E. Necka - Psychologia Tworczosci.pdf

(3014 KB) Pobierz
Psychologia Twórczości (E. Nęcka)
Edward Nęcka
Psychologia
twórczości
GDAŃSKIE
WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE
Gdańsk 2005
373860948.020.png
 
Podręcznik dotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Recenzje wydawnicze:
prof. dr hab. Jan Strelau
prof. dr hab. Alina Kolańczyk
Redaktorzy serii:
prof. dr hab. Mirosław Kofta
prof. dr hab. Bogdan Wojciszke
Tytuł: Psychologia twórczości
Copyright © 2001 by Edward Nęcka oraz Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Sopot 2003.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Książka ani żadna jej część nie może być przedrukowywana
ani w żaden inny sposób reprodukowana lub odczytywana
w środkach masowego przekazu bez pisemnej zgody
Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego.
Wydanie pierwsze
Edytor: Anna Świtajska
Redakcja polonistyczna: Małgorzata Jaworska
Korekta: Magdalena Witucka
Skład: Marek Smoliński
Opracowanie graficzne: Agnieszka Wójkowska
Wskazówki dla bibliotekarzy:
1/ psychologia ogólna 2/psychologia różnic indywidualnych
3/ psychologia osobowości 4/ psychologia twórczości
ISBN 83-87957-50-X
Druk: Drukarnia WDG w Gdyni
ul. Św. Piotra 12, 81-347 Gdynia
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
ul. Bema 4/1 a, 81-753 Sopot,
tel./fax 058/551-61-04, 551-11-01
e-mail: gwp@gwp.pl
PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory . pl
373860948.021.png 373860948.022.png 373860948.001.png
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE
9
1. POJĘCIA I KRYTERIA TWÓRCZOŚCI
1 1
1.1. Pojęcie twórczości
1 1
1.1.1. Twórczość jako cecha wytworu
1 2
1.1.1.1. Twórcze jest to, co nowe i wartościowe
1 3
1.1.1.2. Rodzaje wartości i domeny twórczości
1 4
1.1.1.3. Definicja Morrisa I. Steina
1 7
1.1.2. Twórczość jako cecha osoby
1 9
1.1.2.1. Twórczość przez małe „t"
1 9
1.1.2.2. Twórczość bez dzieł
2 3
1.2. Kryteria twórczości
2 4
1.2.1. Kryteria jawne
2 5
1.2.1.1. Kryteria wybitnych osiągnięć twórczych
2 5
1.2.1.2. Podejście Joya P. Guilforda
2 6
1.2.1.3. Skale ocen
2 9
1.2.2. Kryteria ukryte
3 0
1.2.2.1. Technika oceny konsensualnej
3 0
1.2.2.2. Kryteria emocjonalne
3 1
1.2.3. Ujęcie triadowe
3 2
1.3. Podsumowanie
3 4
2. STRUKTURA PROCESU TWÓRCZEGO
3 5
2.1. Klasyczne teorie procesu twórczego
3 5
2.1.1. Podejście asocjacyjne
3 5
2.1.2. Podejście postaciowe (Gestalt)
3 9
2.1.3. Podejście psychodynamiczne
4 1
2.1.4. Podejście behawiorystyczne
4 3
373860948.002.png 373860948.003.png 373860948.004.png
6
PSYCHOLOGIA TWÓRCZOŚCI
2.2. Współczesne teorie procesu twórczego
4 5
2.2.1. Koncepcje „rewizjonistyczne"
4 5
2.2.2. Koncepcja interakcji twórczej
4 7
2.2.3. Model genploracji
5 0
2.3. Podsumowanie
5 2
3. POZNAWCZE SKŁADNIKI PROCESU TWÓRCZEGO
5 3
3.1. Uwaga
5 3
3.2. Percepcja
5 9
3.3. Wyobraźnia i wyobrażenia
6 1
3.4. Kategoryzowanie i wiedza pojęciowa
6 5
3.5. Pamięć
6 8
3.6. Myślenie
6 9
3.7. Czynniki metapoznawcze
7 4
3.8. Podsumowanie
7 5
4. EMOCJE I MOTYWACJE W TWÓRCZOŚCI
7 7
4.1. Emocje w procesie twórczym
7 7
4.1.1. Dane z introspekcji
7 7
4.1.2. Emocje sprzyjające twórczości
7 9
4.1.3. Emocje kierujące procesem twórczym
8 4
4.1.4. Emocjonalne koszty twórczości
8 5
4.2. Motywacja a procesy twórcze
8 6
4.2.1. Czy należy nagradzać za aktywność twórczą?
8 7
4.2.2. Motywacja samoistna
8 8
4.2.3. Jeden czy wiele motywów?
9 5
4.3. Podsumowanie
9 6
5. WGLĄD
9 7
5.1 Cechy wglądu
9 9
5.1.1. Nagłość
9 8
5.1.2. Przerwa inkubacyjna
1 03
5.1.3. Zmiana struktury problemu
1 06
5.2. Poznawczy mechanizm wglądu
1 09
5.2.1. Wybiórczość
1 10
5.2.2. Upraszczanie problemu
1 13
5.2.3. Korzystanie z okazji
1 17
5.3. Podsumowanie
1 20
6. INDYWIDUALNE CECHY TWÓRCÓW
1 21
6.1. Intelekt
1 21
PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactorv.pl
373860948.005.png 373860948.006.png 373860948.007.png 373860948.008.png 373860948.009.png 373860948.010.png 373860948.011.png 373860948.012.png 373860948.013.png 373860948.014.png
SPIS TREŚCI
7
6 .1.1. Inteligencja
1 21
6.1.2. Style poznawcze
1 25
6.2. Osobowość
1 28
6.2.1. Osobowość twórcza czy osobowość twórców?
1 29
6.2.2. Otwartość
1 32
6.2.3. Niezależność
1 34
6.2.4. Wytrwałość
1 37
6.3. Zaburzenia zachowania
1 38
6.3.1. Zaburzenia afektywne
1 39
6.3.2. Schizofrenia i schizotypia
1 41
6.4. Podsumowanie
1 43
7. SPOŁECZNY KONTEKST TWÓRCZOŚCI
1 45
7.1. Twórczość a środowisko
1 45
7.1.1. Środowisko rodzinne
1 45
7.1.2. Twórczość w szkole
1 49
7.1.3. Twórczość w miejscu pracy
1 51
7.1.4. Osoby znaczące
1 53
7.1.5. „Kreatogenne" społeczeństwo
1 57
7.2. Społeczny odbiór twórczości
1 59
7.2.1. Ocena i krytyka
1 59
7.2.2. Pośrednicy
1 62
7.2.3. Spostrzeganie społeczne
1 65
7.3. Wpływ społeczny
1 67
7.3.1. Facylitacja czy inhibicja?
1 67
7.3.2. Twórczość grupowa
1 69
7.4. Podsumowanie
1 70
8. SYSTEMOWE KONCEPCJE TWÓRCZOŚCI
1 73
8.1. Twórczość jako transgresja (koncepcja Kozieleckiego)
1 73
8.2. Twórcze „inwestowanie" (koncepcja Sternberga i Lubarta)
1 76
8.3. Przypadek i konfiguracja (koncepcja Simontona)
1 80
8.4. Jednostka, pole i domena (koncepcja Csikszentmihalyi)
1 84
8.5. Podsumowanie
1 87
9. STOSOWANA PSYCHOLOGIA TWÓRCZOŚCI
1 89
9.1. Pomiar twórczości
1 89
9.1.1. Testy twórczego myślenia
1 90
9.1.2. Kwestionariusze samooceny
1 94
9.1.3. Badanie kreatywności instytucji
1 96
9.2. Edukacja dla twórczości
1 99
9.2.1. Usuwanie przeszkód
1 99
373860948.015.png 373860948.016.png 373860948.017.png 373860948.018.png 373860948.019.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin