Dzieci potrzebują ciszy - zabawy relaksacyjne.pdf

(602 KB) Pobierz
Andrea.Erkert.-.Dzieci.potrzebuja.ciszy
A NDREA E RKERT
Dzieci potrzebują ciszy
Zabawy relaksacyjne
na wiosnę, lato, jesień i zimę
JEDNCSC
KIELCE 1999
64031877.002.png
Tytuł oryginału: Kinder brauchen Stille
Hntspannungsspiele tur Iriihling, Sommer, Hcrbst und Winter
Copyright -r 1998 by Don Bosco Verlag. Miinchen
Copyright for the Polish edilion by Wydawnictwo „Jedność", Kielce 1999
Przekład z języka niemieckiego
Ryszard Zajączkowski
Redakcja i korekta ksiąŜki
Ewa Bojara
Redakcja techniczna
Józef Bąkowski
ISBN 83-7224-030-2
Wydawnictwo „Jedność"
25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II nr 4
tel. (0-41) 368-11-10
www.jednosc.com.pl
e-mail: iedakcjafrtjednosc.com.pl
64031877.003.png
Drodzy Czytelnicy!
W ostatnich latach zmieniła się sytuacja w wyposaŜeniu przed-
szkoli i szkół. Wielu wychowawców narzeka na coraz większe grupy
i klasy; wzrastająca liczba dzieci powoduje niedostosowania, a na-
wet patologiczne zachowania. Te pierwsze pojawiają się bardzo czę-
sto w dziedzinie społecznej. NaleŜą do nich agresja, nerwowość, trud-
ności w kontaktach, brak koncentracji.
NiepoŜądane zjawiska w stosunkach społecznych kształtują się
często juŜ w przedszkolu, ale przewaŜnie dopiero w okresie szkolnym
są dostrzegane przez rodziców jako trudności w osiąganiu pozytyw-
nych wyników w nauce i w innych dziedzinach. Problem ten moŜe
przejawiać się wcześnie takŜe w sferze fizycznej, na przykład jako za-
katarzenie, zaburzenia w przyjmowaniu pokarmów, zaburzenia mowy
lub snu, albo jako choroby oskrzeli prowadzące do astmy.
W prewencji zdrowotnej wychowawcy potrzebują szczególnej po-
mocy, aby zapobiec niestosownym zachowaniom. Taką pomocą
mogą być ćwiczenia relaksacyjne towarzyszące porom roku, ponie-
waŜ są w stanie wspomagać dzieci, aby odnalazły właściwą równo-
wagę między aktywnością a ciszą/odpręŜeniem. Równowaga ta
sprzyja zdecydowanie kształtowaniu się człowieka o harmonijnej
osobowości, dla którego niezwykła sytuacja lub stres nie są powo-
dem do „wychodzenia ze skóry" lub „utraty panowania nad sobą",
lecz który potrafi się opanować, a stawiane przed nim wymagania roz-
wiązywać spokojnie, ufając we własne siły. Aby osiągnąć taką rów-
nowagę, dzieci potrzebują specjalnie wydzielonego pomieszczenia,
gdzie będą mogły zaŜywać ciszy i spokoju. Dziecko musi mieć moŜ-
liwości wsłuchania i zagłębienia się w siebie, lepszego poznania sie-
bie i refleksji nad tym co przeŜyte. Dorośli, którzy towarzyszą dzie-
ciom, powinni zawsze umoŜliwiać im tego rodzaju doświadczenia.
Jednocześnie w ten sposób przeciwstawiają się oni szeroko roz-
powszechnionej presji sukcesu. Poddawane są jej j uŜ najmłodsze
dzieci i nie ogranicza się ona tylko do dobrych ocen w szkole, ale
obejmuje teŜ czas wolny: zajęcia plastyczne, muzyczne i sportowe.
64031877.004.png
Wychowawczynie szukają często ćwiczeń relaksacyjnych, których
celem jest uspokojenie rozkrzyczanej grupy dzieci. Jeśli więc prze-
Ŝycie ciszy ma wzmocnić koncentrację i wytrzymałość, to - moim zda-
niem - celem kaŜdego relaksu jest, aby dzieci same odkryty swoje
zdolności. Wiele z nich moŜe to zrobić bez Ŝadnej pomocy, innym zaś
przychodzi to z trudem. I właśnie im potrzebne jest wsparcie w dro-
dze do samych siebie.
Moim zamiarem jest zachęcenie dorosłych, aby zyskali większą
pewność przy wprowadzaniu ćwiczeń relaksacyjnych z dziećmi
i w ciągu całego roku mogli sięgać do łatwych w realizacji pomysłów.
W ksiąŜce tej zostały zebrane twórcze ćwiczenia relaksacyjne obej-
mujące cały rok. Prowadząc zajęcia jako wychowawczyni przedszkol-
na, mogłam wszystkie te ćwiczenia dokładnie wypróbować w pracy
z dziećmi.
W krótkiej części teoretycznej przedstawiam w zarysie znaczenie
świadomego przeŜycia pór roku przez dzieci. Ponadto wskazuję na
ramowe warunki ćwiczeń wyciszających i relaksacyjnych oraz ich
róŜne metody.
Druga, obszerna część pracy zawiera 100 ćwiczeń relaksacyjnych
związanych z porami roku. W odniesieniu do kaŜdej z nich przedsta-
wiam teŜ całą jednostkę relaksacyjną, która zawiera fazy ruchu i wy-
ciszenia. Modele te mogą być przejęte i jednocześnie słuŜyć jako
przykładowe jednostki relaksacyjne.
Wykorzystując podane propozycje w pracy pedagogicznej nie
moŜna jednak zapominać o jednym: ćwiczenia relaksacyjne w cią-
gu całego roku powinny sprawiać zadowolenie dzieciom i dorosłym.
Andrea Erkert
64031877.005.png
Podstawy teoretyczne
Cztery pory roku
Wiosna, lato, jesień i zima to cztery etapy przyrodnicze w ciągu
roku. Ich nazwy wskazują na istotne zjawiska w naturze oraz prze-
mienne stawanie się i przemijanie.
Wiosna
Wiosną jesteśmy świadkami budzenia się przyrody do Ŝycia. Robi
się coraz cieplej, a dni stają się dłuŜsze. Ptaki wędrowne wracają z
południa. Na skraju dróg i na łące moŜemy odkryć róŜnobarwne
bogactwo kwitnących roślin. Dzieci, opatulone jeszcze w ciepłe ubra-
nia, mogą coraz dłuŜej przebywać na powietrzu. TakŜe dorośli stają
się aktywniejsi i bardziej przedsiębiorczy. Wiele rodzin zabiera się do
wiosennych porządków, a podczas weekendu wszyscy wybierają się
chętnie na spacer lub przejaŜdŜkę rowerową. W lesie lub na łące
moŜna zauwaŜyć zwierzęta, które obudziły się z zimowego snu, i za-
obserwować pracujące mrówki. Ludzie, którzy są szczególnie skłon-
ni do depresji, na wiosnę odczuwają znowu radość i odzyskują pozy-
tywne nastawienie do Ŝycia. Minęła j uŜ ciemna, przytłaczająca pora
roku i dlatego wielu ludziom jest łatwiej rozpromienić się i zrzucić
z serca róŜne cięŜary. Na wiosnę świętujemy równieŜ Wielkanoc.
Pisklęta, zające, baranki, kurczaki, kaczki, kwiaty i pisanki są typo-
wymi symbolami związanymi z Wielkanocą i wiosną. Zgodnie ze starą
tradycją, stół wielkanocny jest obficie zastawiony, a dorośli ukrywa-
ją wielkanocne jajka i słodycze, z wielką radością i zapałem wyszu-
kiwane przez dzieci.
Lalo
Latem moŜemy zaŜywać kąpieli słonecznych i cieszyć się z łagod-
nego wiatru. Podczas wakacji moŜna oddawać się ulubionym zaję-
ciom i uprawiać sport. Letnie temperatury zachęcają do wyjazdów
7
64031877.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin