wykl3-systemy enzymatyczne.pdf

(3159 KB) Pobierz
Microsoft PowerPoint - wykl3-systemy enzymatyczne
SYSTEMY ENZYMATYCZNE
Na organizacj ħ enzymów mo Ň na popatrze ę jako na
wzrastaj Ģ c Ģ progresj ħ kompleksowo Ļ ci od:
* pojedynczych ła ı cuchów białkowych
* oligomerycznych enzymów wykazuj Ģ cych
interakcje miedzy podjednostkami
* zło Ň onych kompleksów enzymatycznych
372383000.002.png
Układy zło Ň one mo Ň na podzieli ę na :
•katalizuj Ģ ce pojedyncz Ģ reakcj ħ , ale oddziaływuj Ģ ce
w specyficzny sposób z matryc Ģ i w zwi Ģ zku z tym
wymagaj Ģ bardziej zło Ň onych struktur
•multi-enzymatyczne białka o dobrze zdefiniowanych
strukturach, wykazuj Ģ cych wi ħ cej ni Ň jedn Ģ aktywno Ļę
katalityczn Ģ
•lu Ņ na asocjacja enzymów, w których stechiometria
mo Ň e by ę zmienna
372383000.003.png
RNA nukleotydylotransferaza z E.coli
(polimeraza RNA zale Ň na od DNA)
- budowa:
jest du Ň ym enzymem » 500kD
składa si ħ z ró Ň nych podjednostek, ka Ň da spełnia
inna funkcj ħ :
a 2 b b (w)
(w)
(w) s
372383000.004.png
a - 2 ła ı cuchy 37 kD - wi ĢŇĢ białka regulatorowe, nios Ģ
miejsca wi Ģ zania podjednostki b , s Ģ odpowiedzialne za
specyficzno Ļę interakcji z genem
b - 151 kD - uczestniczy w wi Ģ zaniu substratów (nukleotydów),
przeprowadza proces inicjacji, elongacji, terminacji i
odpowiada za tworzenie wi Ģ za ı diestrowych
- 155 kD - wi ĢŇ e si ħ z matryc Ģ DNA, ma miejsce wi Ģ zania
podjednostki s
bb¢
s - rozpoznaje promotor i inicjuje syntez ħ RNA. Podjednostka
redukuje miejsca niespecyficznego wi Ģ zania enzymu do DNA
w - 11 kD - funkcja nieznana
372383000.005.png
1. Niespecyficzne ł Ģ czenie polimerazy i
migracja do promotora
2. Tworzenie zamkni ħ tego kompleksu
promotorowego
3.tworzenie otwartego kompleksu
promotorowego
4. Inicjacja syntezy RNA, zwykle
wprowadzenie puryny
5. Elongacja RNA (około 8 nukleotydów )
6. Odł Ģ czenie s i przesuwania si ħ polimeraz y
372383000.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin