Batko Andrzej - Język Perswazji.pdf

(357 KB) Pobierz
301405782 UNPDF
Andrzej Batko
JĦZYK PERSWAZJI
czyli neurolingwistyka wywierania wpþywu
ezzzeezzeeeeeze
zezzeezzeze
ezeeeezz
e e zze zeze zez ee e zze
ezeezeezee
ee z e e z e e z
zezzz
ezezeeezee
zze
eezzzezeeeeeeeezezezez
zezezeezezeeezez
z zeez ze z e ze z e e z
zeezeeezee
eezezzeezzeezeeezze
eezzeezzzeezzezzze
zeze
eeee
eee eeee
eeezzeezeezeeeee
zzeeeezeeezeeeez
zezeezze
eezeeezeeezeeeezeze
zezeeeezeze
eeezzezeeezeezeeezzee
ezeezzeeezzezezeez
ezezeezezzezeezzezeeeeeze
ezeee eeeee
eeeeeee
eezeezzzezeezzzzeeze
eeezzzzzeeeezzezeez
zzezezezeeeeeez
eeeeeezeezezee
eeezeeezezeezezzeee
zeeeezzzeeezezeeee
ezezezzezee
zeeezeezzzeezee
ezzeezezezeeezeezzez
eezeeezze
eeezzeezze
zzeeezzzeezeezzzeez
ezezzzzeeezee
zeezeeeezzezezeezeeezzee
eezzee
zeezezezeezee
zezzzeezezeezzze
ee
eeeezez
eeeeeeeee
eeezezeeezzzzezezeez
eezzzeeezzzzeeezeee
eeeezzzeeezeez
ee ezzeeeeeezeezezeez
zzzezeezze
ezeezeezee eze ee
e
zeeeeezezeeeeeee
eezeezzezeee
eezzzzzzezezeeezeez
eezezeeezezze
zzezeeze
zeeeze
ezzzzeeezeze
eezeeezz
zeezeezee
zeezeezeez
eeeeeezeezeeee
zzeeezezee
ezezezeee eezzzeee
ezeez
301405782.002.png
ezezezezzzezeee
ezeeezzeeezzeeze
zeezze
zeeezezeeeezeez
zeezeezzeezeeeeezzeeez
eeeee
zeeezezezzzz
zzezzzeeeezzzzezeeeeez
zeeezeezeeezz
zezzezzezeezeeeeze
eezzzzezee
zzzzzeeeeeeezz
ezezzezeezze ezezee
eeezzezezezez
eezezezzzzeeze
e
eeezezzezzze e
zezezzezezeee
ezeeeze
zzeeezzeeezzezzeez
zeezeeezezz
eezeezeeeeeee
zzzzezzeezz
zzeezeeee
eezzezee
eeeezeeeeeze
eezezezeeee
eeeeeeee
ee
zeezzeeezzeeez
z
ee
ee
zzezezeeeezezezeze
zzzezzzzzeze
eeeeezezezzeezee
zeeez
eeeezzeeeezeeee
eezeeeezzeeeeeezzezze
zzeezezeezeeeeee
eeeezeezeezezezzezeeee
eeezzeezee
eezzeeeezezzzez
zeezezezezezz
zzezzezeezezezee
eezzzeezezeeeezee
ezezezeeez
zeezeeeeezezzeeeze
z
ezzeeezezzzee
eezeeeeeezeeeeee
zeee
zezeezeezezezeeee
zeeezzzeezezezezze
ezeeeeezeeezezz
zzzeeezeezezeez
ezezezzezzzzee
zzezzzzezeeze
zezeeze
zzzzez ezzee
zzezeezeezezeeee
eeezeezezzeeeezezee
zeeeeez zzeezezeeee
zzezezeezeezee
zezezezezeez
zzzeeeezeeeeeze
eeeezeezeeeezeze
zeeezezeeeeezzze
ezzezezeze
ezezezeezeezeeee
zezzezezeezeeeezzezezeez
zee
zzeeezezeezzzzezz
ezezez
ezezezeeeeeeze
zezzeeeezzezezezeze
eezezzzezzzezeze
zzzezee
301405782.003.png
zzeeeeeeezzeezee
zezzzzzeze
ezezzeeeeeee
eeezeeee
ezzeeezez
zzeeee
zeeezezeezeez
eeezezezeezezzeeeeze
zeeee
zeezezeeezeezee
zezezezeze
zezezezezzzeeeez
eeezeezeeeeeeezzezzezzeezez
e
eeezezeezeeee
zeezzeeezeez
eezeezeeeeezezezez
zezzeezzzee
ezzezezzzeezeeeezezzzeze
eezzeeezezeeze
ezzezeeezzeezeee
ezezeezezzezezzzeeee
zezzezee eeeee
zeeezzezezeezzeze
zeezez
ezzzze zeezeezezezez
eeezeezeezee
eeeezeeeezeeezezzzzeee
ezeee
eee
eee
eze
ezezeeze
eezeeeeeeezeeeezez
eeeezzeezeee
ezezzezzeezeezezeezeze
zeeeeeezeezezeezee
ezezezezeee
zeezezzeezeeeeezeeeeze
zeezezeezezeeeeeezeze
zeeezeeezzzezeezz
zeeeezezzeeeeezeezzez
zezezezezeezezez
zezzeeezeeeezeeezez
ezeeezzezzez
zzezeee
eezeezezzzzzezezze
eeezeezzzzeeee
zezezzzzzzeeezeeezez
zeeezzezezzzezeeee ze
eeeezzezzezez
ezezzeezeeeeeeezze
zeeezzzzeeeezeeeezzeeze
eeezezeeezeezee
zzeezeee
eeeeezeeeee
zzzeeeezzeeezezeez
eeezezeezeze
zeeeeezeeeee
zeeeeezzezzezzeez
eezzzezee
zzee
ezeeze
ez
ee
eze
ee
eezeeeezeezezezeezee
zeeeze
zz
z
e
ze
301405782.004.png
zeezeeezeeezzee
zzezezeeeze
ezzeezezezeeezeezzeezeeez
zzezeeezeezzzeeezezez
ezezeeezezzzzezeze
eeze zee
eeeezeeeezzeezzeeez
ezeze eez
eezeeeezzezeeeeze
ezeezz
ezezezeeezezezz
zeezeezezeezezezzeze
ezezezeezezezzzeez
ezeeezzeezeze
zzzezezezezezee
eezeez
ezzezezezeezee
ezzeezzeee
ezezezeezz
ezezeeee eezezz
ezeezeeeezeezeezezeeez
zezzzeezeeeeze
zze
ezeezee e
zezzzezzzzeeezez
zzzeezezezzee
eeezzezezzzeeee
ezzezeee eee
zeeezeezeze
eeezzeeeezzzezee
eeezezzzzezezz
ezzezezezzeze
eeeezezeeeeezzeezezeezeezee
zezeeeezee
eeeezzeeeezz ezee
zzzzeeezezeeezezz
zzezz
eeezzeezz
eeezeze
eeeez
zeeeeze
eezezezzezeezee
eezeeeeeeezeeeze
eezzeeezezezeezeeeeze
zeeeezezzezezzee
zeeeeezeeeeeezzeezezee
ze
ezeezzzezeezzeezezze
eeezzezeeeezeeeze
eezzeezeeeezeee
zeezeeeezeeezeee eeze
eeezeeeeez eeeeeeze
zezezezeeeeezzezezezeee
eeeezeeeee
ezzeezzezz
eezeze
ezezee
ze
ze
e
z
ezeezzezeezeeezeeeez
z
301405782.005.png
eezeze
ezezee
z
ze
ze
eeezezezezeeeez
eezzeeeeeezz
zezzezzee e
zzzeeeezezezzezzeeee
ezezezee e
eeeezeezeeezeeeeeezeeeeez
zeezeezeezezeeee
zeezeezee
zeezeezeeeez
ezeeezezeezeeezee
eezzezezee
ezeeee
ezzeeezzezezeez zee
zzeezeezezzezeeeezzzezz
zeeezeeeee
eeezeeezeee
ezeezeeeee
eeezzze
zzeeeezzeee
zzzzeezezzeez
zeezeezeeeeezee
zzzezezezzzzeezee
zeezzeezzeeezeee
eeezeezzeezeezzeeeezee
ezzzee zzzzzezeze
ezzeze
zeezzeeeezeze
zeeez
ezeeezezeezeee
zzeeezeeezezz
ezeeeeeeeeezzeezezze
ezeeeezeeee
eezzzeeezezezeeze
zezezeeeezee
eeeeezzzeze
eezzzeeezezezeezezeee
eezeee
ezzezezezezzeeezzeeze
zezezze
zeezezzezezez
zzezzezz
ezezzzeeez
zzeeez
eeezeeezzzzezeez
ezzeezee
ezzzzezeeeezeezeezeze
zzeeezeezezeee
zzzezzzzeeeze
zzeezezezezezeezze
zeeezzzeeeezee
eeeezezeezzze
eeeezeeeeezeee
zezeeezzzeezeeeeezezze
ezeezezzzeezeeee
eeeeeeeezezee
zezeeezeeeeeeeezez
eezeze ezzez
zzeeezezz
eze
eze
zeezzzezzeezeee
zzeeeeezzeeezezz
eezezezeezzeeeeeeeeeez
ezezeez eeeeeeee
e eeeeezezezzzezzeezezez
zzzeeeeeezezzzeze
301405782.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin