Bach Edward - 38 ekstraktów kwiatowych dr Bacha [leczenie].pdf

(990 KB) Pobierz
151007
38 ekstraktów kwiatowych
dr. Bacha
W PROWADZENIE I PRZEWODNIK PO 38 EKSTRAKTACH
7719783.001.png
Tytu oryginau: The 38 Flower Remedies.
An Introduction and Guide to the 38 Flower Remedies.
Przekad na jzyk polski, korekta: Centrum Terapii Bacha, 2007
Korekta i adiustacja: Barbara Dyga
Copyright Wigmore Publications Ltd., 2007
EKSTRAKTWKWIATOWYCH
DR.BACHA
IBN 978-83-909711-9-3
Wszelkie prawa zastrzeone. adna cz niniejszej publikacji nie moe by
powielana ani rozpowszechniana za pomoc urzdze elektronicznych,
mechanicznych, kopiujcych, nagrywajcych i innych bez uprzedniego
wyraenia zgody przez waciciela praw.
Wigmore Publications Ltd.
9 Cavendish Square, W 1M 9DD
Wielka Brytania
Great Britain
ydawca :
Centrum Terapii Bacha
75-306 Koszalin, ul. Odrodzenia 24/1
tel.: 0-94 345-43-20
e-mail: dystrybucja@drbach.pl
www.drBach.pl
Wprowadzenie i przewodnik po 38 ekstraktach
SPISTRECI
PRZEDMOWA
12
WPROWADZENIE
3
CZYM S EKSTRAKTY KWIATOWE
45
DR EDWARD BACH
59
DOBR I STOSOWANIE EKSTRAKTW
912
EKSTRAKTY I WSKAZANIA ICH UYCIA
1351
RESCUE REMEDY PIERWSZA POMOC
5253
DOBR EKSTRAKTW DLA DZIECI
5354
ZASTOSOWANIE EKSTRAKTW DLA ZWIERZT
5456
ZASTOSOWANIE EKSTRAKTW DLA ROLIN
56
PRZYDATNE ADRESY
57
PRZEDMOWA
Niniejsza broszurka suy za przewodnik wprowadzajcy czytelnika w prace
dr.Edwarda Bacha. Idealna dla nowicjuszy pragncych zapozna si z terapi
ekstraktamikwiatowymi,wprostysposbopisujewszystkieipodajeinneprak-
tyczne informacje przydatne w stosowaniu tej metody w rnych sytuacjach
dniacodziennego.Osoby,ktrechcdogbniepoznaefektydziaaniaekstrak-
tw, zachcamy do studiowania tej terapii w sposb bardziej szczegowy.
Filozofi dr. Bacha cechowaa prostota, ktr odzwierciedla zarwno styl jego
ycia, jak ostateczne dzieo system terapii oparty na wykorzystaniu
38 ekstraktw kwiatowych w agodny sposb redukujcych stres oraz ze
samopoczucie, wprowadzajcych harmoni i spokj. Bach radowa si w yciu
prostymi rzeczami, za w ostatnich latach (spdzonych w swoim domu
Mount Vernon) czerpa sporo satysfakcji z przebywania w ogrodzie, gdzie do
dzi ronie wiele gatunkw rolin, samodzielnego robienia mebli do swojej
siedziby lub poznawania miejscowych ludzi.
W Mount Vernon mieszka z dwojgiem oddanych przyjaci Nor Weeks
i Victorem Bullen, ktrym przekaza swoj spucizn. Przez 44 lata, a do
mierci Nory w 1978 r., kontynuowali oni jego dzieo i przygotowywali
ekstrakty kwiatowe. Oni rwnie scedowali zadanie kontynuowania prac
dr.Bacha na lojalnych i zaufanych pomocnikw. Od 1971 r. w dziaalno
orodka w peni zaangaowa si John Ramsell. Wsppracujc z Nor
i Victorem przez wiele lat, osign gbokie zrozumienie tego systemu
terapii. Wiedz zdobywa bezporednio od Nory Weeks, ktra wyznaczya go
na swojego kontynuatora. Osobicie doczyam do zespou w roku 1985
i wsplnie z moim ojcem, Johnem, kierujemy The Bach Centre (Mount
Vernon, Anglia).
Przygotowywaniem tynktur zawsze kierowali czonkowie zarzdu Mount
Vernon i tak jest do dnia dzisiejszego. W dalszym cigu korzysta si te
z oryginalnych map lokacyjnych dr.Bacha. Mount Vernon stao si orod-
kiem, gdzie prowadzi si szkolenia i kursy oraz rejestr licencjonowanych
praktykw Bacha. Niektrzy z nich s z zawodu terapeutami lub lekarza-
mi wykorzystujcymi ekstrakty w swojej pracy. Centrum organizuje rwnie
seminaria wprowadzajce i warsztaty w rnych miejscach caego kraju.
1
Odmiercidr.Bachaw1936r.wMountVernonprzechowywanesjegorzeczy
osobiste i rkopisy. W budynku znajduje si te wiele mebli wasnorcznie
wykonanych przez doktora. Zgodnie z jego ostatni wol staramy si, aby
pomimo upywu czasu wszystko w Centrum pozostao niezmienione. Dlatego
powoano fundacj zajmujc si nauczaniem (Educational Foundation) oraz
organizacjcharytatywn(CharitableTrust),naktreprzeniesionoprawawas-
nocidomu,terenuiwszystkiego,cositamznajduje.Dochwiliobecnejsystem
dr.Bachaijegodomzachowaysiwniezmienionejformie.Mywszyscy,ktrzy
mamy przywilej kontynuowania jego prac, dbamy o ich zgodno z zasadami
i oryginaem. Dziki temu moemy zagwarantowa wysok jako metody oraz
upewni si, e sawa tego skromnego, a jednoczenie niezwykego i utalento-
wanego czowieka, pozostan nienaruszone.
Dr Bach wierzy, e ten prosty system leczenia stanie si medycyn przyszoci.
Z biegiem czasu coraz wicej ludzi korzysta z dobroczynnego dziaania ekstrak-
tw. Jeli nadejdzie dzie, e bd stosowane w kadym domu i traktowane
jako niezbdne, niczym zwyky plaster, wwczas speni si jego marzenia
i nadzieje.
WPROWADZENIE
drowie zależy od harmonii z wasn dusz. dr Edward Bach
Dr Edward Bach by lekarzem medycyny i homeopat, ktry powici cae
swoje ycie poszukiwaniu najczystszej z metod terapii. Wierzy jak obecnie
wielu lekarzy e stan umysu odgrywa zasadnicz rol w profilaktyce zdrowia
i walce z chorobami. Zmar w roku 1936, pozostawiajc po sobie system
oparty na wykorzystaniu 38 ekstraktw, pozyskiwanych z kwiatw dziko
rosncych rolin. Dziaanie esencji ukierunkowane jest nie tyle na chorob i jej
symptomy, ile na czowieka (w rozumieniu holistycznym).
W obecnych czasach te bezpieczne i agodnie dziaajce ekstrakty wykorzystuje
si w domach prywatnych, jak rwnie gabinetach specjalistw medycyny
komplementarnej i klasycznej, psychoterapeutw, stomatologw, lekarzy
weterynarii. Do Centrum w Mount Vernon nadesano tysice listw od
pacjentwiterapeutwzcaegowiata,zawiadczajcopozytywnymdziaaniu
metody.
Esencje dr. Bacha stosuje si, aby wzmocni pacjenta do walki z chorob, poko-
nujc depresj, lki i skutki traum, ktre mog utrudnia leczenie. Mona ich
rwnie uywa profilaktycznie w chwilach stresu i niepokoju. S bardzo
pomocne dla ludzi zmczonych, ktrzy le si czuj, chocia nie otrzymali
adnej szczegowej diagnozy medycznej.
Judy Howard
Czonek Zarzdu i Kustosz The Dr. Edward Bach Centre
Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, Oxon, England
Ekstrakty mona zaywa samodzielnie lub w poczeniu z innymi rodkami
i metodami terapii. Nie wchodz w interakcje z lekami. S cakowicie
bezpieczne, nie wywouj niepodanych efektw ubocznych, nie powoduj
uzalenienia. Dziaaj w agodny sposb i wolno je podawa wszystkim, bez
wzgldu na wiek poczwszy od noworodkw po osoby starsze. Mog te
okaza si skuteczne w celu niesienia pomocy zwierztom i rolinom. Naley
zaznaczy, e metoda dr.Bacha nie zastpuje leczenia medycznego. Jeli objawy
utrzymuj si, wskazana jest konsultacja lekarska.
2
3
Zgłoś jeśli naruszono regulamin