Jak pisać kolorowym tekstem.txt

(2 KB) Pobierz
Jak pisa� kolorowym tekstem 
Chc�c wpisad tekst w kolorze, trzeba pos�u�yd si� kodem HTML. 
Podam kilka przyk�ad�w kolorowego tekstu i stylu czcionki. 
Naj�atwiej sprawdzid jak wygl�da tekst korzystaj�c z opcji �edytuj opis� 
bez�tytu�u33.JPG
Klikaj�c na przycisk �edytuj opis� otworzy nam si� okienko, w kt�re wstawiamy kod HTML z 
wpisanym w niego tekstem 
bez�tytu�u34.JPG
To okienko na razie jest puste�. ale poni�ej podam kilka przyk�ad�w kod�w, kt�re mo�na 
tam wstawid. 

1 
<b style="font-family: Monotype Corsiva; font-size: 20px; color: #000099;">Tu wpisz tekst</b> granat
2 
<b style="font-family: Monotype Corsiva; font-size: 20px; color: maroon;">Tu wpisz tekst</b> br�zowy
3 
<b style="font-family: Monotype Corsiva; font-size: 20px; color: teal;">Tu wpisz tekst</b> zielony
4 
<a style="font-size: 18px; color: #800080; font-weight: bold;">Tu wpisz tekst</a> fiolet
5 
<a style="font-size: 18px; color: red; font-weight: bold;">Tu wpisz tekst</a> czerwony
6 
<a style="font-size: 18px; color: green; font-weight: bold;">Tu wpisz tekst</a> 
W miejsce >Tu wpisz tekst< nale�y wpisad dowolny tekst pozostawiaj�c te znaki > < 
Tekst nale�y wpisad mi�dzy tymi znakami. 
bez�tytu�u32.JPG
Teraz nale�y zatwierdzid klikaj�c przycisk �zatwierd��. 

Tu poka�� jak to b�dzie wygl�da�o po 
zatwierdzeniu. 
bez�tytu�u31.JPG
Mo�na wybrad dowolny kolor korzystaj�c z poni�szej tabelki. 
bez�tytu�u35.JPG
Tu jest tyko 16 podstawowych kolor�w, ale my�l�, �e na pocz�tek to wystarczy. 
Do wyboru s� nazwy i obok podane symbole w systemie HEX� niekt�re przegl�darki widz� 
kolory pisane tylko systemem HEX, wi�c lepiej korzystad w�a�nie z tych symboli. 
Teraz poka��, w kt�rym miejscu kodu nale�y wstawid oznaczenie koloru: 

<a style="font-size: 18px; color: red; font-weight: bold;">Tu wpisz tekst</a> 
Miejsce wpisania zaznaczy�am kolorem czerwonym 
<a style="font-size: 18px; color: #FF0000; font-weight: bold;">Tu wpisz tekst</a> 
A tak b�dzie wygl�da�o polecenie, jesli wstawimy oznaczenie koloru w systemie HEX, te� 
jest to kolor czerwony. 
A teraz pora na kr�tkie wyja�nienie kodu HTML 
<b style="font-family: Monotype Corsiva; font-size: 20px; color: maroon;">Tu wpisz tekst</b> 
Kolorem niebieskim zaznaczy�am styl, zielonym wielko�d, czerwonym kolor a fioletowym 
miejsce wpisania tekstu. Mo�na dowolnie zmieniad kolor, rozmiar i styl. 
W tym Tutorialu poda�am tylko dwa style, ale ostatnio brakuje mi czasu . 
a otrzymuj� tak wiele pytao dotycz�cych pisania w kolorze, �e postanowi�am w szybki i 
prosty spos�b wyt�umaczyd podstawy. 
Mam nadziej�, �e Wam si� przyda, tym bardziej, �e mo�na sobie skopiowad jakikolwiek 
przyk�ad kodu, podmienid tekst i gotowe . 
Pozdrawiam i �ycz� mi�ej zabawy 
Anna_M 


Zgłoś jeśli naruszono regulamin