Dr House S05E09 - Last Resort.txt

(29 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{900}{910}Przepraszam.
{911}{979}Czekam tu ju� od ponad godziny.
{983}{1051}Potrzebuj� jedynie recepty|na m�j lek przeciwmigrenowy.
{1055}{1123}- Nied�ugo si� panem zajmiemy.|- Nie! Teraz!
{1127}{1171}To zajmie tylko 2 minutki.
{1175}{1267}- To nie jest nag�y przypadek.|- Nie jeste�my na ostrym dy�urze.
{1271}{1375}Wkurzanie mnie|nie przyspieszy badania.
{1391}{1459}- Masz chwilk�?|- Nie.
{1463}{1483}Badania kontrolne mog� zaczeka�.
{1487}{1554}Jestem konsultantem w testach|klinicznych dotycz�cych CNS.
{1558}{1626}"Nie" czasami znaczy "tak",|ale w tym przypadku...
{1630}{1698}Opracowujemy nowy lek|na chorob� Huntingtona.
{1702}{1794}Faza trzecia wykaza�a skuteczne|op�nianie degeneracji nerw�w.
{1798}{1866}Mog� za�atwi� ci udzia� w programie.
{1870}{1914}Dzi�ki, ale nie.
{1918}{1986}Pr�bujesz z tym walczy�?|Jeste� w jakim� programie?
{1990}{2084}Nie.|Nie szukam te� konsultacji.
{2589}{2609}Przepraszam, szukam dr Cuddy.
{2613}{2705}Albo jej tu nie ma,|albo jest pod biurkiem.
{2709}{2801}Tak czy inaczej,|musi pan zaczeka�.
{2805}{2849}- Wie pan, kiedy wr�ci?|- Tak.
{2853}{2945}I dlatego musi pan wyj��|i zostawi� mnie w spokoju.
{2949}{3014}Przepraszam.
{3668}{3712}Doceniam inicjatyw�.|Chcia�bym pom�c...
{3716}{3781}Zamknij si�!
{3860}{3952}- Chcia� pan si� widzie� z dr...|- Powiedzia�em, zamknij si�!
{3956}{4000}Jestem chory|i chc� wiedzie� dlaczego.
{4004}{4096}Chc� tu widzie� najlepszego|lekarza w tym szpitalu. Teraz!
{4100}{4185}Albo zaczn� zabija� ludzi.
{4364}{4434}Co panu dolega?
{4507}{4620}HOUSE 5x09 LAST RESORT|OSTATNIA DESKA RATUNKU
{5227}{5271}Opu�� rolety.
{5275}{5362}Ty. Przesu� sof� pod drzwi.
{5371}{5415}Ty. Przesu� st�|pod drugie drzwi.
{5419}{5463}Jazda!
{5467}{5510}W porz�dku. Chod�.
{5514}{5630}Nie musisz do nas celowa�.|Zrobimy wszystko, co chcesz.
{5634}{5695}Albo nie.
{5754}{5774}House.
{5778}{5846}Barykadujesz drzwi do �azienki.|Kibel mo�e si� przyda�,
{5850}{5966}skoro inteligentnie postanowi�e� wzi��|na zak�adnik�w band� chorych ludzi.
{5970}{6034}Zr�bcie to!
{6090}{6158}To moja historia choroby.|Przeczytaj j�.
{6162}{6230}My�lisz, �e najlepszym sposobem|na zdiagnozowanie
{6234}{6278}jest ten remake Pieskiego Popo�udnia?
{6282}{6350}Wiem, �e znu�y�o ci� czekanie|w tym salonie za drzwiami,
{6354}{6422}ale powiniene� wiedzie�,|jak sko�czy� si� ten film.
{6426}{6517}W ci�gu ostatnich 2 lat|by�em u 16 lekarzy.
{6521}{6565}3 prze�wietlenia ca�ego cia�a,|2 rezonanse,
{6569}{6685}7 kompleksowych bada� krwi|i jedna kuracja homeopatyczna.
{6689}{6805}- Brakuje tylko dawki przemocy.|- Brakuje dopowiedzi!
{6809}{6922}Nie mog� oddycha�.|Ca�y czas jestem zm�czony.
{6953}{7021}Ci�gle mam jakie� wysypki,|dostaj� palpitacji serca,
{7025}{7069}cierpi� na bezsenno��.
{7073}{7117}Fajna kombinacja symptom�w.
{7121}{7165}To mo�e by� co� b�ahego.
{7169}{7213}W por�wnaniu do do�ywocia|za kratami,
{7217}{7341}kt�re wybra�e� zamiast wizyty|u kolejnych 16 lekarzy.
{7433}{7515}Zamknij si� i r�b swoje.
{7888}{7956}- Nawet nie zajrza�e� w kart�.|- Nie musz�.
{7960}{8042}Symptomy ju� wyj�cza�e�,
{8056}{8124}gdyby testy co� wykaza�y,|nie by�oby ci� tutaj,
{8128}{8196}wywiad z pacjentem - |jako dziecko nie�mia�y, cichy ,
{8200}{8244}kolekcjonowa� komiksy|i zaginione dzieci.
{8248}{8340}Przepraszam, moja �ona|ma chory �o��dek.
{8344}{8412}Nast�pnym razem zr�b jak�� demolk�,|to mo�e j� zbadamy.
{8416}{8490}Nic mi nie b�dzie.
{8679}{8809}Dialog jest najlepszym sposobem|na rozwi�zanie konfliktu.
{8823}{8891}Jakie s� te problemy|z oddychaniem?
{8895}{8995}Zadyszka i ostry b�l|przy wdychaniu.
{9087}{9203}Obawiasz si�, �e to z powodu|tej zadyszki �ona ci� zostawi�a?
{9207}{9299}Ja zazwyczaj nie porywam ludzi,|je�li nie jestem powa�nie chory.
{9303}{9371}Ledwo �yjesz, ale przyszed�e� tu|uzbrojony.
{9375}{9419}To znaczy, �e za sw�j stan|obwiniasz nie tylko sw�j organizm.
{9423}{9504}Nigdy nie by�em �onaty.
{9518}{9538}Masz zapa�ki?
{9542}{9586}- A co?|- G�upio by by�o,
{9590}{9682}gdyby� musia� wynegocjowa�|wymian� zak�adnik�w za spirometr.
{9686}{9730}- Sprawdz� w biurku.|- Nie!
{9734}{9778}Cuddy nie pali.
{9782}{9826}- Za to on pali.|- Nieprawda.
{9830}{9898}Jasne. Po prostu myjesz z�by|fusami z kawy.
{9902}{9970}Nigdy nie mia�em|papierosa w ustach.
{9974}{10032}Palant.
{10070}{10162}My�lisz, �e dw�ch facet�w|przemyci�o dzisiaj bro� do szpitala?
{10166}{10274}Przepraszam.|Po prostu mam... zapalniczk�.
{10310}{10368}Powoli.
{10501}{10634}Trzymaj to w wyci�gni�tej r�ce|i spr�buj zdmuchn�� p�omie�.
{10885}{10953}Obni�ona pojemno�� p�uc,|palpitacje, zm�czenie,
{10957}{11049}b�l brzucha, wysypki.|To mo�e by� wszystko.
{11053}{11121}Ale ten ostatni symptom...|To na pewno sklerodermia.
{11125}{11193}Ostatni symptom?|To by�y wszystkie moje symptomy.
{11197}{11241}Ale ten ostatni lekarze|przegapili.
{11245}{11313}Wystarczy podawa� �rodek alkiluj�cy|i po sprawie.
{11317}{11421}Do zobaczenia|na badaniach kontrolnych.
{11700}{11744}- Miejsce zbrodni.|- House!
{11748}{11792}Co tam si� dzieje?|/Nic wam nie jest?
{11796}{11816}Nie b�dzie.
{11820}{11957}Zak�adaj�c, �e on nie k�amie.|Ale wygl�da na uczciwego go�cia.
{11988}{12104}B�d� potrzebowa� propofolu,|�eby potwierdzi� sklerodermi�
{12108}{12128}/i wszyscy p�jdziemy do domu.
{12132}{12176}Propofol?|/Jeste� pewien?
{12180}{12224}- Niech ochroniarz to przyniesie.|- �adnych ochroniarzy.
{12228}{12328}- Ja p�jd�.|- Nikt st�d nie wyjdzie.
{12491}{12607}Ona nie jest policjantk�.|Niech dr Cuddy przyniesie lek.
{12611}{12631}Sama.
{12635}{12766}Mo�e zakamuflowa� bro�.|Lepiej ka� je przyj�� bez koszuli.
{12971}{13030}Kto tam?
{13355}{13423}O, Bo�e.|House, mo�e powinni�my zaczeka�...
{13427}{13494}- Na go�ci z wi�kszymi spluwami?|- Kt�rzy umiej� negocjowa�...
{13498}{13598}/Po�egnajcie si�|/albo j� zastrzel�.
{13978}{14045}Podwi� r�kaw.
{14050}{14142}- Najpierw podaj to komu� innemu.|- Tylko ty tego potrzebujesz.
{14146}{14166}Daj to komu� innemu.
{14170}{14293}Je�li nic si� nie stanie,|wtedy zrobisz mi zastrzyk.
{14314}{14382}Niewa�ne komu.|Wybierz kogo�.
{14386}{14478}Gdyby tw�j plan nie opiera� si�|na bandzie chorych w ci��y,
{14482}{14597}z infekcjami bakteryjnymi, grzybicami,|z os�abion� odporno�ci�
{14601}{14693}i na prochach, kt�re �le znosz�|towarzystwo innych lek�w...
{14697}{14789}On nie jest na prochach.|S�ysza�em, jak rozmawia� z lekark�.
{14793}{14861}Daj spok�j, cz�owieku.|Nie wy�ywaj si� na nas.
{14865}{14957}Je�li masz problem z lekarzami,|to na nich si� wy�ywaj.
{14961}{15025}Daj to jej.
{15033}{15077}Ona jest chora
{15081}{15173}a ty jeste� przero�ni�tym palantem.
{15177}{15248}�ci�gaj koszul�.
{15465}{15542}- Zadowolony?|- Tak.
{15608}{15675}Podwi� r�kaw.
{15968}{16036}Masz mnie za idiot�?!
{16040}{16060}Co?!
{16064}{16180}My�la�em, �e taki osi�ek|kupi nam wi�cej czasu.
{16232}{16303}Nic nie zrobisz.
{16328}{16413}Nadal jestem ci potrzebny.
{16472}{16491}Nie.
{16495}{16539}Przecie� on nic nie zrobi�.
{16543}{16611}Masz racj�. Jeste� mi potrzebny.
{16615}{16735}Ale musisz wiedzie�, �e ze mn�|nie wolno pogrywa�.
{17071}{17138}To do ciebie.
{17694}{17786}- Porucznik Bowman, Princeton SWAT.|- Dr Lisa Cuddy, dyrektorka szpitala.
{17790}{17882}Przed chwil� pad� strza�,|ale nie uda�o mi si� nawi�za� kontaktu.
{17886}{17930}Zajmiemy si� wszystkim
{17934}{18002}jak tylko zabezpieczymy teren|i zajmiemy pozycje.
{18006}{18098}Ma pan na my�li snajper�w?|Musimy ich stamt�d wyci�gn��.
{18102}{18146}Jest tam pani m��|albo ukochany?
{18150}{18170}Nie.
{18174}{18310}Prosz� si� nie martwi�.|Otworzymy ogie�, je�li b�dzie trzeba.
{18318}{18362}Przez House'a kto� zginie.
{18366}{18458}Facet jest gotowy zabi� dla diagnozy|i trafi� na najlepszego lekarza.
{18462}{18596}O ile ten lekarz nie doprowadzi go|do furii swoimi gierkami.
{18629}{18690}To House.
{18821}{18865}- Bar Joego.|/- Tu Foreman.
{18869}{18956}I ca�a twoja ekipa z 5 lat.
{18989}{19033}Co wywo�uje obni�on�|/pojemno�� p�uc,
{19037}{19129}/palpitacje, zm�czenie, b�l brzucha,|/bezsenno�� i wysypk�?
{19133}{19153}To �a�osne.
{19157}{19249}Jak przymocuj� do siebie bomb�,|/to te� dostan� 7 lekarzy?
{19253}{19297}Dr Robert Chase.
{19301}{19369}To na wypadek, gdyby� mia�|jaki� b�yskotliwy plan ucieczki
{19373}{19417}i chcia� si� zem�ci�.
{19421}{19512}/My�lisz, �e to jedyny facet w mie�cie|z tajemnicz� chorob� i pistoletem?
{19516}{19560}Nie przy�o�� do tego r�ki.
{19564}{19638}Serio? Wychodzisz?
{19684}{19728}/On tylko �artowa�. Jest tutaj.
{19732}{19806}Rzu� mi flamaster.
{19828}{19896}/B�le w klatce piersiowej,|zm�czenie, wysypka.
{19900}{19944}/Przewlek�e zapalenie p�uc.
{19948}{20064}Palpitacje i zm�czenie mog� oznacza�|raka p�uc, kt�ry da� ju� przerzuty.
{20065}{20136}- Nast�pny.|- Je�li przepona nie pracuje,|/to mo�e by� pora�enie nerwowe.
{20140}{20160}On chyba ma wstrz�s.
{20164}{20256}Pierwsza zasada selekcji:|facet z broni� ma pierwsze�stwo.
{20257}{20352}- Nast�pny.|- B�l brzucha i bezsenno�� mog�|oznacza� problemy z kr��eniem.
{20356}{20472}/Do tego problemy z oddychaniem...|/Wada serca.
{20523}{20630}Musi pan to zapisywa�?|To tylko 4 rzeczy.
{20667}{20687}To nie moja �ciana.
{20691}{20783}Czas na dostaw�. Foreman,|/pobierzemy mu krew.
{20787}{20855}/Zr�bcie testy pod k�tem|/infekcji i raka.
{20859}{20903}/Cameron, przejrzyj jego|/histori� choroby.
{20907}{20975}Mo�e co�, co jest odporne|na 900 r�nych lek�w
{20979}{20999}za�atwi�o mu serce.
{21003}{21071}/Taub i Kutner, poszukajcie|w jego mieszkaniu neurotoksyn.
{21075}{21143}873 Marshall, South Brunswick.
{21147}{21238}Tylne okno nie jest zamkni�te.
{21243}{21311}Poda�e� adres. Najwyra�niej|nie zamierzasz tam wraca�.
{21315}{21426}Naprawd� postawi�e� wszystko|na jedn� kart�.
{21459}{21526}M�wi porucznik Bowman.|Jaka jest sytuacja?
{21530}{21622}Jedna powierzchowna rana uda,|je...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin