Dr House S05E10 - Let Them Eat Cake.txt

(34 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{28}{75}Chcesz mie� idealn� sylwetk�|na lato?
{77}{128}Ju� teraz zacznij nad tym pracowa�.
{130}{204}�adnych chwyt�w reklamowych,|diet b�yskawicznych i lek�w.
{206}{278}My�l zdrowo i b�d� zdrowy.|Mo�esz zacz�� ju� teraz.
{280}{307}Podnie� s�uchawk�
{309}{375}i sta� si� tak dobry,|jak tylko potrafisz.
{377}{420}Ci�cie!|Powtarzamy.
{422}{463}Zepsu�em reklam�?
{465}{511}Nic nie szkodzi.|Dobrze si� czujesz?
{513}{565}To skurcze.|Ca�y bok mnie boli.
{567}{627}Odpocznij chwil�,|z�ap oddech.
{629}{662}Reszta biegnie dalej!
{664}{685}Nie kr�cimy.
{687}{749}Nie robimy tego dla kamery,|tylko dla nas.
{751}{799}Nie mo�emy kr�ci�,|kiedy on tu siedzi.
{801}{873}Ta reklama brzmi sztucznie.|Pozw�l mi troch� po�wiczy�.
{875}{970}Je�li b�d� ci�ko oddycha�,|nie wyjd� na bezdusznego kata.
{972}{1026}W porz�dku. 5 minut przerwy.
{1065}{1096}Jak si� czujesz?
{1098}{1158}- Jestem gotowy.|- Na pewno?
{1169}{1222}I o to chodzi.|Nie wolno si� poddawa�.
{1224}{1320}Skoncentruj si� na kolanach.|Pochyl si� i i wejd� na schodek.
{1322}{1373}- Wchodz�.|- Tak trzymaj.
{1391}{1436}Ju� prawie doszed�e� na g�r�.
{1438}{1517}Te 8 schodk�w to granica|mi�dzy grubym a szczup�ym.
{1519}{1580}7, 6, 5, 4...
{1582}{1613}Jeszcze jeden.
{1615}{1661}�wietna robota.
{1679}{1713}Czujesz to pieczenie?
{1715}{1784}To twoje cia�o formuje|swoj� now� sylwetk�.
{1786}{1857}Nie siadaj.|Powoli zejd� na d�.
{2013}{2058}Dobrze si� czujesz?
{3282}{3366}Wiesz mo�e, dlaczego liczba|twoich pacjent�w zmala�a o po�ow�?
{3368}{3426}Dzi�ki nowej ustawie zdrowotnej|Demokrat�w?
{3428}{3508}Mamy jeden interesuj�cy przypadek.|30-letnia instruktorka fitness.
{3510}{3583}Nagle przesta�a oddycha�,|zemdla�a i z�ama�a kostk�.
{3585}{3611}Tak po prostu?
{3613}{3681}Nie b�dziesz si� k��ci�,|�e to zbyt banalny przypadek?
{3683}{3739}Nie. Jestem w windzie,|nie m�g�bym uciec.
{3741}{3781}W og�le nie mo�esz ucieka�.
{3783}{3823}Jeste� wredna.
{3977}{4071}- Dlaczego nadal jeste�my razem?|- Idziemy do naszego gabinetu.
{4073}{4111}Pomieszanie zaimk�w.
{4113}{4186}Wyst�puje u kobiet, kt�re wiek|rozrodczy maj� ju� za sob�.
{4188}{4218}Jeste� wredny.
{4220}{4268}Niedawno kto� zniszczy�|m�j gabinet.
{4270}{4348}Zaj�am gabinet lekarza|bezpo�rednio za to odpowiedzialnego.
{4350}{4422}To raczej pacjent ze spluw�|by� bezpo�rednio odpowiedzialny.
{4424}{4475}Moje biurko nie zmie�ci si�|w jego celi.
{4477}{4553}Mo�esz korzysta� z naszego|bocznego gabinetu.
{4787}{4834}Gdzie Foreman i Trzynastka?
{4836}{4913}W klinice.|Trzynastka zaczyna dzisiaj testy.
{4915}{4956}Co Cuddy robi w twoim gabinecie?
{4958}{5016}Praktykuje Feng Shui za pomoc�|swojego ty�ka,
{5018}{5088}kt�ry wskazuje wszystkie 8 bok�w|o�miok�ta Ba-gua na raz.
{5090}{5148}- Te szyby nie s� d�wi�koszczelne!|- Wiem.
{5150}{5218}Prze�wietlenie w normie,|wi�c jej problem z p�ucami
{5220}{5260}nie ma nic wsp�lnego z p�ucami.
{5262}{5334}Sterydy. Nikt tak nie wygl�da|bez dopalaczy.
{5336}{5454}Sterydy za�atwi�y system odporno�ciowy|i u�atwi�y rozw�j zapalenia p�uc.
{5462}{5544}Mi�nie i kr�g�o�ci.|M�j penis jest zdezorientowany.
{5546}{5575}Nie bierze steryd�w.
{5577}{5631}Uczy, jak zyska� form�|w naturalny spos�b.
{5633}{5701}- �wiczenia, w�a�ciwa dieta.|- A ty sk�d o tym wiesz?
{5703}{5762}Reklamuje w telewizji swoje DVD.
{5764}{5850}- Cz�sto ogl�dam telewizj� do p�na.|- I wierzysz w te brednie?
{5852}{5876}Zr�b badania.
{5878}{5938}/S� ju� wyniki!|/Nie ma �ladu steryd�w!
{5940}{5996}Czy kto� mo�e zajrze� do karty?
{5998}{6072}Czy kto� mo�e zaprzesta�|konsultacji na odleg�o��?
{6074}{6099}Mo�e to alergia?
{6101}{6173}Codziennie rano biega,|wdycha spaliny podczas szczytu.
{6175}{6275}/Biega�a kilometr|od najbli�szej drogi.
{6310}{6341}By�o zimno.
{6346}{6414}Zimne powietrze trafia do p�uc|i wywo�uje atak.
{6416}{6455}Astma wysi�kowa.
{6457}{6553}Niez�a pr�ba, ale astma wysi�kowa|nie wyja�nia podwy�szonego ci�nienia.
{6555}{6592}Nie czyta�a� karty?
{6594}{6616}Idziemy.
{6618}{6695}Zanim wyj�ca harpia|stopi mi m�zg.
{6766}{6811}- Ci�nienie ma w normie.|- Wiem.
{6813}{6856}Astma wysi�kowa pasuje.
{6858}{6929}Ja to wiem, ty to wiesz,|ona nie mo�e si� dowiedzie�.
{6931}{7028}�eby to potwierdzi�, musimy odtworzy�|warunki, w jakich nast�pi� atak.
{7030}{7089}Nie mo�emy kaza� jej biega�|ze z�aman� kostk�.
{7091}{7137}Wymy�l co�.
{7912}{7967}Wszystko b�dzie dobrze.
{8136}{8188}Problemy z oddychaniem?|B�l w klatce?
{8190}{8224}Czuj� si� �wietnie.
{8226}{8300}Nawet nie ma zadyszki.|Odczyty w normie.
{8302}{8349}Mankiet si� zsuwa.|Zrobi pani przerw�?
{8351}{8408}Nie, od dw�ch dni nie �wiczy�am.
{8410}{8469}Zak�adam, �e nie spo�ywa pani|wiele t�uszczu.
{8471}{8534}S�dz�c po pana g�osie,|wnioskuj�, �e to niedobrze.
{8536}{8614}- Nigdy sobie pani nie dogadza?|- W �yciu s� wa�niejsze sprawy.
{8616}{8700}Nie m�wi� o ci�g�ym dogadzaniu sobie,|ale od czasu do czasu...
{8702}{8754}Dobrze si� pani czuje?|Nie mo�e pani oddycha�?
{8756}{8809}Czuj� si� dobrze. A co?
{8900}{8938}Brak t�tna.
{8965}{9010}To nie astma.
{9115}{9164}W testach bierze udzia�|du�o os�b?
{9167}{9272}Przej��em te� osoby ze szpitala|Mercy, wi�c mamy komplet.
{9283}{9310}Stop.
{9344}{9414}Jeszcze raz,|tym razem bez gadania.
{9480}{9525}Nie powinno mnie tu by�.
{9527}{9564}To nepotyzm.
{9566}{9637}Jestem tu, bo znam faceta,|kt�ry prowadzi testy.
{9639}{9719}Jeste� tu, poniewa� chorujesz|na Huntingtona.
{9721}{9750}Stop.
{9767}{9805}Jeszcze raz.
{9809}{9869}Tylko palce, zero gadania.
{9927}{10001}Badania maj� powstrzyma�|degeneracj� kom�rek nerwowych.
{10003}{10103}- Najpierw musz� wyst�pi� symptomy.|- Zamknij si�.
{10147}{10178}Stop.
{10211}{10275}Mo�esz pozby� si� wyrzut�w sumienia.
{10277}{10379}Tw�j najlepszy wynik|to 0,004 uderze� na milisekund�.
{10392}{10474}Twoje nerwy zaczynaj� obumiera�.
{10845}{10893}Je�li chcesz tu pracowa�...
{10898}{10958}to nie ma sprawy.|Ale ja te� chc�.
{10960}{11018}Podzielimy si� biurkiem.|P� na p�.
{11021}{11079}Tamta strona jest twoja,|a ta jest moja.
{11081}{11108}Masz racj�.
{11126}{11194}Biurko jest du�e.|Zmieszcz� si� dwie osoby.
{11196}{11266}To twoja strategia?|Uderzasz z wielkiego kalibru?
{11269}{11307}To ci si� nie uda.
{11310}{11350}Co? M�wi�e� co�?
{11353}{11438}Tw�j g�os nie dociera�|do mojej strony biurka.
{11441}{11476}Serce pacjentki stan�o.
{11478}{11534}Przywr�cili�my akcj� serca.|Jest stabilna.
{11537}{11621}Przyczyn� nie by�o badanie.|EKG mia�a w normie.
{11663}{11696}Jest konsekwentna.
{11699}{11759}Nawalaj� p�uca, ale nie w nich|tkwi problem,
{11761}{11831}nawala serce, ale ono r�wnie�|nie jest przyczyn� problemu.
{11834}{11921}- Co� rozwala jej ca�y organizm.|- Rakowiak.
{11933}{11992}Znajd�cie go i usu�cie.
{12231}{12303}Czy uszkodzony implant piersiowy|mo�e wywo�a� b�le staw�w?
{12306}{12358}Nie, ona nie ma implant�w.
{12360}{12412}Ani b�lu w stawach.|Co jest grane?
{12415}{12455}Mam inn� pacjentk�.
{12471}{12551}Za�o�y�em poradni� online.|Ludzie, kt�rzy nie lubi�
{12553}{12628}lub nie ufaj� swoim lekarzom|przesy�aj� emailem symptomy.
{12631}{12714}Diagnozuj� 4-5 przypadk�w dziennie|i za odpowiedzi inkasuj� 2,000 $.
{12716}{12789}- Okr�nica wst�puj�ca w normie.|- To chyba nielegalne?
{12791}{12849}Tylko w 9 stanach,|a ten do nich nie nale�y.
{12852}{12891}W regulaminie jest napisane,
{12894}{12967}�e konsultacja nie zast�puje|wizyty u lekarza. Jestem kryty.
{12970}{13009}Dlaczego nic nie powiedzia�e�?
{13011}{13071}To �adna tajemnica.|Po prostu jestem ma�om�wny.
{13073}{13150}Powiedzia�e� nam o odnowieniu|prenumeraty National Geographic.
{13152}{13214}Jelito cienkie w normie.|Przechodz� do od�wiernika.
{13217}{13275}Nie masz nic przeciwko,|je�li powiem House'owi?
{13277}{13321}House mo�e mie� co� przeciwko.
{13323}{13395}Za�o�y�em t� poradni�|pod jego nazwiskiem.
{13400}{13439}Przewody ��ciowe czyste.
{13441}{13507}Pod jego nazwiskiem, czyli?
{13510}{13668}Czyli "Poradnia dr. Gregorego House'a"|oferuj�ca porady od samego dr House'a.
{13670}{13746}Odbi�o ci.|I zosta�y ci dwa dni �ycia.
{13749}{13839}- House si� nie dowie.|- Dowie si�, je�li ja mu powiem.
{13841}{13933}Albo odpalisz mi 30%|i b�d� trzyma� g�b� na k��dk�.
{13935}{13967}To szanta�.
{13969}{14003}Owszem.
{14038}{14081}Przechodz� do...
{14132}{14172}To jej �o��dek?
{14174}{14214}Jest podzielony.
{14217}{14315}Nasza pacjentka|jest wielk� k�amczuch�.
{14440}{14466}Nie�le.
{14468}{14531}�aden geniusz by tego nie zauwa�y�.
{14534}{14603}Przesz�a zabieg|poziomej plastyki �o��dka.
{14606}{14708}Wpis o operacji usuni�to z jej karty,|�eby nie spad�a sprzeda� DVD.
{14711}{14757}Nie mo�esz tego robi� na zewn�trz?
{14759}{14838}Mog�, ale po co,|skoro mog� tutaj.
{14860}{14894}Gdzie s� ci m�drzy?
{14896}{14946}Je�li pytasz o Foremana|i Trzynastk�,
{14948}{15013}to pierwsza tura test�w wst�pnych|trwa ca�y dzie�.
{15016}{15049}I ja si� na to zgodzi�em?
{15051}{15091}Plastyka �o��dka mog�a wywo�a�...
{15093}{15155}Zapomnij o tym i traktuj j�,|jak grub� dziewczyn�.
{15157}{15213}Mo�e jeszcze jak 60-letniego Azjat�?
{15215}{15279}- Ona nie jest gruba.|- Na zewn�trz.
{15281}{15357}Ale w �rodku to nadal|tona rozrywki.
{15378}{15443}Kiedy by�a oty�a,|zapewne mia�a cukrzyc�,
{15445}{15489}kt�ra mog�a trwale uszkodzi� nerwy.
{15491}{15542}10 punkt�w za wykonywanie|moich polece�
{15544}{15598}i -10 punkt�w|za wykonywanie ich �le.
{15600}{15689}Pocukrzycowe uszkodzenie nerw�w|ju� dawno da�oby o sobie zna�.
{15691}{15749}Widzia�a� gdzie� moje kulki?
{15782}{15826}Przepraszam na chwil�.
{15833}{15932}Widzia�a� gdzie� moje kulki?|T� du�� i t� czerwon�?
{15934}{15996}- Tw�j plan nie zadzia�a.|- Oczywi�cie, �e zadzia�a.
{15998}{16047}B�d� ci dokucza�,|�eby� sobie posz�a,
{16049}{16101}a ty b�dziesz udawa�,|�e ci� to nie rusza
{16103}{16176}i b�dziesz pr�bowa�a si� odegra�.|W ko�cu p�jdziesz sobi...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin