DS9 - 5x01 - Apocalypse Rising.txt

(25 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{65}{131}/W poprzednim odcinku...
{185}{205}Odo!
{206}{254}Co si� dzieje?
{255}{309}Nie wiem.
{526}{573}To wy mi to zrobili�cie.
{574}{637}Zabi�e� drugiego Zmiennego.
{638}{717}Dlatego zmusili�my ci�|do powrotu do domu.
{718}{801}Wejdziesz do wsp�lnoty|i zostaniesz os�dzony.
{1033}{1070}Co mu zrobili�cie?
{1071}{1156}Uczynili�my go sta�ym.
{1184}{1221}Widz� serce,
{1222}{1257}p�uca
{1258}{1304}i uk�ad trawienny.
{1305}{1359}Jak u cz�owieka.
{1408}{1465}To on.
{1465}{1507}Gowron?
{1508}{1646}We wsp�lnocie wyczu�em, |�e inni co� przede mn� ukrywaj�.
{1647}{1736}Twarze, nazwiska...
{1737}{1805}On by� jednym z nich.
{1805}{1846}Co to znaczy?
{1847}{1945}Jest jednym z nich.
{1946}{2048}Gowron, g�owa Imperium Klingonu
{2049}{2123}jest Zmiennym.
{2433}{2527}Powinni wr�ci� dawno temu.
{2528}{2611}Mo�e spotkanie z dow�dztwem|Floty potrwa�o d�u�ej.
{2612}{2669}Sisko albo Dax powinni si� skontaktowa�.
{2670}{2756}W okolicy pe�no Kli�go�skich jednostek.
{2757}{2837}Jak tylko u�yj� transmitera|podprzestrzennego stan� si� celem.
{2837}{2952}Powinienem by� mocniej|naciska� �eby wzi�li Defiant.
{2953}{3097}Kapitan uzna� �e Defiant musi|broni� stacji przed Klingonami.
{3098}{3189}Nie chcia�bym z nimi|walczy� siedz�c w promie.
{3190}{3281}Systemy obronne stacji|wytrzymaj� atak ca�ej floty.
{3316}{3364}Poszukamy ich.
{3365}{3388}Zgadzam si� z Worfem.
{3428}{3485}Cieszy mnie to.
{3485}{3580}Ale teraz ja dowodz� stacj�|i m�wi� �e zostajemy.
{3581}{3708}Dowodzi pani stacj�,|ale ja Defiant.
{3709}{3766}Kapitan wyda� rozkaz
{3767}{3827}i nie rusz� si�|dop�ki nie wyda nowego.
{3852}{3945}Wykry�em sygnatur� warp|zbli�aj�c� si� do stacji.
{4005}{4036}To Rio Grande.
{4037}{4060}Na monitor.
{4121}{4168}Wpadli chyba na Klingon�w.
{4169}{4232}Uzbrojenie, tarcze i ��czno��
{4233}{4272}uszkodzone.
{4275}{4297}Oznaki �ycia?
{4299}{4363}Dwa: cz�owiek i Trill.
{4419}{4468}Prosz� o pozwolenie|na powitanie kapitana.
{4469}{4517}Zezwalam.
{4800}{4864}Ciesz� si� �e wr�cili�cie|w jednym kawa�ku.
{4865}{4956}Wojna nie przebiega korzystnie.
{4957}{5011}Klingonie rzucili na nas|wszystko co mieli.
{5012}{5100}Flota ich spowolni�a,|ale nic wi�cej.
{5101}{5126}Trudno uwierzy�,
{5127}{5175}�e jeden Zmienny|wywo�a� taki chaos.
{5176}{5249}Podszywa si� pod przyw�dc�|Imperium Klingonu.
{5250}{5324}Flota zamierza co� zrobi�|w sprawie Gawrona?
{5325}{5361}Owszem.
{5361}{5445}Wysy�aj� grup�|infiltracyjn� w ich obszar.
{5446}{5497}Maj� zrobi� co tylko mo�liwe
{5498}{5548}by udowodni�|�e Gowron jest Zmiennym.
{5574}{5603}Trudne zadanie.
{5604}{5640}Kogo wysy�aj�?
{5686}{5715}Mnie.
{8689}{8751}Na kraw�dzi.
{8827}{8887}Trafi� pan akurat na Weso�� Godzin�.
{8891}{8921}Wygl�dam na weso�ego?
{8925}{8978}Nikt nie wygl�da.
{8982}{9017}Przecie� mamy wojn�.
{9021}{9149}Przychodz� tu jednak,|bo wiedz� �e zrobi� wszystko
{9153}{9189}by pom�c im zapomnie� o k�opotach.
{9193}{9240}Za rozs�dn� cen� oczywi�cie.
{9244}{9292}Co mog� dla pana zrobi�?
{9296}{9329}Szukam Odo.
{9333}{9421}Wszyscy mamy wady,|a on jest moj�.
{9425}{9488}Odk�d straci� zdolno��|zmiany kszta�t�w
{9492}{9533}nie mog� go roz�mieszy�.
{9537}{9575}Gdzie jest?
{9579}{9630}Jest wyj�tkowo zdo�owanym ex-Zmiennym.
{9634}{9692}Siedzi na g�rze.
{9696}{9972}Prosz� i�� �ladem czarnej chmury.
{9976}{10105}S�yszy pan?
{10109}{10171}B�belki?
{10175}{10232}Koj�ce.
{10236}{10355}Dop�ki by�em zmiennym|nie s�ysza�em tego.
{10359}{10475}Nie mia�em zmys�u smaku,|wi�c nie zwraca�em na to uwagi.
{10479}{10796}Nie wiedzia�em �e potrafi� tak kusi�.
{10800}{10876}Zam�wi� panu szklank�?
{10880}{10965}Jestem na s�u�bie.
{10969}{11000}Ja nie.
{11004}{11137}My�la�em �e zawsze jest pan na s�u�bie.
{11141}{11197}Z pocz�tku uwa�a�em
{11201}{11293}proces przyjmowania|pokarmu za wstr�tny.
{11297}{11343}Kiedy teraz si� z tym pogodzi�em.
{11347}{11437}Picie i jedzenie|daje nawet przyjemno��.
{11441}{11577}To jedna z niewielu|rzeczy nad kt�rymi wy...
{11581}{11628}my...
{11632}{11675}humanoidzi...
{11679}{11729}mamy kontrol�.
{11733}{11759}Niekoniecznie.
{11763}{11936}Zawsze jest pokusa|by zje�� i wypi� za du�o.
{11940}{12044}Jako� trzeba wype�ni� wolny czas.
{12048}{12180}Moja praca nie daje|mi ju� zaspokojenia.
{12184}{12261}Mo�e jako� temu zaradz�.
{12265}{12369}Flota rozkaza�a nam|zdemaskowa� Gowrona Zmiennego.
{12373}{12492}Chc� �eby lecia� pan z nami.
{12496}{12624}Niech pan we�mie Yndara.
{12628}{12688}Potrafi wszystko to co ja.
{12692}{12796}Nie potrzebuj� Yndara, tylko pana.
{12800}{12946}Potrzebuje pan kogo� kto|zmieni si� w pieska Gowrona.
{12950}{12999}A ja ju� tego nie potrafi�.
{13003}{13082}Chc� swojego Szefa Ochrony.
{13086}{13148}Zebranie o godzinie 16:00.
{13152}{13361}B�d� czeka�.
{13365}{13512}Wywiad twierdzi �e Gowron|przeni�s� kwater� do Ty'Gokor.
{13516}{13581}To utrudni zadanie.
{13585}{13641}Ty'Gokor to baza w polu asteroid�w.
{13645}{13677}W g��bi przestrzeni Klingon�w.
{13681}{13785}I bodaj�e najmocniej ufortyfikowana.
{13789}{13842}Stacjonuje tam oko�o 30 okr�t�w.
{13846}{13902}A ca�e pole
{13906}{13972}chronione jest sieci�|promieniowania tachjonowego.
{13976}{14056}Czyli nie zbli�ymy si�|zakamuflowanym statkiem.
{14060}{14089}Nawet je�li si� tam dostaniemy
{14093}{14169}podej�cie do Gowrona|nie b�dzie �atwe.
{14173}{14282}Ca�� dob� chroni go|osobista stra�, Yan-Isleth.
{14286}{14325}Bractwo Miecza.
{14329}{14422}Nawet je�li zbli�ycie si� do Gowrona
{14426}{14497}jak udowodnicie �e jest Zmiennym?
{14501}{14583}Na pewno nie b�dzie czeka�|a� pobierzemy mu krew.
{14584}{14626}Klingoni maj� obsesj� na tym punkcie.
{14626}{14740}Skoro do tej pory si� utrzyma�|musia� znale�� na to jaki� spos�b.
{14749}{14799}Jest inne rozwi�zanie.
{14803}{14853}Mo�emy go zabi�.
{14857}{14973}Martwi Zmienni|przechodz� w stan ciek�y.
{14977}{15074}Mamy rozkaz go|zdemaskowa� a nie zabi�.
{15078}{15402}Dlatego Flota przekaza�a nam to.
{15406}{15456}Ciekawe.
{15460}{15495}Co to jest?
{15499}{15555}Zmodyfikowane emitery polaronowe.
{15555}{15639}Naukowcy twierdz�|�e promieniowanie polaronowe.
{15639}{15728}ma destabilizuj�cy wp�yw|na fizjologi� Zmiennych.
{15728}{15851}Je�li wi�c Gowron nale�y|do moich rodak�w
{15866}{15933}nie zdo�a utrzyma�|humanoidalnego kszta�tu.
{15937}{15961}Teoretycznie.
{15965}{16069}�eby jednak zadzia�a�y trzeba|je uruchomi� jednocze�nie.
{16073}{16120}Przy pomocy tego.
{16124}{16183}Nienawidz� prototyp�w.
{16187}{16245}Dodatkowo nadmiar|promieniowania bywa �miertelny.
{16249}{16358}Mo�emy wystawi� osob�|na jego dzia�anie tylko raz.
{16362}{16410}Potem ka�dy umiera|na chorob� popromienn�.
{16414}{16493}Musimy je przemyci� na Ty'Gokor.
{16497}{16577}Ich zasi�g wynosi oko�o|12,000 metr�w sze�ciennych.
{16581}{16694}Znaczy wi�c �e wystarczy|min�� wrog� flot�,
{16698}{16745}unikn�� wykrycia|przez pole tachionowe,
{16749}{16795}przenie�� si� do wn�trza|Klingo�skiej kwatery g��wnej,
{16799}{16833}nie da� zabi� Bractwu Miecza
{16837}{16920}i w��czy� te cuda|przy pomocy Gowrona.
{16924}{16964}Je�li nam si� powiedzie...
{16968}{17029}d�ugo b�d� �piewa�|pie�ni na nasz� cze��.
{17033}{17071}O ile je us�yszymy.
{17075}{17175}Pierwszy problem to|dowie�� was na Ty'Gokor.
{17179}{17501}Ten akurat potrafi� rozwi�za�.
{17505}{17570}Zaszokowa�a mnie pani.
{17574}{17638}Wykorzysta�a pani moj�|c�rk� �eby mnie zwabi�.
{17642}{17685}Prosi pani bym ryzykowa� okr�tem
{17689}{17750}dla wariackiej wyprawy|w g��b Imperium.
{17754}{17814}I jest pani w ci��y.
{17818}{17865}Minister Shakaar
{17869}{17934}zdaje sobie chyba spraw�|ze swego szcz�cia.
{17938}{17994}Shakaar nie jest ojcem.
{17998}{18030}Wi�c kto?
{18034}{18258}Chief O'Brien.
{18262}{18378}Promenada.
{18382}{18457}To jedyny plus pani stanu
{18461}{18503}Nie leci pani na t�|samob�jcz� misj�.
{18503}{18544}Nie jest taka beznadziena.
{18544}{18644}Sk�d Sisko przysz�o do g�owy
{18644}{18737}�e zdo�a infiltrowa�|klingo�sk� kwater� g��wn�?
{18737}{18782}Z�api� ich w mgnieniu oka.
{18782}{18858}Mo�e.
{18910}{19082}A mo�e nie.
{19128}{19178}Co jest Dukat?
{19178}{19292}Nigdy nie widzia�e� Klingona?
{19712}{19752}Jeste�my wszyscy.
{19757}{19814}Okr�t got�w do lotu.
{19820}{19870}Zaczynajmy, Gul Dukat.
{19876}{19998}Nalegam na zrobienie|hologramu waszej czw�rki.
{20006}{20105}Przyjm� to jako zap�at� za transport.
{20113}{20146}Mo�e po misji.
{20151}{20190}Po misji b�dziecie martwi.
{20195}{20366}Damar, nie psujmy zabawy|wisielczym humorem.
{20376}{20521}Nawet tu musisz doceni�|�mia�o�� planu kapitana.
{20530}{20646}�atwiej b�dzie przeprowadzi� atak z orbity.
{20654}{20692}Pe�na salwa torped fotonowych
{20698}{20756}za�atwi Gowrona,|jego dow�dc�w
{20762}{20822}i wszystko w promieniu|kilkuset kilometr�w.
{20828}{20895}Popro� Dukata o przepustk�.
{20901}{20994}Chyba za d�ugo by�e� w kosmosie.
{20977}{21020}Bo chc� rozla� troch�|Klingo�skiej krwi
{21020}{21061}�eby wykona� robot�?
{21061}{21137}Ostrzelanie Ty'Gokor|nie za�atwi sprawy.
{21137}{21173}Nie wiem czy zd��y�by� odpali�
{21173}{}chocia� jedn� torped�|przed �mierci�.
{21223}{21329}Poza tym nawet ich tuzin|nie przebije os�on bazy.
{21316}{21359}Dzi�kujemy za rady Damar,
{21359}{21432}ale pozostaniemy przy|pierwotnym planie.
{21432}{21512}Uda�o si� panu sporz�dzi�|nasze Klingo�skie akta?
{21512}{21549}Bez obawy.
{21549}{21695}Wymy�limy co� dla ich komputer�w.
{21695}{21794}Powinni�my doda� nasze|nazwiska do Orderu Bat'leth.
{21794}{21869}" Order Bat'leth"?
{21869}{21942}Nie przesadza pan troszk�?
{21942}{22028}Za kilka dni wprowadzaj�|nowych cz�onk�w.
{22028}{22100}Kanclerz Gowron b�dzie|przewodniczy� ceremonii.
{22100}{22213}Zapowiada si� ciekawy wiecz�r.
{22370}{22432}To wyniki bada� za�ogi.
{22432}{22467}Co� ciekawego?
{22467}{22532}Podporucznik Vilix'pran|znowu p�czkuje.
{22532}{22556}Powa�nie.
{22556...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin