Uzdrowiska w Polsce.pdf

(9802 KB) Pobierz
I ZDROWKO
uzdrowiskach, znana ju˝ by∏a naszym staro˝ytnym przodkom.
Jej nazwa pochodzi od ∏aciƒskiego „balneum” – kàpiel, i greckiego „therapeia”
– leczenie. Lecznicze kàpiele by∏y wielokrotnie wykorzystywane w ró˝nych choro-
bach. W Polsce podró˝e „do wód”, jak okreÊlano wyjazdy do uzdrowisk, si´gajà
swymi korzeniami bardzo dawnych czasów, a korzystanie z nich zarezerwowane
by∏o kiedyÊ jedynie dla elit. Dzisiaj w zasadzie ka˝dy, kto ma wskazania do tego
typu leczenia, mo˝e z niego skorzystaç, choç czasami ze wzgl´du na nie najlep-
szà kondycj´ finansowà polskiej s∏u˝by zdrowia ch´tni na kuracj´ sanatoryjnà cze-
kajà po kilka-kilkanaÊcie miesi´cy na wyjazd.
Ale warto, bo kuracje sanatoryjne to dobry sposób na leczenie lub rehabilitacj´
osób chorujàcych przewlekle lub wracajàcych do zdrowia po ci´˝kich chorobach
czy urazach. Stosowane równie˝ jako profilaktyka majà na celu utrzymanie zdol-
noÊci do pracy i utrwalanie stanu zdrowia pacjenta.
Jakie warunki trzeba spe∏niç, aby wyjechaç do uzdrowiska w ramach powszech-
nego ubezpieczenia zdrowotnego, co finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia i jak
si´ przygotowaç do wyjazdu sanatoryjnego – o tym m.in. traktuje dzisiejszy doda-
tek zdrowotny. Sà w nim tak˝e porady lekarza dotyczàce wyjazdu do sanatorium,
a tak˝e krótka historia i rozmieszczenie kurortów w naszym kraju. W dodatku
znajdà Paƒstwo równie˝ wykaz najwa˝niejszych uzdrowisk polskich wraz z ich pro-
filem leczniczym i krótkà charakterystyk´ najcz´stszych zabiegów stosowanych w
sanatoriach uzdrowiskowych. Wskazujemy te˝ miejsca, w których znajdujà si´ gi-
gantyczne „inhalatory” – t´˝nie. Lekarze twierdzà, ˝e nawet krótki pobyt mi´dzy
Êcianami tych ogromnych budowli mo˝e pomagaç przy drobnych nie˝ytach dróg
oddechowych, i zach´cajà, aby wybraç si´ wspólnie z rodzinà w te okolice.
Balneolodzy przyznajà, ˝e pobyt w uzdrowisku nie jest w stanie przywró-
ciç pe∏nej sprawnoÊci m∏odym czy m∏odoÊci osobom starszym, jednak przy-
czyniç si´ mo˝e, poprzez edukacj´ zdrowotnà, do wprowadzenia u siebie
w∏aÊciwego stylu ˝ycia, a tym samym do poprawy zdrowia i ch´ci do ˝ycia.
Mo˝e wi´c warto, zamiast narzekaç na dolegliwoÊci, pomyÊleç o tej formie
rehabilitacji i wypoczynku.
Uzdrowiska w Polsce
Wed∏ug ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
(DzU 05.167.1399) uzdrowisko to miejscowoÊç posiadajàca naturalne warunki niezb´dne do prowadzenia lecznictwa. Do nich nale˝à m.in. w∏aÊci-
woÊci lecznicze klimatu, np. morskiego, oraz w∏aÊciwoÊci lecznicze mikroklimatu, walory przyrodnicze i estetyczne krajobrazu, naturalne zasoby wód
mineralnych, gazów i peloidów (borowin), a tak˝e towarzyszàce temu zabiegi fizykalne wywierajàce korzystny wp∏yw na organizm cz∏owieka. Lecz-
nictwo uzdrowiskowe wykorzystuje w∏aÊciwoÊci naturalnych surowców leczniczych oraz w∏aÊciwoÊci lecznicze klimatu dzi´ki urzàdzeniom lecznic-
twa uzdrowiskowego m.in. takim jak: pijalnie uzdrowiskowe, t´˝nie, parki, Êcie˝ki ruchowe, urzàdzone odcinki wybrze˝a morskiego, lecznicze i re-
habilitacyjne baseny uzdrowiskowe, urzàdzone podziemne wyrobiska górnicze.
T´˝nie – co to takiego?
Niektóre uzdrowiska oprócz wy˝ej wy-
mienionych naturalnych tworzyw lecz-
niczych posiadajà t´˝nie. T´˝nia to bu-
dowla kilkupi´trowej wysokoÊci i d∏u-
goÊci nawet do kilkuset metrów, z
drewna, np. sosnowego czy Êwierko-
wego, i ga∏´zi tarniny.
Po takiej konstrukcji sp∏ywa solanka
(pompowana na szczyt przez specjal-
ne pompy), a pod wp∏ywem wiatru i
s∏oƒca intensywnie paruje, co tworzy
bogaty w jod mikroklimat, który dzia∏a
niezwykle korzystnie w przypadku
schorzeƒ górnych dróg oddechowych i
tarczycy. Poczàtkowo t´˝nie s∏u˝y∏y do
uzyskiwania soli kuchennej ze êróde∏
bogatosolankowych, póêniej zauwa-
˝ono, ˝e mogà byç miejscem s∏u˝àcym
do za˝ywania inhalacji. Spacer w po-
bli˝u takich w∏aÊnie gigantycznych „in-
halatorów” to nie tylko przyjemnoÊç,
ale i zdrowie. Najs∏ynniejsze i jedno-
czeÊnie najstarsze polskie t´˝nie, bo
powsta∏e na poczàtku XIX wieku, znaj-
dujà si´ w Ciechocinku. Inne miejsco-
woÊci posiadajàce t´˝nie to Konstan-
cin-Jeziorna (woj. mazowieckie), Ino-
wroc∏aw (woj. kujawsko-pomorskie),
Grudziàdz (woj. kujawsko-pomorskie)
– t´˝nia ta znajduje si´ w pomieszcze-
niu zadaszonym i ma postaç 11-me-
trowej kolumny-piramidki, po której
Êcieka solanka.
Krótka historia
i rozmieszczenie kurortów
Historia uzdrowisk w Polsce si´ga ju˝
XII w. Pierwsze wzmianki dotyczà Cie-
plic Âlàskich z 1137 roku. Jednak roz-
kwit uzdrowisk w naszym kraju przypa-
da na XVIII i XIX wiek. W tym czasie po-
wsta∏y m.in. Krynica w 1793 r., Busko w
1836 r., ˚egiestów w 1849 r., Na∏´czów
w 1880 r., Rymanów w 1881 roku.
W Polsce wi´kszoÊç uzdrowisk znaj-
duje si´ na terenach górskich i pod-
górskich, ale rozmieszczone sà tak˝e
na Wybrze˝u i w pasie Êrodkowym
Polski. Kierujàc kuracjusza do uzdro-
wiska, lekarze muszà uwzgl´dniç
przede wszystkim jego stan zdrowot-
ny i mobilny. Zatem uzdrowiska gór-
skie raczej nie nadajà si´ dla osób z
chorobami narzàdu ruchu, lepsze b´-
dà te znajdujàce si´ np. nad morzem.
nym zabiegom fizykoterapeutycznym,
wodoleczniczym, borowinowym, in-
halacjom, gimnastyce oraz kuracjom
pitnym. Zabiegi te stosowane syste-
matycznie i w seriach usprawniajà
czynnoÊç wielu narzàdów, powodujàc
w nich równoczeÊnie korzystne zmia-
ny. Podstawà leczenia uzdrowiskowe-
go jest bowiem w∏àczenie naturalnych
metod leczniczych odpowiednio do-
branych do stanu danego pacjenta,
precyzyjne ich dawkowanie i skutecz-
na kontrola.
Do najcz´stszych zabiegów stoso-
wanych w uzdrowiskach nale˝y zali-
czyç przede wszystkim te z natural-
nych surowców leczniczych, a wi´c:
wody lecznicze, peloidy (borowina) i
gazy. Od ich dost´pnoÊci zale˝y przede
wszystkim profil leczniczy uzdrowiska.
Wody lecznicze sà naturalnymi woda-
mi podziemnymi o udowodnionych
w∏aÊciwoÊciach leczniczych, cechujà
si´ sta∏ym sk∏adem chemicznym i natu-
ralnà czystoÊcià mikrobiologicznà.
W Polsce mamy bogate z∏o˝a leczni-
czych wód mineralnych. Najcz´Êciej
spotykane sà wody: chlorkowo-sodo-
we, wodorow´glonowe, siarczkowo-
-siarkowodorowe, radoczynne i ter-
malne. Wody termalne, inaczej ciepli-
ce, sà to êród∏a majàce temperatur´
powy˝ej 20 stopni Celsjusza. Wyst´-
pujà w Cieplicach (woj. dolnoÊlàskie).
Wody mineralne stosuje si´ m.in.
do kàpieli leczniczych w wannach i
w basenach, do inhalacji, p∏ukaƒ
oraz kuracji pitnej. Kàpiele majà sze-
rokie zastosowanie w chorobach
uk∏adu ruchu, uk∏adu krà˝eniowo-
-oddechowego, w chorobach der-
matologicznych i innych.
Wa˝nym dzia∏em w belneoterapii
(czyli leczeniu wodà) jest kuracja pit-
na (krenoterapia). Systematyczne i
prawid∏owo dawkowane picie wód
mineralnych wp∏ywa korzystnie na
Êrodowisko wewn´trzne cz∏owieka.
Przydatne jest przy niedomaganiach
ze strony uk∏adu trawienia i moczo-
wego, a tak˝e uzupe∏nia niedobory
mikro- i makroelementów w organi-
zmie kuracjusza.
Drugim cennym tworzywem natu-
ralnym, jakim pos∏uguje si´ lecznic-
two uzdrowiskowe, sà paleoidy, a
konkretnie borowina, która jest tor-
fem leczniczym ze z∏ó˝ wysokich,
zmieszanym z wodà i ogrzanym do
temperatury powy˝ej 40 stopni Cel-
sjusza. Zawiera kwasy huminowe,
woski, ˝ywice, garbniki, w´glowoda-
ny, enzymy oraz niewielkà iloÊç sub-
stancji nieorganicznych, g∏ównie
krzemionk´. Ma zastosowanie w po-
staci ok∏adów, tamponów lub zawi-
jaƒ z uwagi m.in. na du˝à pojemnoÊç
cieplnà. Zabiegi borowinowe sà sze-
roko stosowane np. w leczeniu cho-
rób uk∏adu ruchu, chorób kobiecych.
Naturalnymi tworzywami leczniczy-
mi wykorzystywanymi w lecznictwie
sà tak˝e gazy lecznicze. Wyst´pujà one
w przyrodzie w formie rozpuszczonej
w wodzie lub samodzielnie. W balne-
ologii wykorzystuje si´ g∏ównie tlen,
dwutlenek w´gla, siarkowodór, radon,
a tak˝e ozon – w mieszance ozonowo-
-tlenowej. Gazy lecznicze najcz´Êciej
stosowane sà w formie kàpieli w gazie
lub w wodzie.
Metody lecznicze
W uzdrowisku pacjent poddawany
jest kompleksowej kuracji, m.in. licz-
B alneoterapia, jedna z najstarszych ga∏´zi medycyny wykorzystywana cz´sto w
12591647.110.png 12591647.121.png
 
12591647.142.png 12591647.001.png 12591647.012.png 12591647.022.png 12591647.033.png 12591647.044.png 12591647.055.png 12591647.066.png 12591647.069.png 12591647.070.png 12591647.071.png 12591647.072.png 12591647.073.png 12591647.074.png 12591647.075.png 12591647.076.png 12591647.077.png 12591647.078.png 12591647.079.png 12591647.080.png 12591647.081.png
 
12591647.082.png 12591647.083.png 12591647.084.png
 
12591647.085.png 12591647.086.png 12591647.087.png 12591647.088.png 12591647.089.png 12591647.090.png 12591647.091.png 12591647.092.png 12591647.093.png 12591647.094.png 12591647.095.png 12591647.096.png 12591647.097.png 12591647.098.png 12591647.099.png 12591647.100.png 12591647.101.png 12591647.102.png 12591647.103.png 12591647.104.png 12591647.105.png 12591647.106.png 12591647.107.png 12591647.108.png 12591647.109.png 12591647.111.png 12591647.112.png 12591647.113.png 12591647.114.png 12591647.115.png 12591647.116.png 12591647.117.png 12591647.118.png 12591647.119.png 12591647.120.png 12591647.122.png 12591647.123.png 12591647.124.png 12591647.125.png 12591647.126.png 12591647.127.png 12591647.128.png 12591647.129.png 12591647.130.png 12591647.131.png 12591647.132.png 12591647.133.png 12591647.134.png 12591647.135.png 12591647.136.png 12591647.137.png 12591647.138.png 12591647.139.png 12591647.140.png 12591647.141.png 12591647.143.png 12591647.144.png
 
12591647.145.png 12591647.146.png 12591647.147.png 12591647.148.png 12591647.149.png 12591647.150.png 12591647.151.png 12591647.002.png 12591647.003.png 12591647.004.png 12591647.005.png 12591647.006.png 12591647.007.png 12591647.008.png 12591647.009.png 12591647.010.png 12591647.011.png 12591647.013.png 12591647.014.png
 
12591647.015.png 12591647.016.png 12591647.017.png 12591647.018.png 12591647.019.png 12591647.020.png 12591647.021.png 12591647.023.png 12591647.024.png 12591647.025.png 12591647.026.png 12591647.027.png 12591647.028.png 12591647.029.png 12591647.030.png 12591647.031.png 12591647.032.png 12591647.034.png 12591647.035.png 12591647.036.png 12591647.037.png 12591647.038.png 12591647.039.png 12591647.040.png 12591647.041.png 12591647.042.png 12591647.043.png 12591647.045.png 12591647.046.png 12591647.047.png 12591647.048.png 12591647.049.png 12591647.050.png 12591647.051.png 12591647.052.png 12591647.053.png
II Nasz Dziennik Czwartek, 22 lutego 2007 SZLACHETNE ZDROWIE
Zdrowotne uzdrowisko
Lecznictwo uzdrowiskowe zajmuje si´ zarówno leczeniem, jak równie˝ rehabilitacjà osób z chorobami prze-
wlek∏ymi. Wa˝na jest prowadzona w oÊrodkach uzdrowiskowych profilaktyka i edukacja zdrowotna pacjen-
tów. Specyficzny klimat panujàcy w uzdrowiskach pomaga powróciç do zdrowia wielu chorym.
towanym na wyjazd do uzdrowiska w
wyznaczonym miejscu i terminie. W
razie rezygnacji z pobytu w uzdrowi-
sku nale˝y odes∏aç skierowanie do
NFZ. Odpowiedê odmownà chory mo-
˝e otrzymaç w przypadku, je˝eli nie
ma wolnych miejsc w sanatoriach lub
jeÊli lekarz stwierdzi, ˝e sà przeciw-
wskazania do leczenia sanatoryjnego.
Z informacji NFZ wynika, ˝e fun-
dusz nie ma obowiàzku zapewniç
wspólnego wyjazdu ma∏˝onkom,
tzn. w tym samym terminie i do te-
go samego zak∏adu lecznictwa
uzdrowiskowego. Jednak w wyjàt-
kowych sytuacjach, np. jeÊli jedno z
ma∏˝onków ma orzeczony znaczny
wia ten˝e szpital. Odpowiednie skie-
rowanie wypisuje w tym przypadku
lekarz ze szpitala, w którym chory
przebywa∏ na leczeniu.
W sanatorium uzdrowiskowym
ubezpieczony wnosi op∏at´ zgodnie
z rozporzàdzeniem ministra zdrowia.
Dop∏ata kuracjusza do zakwatero-
wania i wy˝ywienia uzale˝niona jest
od standardu pokoju. Pacjent nie
p∏aci za trzy rodzaje zabiegów zwià-
zanych z leczeniem uzdrowiskowym
w sanatorium.
Kuracja odbywa si´ w ramach urlo-
pu wypoczynkowego. W przypadku
leczenia uzdrowiskowego ambulato-
ryjnego oddzia∏ NFZ pokrywa koszty
zabiegów i badaƒ lekarskich. Pacjent
natomiast we w∏asnym zakresie po-
krywa pe∏ne koszty zakwaterowania i
wy˝ywienia, a terapia odbywa si´ w
ramach urlopu wypoczynkowego.
Nale˝y pami´taç, ˝e fundusz nie re-
funduje leczenia uzdrowiskowego od-
bytego na podstawie skierowania z
prywatnych gabinetów lekarskich,
które nie posiadajà kontraktu z NFZ.
Zazwyczaj pe∏nà op∏at´ uiszczajà tak-
˝e opiekunowie kierowanych do
uzdrowiska dzieci.
W Polsce wed∏ug urz´dników Naro-
dowego Funduszu Zdrowia z lecze-
nia uzdrowiskowego korzysta oko∏o
350 tys. chorych rocznie. Zdaniem
niektórych lekarzy wi´cej osób mo-
g∏oby powróciç do zdrowia w pla-
cówkach uzdrowiskowych, gdyby te-
go typu leczenie czy profilaktyka by-
∏y bardziej dost´pne i rozpowszech-
nione w naszym kraju. Stres, ci´˝ka
praca, z∏e od˝ywianie, pogoƒ za ma-
terialnym bytem sprawiajà, ˝e coraz
wi´cej osób ma k∏opoty ze zdrowiem
– i to nie tylko starszych, ale równie˝
m∏odych. Tymczasem jednà z mo˝li-
woÊci podratowania zdrowia jest
w∏aÊnie wyjazd do uzdrowiska, któ-
ry stanowi nie tylko istotny element
leczenia lub rehabilitacji osób choru-
jàcych przewlekle, ale tak˝e wraca-
jàcych do zdrowia po ci´˝kich choro-
bach czy urazach. Pobyt w sanato-
rium mo˝e byç te˝... przyjemnoÊcià –
profilaktykà majàcà na celu utrzyma-
nie zdolnoÊci do pracy i dobrego sta-
nu zdrowia.
bywajà pod opiekà poradni specjali-
stycznych.
W szpitalach uzdrowiskowych pro-
wadzone sà m.in. oÊrodki wczesnej re-
habilitacji, np. kardiologicznej, do któ-
rych pacjenci kierowani sà z klinik i
szpitalnych oddzia∏ów.
Natomiast sanatorium uzdrowisko-
we s∏u˝y przewa˝nie pacjentom prze-
wlekle chorym o mniej nasilonych do-
legliwoÊciach. Leczenie w przychodni
uzdrowiskowej czy oÊrodku rehabili-
tacyjnym przeznaczone jest g∏ównie
dla osób z dobrze wyrównanym krà-
˝eniem i uk∏adem oddechowym oraz
z chorobami ma∏o zaawansowanymi.
Lekarze zalecajà, aby w celach profi-
laktycznych korzysta∏y z niego tak˝e
osoby zdrowe, u których wyst´pujà
ju˝ jednak poczàtkowe objawy choro-
by lub nale˝à do grupy zwi´kszonego
ryzyka zachorowania, np. na choroby
zawodowe.
Po ustaleniu stanu zdrowia pacjenta
lekarz wystawia skierowanie na lecze-
nie uzdrowiskowe i wysy∏a je pocztà
do wojewódzkiego oddzia∏u funduszu.
Do skierowania muszà byç do∏àczone
aktualne wyniki badaƒ i opis zdj´cia
rentgenowskiego.
Po otrzymaniu skierowania Narodo-
Co zabraç
na turnus uzdrowiskowy?
Jak wyjechaç
do sanatorium?
Na turnus uzdrowiskowy nale˝y za-
braç przede wszystkim dokumenty:
skierowanie na leczenie uzdrowisko-
we potwierdzone przez oddzia∏ NFZ,
dowód osobisty, dokument potwier-
dzajàcy ubezpieczenie w NFZ oraz
okreÊlonà przez lekarza kierujàcego
dokumentacj´ medycznà. Trzeba tak˝e
zabraç pieniàdze, pami´tajàc o ewen-
tualnych dop∏atach do kosztów za-
kwaterowania, wy˝ywienia, a tak˝e
np. op∏atach klimatycznych. Podczas
pobytu w sanatorium przydadzà si´
takie przedmioty, jak czepek, strój kà-
pielowy, dres i obuwie sportowe oraz
wszystkie niezb´dne rzeczy przydatne
podczas pobytu poza domem. JeÊli
chorujemy na schorzenia przewlek∏e,
nale˝y zaopatrzyç si´ w takà iloÊç le-
ków, która wystarczy nam na czas po-
bytu w uzdrowisku. Dzieci w wieku
szkolnym, je˝eli turnus odbywa si´ po-
za wakacjami i feriami, powinny za-
braç podr´czniki i przybory szkolne,
aby mog∏y kontynuowaç nauk´.
Zak∏ady lecznictwa
uzdrowiskowego
Skierowanie do odpowiedniego zak∏a-
du lecznictwa uzdrowiskowego wy-
stawia lekarz. Skierowanie na leczenie
w szpitalu uzdrowiskowym wypisuje
lekarz prowadzàcy pacjenta w szpitalu
lub ordynator oddzia∏u. Skierowanie
dla pacjentów poradni specjalistycz-
nych wypisuje specjalista z danej po-
radni. Natomiast na leczenie sanato-
ryjne mo˝e skierowaç pacjenta zarów-
no lekarz pierwszego kontaktu lub po-
radni specjalistycznej, jak równie˝ or-
dynator oddzia∏u szpitalnego.
wy Fundusz Zdrowia dokonuje jego re-
jestracji. ZasadnoÊç skierowania pod
wzgl´dem celowoÊci leczenia uzdro-
wiskowego ocenia wyznaczony przez
fundusz lekarz specjalista w dziedzinie
balneologii i medycyny fizykalnej lub
rehabilitacji medycznej. To on decydu-
je o tym, czy dany pacjent rzeczywiÊcie
wymaga kuracji uzdrowiskowej.
W przypadku potwierdzenia skie-
rowania NFZ okreÊli rodzaj leczenia
uzdrowiskowego, wyznaczy odpo-
wiedni zak∏ad lecznictwa uzdrowisko-
wego, termin rozpocz´cia leczenia i
czas jego trwania. Potwierdzone skie-
rowanie fundusz powinien dor´czyç
ubezpieczonemu nie póêniej ni˝ w
terminie 14 dni przed datà rozpocz´-
cia leczenia.
Sk∏adajàc skierowanie na leczenie,
nale˝y pami´taç, ˝e trzeba byç przygo-
stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci lub
ukoƒczony 65. rok ˝ycia, fundusz
kieruje ma∏˝onków do tej samej pla-
cówki uzdrowiskowej.
NFZ nie zapewnia tak˝e kierowania
innych ubezpieczonych do wybra-
nych przez nich uzdrowisk, jak rów-
nie˝ tylko w miesiàcach wakacyjnych
i podczas ferii zimowych. „Leczenie
uzdrowiskowe jest prowadzone przez
ca∏y rok, a wyniki leczenia nie zale˝à
od pory roku” – mo˝na przeczytaç na
stronach internetowych wojewódz-
kich oddzia∏ów NFZ.
Leczenie czy rehabilitacja pacjentów
mo˝e odbywaç si´ w zak∏adach
lecznictwa uzdrowiskowego, do
których nale˝à: szpitale uzdrowisko-
we, sanatoria, oÊrodki oraz przy-
chodnie rehabilitacyjne.
Szpitale uzdrowiskowe przezna-
czone sà dla chorych po bezpoÊred-
nim leczeniu w szpitalach lub klini-
kach, a tak˝e dla osób, które prze-
REKLAMA
Odp∏atnoÊç
w uzdrowiskach
Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym
jest bezp∏atne i odbywa si´ w ramach
zwolnienia lekarskiego, które wysta-
REKLAMA
REKLAMA
12591647.054.png 12591647.056.png 12591647.057.png 12591647.058.png 12591647.059.png
SZLACHETNE ZDROWIE
Czwartek, 22 lutego 2007 Nasz Dziennik III
Formy leczenia uzdrowiskowego:
REKLAMA
w szpitalu uzdrowiskowym dla doros∏ych: 21-dniowe, bezp∏atne,
w ramach czasowej niezdolnoÊci do pracy;
w sanatorium uzdrowiskowym dla doros∏ych: 21-dniowe, w
ramach urlopu, z cz´Êciowà odp∏atnoÊcià ubezpieczonego za
wy˝ywienie i zakwaterowanie;
w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci (od 3. do 18. roku ˝ycia):
27-dniowe, bezp∏atne;
w sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci (od 7. do 18. roku ˝ycia):
21-dniowe dla dzieci w wieku 7-15 lat; dla m∏odzie˝y w wieku
16-18 lat, tylko w okresie wolnym od zaj´ç szkolnych, bezp∏atne;
w sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci (od 3. do 6. roku ˝ycia) pod
opiekà osoby doros∏ej: 21-dniowe, dla dzieci bezp∏atne, natomiast
opiekun dziecka ponosi pe∏ny koszt pobytu wg cennika zak∏adu lecz-
nictwa uzdrowiskowego, a opiekun czynny zawodowo korzysta po-
nadto z urlopu wypoczynkowego lub bezp∏atnego.
(oprac. na podstawie: NFZ – Âlàski Oddzia∏ Wojewódzki w Katowicach)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
O r t o t e c h
www.orto-tech.com.pl
ul. Broniewskiego 21, Warszawa
tel./fax 022 663 08 73, 0500 049 710
czynne: pn.-pt. 10.00-19.00, sob. 10.00-13.00
* obuwie specjalistyczne, ortopedyczne
* wk∏adki, pasy, ko∏nierze, ortezy
* wyroby medyczno-ortopedyczne
* wózki inwalidzkie, elektryczne, ∏ó˝ka
* sprz´t rehabilitacyjny
PRODUKCJA – US¸UGI
SPRZEDA˚ – HURT – DETAL
WYPO˚YCZALNIA
Realizacja zleceƒ NFZ
12591647.060.png 12591647.061.png 12591647.062.png 12591647.063.png 12591647.064.png 12591647.065.png
 
IV Nasz Dziennik Czwartek, 22 lutego 2007
SZLACHETNE ZDROWIE
Tydzieƒ nad morzem – to za ma∏o
Z dr Halinà Wierzbickà-Grudà , ∏ódzkim lekarzem
rodzinnym, rozmawia Anna Skopinska
Fundusz Zdrowia – ta forma ma bez-
p∏atnà rehabilitacj´, dop∏aca si´ na-
tomiast do miejsca hotelowego – i to
zale˝y od komfortu tego miejsca.
Ostatnia forma to tzw. opieka – sana-
torium dla matki z dzieckiem. Nieste-
ty, matka nie mo˝e pojechaç na swo-
je w∏asne skierowanie sanatoryjne,
tylko jako osoba towarzyszàca.
Dziecko nie p∏aci za nic, a matka p∏a-
ci jak za wczasy.
– JeÊli jest to osoba z grupy inwalidzkiej
– zale˝y to od funduszu zdrowia, dla in-
nych natomiast limitem jest jeden wy-
jazd w ciàgu roku. Teraz, z tego co
wiem, bardzo d∏ugo si´ czeka – terminy
oczekiwaƒ sà 24-miesi´czne.
we, wy∏àczenie si´ z k∏opotów ˝ycia
rodzinnego. Pe∏ny relaks. Wszystkie
te zabiegi dzia∏ajà pozytywnie na
pacjenta. Ale niestety sà to tylko
czasowe dzia∏ania.
Pani Doktor, kto kwalifikuje si´
do wyjazdu do sanatorium?
– Przede wszystkim osoba, której po-
trzebne jest kompleksowe leczenie.
Tak˝e taka, której dobrze w sensie
zdrowotnym zrobi zmiana otoczenia
czy zmiana Êrodowiska. A tak˝e osoba,
która powinna i zmieniç Êrodowisko, i
znaleêç si´ w takim systemie skonden-
sowanym – tzn. otrzymaç zabiegi reha-
bilitacyjne oraz lecznicze.
dzieçmi. Jednak zdecydowanie sà to
osoby starsze, emerytowane, rzeczy-
wiÊcie takie, które majà powa˝ne
choroby: nadciÊnienie, cukrzyc´,
zwyrodnienie kr´gos∏upa i jeszcze
inne przewlek∏e choroby – te osoby
faktycznie starajà si´ o sanatorium.
Jednak gdy pacjent wraca z
pobytu w uzdrowisku, to chy-
ba widaç jakàÊ popraw´?
– Zdecydowanie widaç. Z tym ˝e – tak
jak mówi´ – to jest kilkumiesi´czna
poprawa. Dla dzieci zmiana klimatu
jest rzeczywiÊcie wspania∏a i bardzo
polecana, bo to, ˝e rodzice pojadà z
dzieckiem nad morze na tydzieƒ, to
jest dla niego za ma∏o. Pobyt musi
trwaç miesiàc, ewentualnie szeÊç ty-
godni, i tyle trwajà turnusy sanatoryj-
ne – 21-24 dni. I wtedy dzia∏a to re-
welacyjnie. U doros∏ych takiej ewi-
dentnej poprawy nie widaç, poniewa˝
majà inne rodzaje schorzeƒ – przede
wszystkim choroby przewlek∏e.
Bywa tak, ˝e skierowania sà
odrzucane?
– JeÊli nie ma przeciwwskazaƒ, to nie
sà odrzucane. Jest tylko kwestia d∏ugo-
Êci oczekiwania. Skierowanie od lekarza
rodzinnego dostaje si´ od razu po wy-
konaniu badaƒ. To fundusz zdrowia de-
cyduje, jaki termin przydzieli pacjentowi
– to zale˝y te˝ od wolnych miejsc.
Kto mo˝e korzystaç z bezp∏at-
nych wyjazdów?
– Jest kilka form sanatoryjnych.
Pierwsza to szpital sanatoryjny – tam
lekarze specjaliÊci kierujà takie oso-
by, które sà po ci´˝kiej chorobie, i
wtedy jest to ca∏kowicie bezp∏atne.
Aby zmniejszyç absencje chorobowe
osoby po d∏u˝szej chorobie, która da-
je rokowania do powrotu do zdro-
wia, do sanatorium bezp∏atnie kieru-
je równie˝ ZUS. Innà formà jest sana-
torium prowadzone przez Narodowy
Sà tak˝e sanatoria przezna-
czone specjalnie dla dzieci.
– Tak. To zale˝y od wieku dziecka.
Dzieci w wieku szkolnym mogà wyje-
chaç ju˝ same – i majà takà mo˝li-
woÊç przez ca∏y rok. Od gimnazjum te
wyjazdy odbywajà si´ na ogó∏ w cza-
sie wakacji. Od 3. do 7. roku ˝ycia
dzieci je˝d˝à z matkà, babcià czy innà
osobà sprawujàcà opiek´.
W swojej pracy spotyka Pani
du˝o osób, które wymaga∏yby
wyjazdu do sanatorium?
– W wi´kszoÊci sà to osoby w wieku
emerytalnym. M∏odzi ludzie nie ma-
jà czasu na to, by wyjechaç do sana-
torium. Taki wyjazd odbywa si´ bo-
wiem w ramach urlopu. Z pobytu w
uzdrowisku korzystajà tak˝e matki z
Jakie korzyÊci przynosi pobyt
w sanatorium?
– Dla mnie, jako lekarza rodzinne-
go, najwa˝niejszà rzeczà jest skon-
densowanie rehabilitacji. W sanato-
rium pacjent traktowany jest bo-
wiem kompleksowo, ma odpowied-
nie zabiegi, diet´, çwiczenia rucho-
Czy sà jakieÊ limity skierowaƒ,
jeÊli chodzi o jednà osob´?
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Najwa˝niejsze uzdrowiska
w poszczególnych województwach
i wskazania do leczenia chorób
(profil leczniczy):
WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE
Cieplice Âlàskie Zdrój (Jelenia Góra)
choroby ortopedyczno-urazowe, neurolo-
giczne, reumatyczne, oka, uk∏adu moczo-
wego, krà˝enia, osteoporoza;
Âwieradów Zdrój
choroby ortopedyczno-urazowe, reuma-
tyczne, uk∏adu nerwowego, naczyƒ obwo-
dowych, dolnych dróg oddechowych, uk∏a-
du krà˝enia (nadciÊnienie), osteoporoza,
schorzenia kobiece;
choroby dzieci´ce: górnych oraz dolnych
dróg oddechowych (astma);
Rabka
choroby kardiologiczne (w tym wczesna re-
habilitacja kardiologiczna), schorzenia dol-
nych dróg oddechowych;
choroby dzieci´ce: dolnych dróg oddecho-
wych (astma), uk∏adu krà˝enia (w tym
wczesna rehabilitacja kardiologiczna dzie-
ci´ca), choroby skóry, cukrzyca;
D∏ugopole Zdrój
choroby uk∏adu trawienia (hepatologia),
naczyƒ obwodowych, nerwice;
choroby dzieci´ce: uk∏adu trawienia (hepa-
tologia), krwi i uk∏adu krwiotwórczego;
Duszniki Zdrój
choroby kardiologiczne, naczyƒ obwodo-
wych, uk∏adu trawienia, dolnych dróg od-
dechowych, kobiece, ortopedyczno-urazo-
we, reumatyczne, osteoporoza;
Swoszowice (Kraków)
choroby ortopedyczno-urazowe, reuma-
tyczne, uk∏adu nerwowego, uk∏adu trawie-
nia, dermatologiczne;
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-
-POMORSKIE
Ciechocinek
choroby ortopedyczno-urazowe, neurolo-
giczne, reumatyczne, kobiece, kardiologicz-
ne, naczyƒ obwodowych, górnych dróg od-
dechowych, cukrzyca, oty∏oÊç, osteoporoza;
choroby dzieci´ce: ortopedyczno-urazowe,
neurologiczne, reumatyczne, górnych dróg
oddechowych;
Inowroc∏aw
choroby ortopedyczno-urazowe, reuma-
tyczne, uk∏adu krà˝enia i nadciÊnienie (w
tym wczesna rehabilitacja kardiologiczna),
uk∏adu trawienia, naczyƒ obwodowych;
Wieliczka
choroby dolnych i górnych dróg oddechowych;
Wysowa
choroby uk∏adu trawienia (gastrologia, he-
patologia), górnych i dolnych dróg odde-
chowych, cukrzyca (równie˝ z niewydolno-
Êcià nerek – dializa otrzewnowa), oty∏oÊç,
choroby nerek i dróg moczowych (nefrolo-
gia i urologia), ortopedyczno-urazowe;
Jedlina Zdrój
choroby nerek i dróg moczowych, górnych
dróg oddechowych, uk∏adu trawienia, reu-
matyczne, ortopedyczno-urazowe;
Kudowa Zdrój
choroby kardiologiczne i nadciÊnienie, na-
czyƒ obwodowych, endokrynologiczne
(nadczynnoÊç tarczycy), krwi i uk∏adu
krwiotwórczego; ortopedyczno-urazowe i
reumatyczne jako choroby towarzyszàce
podstawowym profilom;
choroby dzieci´ce: uk∏adu trawienia (celiakia);
˚egiestów
choroby uk∏adu trawienia, nerek i dróg
moczowych;
wych, uk∏adu moczowego, ortopedyczno-
-urazowe;
choroby dzieci´ce: ortopedyczno-urazowe;
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Wieniec Zdrój
choroby ortopedyczno-urazowe, reuma-
tyczne, kardiologiczne i nadciÊnienie (w
tym wczesna rehabilitacja kardiologiczna);
choroby dzieci´ce: reumatyczne, górnych
dróg oddechowych;
Szczawnica
choroby górnych i dolnych dróg oddecho-
wych, reumatyczne;
choroby dzieci´ce: górnych i dolnych dróg
oddechowych;
Augustów
choroby ortopedyczno-urazowe, reuma-
tyczne, naczyƒ obwodowych,
WOJEWÓDZTWO WARMI¡SKO-
-MAZURSKIE
Go∏dap
choroby ortopedyczno-urazowe, reumatyczne,
dolnych dróg oddechowych, kobiece;
SupraÊl
choroby ortopedyczno-urazowe, reumatyczne;
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Sopot
choroby reumatyczne, dolnych dróg odde-
chowych, kardiologiczne, nadciÊnienie,
osteoporoza;
WOJEWÓDZTWO
ZACHODNIOPOMORSKIE
Làdek Zdrój
choroby ortopedyczno-urazowe, reuma-
tyczne, skóry, naczyƒ obwodowych, kobie-
ce, osteoporoza, choroby zawodowe;
Polanica Zdrój
choroby kardiologiczne i nadciÊnienie (w
tym wczesna rehabilitacja kardiologiczna),
schorzenia uk∏adu trawienia, reumatyczne;
choroby dzieci´ce: kardiologiczne;
Przerzeczyn Zdrój
choroby ortopedyczno-urazowe, neurolo-
giczne, reumatyczne;
Szczawno Zdrój
choroby uk∏adu moczowego, górnych i
dolnych dróg oddechowych, uk∏adu tra-
wienia, reumatyczne, ortopedyczno-urazo-
we, osteoporoza;
choroby dzieci´ce: uk∏adu oddechowego,
ortopedyczno-urazowe;
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Konstancin-Jeziorna
choroby kardiologiczne i nadciÊnienie (w
tym wczesna rehabilitacja kardiologiczna),
schorzenia uk∏adu nerwowego, górnych
dróg oddechowych;
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Na∏´czów
choroby kardiologiczne i nadciÊnienie (w
tym wczesna rehabilitacja kardiologiczna);
Ustka
choroby reumatyczne, ortopedyczno-urazo-
we, uk∏adu nerwowego (obwodowego),
endokrynologiczne (tarczyca), kardiologicz-
ne, nadciÊnienie, schorzenia górnych i dol-
nych dróg oddechowych;
choroby dzieci´ce: dolnych i górnych dróg
oddechowych;
Kamieƒ Pomorski
choroby ortopedyczno-urazowe, neurolo-
giczne, reumatyczne, kardiologiczne i
nadciÊnienie (w tym wczesna rehabilitacja
kardiologiczna), schorzenia dolnych dróg
oddechowych;
choroby dzieci´ce: górnych oraz dolnych
dróg oddechowych, kardiologiczne;
Ko∏obrzeg
choroby ortopedyczno-urazowe, neurolo-
giczne, reumatyczne, kardiologiczne i nad-
ciÊnienie, w tym wczesna rehabilitacja kar-
diologiczna, schorzenia górnych i dolnych
dróg oddechowych, endokrynologiczne
(choroby tarczycy), skórne, cukrzyca;
choroby dzieci´ce: dolnych dróg oddecho-
wych, skóry, endokrynologiczne (tarczyca),
oty∏oÊç, cukrzyca;
Mi´dzyzdroje
choroby uk∏adu krà˝enia i oddechowego,
tarczycy, cukrzyca;
Po∏czyn Zdrój
choroby ortopedyczno-urazowe, uk∏adu
nerwowego (w tym nerwice), reumatyczne,
kobiece, osteoporoza;
choroby dzieci´ce: neurologiczne (dzieci´ce
pora˝enie mózgowe i nerwice);
ÂwinoujÊcie
choroby reumatyczne, kardiologiczne, nad-
ciÊnienie, schorzenia skóry, górnych i dol-
nych dróg oddechowych, endokrynologicz-
ne (choroby tarczycy), oty∏oÊç.
Horyniec Zdrój
choroby reumatyczne, dermatologiczne,
kobiece;
WOJEWÓDZTWO MA¸OPOLSKIE
Krynica Zdrój
choroby uk∏adu trawienia, cukrzyca, scho-
rzenia nerek i uk∏adu moczowego, kobiece,
krwi i uk∏adu krwiotwórczego, reumatycz-
ne, górnych dróg oddechowych jako scho-
rzenia towarzyszàce ww. chorobom;
Iwonicz Zdrój
choroby ortopedyczno-urazowe, neurolo-
giczne, reumatyczne, uk∏adu trawienia, gór-
nych dróg oddechowych, kobiece, oty∏oÊç,
osteoporoza;
WOJEWÓDZTWO ÂLÑSKIE
Polaƒczyk
choroby górnych dróg oddechowych, reu-
matyczne, endokrynologiczne;
Gocza∏kowice Zdrój
choroby ortopedyczno-urazowe, neurolo-
giczne, reumatyczne, górnych oraz dolnych
dróg oddechowych;
choroby dzieci´ce: reumatyczne, ortope-
dyczno-urazowe, neurologiczne;
Muszyna
choroby uk∏adu trawienia, reumatyczne,
endokrynologiczne;
choroby dzieci´ce: uk∏adu oddechowego;
Rymanów Zdrój
choroby górnych i dolnych dróg oddecho-
wych, kardiologiczne (w tym wczesna reha-
bilitacja kardiologiczna);
choroby dzieci´ce: dolnych dróg oddecho-
REKLAMA
Ustroƒ Âlàski
choroby ortopedyczno-urazowe, uk∏adu
nerwowego, reumatyczne, górnych dróg
oddechowych, kardiologiczne (w tym wcze-
sna rehabilitacja kardiologiczna), naczyƒ
obwodowych, oty∏oÊç;
Aparaty s∏uchowe,
ciÊnieniomierze,
glukometry, sprz´t medyczny.
SERWIS
OTEMED
PrzemyÊl , ul. Boh. Getta 17a
(16) 678 66 89,
Jaros∏aw , ul. Grunwaldzka 8/1b
(16) 623 08 41
Rzeszów , plac Dworcowy 2/21a
(budynek OLK), tel. (017) 862 01 90
Piwniczna Zdrój
choroby górnych i dolnych dróg oddecho-
wych, uk∏adu trawienia, reumatyczne;
REKLAMA
REKLAMA
„WATRA”
– w centrum Krynicy-Zdroju
Sanatorium Uzdrowiskowe
zaprasza na turnusy
rehabilitacyjne, wczasy lecznicze
i krótkie pobyty wczasowe
tel.: 018 471 56 27,
tel./fax: 018 471 20 47
WOJEWÓDZTWO ÂWI¢TOKRZYSKIE
Busko Zdrój
choroby ortopedyczno-urazowe, neurolo-
giczne, reumatyczne, dermatologiczne, kar-
diologiczne (wczesna rehabilitacja kardiolo-
giczna), osteoporoza, bruceloza;
Dodatek opracowa∏a Anna Zalech.
Czerniawa Zdrój (Âwieradów Zdrój)
choroby dzieci´ce: górnych dróg oddecho-
wych, dolnych dróg oddechowych;
Solec Zdrój
choroby reumatyczne i narzàdu ruchu;
Krasnobród
choroby ortopedyczno-urazowe, reumato-
logiczne, górnych i dolnych dróg oddecho-
wych, oty∏oÊç;
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
12591647.067.png 12591647.068.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin