Chalker Jack L. - Świat Studni 02 Wyjście.pdf

(1065 KB) Pobierz
7241668 UNPDF
7241668.001.png
J ACK L.C HALKER
W YJ ´ SCIE
TytułoryginałuExilesAtTheWellOfSouls
7241668.002.png
SPISTRE ´ SCI
SPISTRE ´ SCI ......................... 2
Czas ............................ 4
LaboratoriaGemezjun,Makewa ................. 5
NowePompeje,asteroidobiegaj˛acyniezamieszkanysystemgwiazdyAsta . 23
NapokładziefrachtowcaAssateaque ............... 29
NowePompeje ........................ 36
Nadole—godzina10.40 .................... 71
GórnastronaNowychPompei—godzina11.00 ........... 73
NowePompeje—dolnapółkula ................. 79
StatekTreliga,półroku´swietlnegoodNowychPompei—godzina12.10 . 81
NowePompeje—godzina11.50 ................. 90
Teliagin,południowapółkula ´ SwiataStudni .............106
Południowastrefabiegunowaw ´ SwiecieStudni ...........113
Windazbli˙zasi˛edogórnejstacjinaNowychPompejach ........120
StrefaPołudniowa .......................129
Teliagin ...........................131
Uchjin,PółnocnaPółkula ....................141
Teliagin ...........................147
StrefaPołudniowa .......................154
Wpobli˙zugranicyTeliagin-Kromm,ozmroku ............164
StrefaPołudniowa .......................174
Makiem ...........................179
Dasheen ...........................196
Agitar ............................211
Lata ............................221
Djukasis ...........................224
StrefaPołudniowa .......................230
Lata ............................235
Trójk˛atTuliga-Galidon-Olborn,ozmroku ..............244
GranicaPalimiGedemondas ...................263
Gdzie´swterenie ........................266
2
Obóz43,Gedemondas .....................270
Na´scie˙zcewGedemondas ....................274
Nagórskimszlaku .......................275
Gdzie´swterenie ........................277
Strefapołudniowa .......................286
Napokładziestatkuwpobli˙zuGlathriel ..............289
Zał˛acznik—Rasy,októrychmówisi˛ewksi˛a˙zce ...........292
Czas
Ksi˛a˙zkaskładasi˛ezwieluodr˛ebnychepizodów,któreł˛acz˛azesob˛apery-
petiekilkorgagłównychbohaterów.Zmieniaj˛asi˛e,itoszybko,uczestnicyakcji,
wydarzenianast˛epuj˛aposobiewszybkimtempie.Czytelnikprzywykłydotrady-
cyjnegopojmowaniawszech´swiata,ludzi,stworze´n,kształtówizwi˛azanejztym
narracjimo˙zemie ´ cniejakietrudno ´ scizwyobra˙zeniemsobiebytówiumiejsco-
wieniemzdarze´nwczasieiwprzestrzeni.Dlategowła´sniepowinienpami˛eta´c,
˙zezmianaplanuzachodzirównoleglezpoprzedzaj˛ac˛aj˛aakcj˛a,itoniezale˙znie
odwielo´scitakichzmian.Dziejesi˛etak,dopókiniepojawi˛asi˛eznowupierwotne
postaci.Takiukładmo˙zesi˛ewydawa´czbytskomplikowany,jednak˙zewtrakcie
lekturyniepowiniennastr˛ecza´ckłopotów.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin