Romeo i Julia- Sprawdź,ile zrozumiałeś.pdf

(532 KB) Pobierz
lekG.dvi
Sprawdź,ilezrozumiałeś
1.Poprzeczytaniukażdegoaktuuzupełnijluki–wypiszpominiętewydarzenia 2 .
Akt I
Niedziela
Po bójce na placu miejskim Książę zagroziłKapuletomiMontekimkarą
śmierci, jeżeli jeszcze raz zakłócą spokój w mieście.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Romeo, poproszony przez służącego Kapuleta o przeczytanie zaproszenia,
dowiedział się o balu, na którym miała być obecna Rozalina.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Romeo dowiedział się, że Julia jest córką Kapuleta, a Julia dowiedziała się,
że Romeo pochodzi z rodu Montekich.
Akt II
Niedziela – poniedziałek
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Zakonnik zgodził się połączyć ślubem Romea i Julię.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
1 Utwórzostałwystawionyna scenie w 1595roku.Pierwszewydanie utworuukazałosię dwa
latapóźniej.
2 Przekłady RomeaiJulii najęzykpolskinieznacznieróżniąsięmiędzysobąpodziałemnasceny
iimionaminiektórychpostaci.Wniniejszejpublikacjiposługujemysięcytatamizutworu,imionami
postaciinumeracjąscenwedługtłumaczeniaJ.Paszkowskiego.
Lektury w gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń
www.gwo.pl
258103736.020.png 258103736.021.png 258103736.022.png 258103736.023.png 258103736.001.png
RomeoiJulia
161
Akt III
Poniedziałek – wtorek
................................................................................................................................
Książę skazał Romea na wygnanie z miasta.
................................................................................................................................
Zakonnik poradził młodzieńcowi, aby poszedł do żony, a nad ranem uciekł
do Mantui i tam czekał na wyjawienie jego małżeństwa z Julią, pojednanie
skłóconych rodów i przebłaganie Księcia.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Kapulet zagroził Julii wyrzuceniem z domu, gdyż sprzeciwiła się jego planom
wydania jej za Parysa.
Akt IV
Wtorek – środa
................................................................................................................................
................................................................................................................................
W domu Kapuletów trwały przygotowania do wesela.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Akt V
Czwartek – piątek
Romeo, przekonany, że Julia nie żyje, kupił u aptekarza truciznę, aby po-
pełnić samobójstwo.
Zakonnik postanowił pójść do grobowca Kapuletów i czekać na przebudze-
nie Julii.
Przy grobie Julii Romeo zabił Parysa.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Zakonnik opowiedział zebranym na cmentarzu ludziom historię miłości Ro-
mea i Julii.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Lektury w gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń
www.gwo.pl
258103736.002.png 258103736.003.png 258103736.004.png 258103736.005.png
162
RomeoiJulia
2.Napiszswojąopinięnatemat RomeaiJulii . Twoja wypowiedź powinna się
składaćconajmniejzdwóchwypowiedzeń.
ŚwiatstworzonyprzezSzekspira
Wprowadzeniedolektury
3.Uzupełnijmapępamięci,wpisującodpowiedniopostacidramatu.
4.UzupełnijnotatkiwkalendarzuKapuleta,wpisując:
poręroku,wktórejtoczysięakcjautworu( aktI,sc.3 ),
informacjedotycząceterminuurodzinJulii( aktI,sc.3 ),
wyrażenie ślubJulii przyodpowiednimdniutygodnia( aktIII,sc.4 ).
Lektury w gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń
www.gwo.pl
258103736.006.png 258103736.007.png 258103736.008.png 258103736.009.png 258103736.010.png 258103736.011.png 258103736.012.png
RomeoiJulia
163
5.Napisz,jakdługotrwaakcja RomeaiJulii .
................................................................................................................................
6.Wymieńnazwymiast,wktórychsiętoczyakcjautworu.
................................................................................................................................
7.Napodstawie poniższegotekstuwypiszmotywywspólnedlahistoriiprzed-
stawionychw Metamorfozach Owidiuszaorazw RomeoiJulii Szekspira.
Motyw zakochanych, niemogących się połączyć i ginących śmiercią samo-
bójczą wskutek nieporozumienia, pojawił się w europejskiej tradycji lite-
rackiej za sprawą legendy o Pyramie i Tysbe, poetycko opracowanej przez
Owidiusza w IV księdze Metamorfoz w pierwszych latach naszej ery. Miesz-
kający w sąsiednich domach młodzi babilończycy kochali się, lecz sprzeciw
rodziców uniemożliwił małżeństwo. Jedno z potajemnych spotkań wyzna-
czyli sobie za miastem, przy grobie Nikosa. Tysbe przyszła pierwsza, a prze-
straszona widokiem lwicy zbroczonej krwią wołu, uciekła. Zgubiła przy tym
przepaskę, którą lwica poszarpała i zakrwawiła. Pyram ujrzał strzępy szaty
i sądząc, że stracił ukochaną, przebił się mieczem. Gdy Tysbe powróciła, wy-
rwała miecz z jego rany i zabiła się także. Ich popioły złożono w jednej urnie.
Shakespeare zapewne od czasów szkolnych znał dobrze tę historię [...].
J. Komorowski, „Romeo i Julia” Williama Shakespeare’a , Warszawa 1990, s. 13.
motywy wspólne:
................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
8.Napodstawiezamieszczonychwramceinformacjinapiszpodkażdymfrag-
mentem RomeaiJulii (s.164)nazwiskotłumacza.
We fragmencie tłumaczonym przez Józefa Paszkowskiego Książę, mó-
wiąc o sobie, nie używa form liczby mnogiej.
We fragmencie tłumaczonym przez Leona Ulricha Książę używa naj-
więcej czasowników w trybie rozkazującym.
We fragmencie tłumaczonym przez Macieja Słomczyńskiego Książę naj-
dobitniej żąda rozejścia się zebranych na placu ludzi.
Lektury w gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń
www.gwo.pl
258103736.013.png 258103736.014.png 258103736.015.png 258103736.016.png
164
RomeoiJulia
[...] Jeżeli
Wzniecicie kiedyś waśń podobną,
Zamęt pokoju opłacicie życiem.
A teraz wszyscy ustąpcie niezwłocznie.
Ty, Kapulecie, pójdziesz ze mną razem;
Ty zaś, Monteki, przyjdziesz po południu
Na ratusz, gdzie ci dokładnie w tym względzie
Dalsza ma wola oznajmiona będzie.
Jeszcze raz wzywam wszystkich tu obecnych
Pod karą śmierci, aby się rozeszli.
KSIĄŻĘ
W. Szekspir, Romeo i Julia , Warszawa 1975, s. 12.
Tłumacz:
.......................................................................
KSIĄŻĘ ESCALUS
[...]
Jeśli raz jeszcze zechcecie zakłócić
Spokój tych ulic, zapłacicie życiem
Cenę pokoju. Teraz precz stąd, wszyscy –
Ty, Capulecie, pójdź niezwłocznie ze mną –
Monteki w sali dawnego ratusza,
Gdzieodprawiamysądy,masięstawić,
Byśmy swą wolę mogli mu objawić.
Powtarzam, precz stąd. Zginie, kto zostanie.
W. Shakespeare, Tragedia Romea i Julii, Kraków 1983, s. 16.
Tłumacz:
.......................................................................
[...]
Jeśli raz jeszcze zaburzycie pokój,
Żywotem wasze opłacicie waśnie.
Na teraz wszyscy wracajcie do domów!
Ty, Kapulecie, natychmiast idź ze mną,
A ty, Monteki, przyjdziesz dziś wieczorem
Do izby naszych sądów na ratuszu,
Gdzie nasze dalsze odbierzesz rozkazy.
Pod karą śmierci rozejdźcie się wszyscy!
W. Shakespeare, Dwa dramaty. Hamlet. Romeo i Julia , Madryt 2000, s. 188–189.
KSIĄŻĘ
Tłumacz:
.......................................................................
Lektury w gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń
www.gwo.pl
258103736.017.png 258103736.018.png 258103736.019.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin