Star Trek DS9 S01E17.txt

(26 KB) Pobierz
[1][30]www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
[34][72]/Dziennik stacji, data gwiezdna 46925.1.
[73][107]/Zostali�my zaszczyceni|/wizyt� ambasadora Federacji
[108][133]/w dyplomatycznej misji.
[134][179]/Na szcz�cie mam oficera,|/kt�ry si� nimi zajmie.
[180][213]Nic nie poradz� Ambasadorze.
[214][254]- Pani Ambasador.|- Pani Ambasador.
[255][289]Wszystkie kwatery go�ci s� jednakowe.
[290][312]Prosz� mnie przenie�� na poziom za�ogi.
[313][344]Wszystko ju� zaj�te.
[345][370]Kto� wi�c si� wyprowadzi.
[371][392]Na przyk�ad pan.
[393][440]Ci�gle marudzi.
[441][473]Przynajmniej nie zawraca�am|g�owy kapitanowi.
[474][508]swoimi sugestiami.
[509][533]By� zadowolony
[534][567]Porucznik Sisko te� na pewno b�dzie,
[568][592]kiedy wreszcie znajdzie dla nas czas.
[593][616]Porucznik Sisko jest bardzo zaj�ty
[618][679]- Czym?|- Przestrajaniem porz�dkowym.
[680][714]- Co przestrajacie?|- Wszystko.
[724][760]Robimy porz�dki. Przestrajamy systemy.
[761][784]Ch�tnie przyjrza�bym si� tym procedurom.
[816][834]Taaak?
[836][878]S�dzi�em, �e po podr�y zechcecie|odpocz�� w holokabinach.
[879][940]Sugeruje pan nurzanie si� w tych|obrzydliwych sex programach Ferengi?
[941][955]Nie.
[956][987]Istnieje wiele program�w.
[988][1018]Oczywi�cie, �e tak..
[1019][1048]Arbazanie s� tak zacofani seksualnie.
[1049][1079]Wypraszam sobie.
[1080][1106]Mo�e lepiej udajmy si� na spoczynek.
[1107][1156]Nie przebyli�my takiej drogi, �eby|odpoczywa�. Ch�tnie obejrz� ambulatorium.
[1157][1191]M�odszy oficer w roli ��cznika?.
[1192][1217]Donios� o tym dow�dztwu.
[1249][1287]Znikn�a!
[1289][1327]- Co znikn�o, Madam Ambasador?|- Moja broszka z latinum.
[1339][1366]W�a�nie nachyla�am si� po ko�ci,
[1367][1388]kiedy co� mnie dotkn�o,
[1389][1428]i zosta�am obrabowana!
[1429][1452]O co chodzi?
[1453][1477]Kto� ukrad� broszk� z|latinum ambasador Troi.
[1478][1506]Niestety tablica g�osi,
[1508][1538]�e lokal nie odpowiada|za zguby klient�w.
[1540][1565]- Jaka tablica?|- Ta nad drzwiami.
[1566][1591]Trzeba by stan�� na|krze�le, �eby j� odczyta�.
[1592][1629]Takie zasady. Mi�ego dnia.
[1637][1663]Stoisz przed c�rk� pi�tego domu,
[1664][1701]Opiekunk� �wi�tego kielicha|Ri"xx" i pier�cieni Betazed.
[1702][1717]Ucho!
[1716][1748]Znam twoje czu�e|miejsca, ty ma�y trollu.
[1750][1772]Masz zamkn�� pok�j
[1773][1806]i przeszukiwa� wszystkich,|a� znajdziesz broszk�.
[1807][1828]Mog� w czym� pom�c?
[1830][1867]Dzi�ki Bogu. Odo, szef ochrony.
[1868][1907]- W czym problem?|- Skradziono moj� broszk�.
[1908][1953]By�a w�asno�ci� rodziny od|36 pokole�. Jest bezcenna.
[1954][1979]Na pewno mia�a j� pani na sobie?
[1981][2014]Naturalnie.|Bez niej nie zak�adam tych w�os�w.
[2023][2041]Rozumiem.
[2042][2076]- Jest pani Betazoidk�?|- Oczywi�cie.
[2077][2112]- Telepatk�?|- Tak.
[2113][2147]I nie wyczuwa pani winnego?
[2224][2256]Nie, ale Betazoidzi nie|wyczuwaj� my�li Ferengi.
[2265][2286]Quark ma wiele na sumieniu,
[2287][2333]ale nie zajmuje si� drobiazgami.
[2335][2354]Dzi�kuj�.
[2568][2603]Poczekaj chwil�.|Opr�nij kieszenie.
[2611][2652]Wst�pi�e� do floty?
[2678][2707]Moja broszka. Sk�d pan wiedzia�?
[2708][2734]Dopterianie to dalecy krewni Ferengi.
[2735][2760]Poniewa� nie czyta pani my�li Quarka,
[2761][2792]jego te� pani nie wyczu�a..
[2794][2818]Co za przenikliwo��.
[2835][2849]Doktorze...
[2850][2903]Chcia�abym wiedzie� wi�cej|o waszym szefie ochrony.
[4155][4191]Komputer, zako�czy�e� diagnostyk�|si�owni termoj�drowej?
[4192][4203]Potwierdzam.
[4205][4242]Parametry w normie.
[4243][4270]Co ty pleciesz?
[4272][4300]Mamy 13 % poni�ej normy.
[4301][4346]Kardassia�skie modyfikacje|dopuszczaj� 20% tolerancj�.
[4348][4361]Ale ja nie.
[4363][4387]- Anara.|- Tak, Sir.
[4388][4419]Znasz si� na reaktorach j�drowych?
[4421][4455]Tylko podstawy dzia�ania|laserowej syntezy j�drowej.
[4456][4472]To cholernie kiepski system.
[4474][4517]Zamieni�bym go na model|federacji od r�ki, ale trudno.
[4519][4566]Pilnuj temperatury spalin plazmowych.
[4577][4628]Komputer, zwi�ksz przep�yw|deuteru w komorze drugiej o 5 %.
[4629][4652]Procedura nie zalecana.
[4653][4683]Mam do�� twoich rad.|R�b co m�wi�!
[4684][4705]Procedura nie zalecana.
[4706][4760]Skonsultuj si� z kardassia�sk�|instrukcj� paragraf 254-A.
[4761][4786]Nie zamierzam niczego czyta�.
[4788][4811]Sam to za�atwi�.
[4834][4859]Uruchamiam drug� komor�.
[4861][4913]Kieruj� plasm� do kana��w 143,144...
[4914][4947]Szefie, przep�yw mocy z|komory drugiej od��czony.
[4961][4986]Komputer, analiza|usterki drugiej komory.
[4987][5007]Wy��czenie na skutek wykrycia
[5008][5058]mo�liwo�ci przeci��enia reaktora
[5059][5102]- Przebra�a si� miarka!|- Bez nerw�w. To tylko komputer.
[5103][5129]To nie komputer, tylko m�j zajad�y wr�g.
[5130][5163]Na razie wszystko dzia�a.
[5164][5207]Z ca�ym szacunkiem, nie|m�g�bym na siebie patrze�,
[5208][5240]gdybym pozwoli�|komputerowi na tak� prac�.
[5241][5264]- Musz� go wypieli�.|- Wypieli�?
[5265][5286]Tak si� m�wi.
[5288][5333]- Musz� go rozbebeszy� i z�o�y� od pocz�tku.|- Ile czasu to zajmie?
[5334][5363]Nie opanowa�em jeszcze|kardassia�skiej technologii,
[5364][5387]ale uwin� si� w jakie� dwa, trzy lata.
[5388][5412]To wiele roboczo godzin.
[5413][5439]To konieczne?
[5440][5479]Wida� r�nimy si� w|podej�ciu do komputera.
[5480][5501]Zapomnijmy o sprawie.
[5525][5555]Zr�b co musisz.
[5556][5588]Dzi�kuj�. Zaraz si� do tego wezm�.
[5589][5613]A to jest wie�a.
[5614][5640]Serce i dusza stacji.
[5641][5663]Poruczniku jest pan.
[5664][5688]Panowie, Madam Ambasador.
[5689][5716]Chcieli zwiedzi� wie��.
[5717][5748]Oczywi�cie. Prosz� si� rozgo�ci�.
[5749][5786]Ufam, �e doktor Bashir|zaj�� si� pa�stwem.
[5787][5824]Odm�wi� mi zmiany kwatery.
[5842][5876]Je�li sp�dz� jeszcze jedn�|noc na kardassianskim ��ku,
[5877][5911]z gargulcami gapi�cymi|si� na mnie z por�czy...
[5912][5956]Zbli�a si� niezidentyfikowany statek.
[5958][5985]Na monitor.
[5986][6017]Stamt�d lepiej wida�.
[6099][6120]Pi�kne, prawda?
[6127][6172]- To wszystko?|- Tak.
[6173][6198]Spodziewa�em si� czego� wi�cej.
[6199][6230]Skanery nie wykry�y form �ycia.
[6232][6254]- Sonda?|- Mo�liwe.
[6256][6277]Rejestruj� wi�zki skanuj�ce,
[6278][6315]brak kontaktu z innym statkiem.
[6316][6340]Komputery kompatybilne?
[6342][6384]Trudno powiedzie�. Nie znam tego typu.
[6385][6421]M�odej kobiecie brakuje|do�wiadczenia. Mo�e ja...
[6423][6470]Owa m�oda kobieta ma|ponad 300 lat do�wiadcze�.
[6471][6503]�ci�gniemy j� do pier�cienia dokowego.
[6504][6534]Najpierw musimy �ci�gn��|wi�cej informacji.
[6535][6576]Prosz� j� zatrzyma� 500|metr�w od pier�cienia.
[6577][6622]Postarajmy si� stworzy� ��cze|i �ci�gn�� wszystkie mo�liwe dane.
[6650][6690]Powinni�my ju� i��.
[6691][6721]Sonda mo�e oznacza� kontakt z now� ras�.
[6722][6752]Przynajmniej jeden ambasador Federacji
[6753][6780]powinien uczestniczy�|w tej wielkiej chwili,
[6781][6808]zawsze interesowa�em si�|pierwszymi kontaktami...
[6809][6833]Dzi�kuj� ambasadorze.
[6834][6877]O czwartej zorganizuj�|spotkanie informacyjne.
[6878][6911]Doktorze najlepszy|punkt obserwacyjny jest
[6913][6942]w pier�cieniu dokowym|blisko �luzy si�dmej.
[6943][6969]Zaprowadz� ich.
[7202][7227]Co za koncentracja.
[7228][7265]Skupienie i pasja
[7266][7290]przy �ledzeniu|mi�dzygalaktycznych przest�pc�w.
[7305][7347]Wi�kszo�� s�dzi, �e to nudne. Nudne?
[7356][7394]Ci, kt�rym pomogli�cie
[7396][7425]tak nie uwa�aj�.
[7426][7447]Tu na stacji,
[7448][7487]stanowi pan cienk� lini�|mi�dzy porz�dkiem i chaosem.
[7488][7509]Tak� mam prac�.
[7519][7545]Pom�c?
[7546][7575]Czy�by znowu pani co� zgubi�a?
[7577][7599]jedynie serce.
[7600][7622]S�ucham?
[7623][7640]Odo...
[7642][7670]to imi� czy nazwisko?
[7678][7696]Tak.
[7699][7733]- Wi�c mog� panu m�wi�...?|- Odo.
[7742][7778]Takie liryczne brzmienie.
[7779][7804]- Liryczne?|- Odo...
[7806][7838]Sp�ywa z j�zyka.
[7856][7883]Czeka mnie du�o pracy.
[7889][7925]- Jeste� zmiennokszta�tnym.|- To prawda.
[7926][7953]Nigdy jeszcze nie by�am|ze zmiennokszta�tnym.
[7962][7976]Nie rozumiem.
[7977][8011]Podobno jeste� jedynym ze swego gatunku.
[8025][8041]Na razie.
[8055][8112]zna�am tylu m�czyzn, kt�rych|trzeba by�o kszta�towa� i uk�ada�,
[8113][8161]wreszcie spotka�am takiego,|kt�ry robi to sam.
[8199][8248]Zdaje si�, �e wzywaj� mnie na wie��.
[8411][8438]Rozpoczynam skaning.
[8440][8461]Zlokalizowa�em pami��.
[8462][8483]�ci�gam dane.
[8485][8516]No prosz�?
[8517][8534]Jest pan zaskoczony?
[8536][8574]Znaj�c ten komputer s�dzi�em, �e b�d�|musia� rekonfigurowa� modu� emulatora
[8575][8624]a tu prosz�, dzia�a.
[8629][8656]Transfer danych zako�czono.
[8681][8715]Komputer, standardowe|t�umaczenie danych sondy.
[8741][8772]Przetwardzam.
[8809][8829]Wej��.
[8830][8860]Poruczniku, mam problem.
[8862][8899]Znowu Quark.|Nie. Tym razem Lwaxana.
[8900][8932]- Lwaxana Troi, ambasador?|- Ona.
[8933][8973]Pomog�em jej w drobnej sprawie w barze,
[8974][9010]a teraz jest... wdzi�czna.
[9011][9027]I w czym problem?
[9028][9069]W sposobie w jaki okazuje wdzi�czno��.
[9071][9093]Szczerze m�wi�c,
[9105][9138]wykazuje zainteresowanie moj� osob�.
[9144][9167]Co w tym z�ego?
[9169][9194]Jest agresywna.
[9195][9219]Poluje na pana.
[9229][9250]Jak pies go�czy Wanoni.
[9252][9282]M�g�by si� da� pan z�apa�.
[9283][9318]- Sir?|- Kr�tki romans, Odo.
[9319][9357]Musz� sko�czy� obch�d 6 pylon�w.
[9358][9398]Nie mam czasu na|romantyczne przerywniki.
[9431][9452]Prawd� m�wi�c,
[9453][9503]Wy humanoidzi sp�dzacie za du�o|czasu na rytuale parzenia.
[9504][9536]Pomagaj� w prokreacji gatunku.
[9537][9594]Prokreacja nie wymaga zmiany|zapachu, pisania kiepskiej poezji,
[9595][9649]czy po�wi�cania ro�lin|w celu pokazania uczu�.
[9650][9682]Moim zdaniem to nie istotne.
[9683][9706]Przykro mi to s�ysze�.
[9708][9742]By�bym wdzi�czny gdyby|co� pan z ni� zrobi�.
[9743][9...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin