Wykonywanie pomiarów diagnostycznych silnika.pdf

(1676 KB) Pobierz
Mech.pojazd.samoch_723[04].Z2.07_u
MINISTERSTWO EDUKACJI
NARODOWEJ
Adam Sabiniok
Wykonywanie pomiarów diagnostycznych silnika
723[04].Z2.07
Poradnik dla ucznia
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
Radom 2007
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
384992238.006.png 384992238.007.png 384992238.008.png 384992238.009.png
Recenzenci:
mgr Stanisław Kołtun
mgr inŜ. Jan Kania
Opracowanie redakcyjne:
mgr inŜ. Adam Sabiniok
Konsultacja:
mgr inŜ. Gabriela Poloczek
Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 723[04].Z2.07
Wykonywanie pomiarów diagnostycznych silnika, zawartego w modułowym programie
nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych.
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
1
384992238.001.png
SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie
3
2. Wymagania wstępne
5
3. Cele kształcenia
6
4. Materiał nauczania
7
4.1. Diagnostyka silnika na podstawie oceny parametrów jego pracy
7
4.1.1. Materiał nauczania
7
4.1.2. Pytania sprawdzające
22
4.1.3. Ćwiczenia
22
4.1.4. Sprawdzian postępów
24
4.2. Diagnostyka silnika przy pomocy pomiaru ciśnień
25
4.2.1. Materiał nauczania
25
4.2.2. Pytania sprawdzające
33
4.2.3. Ćwiczenia
33
4.2.4. Sprawdzian postępów
36
5. Sprawdzian osiągnięć
37
6. Literatura
41
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
2
384992238.002.png
1. WPROWADZENIE
Poradnik będzie Ci pomocny w nabywaniu umiejętności z zakresu wykonywania
pomiarów diagnostycznych silnika.
W poradniku zamieszczono:
-
wymagania wstępne – wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć juŜ ukształtowane,
abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika,
-
cele kształcenia – wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem,
-
materiał nauczania – podstawowe wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania
treści jednostki modułowej,
-
zestaw pytań przydatny do sprawdzenia, czy juŜ opanowałeś treści zawarte w tym
rozdziale,
-
ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować
umiejętności praktyczne,
-
sprawdzian postępów,
-
sprawdzian osiągnięć – przykładowy zestaw zadań i pytań. Pozytywny wynik
sprawdzianu potwierdzi, Ŝe dobrze pracowałeś podczas zajęć i Ŝe nabyłeś wiedzę
i umiejętności z zakresu tej jednostki modułowej,
literaturę uzupełniającą.
Z rozdziałem Pytania sprawdzające moŜesz zapoznać się:
-
przed przystąpieniem do rozdziału „Materiał nauczania” – poznając wymagania
wynikające z zawodu, a po przyswojeniu wskazanych treści, odpowiadając na te pytania
sprawdzisz stan swojej gotowości do wykonywania ćwiczeń,
po opanowaniu rozdziału „Materiał nauczania”, by sprawdzić stan swojej wiedzy, która
będzie Ci potrzebna do wykonywania ćwiczeń.
Kolejny etap to wykonywanie ćwiczeń, których celem jest uzupełnienie, utrwalenie
wiadomości i ukształtowane umiejętności z zakresu wykonywania pomiarów
diagnostycznych silnika.
Po wykonaniu zaplanowanych ćwiczeń, sprawdź poziom swoich postępów wykonując
„Sprawdzian postępów”.
Odpowiedzi „Nie” wskazują luki w Twojej wiedzy, informują Cię równieŜ, jakich
zagadnień jeszcze dobrze nie poznałeś. Oznacza to takŜe powrót do treści, które nie są
dostatecznie opanowane.
Poznanie przez Ciebie wszystkich lub określonej części wiadomości będzie stanowiło dla
nauczyciela podstawę przeprowadzenia sprawdzianu poziomu przyswojonych wiadomości
i ukształtowanych umiejętności. W tym celu nauczyciel moŜe posłuŜyć się zadaniami
testowymi.
W poradniku jest zamieszczony sprawdzian osiągnięć, który zawiera przykład takiego
testu oraz instrukcję, w której omówiono tok postępowania podczas przeprowadzania
sprawdzianu i przykładową kartę odpowiedzi, w której, w przeznaczonych miejscach zakreśl
właściwe odpowiedzi spośród zaproponowanych.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
3
-
-
384992238.003.png
723[04].Z2
Obsługa i naprawa pojazdów
samochodowych
723[04].Z2.01
Wykonywanie naprawy
silników samochodowych
723[04].Z2.02
Wykonywanie naprawy
zespołów napędowych
723[04].Z2.03
Wykonywanie naprawy
układów kierowniczych
723[04].Z2.07
Wykonywanie pomiarów
diagnostycznych silnika
723[04].Z2.04
Wykonywanie naprawy
układów hamulcowych
723[04].Z2.05
Wykonywanie naprawy
podzespołów układu nośnego
samochodu
723[04].Z2.06
Wykonywanie naprawy układów
chłodzenia, ogrzewania i
klimatyzacji
723[04].Z2.08
Wykonywanie naprawy elementów
nadwozi pojazdów samochodowych
Schemat układu jednostek modułowych
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
4
384992238.004.png 384992238.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin