Mikrobiologia przemysłowa. Wykład.pdf

(152 KB) Pobierz
(Microsoft Word - MIKROBIOLOGIA PRZEMYS\243OWA - wyk\263ady.doc)
Egzamin: 01-02-2006
s. 220, A3
podział na grupy:
8:15 – 10:00 – nazwiska od A do L
10:15 – 12:00 – nazwiska od Ł do ņ
MIKROBIOLOGIA PRZEMYSŁOWA WYKŁAD [2005]
Dr Rucka
Niniejszy dokument sporz Ģ dzony został dzi ħ ki wkładowi pracy jednej osoby – kole Ň anki z
roku, Madzialenki – za co wszyscy serdecznie jej dzi ħ kujemy. Oby ka Ň demu tak chciało si ħ
chcie ę , wtedy wszystkim byłoby łatwiej J
12-10-2005
Wykład 2
Woda – jako element podło Ň a, jest tłem po Ň ywki, Ļ rodowiskiem
Jako Ļę wody jest bardzo istotna. W procesach przemysłowych u Ň ywa si ħ głównie
wod ħ wodoci Ģ gow Ģ , sterylizuje si ħ ju Ň wszystko razem w reaktorze. Obecno Ļę zwi Ģ zków
Ň elaza mo Ň e wpływa ę niekorzystnie na produkcj ħ np. antybiotyków, kwasu cytrynowego.
Dlatego nale Ň y na bie ŇĢ co kontrolowa ę wod ħ do celów mikrobiologicznych. Woda powinna
by ę filtrowana.
Woda – medium do chłodzenia w trakcie procesu, do mycia – jest to woda gorszej jako Ļ ci
Wiele zakładów produkcyjnych ma własne uj ħ cie wody np. odwierty, powierzchniowe. W
zale Ň no Ļ ci od tego, sk Ģ d pochodzi, nale Ň y j Ģ uzdatni ę . Plusem jest to, Ň e zakład mo Ň e
kontrolowa ę stan tej wody. Bardzo cz ħ sto browary maj Ģ własne uj ħ cia wody.
Ņ ródło w ħ gla
3.
woda
Ņ ródło azotu
4.
inne składniki: fosfor, witaminy, prekursory (w zale Ň no Ļ ci od mikroorganizmu)
Ņ ródło w ħ gla – główny składnik podło Ň a, potrzebny do biosyntezy, Ņ ródło energii dla
mikroorganizmów, aby obni Ň y ę koszty szuka si ħ tanich i efektywnych Ņ ródeł, głównie u Ň ywa
si ħ w ħ glowodanów, zaczyna si ħ wykorzystywa ę w ħ glowodory np. pozostało Ļę po destylacji
ropy naftowej
w ħ glowodany:
1.
Monosacharydy
- glukoza – składnik podłó Ň mikrobiologicznych, najcz ħĻ ciej w laboratoriach jako
monosacharyd, do Ļę rzadko wyst ħ puje w naturze (np. w winogronach), najszybciej
2.
skład podło Ň a:
1.
przyswajana, w przemy Ļ le u Ň ywa si ħ glukozy pochodz Ģ cej z hydrolizy skrobi (procesy
chemiczno-enzymatyczne), powstaje syrop glukozowy
Podczas sterylizacji glukoza mo Ň e wchodzi ę w reakcj ħ z aminokwasami z podło Ň a,
dlatego podło Ň e i glukoz ħ sterylizuje si ħ osobno
{rysunek – krzywa diauksji – gdy w podło Ň u s Ģ dwa Ņ ródła w ħ gla}
2.
Oligosacharydy
- laktoza – powszechna w przyrodzie – w mleku od 3 do 8 %, przemysłowo
otrzymywana przez odparowanie serwatki, nie wszystkie mikroorganizmy rozkładaj Ģ
laktoz ħ
- sacharoza – w owocach, burakach cukrowych, trzcinie cukrowej
Melasa – zawiera niewykrystalizowane cukry po produkcji cukru, produkt
uboczny, zawiera równie Ň inne składniki, doskonałe Ņ ródło w ħ gla do podłó Ň
mikrobiologicznych, poniewa Ň jest produktem naturalnym, wi ħ c jej skład mo Ň e
si ħ waha ę , mo Ň e równie Ň zawiera ę mikroorganizmy (zaka Ň ona!), wymaga
wst ħ pnej analizy
3.
Polisacharydy
- skrobia – składnik energetyczny składowany u ro Ļ lin w bulwach, jest
nierozpuszczalna, trzeba j Ģ chemicznie modyfikowa ę , Ň eby mo Ň na j Ģ było rozpu Ļ ci ę ,
wi ħ kszo Ļę organizmów przyswaja skrobi ħ
- celuloza – bardzo rozpowszechniona, składnik Ļ ciany komórkowej ro Ļ lin, jednak
niewiele organizmów j Ģ przyswaja, dlatego wymaga wst ħ pnej obróbki
Ņ ródło azotu – mog Ģ by ę w dwóch postaciach: nieorganiczne sole lub Ņ ródło organiczne
¼
Sole azotu – np. nawozy mineralne, mocznik, sole amonowe
¼
Organiczny – łatwiej przyswajalny, wykorzystuje si ħ produkty uboczne przemysłu
spo Ň ywczego np. syrop kukurydziany, syrop ziemniaczany – w postaci aminokwasów
- ekstrakt dro Ň d Ň owy – liza komórek dro Ň d Ň y w 50°C, ogrzewanie do 75°C,
plazmoliza, filtracja, wirowanie, zawiera witaminy, aminokwasy
19-10-2005
Wykład 3
ZASZCZEPY MIKROBIOLOGICZNE
Charakterystyka wzrostu mikroorganizmów:
- bakterie – podział
- dro Ň d Ň e – p Ģ czkowanie
- grzyby – plecha
Pomiary ilo Ļ ci komórek:
- st ħŇ enie komórek
- st ħŇ enie masy komórek
S Ģ to dwa zasadniczo ró Ň ni Ģ ce si ħ parametry np. zaraz po podziale komórki
bakteryjnej mam dwie komórki, ale s Ģ jeszcze małe i ich masa si ħ nie zmieniła, jest jak masa
jednej komórki. W praktyce mierzy si ħ zarówno mas ħ i ilo Ļę komórek.
Pobieramy próbk ħ o znanej obj ħ to Ļ ci, robi si ħ posiew i zlicza si ħ liczb ħ komórek lub
liczymy komórki pod mikroskopem
Obecnie mo Ň na automatycznie zlicza ę liczb ħ komórek, jednak automat nie rozró Ň nia
komórek martwych i Ň ywych
Pomiar przez posiew jest jednak długotrwały (24-48h), co jest problemem, gdy chcemy
na bie ŇĢ co kontrolowa ę hodowl ħ
Pomiar masy – mierzymy komórki Ň ywe i martwe pozostało Ļ ci komórek, ale s Ģ to pomiary
szybkie
¼
Wprost – oddziela si ħ na s Ģ czkach mikroorganizmy (lub przez wirowanie) od płynu
pohodowlanego, próbk ħ suszymy i wa Ň ymy
¼
Pomiar turbidometryczny – mierzymy rozpraszanie Ļ wiatła
Mo Ň emy robi ę równie Ň pomiary niebezpo Ļ rednie mierz Ģ c jaki Ļ składnik np. wydzielany przez
komórki – CO 2 .
Trzeba wyznaczy ę współczynnik opisuj Ģ cy zale Ň no Ļę mi ħ dzy mas Ģ (ilo Ļ ci Ģ ) komórek a
mierzonym składnikiem. Jednak ilo Ļę pewnych składników mo Ň e zale Ň e ę od warunków
fizjologicznych, a masa si ħ nie zmienia.
Mo Ň na mierzy ę równie Ň : białka, ATP, kwasy nukleinowe.
!!! Problem jest z grzybami, gdy Ň one nie rosn Ģ w postaci pojedynczych komórek tylko w
koloniach, dlatego nie wiadomo, co mierzy ę .
Dobry zaszczep mikrobiologiczny
1.
Zawiera Ň ywe i aktywne komórki
2.
Jest dost ħ pny w du Ň ych ilo Ļ ciach
3.
Wolny od zanieczyszcze ı
4.
Jego komórki musz Ģ mie ę zachowan Ģ zdolno Ļę do wytwarzania interesuj Ģ cego nas
produktu
Dlaczego Ň ywe i aktywne komórki?
D ĢŇ ymy do tego, aby skraca ę do minimum faz ħ adaptacyjn Ģ hodowli. Podło Ň e do hodowli
inokulum ró Ň ni si ħ od podło Ň a produkcyjnego. Podło Ň e takie ma taki skład, aby komórki
mno Ň yły si ħ jak najszybciej, natomiast podło Ň e produkcyjne ma taki skład, aby powstało jak
najwi ħ cej po ŇĢ danego produktu
Czemu skracamy okres adaptacyjny:
Ekonomia – jest to czas, gdy nic si ħ nie produkuje
Jest to czas, w którym najłatwiej o zaka Ň enie hodowli
Staramy si ħ równie Ň , aby podło Ň a nie ró Ň niły si ħ drastycznie. Wa Ň ne jest równie Ň , aby
zaszczepu było du Ň o, jest to około 3% obj ħ to Ļ ci hodowli.
Hodowla inokulum jest procesem wieloetapowym:
-
Bakterie przechowywane s Ģ na skosach
-
Hodowla w po Ň ywce płynnej w kolbach (max. 0,5 litra)
-
Hodowla w mini-reaktorach – przelewamy cało Ļę kolb (kilkadziesi Ģ t litrów)
-
Przenosimy zaszczep do reaktora produkcyjnego
Po drodze sprawdzamy czysto Ļę hodowli, oraz czy nasze komórki nadal potrafi Ģ produkowa ę
oczekiwany produkt tzn. jak si ħ komórki zestresuj Ģ , to zapomn Ģ , czego je nauczyli Ļ my J
Gdy u Ň ywamy dro Ň d Ň y cz ħ sto jest tak, Ň e jako zaszczepu u Ň ywamy organizmów z
poprzedniej szar Ň y np. w produkcji piwa dro Ň d Ň e osadzaj Ģ si ħ , osad taki przemywamy wod Ģ ,
antybiotykami, filtrujemy i mo Ň na je ponownie u Ň y ę . Istnieje jednak niebezpiecze ı stwo
degeneracji komórek np. wytwarzaj Ģ jaki Ļ produkt uboczny, dlatego tego samego zaszczepu
u Ň ywamy około 5 razy i dajemy nowy zaszczep (nowe zast ħ py dzielnych dro Ň d Ň y gotowych,
by zmierzy ę si ħ z chmielem i j ħ czmieniem J ).
Inokulum do procesów grzybowych
W wi ħ kszo Ļ ci wypadków u Ň ywamy spor do inokulum.
1.
Doprowadzamy grzyby do sporulacji przez ustalenie odpowiednich warunków np.
ograniczamy dost ħ p Ņ ródeł azotu, jako podło Ň a u Ň ywamy np. zmielon Ģ kukurydz ħ , kromki
chleba, w warunkach wysokiej wilgotno Ļ ci
2.
Zbieramy spory, liczymy i mo Ň emy dalej post ħ powa ę na dwa sposoby:
-
U Ň ywamy spor do zasiewu – wydłu Ň a si ħ faza adaptacyjna, nie potrzeba
dodatkowej instalacji
-
Skiełkowujemy spory w osobnej instalacji, dopiero potem zaszczepiamy w
reaktorze produkcyjnym
Gdy mamy grzyby niesporuluj Ģ ce:
- homogenizacja grzybni
- zaszczepiamy reaktor
Wzrost grzybów mo Ň e mie ę charakter rozproszony lub w agregatach.
26-10-2005
Wykład 4
Sk Ģ d mo Ň emy otrzymywa ę zaszczepy?
-
Z komórek macierzystych, w wi ħ kszo Ļ ci krajów s Ģ przedmiotem opatentowanym
-
Zakupienie z kolekcji szczepów
-
Wyizolowanie szczepów ze Ļ rodowiska – długa droga
-
Kradzie Ň szczepów J
Przechowywanie szczepów
Musimy je przechowywa ę tak, aby nie uległy zmianom genetycznym, aby nie doszło do
zaka Ň enia, musz Ģ zachowa ę Ň ywotno Ļę i praktyczno Ļę
1.
Obni Ň anie temperatury – spowolnienie procesów metabolicznych lub ich całkowite
zahamowanie
Na skosach agarowych, w lodówce w temperaturze 5-10°C, mo Ň na je przechowywa ę
maksymalnie pół roku
W ciekłym azocie (<150°C) – mo Ň na przechowywa ę do kilkudziesi ħ ciu lat, komórki
musz Ģ by ę odpowiednio przygotowane, zawiesza si ħ je w glicerolu, zamyka w
ampułkach, poddaje powolnemu zamra Ň aniu, wysokie koszty przechowywania
Do bie ŇĢ cego u Ň ytku przechowujemy bakterie na skosach w lodówce, ale zawsze
przechowujemy Ň elazn Ģ rezerw ħ komórek trzymanych w inny sposób np. w ciekłym azocie
2.
Odwadnianie komórek – powoduje to spowolnienie procesów metabolicznych
Posiew na podło Ň e stałe np. gleba, produkty spo Ň ywcze, doprowadza si ħ do wzrostu i
powoli suszy (w temperaturze pokojowej przez kilka tygodni), pozwala przechowywa ę
szczepy przez długi czas (kilkadziesi Ģ t lat), głównie przechowuje si ħ w ten sposób
grzyby promieniowce
Liofilizacja – odwadnia si ħ komórki w obni Ň onej temperaturze, zamra Ň a si ħ komórki
w płynnym podło Ň u, nast ħ pnie odpompowuje si ħ powietrze, obni Ň a si ħ ci Ļ nienie, co
powoduje, Ň e lód przechodzi ze stanu stałego w par ħ , podło Ň e zawiera czynniki
chroni Ģ ce np. mleko, surowica, glutaminian sodu, ampułki z takimi zliofilizowanymi
komórkami mo Ň na przechowywa ę minimum 10 lat, nie trzeba utrzymywa ę niskiej
temperatury, przy zamra Ň aniu komórki mog Ģ ulec zniszczeniu i nie wszystkie komórki
mog Ģ by ę zliofilizowane
BIOSYNTEZA METABOLITÓW
Podział metabolitów:
- pierwotne – zwi Ģ zki niskocz Ģ steczkowe, s Ģ konieczne do wzrostu komórek, np.
aminokwasy, monosacharydy
- wtórne – cz ħ sto zwi Ģ zki wielkocz Ģ steczkowe, ich synteza zachodzi pó Ņ niej podczas wzrostu
hodowli, nie s Ģ potrzebne do wzrostu komórki, s Ģ wa Ň ne z punktu widzenia prze Ň ycia
producenta
Zgłoś jeśli naruszono regulamin