wykład 2 -koenz+ kinetyka.pdf

(2233 KB) Pobierz
(Microsoft PowerPoint - wyk\263ad 2 -koenz+ kinetyka)
Koenzymy - struktura i funkcja
372383500.002.png
Koenzymy współdziałaj Ģ z enzymami w procesie
katalitycznym. Cz ħ sto koenzymy wykazuj Ģ
powinowactwo do enzymu podobnie do tego jakie
wykazuje substrat. W takim przypadku koenzym mo Ň e
by ę rozpatrywany jako drugi substrat w reakcji.
W innych reakcjach koenzymy s Ģ kowalencyjnie
zwi Ģ zane z enzymem i funkcjonuj Ģ w miejscu
aktywnym lub w jego pobli Ň u.
S Ģ równie Ň inne przykłady enzymów, w których rola
koenzymu jest pomi ħ dzy tymi dwoma skrajnymi
przypadkami
372383500.003.png
Koenzymy s Ģ klasyfikowane według reakcji
w których bior Ģ udział:
Koenzymy s Ģ klasyfikowane według reakcji
w których bior Ģ udział:
 
372383500.004.png
Koenzymy oksydo-reduktaz
372383500.001.png
Koenzymy oksydoreduktaz przenosz Ģ elektrony i protony
z substratu na akceptor (Koenzym), który w nast ħ pnej reakcji przenosi
je na inny zwi Ģ zek.
Zazwyczaj utlenienie zwi Ģ zku organicznego polega na odszczepieniu
wodoru [2H] w postaci:
[2H] = 2H + + 2 e -
lub
[2H] = H + + H -
jon wodorowy jon wodorkowy
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin