Wykonywanie naprawy elementów nadwozi pojazdów samochodowych.pdf

(1472 KB) Pobierz
Mech.pojazd.samoch_723[04].Z2.08_u
MINISTERSTWO EDUKACJI
NARODOWEJ
Andrzej Łaziński
Wykonywanie naprawy elementów nadwozi pojazdów
samochodowych 723[04].Z2.08
Poradnik dla ucznia
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
Radom 2007
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
384992239.009.png 384992239.010.png 384992239.011.png 384992239.012.png
Recenzenci:
mgr Janusz Górny
mgr Leszek Ludwikowski
Opracowanie redakcyjne:
mgr inŜ. Andrzej Łaziński
Konsultacja:
mgr inŜ. Gabriela Poloczek
Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 723[04].Z2.08
Wykonywanie naprawy elementów nadwozi pojazdów samochodowych, zawartego
w modułowym programie nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
1
384992239.001.png
SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie 3
2. Wymagania wstępne 5
3. Cele kształcenia 6
4. Materiał nauczania 7
4.1. Budowa i elementy nadwozi samochodowych 7
4.1.1. Materiał nauczania 7
4.1.2. Pytania sprawdzające 12
4.1.3. Ćwiczenia 12
4.1.4. Sprawdzian postępów 13
4.2. Spawanie i zgrzewanie metali 14
4.2.1. Materiał nauczania 14
4.2.2. Pytania sprawdzające 19
4.2.3. Ćwiczenia 19
4.2.4. Sprawdzian postępów 21
4.3. Narzędzia i urządzenia do naprawy nadwozi pojazdów samochodowych 22
4.3.1. Materiał nauczania
22
4.3.2. Pytania sprawdzające
25
4.3.4. Sprawdzian postępów
27
4.4. Pomiary geometrii charakterystycznych punktów nadwozi
28
4.4.1. Materiał nauczania
28
4.4.2. Pytania sprawdzające
30
4.4.3. Ćwiczenia
30
4.4.4. Sprawdzian postępów
31
4.5. Metody naprawy nadwozi pojazdów samochodowych
32
4.5.1. Materiał nauczania
32
4.5.2. Pytania sprawdzające
41
4.5.3. Ćwiczenia
42
4.5.4. Sprawdzian postępów
46
4.6. Zabezpieczenie antykorozyjne nadwozi
47
4.6.1. Materiał nauczania
47
4.6.2. Pytania sprawdzające
49
4.6.3. Ćwiczenia
49
4.6.4. Sprawdzian postępów
51
5. Sprawdzian osiągnięć
52
6. Literatura
57
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
2
4.3.3. Ćwiczenia
25
384992239.002.png
1. WPROWADZENIE
Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy i umiejętności w zakresie
wykonywania napraw nadwozi elementów nadwozi pojazdów samochodowych i przygotuje
Cię do samodzielnego wykonywania napraw.
W poradniku zamieszczono:
– wymagania wstępne określające umiejętności, jakie powinieneś mieć juŜ ukształtowane,
abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika,
– cele kształcenia czyli wykaz umiejętności jakie opanujesz w wyniku kształcenia w tej
jednostce modułowej,
– materiał nauczania, czyli wiadomości teoretyczne konieczne do opanowania treści
jednostki modułowej,
– zestaw pytań sprawdzających, czy opanowałeś juŜ treści zawarte w materiale nauczania,
– ćwiczenia zawierające polecenia, sposób wykonania oraz wyposaŜenie stanowiska pracy,
które pozwolą Ci ukształtować określone umiejętności praktyczne,
– sprawdzian postępów pozwalający sprawdzić Twój poziom wiedzy po wykonaniu
ćwiczeń,
– sprawdzian osiągnięć opracowany w postaci testu, który umoŜliwi Ci sprawdzenie
Twoich wiadomości i umiejętności opanowanych podczas realizacji programu tej
jednostki modułowej,
– literaturę uzupełniającą związaną z programem jednostki.
Z rozdziałem Pytania sprawdzające moŜesz zapoznać się:
– przed przystąpieniem do rozdziału Materiał nauczania – poznając wymagania wynikające
dla tej jednostki modułowej sprawdzisz stan swojej gotowości do wykonywania ćwiczeń,
– po opanowaniu rozdziału Materiał nauczania, by sprawdzić stan swojej wiedzy, która
będzie Ci potrzebna do wykonywania ćwiczeń.
Kolejny etap to wykonywanie ćwiczeń, których celem jest uzupełnienie i utrwalenie
wiadomości oraz ukształtowanie umiejętności w zakresie wykonywania napraw elementów
nadwozi pojazdów samochodowych.
Po wykonaniu zaplanowanych ćwiczeń, sprawdź poziom swoich umiejętności wykonując
Sprawdzian postępów.
Poznanie przez Ciebie wszystkich lub określonej części wiadomości będzie stanowiło dla
nauczyciela podstawę przeprowadzenia sprawdzianu poziomu przyswojonych wiadomości
i ukształtowanych umiejętności. W tym celu nauczyciel moŜe posłuŜyć się zadaniami
testowymi.
W poradniku jest zamieszczony sprawdzian osiągnięć, który zawiera przykład takiego
testu oraz instrukcję, w której omówiono tok postępowania podczas przeprowadzania
sprawdzianu i przykładową kartę odpowiedzi, w której w przeznaczonych miejscach zakreśl
właściwe odpowiedzi spośród zaproponowanych.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
3
384992239.003.png
723[04].Z2
Obsługa i naprawa pojazdów
samochodowych
723[04].Z2.01
Wykonywanie naprawy
silników samochodowych
723[04].Z2.02
Wykonywanie naprawy zespołów
napędowych
723[04].Z2.07
Wykonywanie pomiarów
diagnostycznych silnika
723[04].Z2.03
Wykonywanie naprawy układów
kierowniczych
723[04].Z2.04
Wykonywanie naprawy układów
hamulcowych
723[04].Z2.05
Wykonywanie naprawy podzespołów
układu nośnego
samochodów
723[04].Z2.06
Wykonywanie naprawy układów
chłodzenia, ogrzewania
i klimatyzacji
723[04].Z2.08
Wykonywanie naprawy
elementów nadwozi pojazdów
samochodowych
Schemat układu jednostek modułowych
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
4
384992239.004.png 384992239.005.png 384992239.006.png 384992239.007.png 384992239.008.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin