. umieszczania na miejscach do siedzenia, le�enia lub spania n�g w obuwiu, zwierz�t lub przedmiot�w mog�cych uszkodzi� lub zanieczy�ci� te miejsca;
 10. podczas jazdy:
     1. wychylania si� z okien,
     2. otwierania zewn�trznych drzwi wagon�w,
     3. zatrzymywania si� na pomostach mi�dzy wagonami,
     4. przechodzenia z jednego wagonu do drugiego, gdy wagony nie s� po��czone ze sob� przej�ciami ochronnymi,
     5. przebywania na stopniach wagonu;
 11. korzystania z toalet, gdy o takim zakazie informuje odpowiednie og�oszenie, w szczeg�lno�ci podczas postoju poci�gu na stacjach i przystankach;
 12. podr�nym pozostawania w wagonach po przybyciu poci�gu do stacji ko�cowej.

� 4.

Traci moc rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie przepis�w porz�dkowych obowi�zuj�cych na obszarze kolejowym, w poci�gach i innych kolejowych pojazdach szynowych (Dz. U. Nr 30, poz. 351).

� 5.

Rozporz�dzenie wchodzi w �ycie po up�ywie 14 dni od daty og�oszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski
Zgłoś jeśli naruszono regulamin