Saved - Wszyscy Święci.txt

(59 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{2366}{2434}Rodzi�am si� na nowo przez ca�e �ycie
{2438}{2554}Przyj�cie Jezusa do serca|i ocalenie siebie to powa�na decyzja...
{2558}{2646}...zw�aszcza dla trzy-latka.
{2677}{2793}Moja wiara nauczy�a mnie, �e wszystko|jest cz�ci� planu Boga.
{2797}{2889}Mama powiedzia�a, �e mia� nawet uzasadnienie|wzi�cia mojego taty do nieba.
{2893}{2985}T�umaczy�a, �e tata jest|z anio�kami.
{2989}{3083}Ja te� chcia�am by� z anio�kami.
{3133}{3215}Ale B�g mia� inne plany.
{3229}{3297}Jezus sta� si�|centrum mojego �ycia.
{3301}{3345}Nadal nie s�dz�,|�e musi by� bia�y.
{3349}{3417}- Ogl�da�em taki jeden program w telewizji...|- Oczywi�cie, �e jest bia�y.
{3421}{3489}Rany. Czasami my�l�, �e m�j brat jest op�niony.
{3493}{3561}Nie, Tw�j brat nie jest op�niony.
{3565}{3656}By�am cz�onkiem solidnego stowarzyszenia Chrze�cija�skie Klejnoty.
{3660}{3728}By� to rodzaj dziewcz�cego gangu|dzia�aj�cego dla Jezusa.
{3732}{3821}Nie zabijaj swojego dziecka!
{3876}{3968}Lillian Cummings.|Moja mama zaj�a pierwsze miejsce| w konkursie na najlepszego
{3972}{4040}chrze�cija�skiego dekoratora wn�trz|z ca�ego regionu.
{4044}{4136}I pomimo �ycia w czasach,|kt�re Biblia zwa�a "czasami ko�ca",
{4140}{4280}moja przysz�o�� wygl�da�a|ca�kiem dobrze.|Mia�am idealnego, chrze�cija�skiego ch�opaka.
{4284}{4436}I w�a�nie mia�am zosta� seniork�|naprawd� dobrej chrze�cija�skiej szko�y.
{4955}{5083}Dwa tygodnie przed ko�cem wakacji|wszystko si� zmieni�o.
{5123}{5239}Razem z moim ch�opakiem grali�my w gr�,|w kt�rej m�wili�my sobie sekrety pod wod�.
{5243}{5311}To g�upie, wiem.
{5315}{5440}Ale nie by� to dok�adnie Nadmorski Domek MTV.|Ok, teraz moja kolej.
{5459}{5523}Ok, gotowy?
{5698}{5790}Chyba jestem gejem.|Co?
{5794}{5851}Gejem!
{5866}{5926}Gejem???
{5962}{6015}Co?
{6202}{6294}Mary!|Mo�e to by�o z powodu|mojego toni�cia,
{6298}{6390}albo szoku wywo�anego|wyznaniem Dean'a...
{6394}{6492}...ale w tym momencie|mia�am wizj�.
{6633}{6807}Dean Ci� teraz potrzebuje.|Musisz zrobi� wszystko co w Twojej mocy,|aby mu pom�c.
{6897}{6965}To tylko ma�y guz mamo.|Jestem ca�a.
{6969}{7085}Ok, w porz�dku.|Mama by�a na Zje�dzie Przyw�dc�w Chrze�cija�skiej Spo�eczno�ci
{7089}{7205}w Orlando z pastorem Skip'em -|dyrektorem mojej szko�y.
{7209}{7325}- Kochanie? - Mamo.|Nie m�wi�a� mi, �e|pastor Skip jest taki mi�y.
{7329}{7469}Tak, wszyscy go kochaj�.|Rozmawiali�my na temat|za�o�enia naszego w�asnego bractwa
{7473}{7541}kiedy wr�c� do Cherry Hill.
{7545}{7660}- Musz� ju� i��.|- Chod� i we� mnie.|Chod� i we� mnie.
{7664}{7756}Kocham Ci�.|- Ja Ciebie te�.|- Pa.
{7760}{7832}Co s�ycha�, Skip?
{8120}{8188}Jak to mo�liwe,|�e m�j ch�opak jest gejem?
{8192}{8332}On jest najlepszym chrze�cijaninem jakiego znam.|Jest sportowcem, kt�ry stale wzmacnia si�
{8336}{8438}fizycznie, tw�rczo i duchowo dla Pana.
{8480}{8548}Dzi�ki Ci, Jezu.
{8552}{8690}Dlaczego zosta� dotkni�ty tak duchowo szkodliwym nieszcz�ciem.
{8767}{8859}Zrozumia�am, �e musz� nawi�za� z nim|bezpo�redni kontakt, aby go ocali�.
{8863}{8931}W ko�cu by�a to wola Chrystusa i w og�le.
{8935}{9003}Jezus do Ciebie przem�wi�?|Osobi�cie?
{9007}{9159}On mi ufa.|Ok? I Ty te� b�dziesz musia� mi zaufa�.
{9223}{9306}- Poca�uj mnie, ok?|- Ok.
{9319}{9387}Razem z Dean'em pilnie pracowali�my nad jego problemem
{9391}{9510}przez reszt� wakacji.|Czujesz ju� co�?
{9583}{9642}A teraz?
{9702}{9770}Jeste� pewna, �e to nie jest grzech?
{9774}{9842}By�am pewna, �e to|co robimy nie by�o grzechem,
{9846}{9938}ale nie na tyle pewna,|aby da� Dean'owi to,|czego naprawd� potrzebowa�.
{9942}{10109}Potrzebowa�am duchowego przewodnika,|czy te� znaku lub czego�|w tym stylu i to szybko.
{10134}{10250}Hilary Faye wydawa�a si� mie�|duchowe rozwi�zanie na ka�dy problem.
{10254}{10298}Chrze�cijanki musz� wiedzie� jak si� broni�.
{10302}{10418}Jasne, Jezus m�g�by|przywr�ci� moje fizyczne i duchowe dziewictwo,
{10422}{10514}zw�aszcza, gdybym straci�a je|przez jakiego� gwa�ciciela,
{10518}{10633}ale kto by tego chcia�?|Oszcz�dzam si� do momentu kiedy b�d� m�atk�
{10637}{10741}i u�yj� si�y je�li to b�dzie konieczne.
{10757}{10825}O co chodzi z tym|odzyskiwaniem dziewictwa?
{10829}{10897}Chodzi mi o to, �e fizycznie|jest si� dziewic� tylko raz.
{10901}{10993}Tak, i nie chodzi tu o cofni�cie naruszenia Twej b�ogos�awionej macicy.
{10997}{11113}Chodzi tu o Jezusa wr�czaj�cego Ci dziewicze serce.|W ten spos�b znowu jeste� czysta.
{11117}{11176}Zr�b to.
{11189}{11257}M�j nast�pny krok by� oczywisty.
{11261}{11411}Nie�le.|Zaczynasz �apa� sens tego wszystkiego.
{11980}{12068}Jak si� masz?|Co si� dzieje?
{12340}{12408}Co si� dzieje?
{12723}{12791}Zapewne by� to drastyczny krok,
{12795}{12887}ale po c� innego Jezus|kierowa�by mnie na strzelnic�?
{12891}{12962}Dzi�ki Ci, Jezu.
{13299}{13391}Prosz�c Jezusa o przywr�cenie mego|emocjonalnego i duchowego dziewictwa
{13395}{13580}w zamian za wyleczenie Dean'a,|rozpocz�am ostatni rok nauki|zostawiaj�c to wszystko za sob�.
{13587}{13654}Ten nowy Van jest niesamowity.
{13658}{13716}Dzi�ki.
{13754}{13894}To oficjalne.|Chrze�cija�skie Klejnoty.|Kupi�am po jednym dla ka�dego.
{13898}{14003}Przypnij go.|Chc� zobaczy� jak wygl�da.
{14018}{14086}Jest kapitalny Hilary Faye.|Dzi�kuj�.
{14090}{14156}Nie ma za co.
{14186}{14302}Cze�� Roland. Jak Ci min�y wakacje?|- Co?|- Twoje wakacje. Jak Ci min�y?
{14306}{14398}No wi�c: je�dzi�em na rolkach,|nartach wodnych,|nauczy�em si� kickboxingu.
{14402}{14494}No wiesz, to co zwykle.|Dlaczego musisz wzbudza�|w ludziach zak�opotanie
{14498}{14613}ze wzgl�du na swoje ograniczone zdolno�ci?|Przepraszam, naprawd� nie wiem|co w niego wst�pi�o.
{14617}{14709}Oto nowo�� prosto od Godflight.|Kocham tych go�ci.
{14713}{14827}S� ca�kowicie Jezuso-centryczni i przystojni.
{14857}{14925}Weronika zosta�a zaadoptowana|przez swoich rodzic�w
{14929}{15045}kiedy byli misjonarzami w Wietnamie.|Hilary Faye postrzega j� jako przyk�ad Boskiej woli
{15049}{15141}triumfuj�cej nad barbarzy�skim,|bezbo�nym pa�stwem.
{15145}{15213}Co s�dzisz o nowej gablocie?
{15217}{15357}Jeste� tak� szcz�ciar�, Hilary Faye.|Ta, mog�am mie� z�ot� edycj� Lexusa, wiesz?
{15361}{15429}Roland zosta� pob�ogos�awiony|dostaj�c tak dba�� siostr�.
{15433}{15573}W krajach takich jak Chiny, Hilary Faye|prawdopodobnie zosta�aby|zabita w dniu swych narodzin.
{15577}{15687}I gdzie by� wtedy wyl�dowa� Roland?|W Chinach.
{15720}{15836}Witamy.|Teraz jeste� jedn� z nas.
{15840}{15932}- Co?!|- No dalej, przypnij to.
{16032}{16100}Teraz nie b�d� mia�a czasu �eby si� rozgrza�.
{16104}{16148}- B�dziesz mia�a.|- Gdzie jest Dean?
{16152}{16244}- On wie, �e dzisiaj rano musz� za�piewa� na zebraniu.|- On jedzie.
{16248}{16316}Mo�esz i�� sprawdzi�?|- Pospiesz go troch�
{16320}{16436}- Dobrze.|- Dzi�kuj�.|�aden problem.
{16607}{16699}- Czy Dean jest ju� gotowy?|- Ja...
{16703}{16819}Znalaz�em to wczoraj wieczorem pod ��kiem Dean'a.
{16823}{16891}On jest teraz w drodze do Domu Mi�osierdzia.
{16895}{16963}Mo�e go nie by� przez d�ugi czas.
{16967}{17035}Pomy�leli�my, �e powinna� wiedzie�.
{17039}{17155}Ale...|Jest mi bardzo przykro, Mary.
{17159}{17216}Jed�my.
{17327}{17395}Jedzie czy nie?
{17399}{17515}Nie.|Dom Mi�osierdzia jest chrze�cija�sk�|plac�wk� leczenia,
{17519}{17587}gdzie leczy si� wszystko od|uzale�nienia od narkotyk�w,
{17591}{17722}a� po alkoholizm, resocjalizacj� gej�w|i niezam�ne matki.
{17830}{17914}Musz� wam co� powiedzie�.
{18022}{18090}Co? To nie by� przecie� sekret.
{18094}{18214}Ten go�� by� jak g�upia jednoosobowa parada gej�w.
{18358}{18450}Wiecie co? Nigdy nie mieli�my geja w American Eagle.
{18454}{18558}Nie powiemy o tym nikomu, ok?|Pewnie
{18574}{18639}Hilary Faye.
{18645}{18713}- Obieca�a� mi.|- Dobrze, w porz�dku.
{18717}{18873}A co by by�o gdyby� za niego wysz�a?|Gejostwo mog�oby przej�� na Twoje dzieci.
{18957}{19073}Cassandra Edelstein by�a jedyn� �yd�wk�,|jaka kiedykolwiek ucz�szcza�a|do American Eagles.
{19077}{19145}Przenios�a si� w ostatnim roku|w�r�d pog�osek, �e by�a striptizerk�.
{19149}{19265}Wszyscy chcieli jej ocalenia,|zw�aszcza Hilary Faye.
{19269}{19360}Cze��, Cass.|Witaj z powrotem.
{19389}{19481}Palenie nie jest szkodliwe tylko dla Ciebie,|ale dla nas wszystkich.
{19485}{19574}Bierne palenie te� zabija.|Licz� na to.
{19581}{19648}O rany!|Hilary Faye, wszystko w porz�dku?!
{19652}{19720}Za�o�� si�, �e nie ma nawet pozwolenia
{19724}{19792}dla niepe�nosprawnych na ten samoch�d.
{19796}{19862}I mam racj�!
{19892}{19955}O m�j Bo�e.
{20108}{20234}Chod�. Nie chcemy si� sp�ni� na pierwsze zaj�cia, ok?
{20348}{20416}Chod�my do klasy.
{20420}{20501}- Cze��, Matt.|- Cze��.
{20659}{20761}- Jestem z Klejnot�w!|- To wspaniale!
{20899}{20967}Cze�� wam. Zgadnijcie co?
{20971}{21063}Wydaje mi si�, �e Jezus ukaza� mi si�|w moim zbiorniku z rybami i...
{21067}{21159}Jest w porz�dku, nie ruszy�o si�.|Zbiornik jest troch� brudny,|a wi�kszo�� ryb martwa,
{21163}{21231}ale moja mama powiedzia�a,|�e gdyby�cie mog�y wpa��...|Ok Tia, dzi�ki.
{21235}{21327}- Zobaczymy si� po lekcjach, ok?|- Ok, pogadamy po lekcjach.
{21331}{21423}Mam nadziej�, �e wszyscy pozwolicie|Bogu u�y� siebie jako naczynie
{21427}{21495}na jego boski plan tego lata.
{21499}{21567}Jestem pewna, �e wszyscy zauwa�yli�cie ju� pi�kny billboard
{21571}{21662}zaprojektowany i namalowany przez nasz� Hilary Faye|i dofinansowany przez jej ojca.
{21666}{21758}Dzi�kuj�.|Mary mi pomog�a.
{21762}{21902}A propos nowych dodatk�w. Klaso:|powitajcie Patrick'a Wheeler'a.
{22002}{22118}Wi�kszo�� ch�opak�w w szkole|wygl�da�o jak pracownicy NASA,|ale nie Patrick.
{22122}{22214}Gdzie� musia� by� haczyk.|Patrick jest synem pastora Skip'a.
{22218}{22310}By� w Po�udniowej Ameryce|wykonuj�c misjonarsk� prac� z matk�,
{22314}{22406}a w te wakacje uko�czy� podr� po �wiecie|z chrze�cija�skim stowarzyszeniem deskorolkarzy.
{22410}{2250...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin