Zamieć - Whiteout DVDRip XviD-Larceny.txt

(38 KB) Pobierz
{1209}{1349}/PӣKULA PO�UDNIOWA|/ZIMA 1957
{1473}{1529}Pi�kne, prawda?
{1545}{1602}D�ugo jeszcze?
{1698}{1757}Sze�� i p� godziny.
{1769}{1849}- Zr�bmy to teraz.|- Tak szybko?
{1854}{1899}Chc� mie� to z g�owy.
{1930}{1957}Dobrze.
{1974}{2013}W porz�dku.
{2374}{2401}Ch�opaki.
{2405}{2442}Kto� spragniony?
{2446}{2521}Pewnie.|Napijmy si�.
{2525}{2645}- Zimna Wojna podgrzewa nam atmosfer�.|- Daj spok�j.
{2665}{2730}Nie donios� na ciebie za posiadanie|ameryka�skiej kontrabandy.
{2731}{2758}Cicho b�d�.
{2759}{2809}Jurij, dalej.
{2825}{2873}Tylko zostaw co� dla mnie.
{2897}{2997}- Daj flaszk�.|- Na zdrowie.
{3017}{3098}�mia�o, pij.|Tylko zostaw mi troch�.
{3102}{3190}- Dzi�kuj�.|- Na zdrowie.
{3191}{3221}Dobra w�dka.
{3233}{3301}- Daj mi jeszcze troch�.|- Chcesz jeszcze?
{3334}{3404}Ty niezdarny draniu!|Zmarnowa�e� p� butelki!
{3537}{3562}Co si� dzieje?
{4250}{4277}Josef!
{7305}{7413}.:: Z A M I E � ::.
{7531}{7636}T�umaczenie i synchro:|Sabat1970
{7745}{7924}/ANTARKTYDA - NAJZIMNIEJSZY,|/ODIZOLOWANY L�D NA PLANECIE
{8145}{8270}/Anderson, P-170. Stetko wraca do bazy.|/Podej�cie do l�dowania za oko�o 5 minut.
{8271}{8353}/-Jak mnie zrozumia�e�?|/- Zrozumia�em. L�duj. Impreza ju� si� zacz�a.
{8354}{8396}/Nie za wcze�nie na to?
{8401}{8491}/Pierwsz� burz� �nie�n�|/zapowiedzieli na koniec tygodnia.
{8492}{8547}/Wymieniamy personel|/kilka dni wcze�niej.
{8548}{8600}/Rozumiem.|/Do zobaczenia za chwil�.
{8677}{8900}/BAZA AMUNDSENA I SCOTTA|/LABORATORIUM BADAWCZE, temp. -55 st.C
{9730}{9770}/Uwaga, za�ogi lot�w,
{9775}{9865}/Wymienieni piloci stawi� si� natychmiast|/u kierownika stacji...
{9925}{9970}Stetko, gdzie si� podziewa�a�?
{13009}{13037}/Carrie!
{13057}{13105}Bior� prysznic, Doc!
{13146}{13200}Zaraz wychodz�!
{13330}{13370}Kurczakowa.
{13410}{13474}Krewetkowa?|Robi�a� mi nadziej�, kobieto.
{13475}{13517}Opowiedzie� ci o mojej wycieczce?
{13525}{13575}Lecia�am trzy godziny,|�eby pogada� z doktorkiem,
{13576}{13625}kt�ry zg�osi� kradzie�|pr�bki botanicznej.
{13626}{13699}- Pr�bki botanicznej?|- Cannabis Sativa.
{13715}{13780}No jasne, trawka.|Zio�o.
{13785}{13823}Zawsze mam za�mienia.
{13839}{13923}Przy okazji, nadci�ga burza,|wi�c przy�pieszono odlot.
{13927}{13998}Modu� �azienkowy i ekran s�oneczny|ju� spakowane i gotowe do drogi.
{13999}{14034}Wszystko, czego ci trzeba.
{14044}{14099}/- Stetko? Jeste� tam?|- Zaczekaj.
{14150}{14218}- M�w.|/- Kierownik stacji chce ci� widzie�.
{14222}{14277}Zrozumia�am.|Do zobaczenia na obiedzie.
{14281}{14346}Nie.|To jest obiad.
{14364}{14426}Lepsze ni� to g�wno z mesy.
{14440}{14495}- Widzimy si� w samolocie.|- Co? �artujesz sobie.
{14499}{14555}- Nie, dobrze s�ysza�a�.|- Doc.
{14567}{14630}Pogadamy o tym p�niej, dobrze?
{14774}{14829}Zauwa�ono "loda"|w pobli�u Haworth Mesa.
{14831}{14883}Pilot po�yczony z McMurdo|zg�osi� to.
{14887}{14965}Serio? Kto by si� tam zapu�ci�?|To ziemia niczyja.
{14969}{15030}To pewnie balon meteorologiczny|albo stary namiot.
{15031}{15060}To jego pierwszy rok tutaj.
{15061}{15144}Wiem, �e dopiero wr�ci�a�, ale zg�osi� to,|wi�c musisz to sprawdzi�.
{15145}{15203}Dobra, nie martw si�.|Wezm� Doca.
{15207}{15242}Carrie.
{15342}{15430}Sam, prosz�, oszcz�d� mi czasu.|Po prostu powiedz, ile karat�w.
{15463}{15530}Nie ciesz si�, p�ki go nie zobaczysz.|Potem mo�esz szale�.
{15671}{15746}Zarobi�a� tyle samo na ko�ciach,|co na pracy w Wydziale Szeryfa.
{15751}{15778}Powinna� zosta� zawodowcem.
{15779}{15850}Mo�e zrobi� tak|po powrocie do Stan�w?
{15876}{15926}Nadal chcesz odda� odznak�?
{15940}{16050}Tak. S� w og�le profesjonalni|gracze w ko�ci?
{16291}{16354}Te same zasady dotycz�|wszystkich sezonowych praktykant�w.
{16355}{16437}Masz 90 dni na przeprowadzenie|swoich analiz.
{16441}{16595}Potrzebne mi zmiany temperatury ziemi|od roku 1600 do dnia dzisiejszego.
{16607}{16685}Sprawd�my, kiedy zaczn�|surfowa� w Kansas.
{16906}{16945}Doc?
{17061}{17129}- Dzie� dobry, szeryfie.|- Haden, widzia�e� Doca?
{17130}{17186}Jest na zewn�trz z nowymi.
{17197}{17272}Szeryfie, nie jeste� mi winna|kontroli osobistej?
{17326}{17375}By�e� tym drugim od drzwi, tak?
{17379}{17404}Tak.
{17438}{17489}Nie jestem zainteresowana.
{17562}{17640}Za nieca�e trzy dni|zaczynamy pobyt zimowy.
{17644}{17743}Niebo robi si� czarne|i jest takie przez p� roku.
{17750}{17875}Natura nie stworzy�a was,|�eby�cie mogli tu przetrwa�.
{17877}{17906}Ale jeste�cie tu...
{17922}{18064}a ja musz� nauczy� was,|jak pozosta� przy �yciu.
{18099}{18125}Dalej.
{18158}{18184}To nic takiego.
{18228}{18260}Czas.
{18284}{18359}Temperatura cia�a spad�a|do oko�o 35,5 stopni.
{18363}{18423}My�lenie jest upo�ledzone.
{18470}{18515}Zawodz� funkcje motoryczne.
{18521}{18585}Niewiele brakuje wam do �mierci, panowie,
{18589}{18630}a min�y zaledwie trzy minuty.
{18698}{18779}Jedno pot�ne zagro�enie tutaj...|zamie�.
{18781}{18900}Skupienie piekielnego|zestawu warunk�w pogodowych...
{18904}{18978}i �wiat przestaje istnie�.
{18982}{19080}Wiatry wiej�ce ponad 160 km/h|odrywaj� lodowe p�yty
{19084}{19189}i wzniecaj� tak� zamie�,|�e nie wida� nic na 15 centymetr�w.
{19198}{19270}Mo�na si� tu kompletnie zagubi�.
{19306}{19338}I umrze�.
{19415}{19453}W porz�dku.
{19500}{19594}Nigdy nie lekcewa�cie lodu.|W��cie kurtki.
{19649}{19776}Teraz ca�a klasa ciep�o przywita|pani� szeryf Stetko.
{19801}{19839}Dzie� dobry, szeryfie Stetko.
{19840}{19865}Cze��, ch�opaki.
{19869}{19923}- Co jest?|- Chcia�abym, �eby� ze mn� polecia�.
{19924}{19989}Pilot nazwiskiem Delfy uwa�a,|�e zauwa�y� cia�o na lodzie.
{20036}{20062}Silnik zamarz� na ko��.
{20066}{20159}Nie mo�na w��czy� nagrzewnicy na pi�� minut|i oczekiwa�, �e samolot wystartuje.
{20203}{20279}Czemu zmieni�e� zdanie?|My�la�am, �e zostajesz na kolejn� zim�.
{20283}{20369}Dosta�em kartk� od wnuczki|z zaproszeniem na jej pi�te urodziny.
{20373}{20401}Masz wnuczk�?
{20405}{20515}Mam wnuczk�, Carrie,|i nigdy jej nie widzia�em.
{20530}{20587}Za d�ugo tu siedz�.
{20608}{20650}- Jeste� Delfy?|- Od kiedy pami�tam.
{20654}{20702}Jestem Stetko.|To John Fury.
{20706}{20788}- Nie jeste� za m�ody, �eby tym lata�?|- Mam nadziej�, �e nie.
{20803}{20879}Spr�buj nie dosta� zawa�u|w moim samolocie, m�ody.
{20908}{20948}M�drala.
{20969}{21028}Chyba go polubi�.
{21156}{21224}/ASB, ASB, zg�o� si�.
{21228}{21311}/Tu November 178.|/Jeste�my pi�� minut lotu od Haworth Mesa.
{21312}{21350}/Jak pogoda.|/Odbi�r.
{21354}{21401}/Bezchmurnie.
{21405}{21472}Zrozumia�em, ASB.|Odezw� si� przed powrotem.
{21549}{21585}�pisz?
{21590}{21618}Tak.
{21690}{21799}M�g�bym lata� tu do ko�ca �ycia|i nie przyzwyczai� si� do tego pi�kna.
{23236}{23273}Sk�d on si� tu wzi��?
{23286}{23358}Mo�e si� wspina�|i spad� stamt�d?
{23382}{23426}Wi�c gdzie jego sprz�t?
{23450}{23486}To nie ma sensu.
{23496}{23573}Jak m�g� si� tu znale��|bez �adnego sprz�tu?
{23822}{23893}Przymarz�.|Pom� mi.
{24053}{24086}Dobra.
{24096}{24128}Dalej.
{24718}{24752}Carrie?
{24798}{24837}W porz�dku?
{24850}{24882}Tak.
{24900}{24946}Zobaczmy kto to.
{24997}{25035}Weiss.
{25097}{25137}Weiss.|Zna�em go.
{25138}{25246}Tak, zimowali�my razem rok temu.|Grali�my kilka razy w karty.
{25274}{25351}- Oszukiwa�.|- Geolog.
{25355}{25391}Tak.
{25398}{25485}Cholera jasna.
{25539}{25601}Co robisz na tym odludziu?
{25910}{25950}- Patrz.|- Tak.
{26031}{26059}Widzicie?
{26068}{26143}- Ten l�d ma milion lat.|- Tak.
{26228}{26284}- Whisky ma dziesi�� lat.|- Dziesi�� lat.
{26318}{26357}Fajna sprawa.
{26774}{26811}Z drogi.
{26939}{26965}Ruchy!
{26990}{27026}Z drogi.
{27190}{27265}Martwi mnie, �e nikt jeszcze|nie zg�osi� jego zagini�cia.
{27266}{27308}Mo�e nikt o tym nie wie.
{27552}{27580}Co to?
{27813}{27888}C�, dowiedzmy si�.
{28233}{28273}To �wie�a rana.
{28285}{28353}- Kto� musia� go opatrzy� na miejscu.|- Tak.
{28354}{28406}W po�piechu.
{28525}{28558}Co sta�o si� tutaj?
{28922}{28953}O m�j Bo�e.
{29030}{29068}Co mog�o by� przyczyn�?
{29070}{29137}Poszarpane brzegi rany.
{29154}{29216}Czekan lub co� takiego.
{29295}{29357}Zatem, mamy geologa|na Haworth Mesa.
{29361}{29412}Rani si� w nog�,|zak�ada szwy,
{29416}{29474}wspina si� na trzydziestometrow�|lodow� �cian�,
{29475}{29563}i spada na w�asny czekan,|kt�rego nie ma w pobli�u cia�a?
{29578}{29629}To nie by� wypadek.
{29688}{29733}To oznacza federalne �ledztwo.
{29737}{29777}My jeste�my �wiadkami.
{29786}{29889}Wiem, �e chcesz st�d wyjecha�, Carrie,|a ostatni samolot odlatuje za dwa dni.
{29894}{29945}Mo�emy utkn�� tu na ca�� zim�.
{29995}{30022}Wytrzymasz to?
{30033}{30068}Nie.
{30090}{30146}M�j Bo�e, nie wiem.
{30185}{30274}Powiedz s�owo, a zapakuj� cia�o do worka|i wy�l� samolotem do McMurdo.
{30275}{30322}Niech si� tym zajm�.|�aden problem.
{30727}{30778}/Nie przyjm� odmowy, Jack.
{30789}{30814}Mam plany na sobot�.
{30815}{30900}Popcorn z mikrofal�wki|i sze�ciopak to nie plany. Czysto.
{30904}{30931}Ruszaj.
{31018}{31053}Jak nam idzie?|Dobrze.
{31082}{31148}Mo�e si� prze�pisz?|Zas�u�y�a� sobie.
{31170}{31210}To wszystko dzi�ki tobie.
{31229}{31263}Carrie.
{31295}{31326}Wi�c to by� "l�d".
{31330}{31400}Ale prosz� ci�,|jak nast�pnym razem znajdziesz trupa,
{31401}{31442}nie paraduj z nim korytarzem.
{31443}{31489}Sam, on zosta� zamordowany.
{31511}{31562}- Jeste� pewna?|- Tak.
{31566}{31649}Nazywa� si� Weiss.|By� jednym z nas. Musimy to zg�osi�.
{31668}{31704}Tak.
{31723}{31789}Dowiedz si�, jak FBI|zechce si� tym zaj��.
{31809}{31899}- Z kt�rego by� obozu?|- Nie wiem. Porozmawiam z McGuire'm.
{32031}{32057}Anton Weiss.
{32104}{32166}Michael Rubin, John Mooney.
{32203}{32288}- Co robi� w tamtym obozie?|- 11 to strefa ablacji.
{32295}{32373}- A po polsku?|- Dobre miejsce do poszukiwa� meteoryt�w.
{32374}{32411}Dok�adnie tu.
{32427}{32490}Weissa znale�li�my|zupe�nie gdzie indziej.
{32495}{32544}Chwileczk�... Weiss?
{32548}{32642}Kilka dni temu,|kto� z Delty-11 dzwoni� i pyta� o niego.
{32646}{32705}Pyta�em ludzi,|ale nikt...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin