Dr House S05E21 - Simple Explanation.txt

(35 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{273}{368}CZYSTA ENERGIA|TO ZIELONA ENERGIA
{571}{649}CO BY ZROBI�A NATURA?
{815}{874}Osi�gn�li�cie swoje,|mo�e pozw�lcie nam pracowa�?
{878}{951}Jak tylko wasza firma|przestanie dewastowa� t� g�r�.
{955}{996}A kto nakarmi nasze dzieci, ty?
{1000}{1083}Jakby ci na nich zale�a�o,|to dba�by�, by mia�y czym oddycha�!
{1087}{1123}Co powiedzia�e�, skurczybyku?
{1127}{1217}To nie wy jeste�cie problemem,|wy cierpicie najbardziej.
{1221}{1367}- Wdychacie ten py� w�glowy.|- W�giel to najbardziej brudna energia.
{1371}{1407}Potrzebuj� wsparcia.
{1411}{1458}Nie wystarczy,|�e bandycko atakujecie �rodowisko?
{1462}{1532}Doug, przesta�.
{1560}{1651}Susan?|Susan! Nic ci nie jest?
{1719}{1757}Musi trafi� do szpitala.
{1761}{1825}To tylko odwodnienie, mamy sanitariuszy.|Niech podadz� p�yny.
{1829}{1889}Nie czuj� t�tna.
{1893}{1943}Albo rozepniesz rami�,|albo je wy�ami�.
{1947}{1990}Tak czy inaczej,|to koniec protestu.
{1994}{2075}Koniec protestu, kole�!
{2184}{2241}Dobra.
{2384}{2429}- Co si� sta�o?|- Zemdla�a�.
{2433}{2525}Ju� dobrze.|Pami�taj o p�ynach.
{2529}{2573}Wiesz, �e wr�cimy.
{2577}{2641}Wr�cimy tu!
{2921}{3052}- Przesta� si� wydurnia�.|- Nie wydurniam si�. Nie mog�...
{3169}{3239}Nie mog� wsta�.
{3376}{3489}{C:$aaccff}House, M.D.[5x21]|Saviors (Zbawcy)
{3524}{3634}{C:$aaccff}T�umaczenie: Aith|Korekta: AnDyX
{3672}{3808}{C:$aaccff}.:: Grupa Hatak - Hatak. pl::.|.:: Napisy24. pl::.
{4378}{4460}- Musz� prze�o�y� nasz wypad.|- Nie musisz, znalaz�em ci desk�.
{4464}{4532}- �wietna do nauki.|- Tylko go odraczam.
{4536}{4599}O'Neill ze szpitala w Filadelfii chce,|�ebym podrzuci�a House'owi pacjenta.
{4603}{4659}- No i co?|- Wisz� mu przys�ug�.
{4663}{4720}Podes�a�am mu chyba|z tuzin pacjent�w.
{4724}{4799}Chcia�em powiedzie�, �e|podrzucenie mu teczki to 5 sekund,
{4803}{4861}30 sekund zajmie mu|negowanie motywu...
{4865}{4958}Minut� dowcipne komentarze|por�wnuj�ce nogi twoje i Trzynastki...
{4962}{4994}Zostaje mn�stwo czasu na pla��.
{4998}{5067}Musz� by� pewna, �e nie wyrzuci|tej teczki, gdy tylko znikn�.
{5071}{5146}Nie mo�esz si�|odwdzi�czy� innym razem?
{5150}{5220}Po tym ostatnim tygodniu|naprawd� przyda�aby mi si� przerwa.
{5224}{5257}Nam obojgu.
{5261}{5381}Jak tylko si� upewni�,|�e si� tym zaj��, znikniemy st�d.
{5385}{5519}A moje nogi, razem z ca�� reszt�,|b�d� do twojej dyspozycji.
{5557}{5611}By� u trzech r�nych specjalist�w.
{5615}{5654}A to ciekawe.
{5658}{5722}R�wnie ciekawe jak twoja|pr�ba wskoczenia na sto�ek Kutnera,
{5726}{5767}zaraz po tym, jak on z niego spad�.
{5771}{5820}Nie interesuj� mnie meble...
{5824}{5879}Sp�acam d�ug wobec lekarza,|kt�ry go przys�a�.
{5883}{5989}Gdzie tu zagadka? Czubek sieje postrach|na sk�adowiskach toksycznych odpad�w.
{5993}{6017}Toksykologia by�a negatywna.
{6021}{6099}Brak zmian neurologicznych,|mi�niowych czy naczyniowych.
{6103}{6164}Troska o �rodowisko oznacza,|�e go�� jest czubkiem?
{6168}{6198}To samotny 20-latek.
{6202}{6283}Troszczy si� raczej o to, �eby ekolo�ki|wypucowa�y mu ekologiczn� bryk�.
{6287}{6332}Widzisz? �aden czubek.
{6336}{6398}Pewnie udaje, �eby pozwa� gliny|i dosta� 6-cyfrow� sumk�.
{6402}{6511}My�lisz, �e symulant da�by si�|zbada� najlepszemu diagno�cie w kraju?
{6515}{6585}I kto tu si� stara|o wypucowanie bryki?
{6589}{6641}Zr�bmy przedsionkow� pr�b� kaloryczn�.
{6645}{6714}Sprawd�my, czy r�wnowag� zaburza|co� powy�ej czy poni�ej szyi.
{6718}{6777}A m�wi�c "my",|mia�em na my�li "ty".
{6781}{6879}Ty masz d�ug|do sp�acenia, nie oni.
{6988}{7065}Wstrzykn� ci zimn� wod�|do przewodu s�uchowego.
{7069}{7184}Je�li dostaniesz oczopl�su,|problemem oka�e si� ucho wewn�trzne.
{7188}{7269}- S� we wszystkich pokojach?|- Chyba tak.
{7273}{7309}Mo�e si� ich pani pozby�?
{7313}{7361}Najlepiej ze wszystkich pokoi?
{7365}{7440}U�ywaj� ze 30 pestycyd�w,|�eby je wyhodowa�.
{7444}{7511}- Przemys� medyczny m�g�by by� bardziej...|- Zaj�ty medycyn�?
{7515}{7576}Najpierw ci� wyleczymy,|potem wr�cisz do poprawiania planety.
{7580}{7658}- To b�dzie troch� nieprzyjemne.|- Przez 14 godzin by�em przykuty do opony.
{7662}{7738}- Wi�kszo�� lekarzy zaleci�aby...|- Ziemia zmierza ku zag�adzie.
{7742}{7849}Kiedy wybrze�a znajd� si� pod wod�,|wyginie z milion gatunk�w.
{7853}{7904}Czuj� jakbym|lecia� na �eb, na szyj�.
{7908}{8012}Te testy czasem|powoduj� zawroty g�owy.
{8038}{8100}I md�o�ci.
{8133}{8193}Cameron przynios�a mi przypadek.
{8197}{8243}Jest szcz�liwa na ostrym dy�urze.
{8247}{8331}Nie ma mowy, �eby|chcia�a wraca� na ork� do ciebie.
{8335}{8404}Omlet z bia�ek, bez bekonu|i pe�noziarnist� grzank�.
{8408}{8464}Nie m�wi�, �e na ork�.
{8468}{8511}I nie m�wi�, �e do mnie.
{8515}{8608}Praktycznie mieszka z Chase'em.
{8628}{8670}Co� ty zam�wi�?
{8674}{8726}Omlet.
{8730}{8801}Od kiedy nie jesz wieprzowiny?
{8805}{8887}Pe�noziarnista grzanka?|Mog�e� ju� zam�wi� papier �cierny.
{8891}{8973}Racja, ale nie lubi�|je�� tego samego 2 dni pod rz�d.
{8977}{9034}Piel�gniarka braciszka|nie lubi sade�ka?
{9038}{9080}Po prostu nie mam ochoty na bekon.
{9084}{9143}A ty ewidentnie starasz si�|omin�� temat Kutnera,
{9147}{9225}co jest dziwne, skoro|ca�y tydzie� �wirowa�e� szukaj�c powodu...
{9229}{9279}Nie jest ju� w zespole.
{9283}{9396}Przykro mi, �e nie jest.|Nie ma o czym gada�.
{9408}{9480}Nosisz zegarek,|kt�ry ci da� jako sekretny Miko�aj.
{9484}{9529}Pi�� funkcji, wliczaj�c stoper.
{9533}{9628}Mierzy, ile czasu ci zajmie|pytanie mnie o samopoczucie.
{9632}{9700}Zamawiasz co�?
{9715}{9789}Nie jestem g�odny.
{9843}{9863}Dziwne.
{9867}{9929}Znajdowa�a ju� pacjent�w,|ale nigdy nie kaza� jej robi� bada�.
{9933}{10002}Mo�e kto� mu musi|pomatkowa� po tym, co si� sta�o.
{10006}{10154}House'a interesuje matkowanie z biczem,|sk�rzanymi pieluchami i kart� kredytow�.
{10158}{10229}Mamusia wr�ci�a.
{10260}{10386}Badanie pozbawi�o go lunchu, ale wysz�o|w normie, a on dalej nie utrzymuje r�wnowagi.
{10390}{10478}Ilu bada� potrzeba, by potwierdzi�,|�e go�� jest wiewi�rkolubnym pozorantem?
{10482}{10512}Nie wymy�la sobie objaw�w.
{10516}{10600}- I jeste� tego pewna, bo...|- Zmieni�a buty.
{10604}{10674}Gdyby symulowa�,|rzygn��by na drug� stron� ��ka.
{10678}{10765}Potyczki z policj� i skuwanie|�a�cuchami mog� powodowa� stres.
{10769}{10808}Stres szkodzi|sercu i t�tnicom.
{10812}{10869}Mia�d�yca t�tnicy szyjnej|powoduje utrat� r�wnowagi.
{10873}{10923}Tomografia ani rezonans|jej nie poka��.
{10927}{11007}Mo�e by� jedynym ostrze�eniem|przed rozleg�ym zawa�em.
{11011}{11055}Badanie holterowskie|i USG naczy�.
{11059}{11138}Mo�e jego serce pracuje r�wnie wybi�rczo,|jak ca�y ruch zielonych.
{11142}{11192}Chocia�...|Nie powiedzia�em "my".
{11196}{11277}Bo gdybym powiedzia�...
{11549}{11601}Przepraszam,|je�li to przeszkadza.
{11605}{11688}Ostatnio cz�sto mam czkawki...|Ale nie a� takie.
{11692}{11794}- To znaczy jak cz�sto i od kiedy?|- Pojawiaj� si� i znikaj� od tygodnia.
{11798}{11844}Kilka godzin dziennie.
{11848}{11907}M�wi�e� o tym|lekarzom w Filadelfii?
{11911}{12005}Uznali chyba,|�e to nic takiego.
{12097}{12143}Cze��. Jutrzejszy|wyjazd aktualny, prawda?
{12147}{12200}Nie jestem pewna.
{12204}{12273}Tamci lekarze nie zorientowali si�,|�e jego czkawki...
{12277}{12314}Czkawki?
{12318}{12452}S� patologicznie cz�ste i d�ugie,|mog� oznacza� co� powa�nego.
{12456}{12488}Unikasz mnie?
{12492}{12519}Nie.
{12523}{12627}Wi�c nie powinienem si� martwi�,|�e leczysz cudzych pacjent�w z czkawki,
{12631}{12763}zamiast jecha� ze mn� na urlop,|kt�ry planowa�em przez tydzie�?
{12767}{12914}Mam pow�d, �eby si� tym zajmowa�|d�u�ej, ale nie mog� ci go zdradzi�.
{12960}{13093}Przyznajesz, �e mnie ok�ama�a�,|a teraz prosisz o zaufanie?
{13103}{13157}Tak.
{13230}{13294}W porz�dku.
{13520}{13615}Nie wida� problem�w z sercem i t�tnicami,|ale czka z przerwami od tygodnia.
{13619}{13668}Fajnie!|Z�apa�em haczyk.
{13672}{13783}Mo�esz wraca� na ostry dy�ur.|Ale tam s� przekonani, �e masz urlop, nie?
{13787}{13851}Przesun�am wyjazd,|bo martwi� si� o pacjenta.
{13855}{13923}To wyja�nia sp�awienie Chase'a|i diagnozowanie, ale nie robienie bada�.
{13927}{13989}- Kaza�e� mi.|- Nie jestem twoim szefem.
{13993}{14071}Wypominanie mi tego|zwykle bardzo ci� cieszy.
{14075}{14147}Czy ty przypadkiem|nadal na mnie nie lecisz?
{14151}{14260}Troszcz� si� o pacjenta i o tw�j zesp�.|Sporo ostatnio przeszli.
{14264}{14313}- Pomy�la�am, �e mog�...|- Zosta� Matk� Teres�.
{14317}{14364}Pewnie, przywr�cisz nam|duchow� i umys�ow� harmoni�.
{14368}{14435}To by mia�o sens,|ale tydzie� temu.
{14439}{14459}My�l sobie co chcesz.
{14463}{14560}�e jestem tu dla posady,|albo �e chc� ci� nia�czy�.
{14564}{14599}Szkopu� w tym,|�e my�l�, �e to nie to.
{14603}{14660}Ani jedno,|ani drugie nie ma sensu.
{14664}{14764}A jedyne co ma sens,|jest bez sensu.
{14901}{15018}Chorobliwe czkawki|plus brak r�wnowagi... Start!
{15036}{15100}R�bcie, co m�wi.
{15104}{15138}M�zg mo�e ��czy� te rzeczy.
{15142}{15218}M�g�by, gdyby nie zd��y�a|ju� zrobi� tomografii.
{15222}{15317}- Pustka, jak w kalendarzu jej ch�opaka.|- A co tu ma Chase do rzeczy?
{15321}{15365}- Nic.|- Nie wiem jeszcze.
{15369}{15416}Pacjent wypowiedzia� wojn�|hodowli kwiat�w.
{15420}{15500}Oprotestowa� kilka szk�ek.|Zatrucie zwi�zkami fosforoorganicznymi...
{15504}{15601}- Brak problem�w �o��dkowych i �linotoku.|- To si� mo�e nie ��czy� z protestami.
{15605}{15671}Tomografia nie wykry�aby stwardnienia,|a go�� ma na nazwisko Swenson.
{15675}{15747}Skandynawowie s� bardziej|podatni na stwardnienie rozsiane.
{15751}{15814}Lepsze to,|ni� pomys� z udawaniem.
{15818}{15961}Zwyci�zc� zostaje Erik Co�tamsen.|Punkcja potwierdzi stwardnienie.
{15978}{16051}Zak�adam, �e mamy|dalej zbija� b�ki.
{16055}{16101}Bo�e, mam nadziej�,|�e to jaka� przeno�nia.
{16105}{16177}Jak niby mam zrobi� punkcj�|pacjentowi z czkawk�?
{16181}{16289}Ciekawe,...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin